HAARLEMSCÏÏ PREDIKBEURTEN Eerste Blad. No. 21 Elfde Jaargang. 144. van ZATERDAG 16 Maart 1889. op ZONDAG 17 Maart 1889. Nederd. Herv. Kerk. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudeqracht 86. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDItf8 met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. u franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advert&ntiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo tragelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog 7e Lijdenstekst. Nam. 2 ure, Koog. 8e Lijdenstekst, 's Avonds 6 nre, J. H. Wiersma, pred. te Amsterdam, (voor Knottenbelt). Bloemendaal. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 21/2 nre, J. I). van Arkel. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Moeton. 7e Lydenstekst. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Brutel de la Riviere. 7e Lydenstekst. Woensdag 's av. 7 ure, SnetJilage. 10e tekst. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 nre, Sm Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Kirsch, pasteur a Paris. Christelijk Gereform. Gemeente. {Ged. Oudegracht). Voorm. 10 ure, 'sAv. 5 ure, Mulder. {Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 'sAv. 5 ure. Schotel. Konderdag 's av. 8 ure, Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. Konderdag 'b av. 8 ure,van Loenen Mar tinet, pred. te Sandpoort. Lydenspred. Kerk der VereenïgdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Vries. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, F. Ilaverschmidt, pred. te Schiedam. Met medewerking vau het Zangkoor. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. Konderdag 's av. 8 ure, Weiss. huk. 23:5—12. Clir. Bewaarschool. L. Heerenvest. Maandag 's av. 8 ure, Moeton. Bijbellezing. Luk. 12 1 enz. Lokaal in de Oranjestraat. Kinsdag 's av. 8 ure, Snetlilage. Bybellez. Lokaal v. de J ongelings-vereeniging. Annastraat. Konder dag 's av. 8 u., Knottenbelt. Bybellez. De catechisatie van Ds. Brutel de la Ri viere van Dinsdag 1 ure zal deze week gehouden worden des Maandags op het zelfde uur. De colleote by de openbare vergadering van het Hulpzendeling-genootschap „de liefde van Christus dringt ons" op Maandag j.l. gehouden, heeft opgebracht ƒ91.865. Voor het ontvangen van nagiften stelt zich het Bestuur gaarne beschikbaar, terwijl by elk bestuurslid gelegenheid bestaat zich als lid van het genootschap te laten inschrijven. Bennebroek. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 41/2 ure, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Heemstede. Voorm. 10 ure, G. van Herioaarden Pred. te Bennebroek. Hillegom. Voorm. 10 ure, M. Buc/ili Pest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 91/2 «re, J. K. van Arkel, Pred. te Bloemendaal. Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, H. J. Velsen. Voorm. 91/2 ure, Faber, Pred. te Heemskerk. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Schrieke. Nam. 21/2 ure, O. Schrieke. Bij eeu gemeenteraadsverkiezing te Broek-Sittart moet, zegt men, door een kiezer, den secretaris nog wel, in een herberg zijn stem voor 25 franc in het belang van een der candidaten verkocht zijn. De politie bemoeit zich met de zaak op grond van overtreding van art. 126 strafrecht, waarbij èn tegen den omkooper èn tegen den kiezer, die zich liet omkoo- pen, een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden wordt geëisoht. Te Sloten (Fr.) kwam een 12jarige jongen vóór eenigen tijd dronken op school. Hij had een flesoh punch gestolen en deze voor 't grootste deel leeg gedron ken. Kort geleden verbrak hij het slot van het kerkekastje en nam daaruit een gulden weg. Deswege voor de rechtbank te Heerenveen terecht staande, meende het O. M. dat eene strenge straf voor den jongen noodig was en requireerde tegen hem 1 jaar gevangenisstraf. Een persoon, die reeds vier en twin tig jaren gevangenisstraf achter den rug heeft, is dezer dagen te 's-Gravenhage op nieuw gearresteerd, wegens het zonder machtiging ophalen van gelden ten dien ste van een behoeftig gezin. In verschillende bladen kwamen in de laatste tijden advertenties voor behel zende aangeboden kapitalen op hypotheek. Volgens de Zwolsche courant worden schriftelijke aanvragen van notarissen on beantwoord gelaten, doch worden inlich tingen verzocht, door particulieren, dan wordt overzending gevraagd van tien gul den ter goedmaking van te maken onkos ten, maar dat geld is dan onherroepelijk verloren. Volgens den Sport-Almanak zijn er in Nederland driehonderd vijftig vereeni- gingen die zich bezig houden, met de verschillende takken van sport. In het noorden van Friesland ma ken zich weer honderden gereed om hun geluk in Amerika te gaan beproeven. Ve len van hen maken de reis onder 't geleide van kennissen, die tijdelijk in Friesland zyn en weer vertrekken zullen. Een inwoner van Ochten (G.) maak te zich zoo driftig op kinderen die om zyn hnis krijgertje speelden, dat hij met een bijl naar buiten stormde en daarmede een der kinderen een gedeelte van het rechteroor afhieuw. Voor het kind moest geneesknndige hulp worden ingeroepen. Twee te Stavoren thuisbehoorende schippers, die het vorige jaar den Fran sehen luchtreiziger M. Julhés eu twee an deren van een wissen dood gered hebben, ontvingen dezer dageu van de Académie d'Aérotation météorologique te Parijs eeu vereerend diploma als bewijs van erken telijkheid. Geeft de begeerlijkheid van sommi gen de politie te Feyenoord dagelijks de handen vol met het houden van toezioht, dit belet toch niet, dat er versoheidene grootere en kleinere diefstallen plaats heb ben langs de kaden en van de op stroom liggende schepen, terwyl ook de loodsen van den Staatsspoorweg niet veilig zyn voor de roofzucht. Ook in het artielleriekamp te Oldebroek heeft men last van personen, die zich meester maken van de verscholene pro jectielen. Deze week zijn drie personen betrapt, die zich aan zoo'n diefstal hadden schuldig gemaakt en waarby de politie met prijzenswaardigen ijver optrad. Te Meppel loopt weder een gerucht van moord door vergiftiging. Het ondsie kind uit een gezin in een der achterbuur ten (een jongentje van zeven jaren) dat steeds, naar men elkander vertelt, alles behalve liefderijk werd behandeld, is ver leden Zaterdagavond, onder zeer verdachte versohij nselen, plotseling overleden. Naar men wil, heeft de politie zich de zaak aangetrokken en is door een der genees- heeren tot operatie van het lijkje besloten. De raad der gemeente Sloten heeft besloten om de grintweg door de afdeeling Osdorp te vervangen door een straatweg, waardoor eene flinke verbetering wordt aangebracht. De anti-revolutionaire kiesvereeni- ging te Sloterdijk heeit tot candidaat voor den gemeenteraad gesteld de heer S. van Breugelen in plaats van wijlen den heer H. van der Veldt. HAARLEM, 15 Maart 1889. In de Donderdag avond door de Af deeling „Haarlem en Omstreken'' van de Maatschappij tot bevordering der Bouw kunst gehouden vergadering in een der bovenzalen van het café Nenf alhier, werd in de plaats van den Heer Jacques Leyh (voorzitter), die volgens reglement moest aftreden en niet herkiesbaar was, tot be stuurslid gekozen de Heer J. Wolbers, architect te Heemstede. Bij de verkiezing voor een Voorzitter, die daarna werd gehouden, verkreeg de Heer A. van der Steur Jr. het grootst aantal stemmen, zoodat het Bestnur thans is samengesteld uit de volgende Heeren A. van der Stenr Jr. alhier, Voorzitter J. van den Ban te Bloemendaal, Secretaris H. J. Geijl JCz. alhier, Penningmeester P. Kleiweg Dyserinck alhier; J. Wolbers te Heemstede. Woensdag morgen 6V2 uur werden de Haarlemmers opgeschrikt door het lui den van, zoo zij dachten, de brandklok. Wat toeh was het geval. De klok der groote kerk sloeg, toen het unr van 61/» was geslagen, door een onvoorzien toeval door, totdat het geheele dagwerk was afgeloopen. Dientengevolge maakten de kosters der Nienwe- en Bakenesserkerke» mede alarm, zoodat weldra de geheele brandweer, ook nog door middel van den telephoon was opgeroepen, die echter wel dra weder onverrichter zake naar huis kon gaan. Door Burg, en Weth. van Bloemeu- daal is vergunning verleend aan het be stuur der afdeeling Noord-Holland van ds Nederlandsche Jacht vereeniging „Nimrod" tot oprichting van eene sohietvereenigisg voor jachtgeweren op het terrein te Bloe mendaal kad. seote A. No. 570, 571 2866. Volgens de opgemaakte Kiezerslijs ten bedraagt het getal kiezers te Haarlem thans voor de Tweede Kamer 2786, voor de provinciale Staten 2785 en voor deu gemeenteraad 2781. Betreffende den gezondheidstoestand dezer gemeente in de afgeloopen maand Februari kan het volgende worden mede gedeeld Van in de wet genoemde besmet telijke ziekten werden ter gemeente-ae- oretarie aangegeven77 gevallen van ma zelen, waarvan 7 met doodelijken afloop en 1 geval van angina diphtherina. Het totaal der overledenen, daaronder begrepen 3 levenloos aangegevenen bedraagt 94. Verhonding der overledenen tot 1000 in woners per jaar, voor deze maand bere kend 24.7 tegen 19. 2 in de vorige maand, Aan lichaamszwakte stierven 16, aan kanker 3, aan stuipen 6, aan apople xie 4, aan hersenziekten 7, aan cronp 2, aan ziekten der ademhalingsorganen 29 (waarvan 14 aan keel-en longtering of bloedspuwing), aan ziekten der spijsver teringswerktuigen 6, aan andere oorzaken 9, aan onbekende oorzaken 2 personen. Naar de leeftijden was de sterfte als volgt beneden 1 jaar 19, van 15 jaren 20, van 5—14 jaren 6, van 14—20jaren 1, van '2050 jaren 14, van 50—65 jaren 13, van 6580 jaren 16, boven 80 jaren 2. Geboren zyn: 77 jongens en 69 meisjes. Aan den heer L. van Wolferen is met ingang van 1 April e. k. op zyn ver zoek eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van inspecteur van politie eer ste klasse alhier. Tot bewaarder van het gewezen Oudemannenhuis alhier is benoemd L. Vreeswijk. Benoemd tot amanuensis der stads bibliotheek te Haarlem de heer J. W. Enschedé aldaar. De heer S. Rippe uit Rotterdam, aan wien vele liefhebbers van goede voor- draohten voor eenigen tijd een genotvol len avond dankten, is voornemens, Woens dag 20 Maart a.s. in de bovenzaal der Sociëteit „Vereeniging" nog eens op te treden. Het programma bevat veel belang rijks. Wij noemen hiernit: Fragmenten nit het Treurspel „Macbeth" van Shake speare, vertaling van J. J. L. Ten Kate en wel de meest treffende scènes met de beroemde slaapwandelscène, een tooneel nit «Geleerde vrouwen" van Molière, ver taling Ten Kate, terwyl ten slotte klei nere werkjes van verschillende dichters als Tollens, Van Rijswijk, Van der Sehraft en Laurillard, worden voorgedragen. Aanstaanden Zondag den 17 Maart en volgende dagen zullen in het Mnsenm van Kunstnijverheid alhier, eene merk waardige verzameling afbeeldingeu va*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1