EAARLEMSCH SCHOUWBURG, Lazaro de Veehoeder. Feest-Concert Schetsen uitNoorwegen VEKGADERIim Soepkaarten Eerste Blad. PREDIKBEURTEN HYPOTHEEK. Vier Séances Ds. Isaachsen, No 96 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86 Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 1 December 1888. op ZONDAG 2 Dec. 1888. ADVERTENTIEN. Remonstrantse^ Zangkoor. Jansstraat. Liefdadigheids - Voorstelling „Door Inspanning: Uitspanning", „Crescendo". BAL. van de Dinsdagavond, 8 nre, AFHALEN der Klein Heiligland. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. meer 5 cents, groote lettere naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentün worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 vre, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Dit nnmmer bestaat uit drie bladen. Groote Kerk. Voorm. 10 nre, Brutel de la Riviere. Nam. 2 ure, Snethlage. 5e Zondag. »s Avonds 6 ure, Knottenbelt. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Snethlage. Jans-Kerk. Voorm. 10 nre, J. C. Boon, pred. te Beverwijk. Woensdag 'sav. 7 nre, Smeding. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 nre, Hoog. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Debry. Christelijk Gereform. Gemeente. GedOudegracht). Voorm. 10 ure, 'e Av. 5 ure, Mulder. Woensdag 's av. 8 ure. Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel. Honderdag 's av. 8 ure, Schotel. Lutkersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. 'e Avonds 6 ure, L. Brunner, em.-pred. Kerk der Vereenigdeüoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Vries. 's Avonds 6 nre, Craandijk. Bemonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, geen dienst. 's Avonds 6 ure, Dr. H. Gunning, Hoogleeraar. Hinsdag 's av. 8 ure, Isaiichsen, Noorsch pred. te Amsterdam. Onderwerp: de drinkgewoonten in Noorwegen en hare bestrijding; het Gothenburger stelsel. Chr. Bewaarschool. L. Heerenvest. Maandag 's av. 8 ure, Moeton. Bijbellezing. Luk. 9 28 enz. Lokaal in de Oranjestraat. Hinsdag 'sav. 8 nre, Snethlage. Bijbellez. Lokaal v. de J ongelings-vereeniging. Ann astraat. Donderdag 's av. 8 u., Knottenbelt. Bybellez. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 nre, G. van Herwaarden. Nam. 4Va nre, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 nre, H. A. Beroepen Pred. te Heer Hugowaard. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 nre, K. A. Gotilag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 nre, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, H. van Ar/cel, Nam. 21/2 ure, J. H. van Ar/cel. Heemstede Voorm. 10 ure, F. E. Daubanton, Collecte voor noodlijdende kerken en personen. Hillegom Voorm. 10 nre, M. Buchli Fest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 9 V2 ure P. J. Moeton, Pred. te Haarlem. Sandpoort. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 2 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, H. J. Bergenia. Veis en. Voorm. 91/3 ure, W. Beekhuis, Pred. te Uitgeest 's Avonds geen dienst. Zandvoort. Voorm. 10 ure, J. Posthumus Meyes, Pred. te Amsterdam. Nam. 21/2 ure, geen dienst. OEFENING op Zondag 2 December 1888, ten 111/2 ure. Koren van Haydn en Gade, lie deren 45, 58, 148. Een trouwe opkomet van alle leden wordt vriendelijk verzocht. voor eene Wednwe met zes kinderen, ts geven door DE VEREENIGING op Dinsdag 4 December 1888. Tooneelspel in vier bedrijven en een Voorspel De dubbele Moord. Opening half zeven. Aanvang half acht. Kaarten verkrijgbaar en plaatsen te bespreken op den speeldag van 's morgens 11 tot des middags 3 uur. ter gelegenheid van het 12y3 jarig bestaan, op Zaterdag 8 December 1888, des avonds ten 71/» uur, in de Concertzaal der Sociëteit „VEREENIGING" alhier. Solisten: Mej. Leontine von Dötscher, Concertzangeres te Berlijn. De Heer J. J. Rogmans, Concertzanger te Amsterdam. Na afloop van het Concert: De Amsterdamsche Hypotheek bank leent gelden a 4% pCt. Adres den Agent voor Haarlem, D. STOSM, Architect, Schotersingel 15. IN DE met medewerking van de Heeren JOSEPH CRAMER, JOH. STEENMAN, HENRI BOSMANS en H. W. HOFMEESTER. EERSTE SÉANCE, Zaterdag 1 December 8 uur. StrijkkwartetSchubert. Strijktrio,Beethoven. KlavierkwartetX. Schlegel. Inteekening bij DE ERVEN LOOSJES, den HAARL. BOEK- en MUZIEKHANDEL en den Heer H. N. MUL. De vier Séances: Voor een Heer fl. 6. Voor eene Dame fl. 4. Afzonderlijke toegangskaarten, ook 's avonds aan het bureau, voor een Heer fl. 1.99, voor eene Dame, fl. 1.49. (22) L. SCHLEGEL. Kerk der Broedergemeente, OPENBARE Spreker: Noorsch Predikant te Amsterdam. Onderweef: „He drinkgewoonten in Hoorwegen, hare bestrijding het Gothenburgsche stelsel enz." (23) Toegang vrij. Aan belanghebbenden wordt mede gedeeld, dat in het SOEPLO KAAL op het Klein Heiligland de SOEPKAARTEN voor de zen winter uitgereikt zullen worden voor de bewoners van Afd. 1 en 2, Maandag 3 Dec. 3 en 5, Dinsdag 4 Dec. 4 en 6, Woensdag 5 Dec. telkens morgens van elf tot een uur. De eerste deeling zal plaats hebben op Maandag 10 December. Zij, die zich niet aangemeld heb ben, kunnen nog kaarten bekomen op Woensdag 12 December, des avonds ten 7 uur aan het Soep lokaal. Namens de Commissie ter Spijs- uitdeeling aan beheeftigen: Jhr. Mr. T. L. L. PRINS, Pres. JOH. DE BREUK, Secr. Haarlem, 12 November 1888. Voorspoedig bevallen van een HOCHTEli E. J. H. v. d. HAVE Seven huijsen. Haarlem, 28 Nov. '88. Eenige kennisgeving. Getrouwd: G. BOUMAN, Wedr. van W. Engelbbrts, en A. S. VAN DOKKÜM, die tevens hunnen dank betuigen voor de vele blijken van belangstel ling, dezer dagen ontvangen. Haarlem, 28 November 1888. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Vader en Bebuwd- vader den Heer JOSEPH HEN DRIK SCHOUTEN, na eene ongesteldheid van 14 dagen, in den ouderdom van 51 jaar. Namens zijn eenige Zoon en Behuwddochter H. J. Schouten. J. E. B. Schouten Nieukens. Haarlem, 27 Nov. 1888. Op den 27en dezer overleed na eene ongesteldheid van slechts 14 dagen onze geliefde Broeder de Heer JOSEPH HENDRIK SCHOUTEN, in den ouderdom van 51 jaar. Namens zijn diepbedroefde Broeders en Zuster M. M. Schouten. J. M. Schouten. J. W. Schouten. Haarlem, 1 Dec. 1888. Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van 91 jaar en 7 maanden onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder JOHANNA PETRONELLA VAN DER LAAN, Wed. van Hendrik van Putten, P. van Putten. G. van Putten Mantel. E. van Putten. Haarlem, 24 Nov. 1888. Te Soerabaia is op 24 October 1888 overleden, in den ouderdom van 56 jaar, de WelEdel Gestr. Heer M. E. R. F. Dieeeenbach. Mevr. de Wed. Th. W. Buijs E. Dieefenbach. Haarlem, 29 November 1888. Heden overleed ten onzen huize onze beminde Moeder en Behuwd moeder J. H. NUSTEEG, Wed. I. Wedding, in den ouderdom van 73 jaar. J. H. LODEWIJKS— Wedding. J. A. LODEWIJKS. Haarlem, 27 November 1888.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1