A ABLE PREDIKBEURTEN iSo 10*2 Uitgave van DE EH VEN L00SJES, Gedempte Oudegracht 86 Tiende Jaargang, 144. van ZATERDAG 22 December 1888. E L E P H O O N N U M M E E TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post 40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, dié alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Wegens het Kerstfeest zal a.s. Dinsdagavond geen Courant worden uitgegeven op Zondag 23, Dinsdag 25 en Woensdag 26 Dec. 1888. Verste Kerstdag. Collecte voor de Christelijke school voor on- en minvermogenden in alle beurten der Ned. Herv. gemeente behalve de kinderkerk. Groote Kerk. Voorm. 10 nre, Snethlage. Nam. 2 nre, Snethlage, 8e Zondag, 'e Avonds G nre, Smeding. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, Moeton. Ie tekst, 's Avonds 6 ure, Hoog. 3e tekst. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 ure, Snethlage. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 nre, Knottenbelt. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 ure, Hoog. Ie en 2e tekst. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, Knottenbelt. .Tans-Kerk. Voorm. 10 nre, Brutel de la Riviere. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, Smeding. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, Brutel de la Riviere. 4e tekst. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Hoog. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, Knottenbelt. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, Feestelijke nitdeeling van kleedingstukken enz. aan de kinderen die de kinderkerk bezoeken. Spreker Ds. Smeding. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Buchemin, pasteur a Pari* Collecte pour la Société centrale. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, Bebry. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht Voorm. 10 nre, 'sAv. 5 nre, Mulder. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, 's Av. 5 nre, Mulder. Tioeede Kerstdag. Voormiddag 10 nre, Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 nre. Schotel. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 ure, 's Av. 5 nre, Schotel. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, Schotel. 's Av. 5 ure, Openbaar Kerstfeest met de Kinderen der Zondagschool. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 nre, J. van Loenen Martinet predikant te Zandpoort. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 ure, Poolman. '8 Avonds 6 Vs nre, Mees. Engelenzang. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 ure, Mees. Collecte vaor het weeshuis. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Fries. 's Avonds 6 nre, de Lanoy. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 ure, de t.anoy. 's Avonds 6 ure, de Fries. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 ure, Craandijh. Remonstrantsche Kerk. Geen dienst. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 ure, Tideman. Met medewerking van het Zangkoor. Collecte voor de Remonstr. Broederschap. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, Tideman. Voor de kinderen. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 nre, Weiss. Eerste Kerstdag. oormtödag 10 nr#7 JWoio&. Chr. Bewaarschool. L. Heerenvest. Geen Bybellezing. Lokaal v. de Jongelings-Yereeniging. Geen Bybellezing. Diakenen der Ned. Herv. gemeente be richten met dankzegging ontvangen te hebben van Mej. B. voor de armen zes gulden. Ds. Moeton heeft in dank ontvangen van een dienstmeisje één gulden voor de school voor on- en minvermogenden. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 nre, geen dienst. Nam. 4Va nre, G. van Herwaarden. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden. Nam. 4V2 nrei O. van Herwaarden. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 nre, O. J. Candidaat. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, J. C. Boon. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 2 nre, J. C. Boon, voor de kinderen, kerstboom. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, K. A. Goniag. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, geen dienst. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 nre, Sepp. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 ure, geen dienst. Bloemendaal. Voorm. 10 nre, J. 11. Gunning, Pred. te Gouda. Nam. 2Vs ure, J. D. van Arhel. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, J. D. van Arhel. Nam. 6V2 nre, J. IJ. van Arhel. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, J. D. van Arhel. Heemstede Voorm. 10 ure, F. E. Daulanton. Bevestiging van nieuwe lidmaten en Voorbereiding. Nam. 6 ure, F. E. Baubanton, Avondmaal. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, F. E. Baubanton. Collecte voor de Zending. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, F. J. Moeton, Pred. te Haarlem. Hillegom- Voorm. 10 nre, M. Buchli Fest. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, M. Buchli lest. Nam. 6 nre, M. Buchli Fest. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 ure, M. Buchli Fest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 9Va nre, F. J. Moeton, Pred. te Haarlem. Eerste Kerstdag. Voorm. 91/2 nre, J. van Loenen Martinet, Pred. te Sandpoort. Tweede Kerstdag. Voorm. 91/2 nre, geen dienst. Sandpoort. Voorm. 10 nre, M. J. Mees, Pred. te Haarlem. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, geen dienst. ft A vnndu *7 nrA. J 11/I« T,<xamsi\x-Tlfavilmoi Tweede Kerstdag. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 nre, H. J. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 nre, H. J. Bergsma. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, H. J. Bergsma. Veis en. Voorm. 10 nre, II. Pred. te Haarlem. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 ure, C. J. Brutel de la Rivière, Pred. te Haarlem. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, geen dienst. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Schriecke, Doopsbediening. Nam. 21/2 nre, geen dienst. Eerste Kerstdag. Voorm. 10 ure, O. Schriecke. 's Avonds 7 ure, O. Schriecke. Tweede Kerstdag. Voorm. 10 nre, O. Schriecke. Het Gemeenteverslag. (Vervolg) Onder het hoofd Gast- en Ziekenhuis wordt melding gemaakt van het St. Ni- colaas-gesticht in de Jansstraat waarin oude mannen verzorging en verpleging kunnen vinden: De omvang der werkkring van de Broeders, onder wiens beheer deze inrichting is, heeft zich uitgebreid tot verpleging van mannelijke zieken in hun ne eigene woningen van eiken stand en van elke godsdienstige gezindheid. Aan mevrouw de Wed. Hille is bij Kon. besluit vergunning verleend tot inrichting van het perceel No. 13 aan de Nieuwe graoht voor een gesticht tot verpleging van hoogstens twintig rustige krankzinni gen. Het Verslag bevat een schrijven van het Dagelij ksch Bestuur aan den Minister van Binnenlandsohe zaken, waaruit blijkt, dat B. en W. ten eenemale onkundig wa ren van de inrichting van dit perceel tot een krankzinnigengesticht en dat het de hoogste bevreemding wekte, dat eene inrichting als deze bleek te zijn, zich in volkomen strijd met de wet heeft kunnen ontwikkelen, terwijl B. en W. op goede gronden pro testeeren tegen eene vergunning tot uit breiding; tevens werd in deze de hnlp van Gedeputeerde Staten ingeroepen. Als eenig antwoord werd slechts van de Hooge Regeering een brief ontvangen ten geleide van bovengenoemd Koninklijk beslnit. In de Geneeskundige Armenverzorging werd op de gewone wijze voorzien. In de Raadsvergadering van 9 November 1887 werd bepaald, dat deze tak van dienst zal bestaan uit zes geneeskundigen, vier heelkundigen, drie vroedvrouwen en een oonsnleerend oogheelkundige. De kosten van de verstrekte genees middelen voor de armen beliepen ƒ4351.80; het getal gereed gemaakte recepten was 29012. Omdat niet alle geneesk nndigen opgave verstrekten omtrent door hen verriohte vaccinaties en revaccinaties was het niet doenlijk het juiste getal ervan op te ge ven. Van gemeentewege werd gezorgd voor gelegenheid tot gratis-vaccinatie. Sedert het bestaan van het Parc-vaccinogèn e werd hiervan geen gebruik gemaakt. Om trent deze inrichting vinden wij vermeld, dat zij in 1887 zoowel door Nederland- sche, als door buitenlandsche geneeskun- diiwm wo-J "--—-I-. van gez. Sohuckink Kool da noodige in lichtingen alsmede eene mime hoeveelheid stof verstrekte, ten einde eene inrichting van gelijke strekking in onze Oost-Indi sche bezittingen te bevorderen. Het getal inentingen bedroeg 1534 waarvan 1455 kosteloos, 430 aanvragen om koepokstof werden beantwoord door toezending van210 paar glaasjes of buisjes met stof, waarvan 60 aanvragen nit deze gemeente. Ter zake van het Toezicht op de prostitutie zijn geen mededeelingen te doen. Wordt vervolgd. Sarasate. Het optreden van den beroemden violist Pablo de Sarasate nit Madrid, maakte het concert van de Haarlemsohe Bachvereeni- ging tot een buitengewoon concert. Ken den wij tot hiertoe dezen »Spaanschen Paganini" slechts uit zijn vioolcomposi- tiën, Dinsdagavond hadden wij gelegen heid, hem in zijn virtnozenspel na te gaan en te bewonderen. Hoog gespannen waren natuurlijk de verwachtingen van dezen avond en met ongeduld werd het ver schijnen van den beroemden kunstenaar te gemoet gezien. Toen hij optrad, werd hem door het orkest gepaste hulde ge bracht en klonken de toejuichingen van het overgroote aantal hoorders hem tegen. Begeleid door Coenens orkest speelde hij het lste vioolconcert van Max Bruch. Hij deed dat op eoht Fransche wijze, smaakvol, gemakkelijk en élégant. Hij ving zijne hoorders terstond door een sohoonen toon en een onberispeiij k achevée. Die toon is weelderig en bekoorlijk. Tot in de hoogste hoogte blijft hij rein en doorzichtig. Niettegenstaande deze heerlijke dingen gelooven wij toch niet, dat Sara- sate's voordrachtswijze geschikt is om aan de strenge, ernstige Dnitsche kunst recht te laten wedervaren. Sarasate moet ge hoord worden in zijne genrestukken. Wan neer wij het wagen, het eigenaardige van dat genre door eene vergelijking te karak- tqrizeeren, dan zien wij in hem meer de zingende leeuwerik die met van wellust trillende borst opstijgt in 's hemels azuur, dan de krachtige adelaar, die met

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1