ÏÏAARLEMSCÏÏ Eerste Blad. I No. 24. Elfde Jaargang. 144. van WOENSDAG 27 Maart 1889. Bericht. Hoe Jack zijn hof maakte en schipbreuk leed Nieuwsberichten. ■I '>J ■M i i^— Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. ïelephoonnummer telephonische verbindins met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiên worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Neord-Zuidholliuidsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlem—Leiden. 1 Oct. 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.10+, 6.50, 8.22, 9.42, 10.55', W, 12.20, 1.35, 2.58, 4.25, 5.40*, 6.55, 8.15 's av. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oet. 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8 09* 8,31, 8.58*, 9.25*, 10.20, 11.46*, 11.56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.31,* 3.35, 4 18', 5 23*, 6.15*, 6.42, 7.28+, 7.54*. 9.18*, 9.29*, 9.52,10.18*, 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.20, 6.50* 7.35+, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.17*,9.50*, 11.—11.52*,11,57.'smorB. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.15, 4.29*, 5.—*, 5.33+, 7.30*. 8.20, 8.55, 10.02', 11.15 'sav. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43', 9.21,10.13*, 's morgens, 12,15*, 12.33,1.41*, 3.49*,4.59, 5.55+, 7.53*. 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 9.45, 10.17+, 10.54's morgens, 1.19*. 2.50', 3.35, 4.50,6.18+, 7.25, 8.13*, 8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestremen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 8.12*, 9.42, 11.27* 's morgens, 1.30, 3.53*, 4.585.57* 9.20 'sav. Tot 14 Oct. tot Uitgeest. Stoppen aan de Kleverlaan, den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 9.42,'s morgens, 1.30,4.58, 9.20'sav. Van IJmuiden: 8.—, 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 10.10 'sav. Naar Zandvoort: 8.11, 10.15, 11.32 'smorg., 1.28, 4.54, 7.55 's avonds. Van Zandvoort: 8.38, 11.10, 's morgens. 12.27, 3.55, 5.52, 8.17's avonds. Tram-Onmibas-Maatschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Febr. 1889. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj8.25, 9.35, 10.45, 12.15 'smorg. *1.-, 1.30, 2.45, *3.15, *3.25, 4.—, 5.15, 6.30, 8.30, 9.40 *10— 'sav. Van Haarlem (Station). 9.14, 10.10, 11.24 's morgens, *1.26,138, 2.31, *3.15,3.45, *4.—, 4.40, 6.—, 7.50, 9.16, 10.22 *10.30's avonds. Alleen Zon- en Feestdagen. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1888. Openstelling van het kantoor: Dag van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 unr. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12tot4ure.Voordo Postpakketten alleen op werkdagen, van 's morgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.—, 9.'s avonda. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonda. Lichting der bulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein6.45,10.'s morg., 2.30, 6.8.30 's av. Florapark, Kampersingei, Leidscbevaart, Scbootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av.3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30 Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.4,11.27 's morg., 2.26,3.30', 5.18*, 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.16 'smorg., 12.10,4,53*, 5.50,10.20*'sav.Rich ting den Helder 6.43, 9.37 'smorg., 1.25*, 4.53, 9.15"s avonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav. 6—9 u. Binuenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. De uitgevers van „Haarlemsch Ad vertentieblad" berichten, dat binnen kort een begin zal gemaakt worden met een zeer boeiend feuilleton van den geestig en schrijver W. CLARK RTJSSELL, getiteld: Een Verhaal uit het Zeeleven. liet zal gegeven worden in zooda- danigen vorm dat het later als een net boekdeel kan bijeengevoegd worden. Het feuilleton „Het Gouden Kalf" is als een keurig boekwerk van twee deelen, zoolang de voorraad strekt, voor de abonnè's van dit blad verkrijg baar tegen betaling van Een Gulden. Ook van de vorige feuilletons „Liefde en Plicht", „Door Eigen Kracht" en „Bride van Schotland" zijn nog eenige ex. tegen betaling van Een Gulden voor de inteekenaren bij de uitgevers van dit blad verkrijgbaar gesteld. KRONIEK. De noodzakelijkheid om het crediet voor de vernieuwing van de Krnisbrng te ver- hoogen van f 18450 tot f 19700, ziedaar de aanleiding tot de buitengewone raadsver gadering van Zaterdag jl. De minste inschrijver was toch nog aanzienlijk boven de begrooting gegaan en B. en W. meenden in dit geval niet tot de gunning van het werk te mogen besluiten, zonder voorafgaande machtiging van den Raad. Daar nu echter de tijd drong, zooais in een vorige vergadering door den Heer van Ek was opgemerkt, werden de leden verzocht Zaterdag tegen elf uur bijeen te komen om hunne toestem ming tot de vereischte verhooging te geven. Er bestond hiertegen geen bezwaar. Alleen merkte de Heer Macaré op, dat het wenschelijk zon zijn, indien bij dit werk niet enkel of hoofdzakelijk vreemde werklieden gebruikt werden, zooals dit bij een rijkswerk, waarop bij het oog had, het geval was. Er waren hier nog lieden genoeg, die werk zochten. Al wist hij dan ook wel, dat men dit niet kon voorschrij ven, zoo was het toch van belang, dat er de aandacht op gevestigd werd. De Voorzitter vertrouwde, dat de aan nemer, zelf een Haarlemmer, wel zorg zou dragen, dat zoo iets hier niet zou voor komen. Hij beloofde echter den Heer Ma caré met den aannemer hierover te zullen spreken, alhoewel deze volkomen vrij moest blijven in zijne handelingen. Zonder hoofdelijke stemming werd de voordracht goedgekeurd. Een ingekomen verzoekschrift van den Heer Bertling om op de kiezerslijsten geplaatst te worden, werd gesteld in han den van B. en W. en daarna de verga dering gesloten. Donderdag werd in de Tweede Kamer het debat over de Arbeidswet voortgezet. De heer de Savornin Lobman stemde den heer v. d. Kaay toe, dat de Nederl. Herv. Kerk weinig verricht beeft op sociaal gebied, maar dat lag, beweerde hij, aan haar eigenaardige organizatie. Juist het synodaal verband belette het haar. Hij ontkende, dat van de zijde der Christenen weinig voor de arbeiders zou gedaan wor den. Spreker was den heer Domela Nieu- wenhnis dankbaar voor diens bewijs van sympathie tegenover de doleerenden. Hij wees echter op het verschil tusschen den toestand van de doleerenden en de socia listen. De wenech der laatsten, arbeids wetgeving, wordt door alle partijen be aamd, maar de doleerenden staan in hnn wenschen alleen. Spreker handhaafde zijn gevoelen betreffende de vaderlijke macht, bleef zich tegen leerplicht verklaren, en achtte de kamers van Arbeid zeer goed te reglementeeren. De heer Kerdijk bestreed nitvoerigden heer Domela Nienwenhuis, en bleef er tegen opkomen, dat deze het ont werp als niets beteekenend voorstelde, terwijl het toch in werkelijkheid wel niet alles zou verbeteren, maar toch veelDe heer van der Kaay beantwoordde nader den heer de Savornin Lohman, waarna de heer Heemskerk van antirevolntionair standpunt de meening bestreed, dat de staat het oppertoezicht zou hebben over de opvoeding der kinderen. De heer Dome la Nienwenhuis bleef volhouden, dat het ontwerp slechts strekken zou, om eene be tere arbeidswetgeving tegen te houden. Hij wees op het onderscheid tusschen de soci- aal-demokraten en de katether socialisten. Liberalen, zooals de heeren Kerdijk, Quak en anderen noemde hij inkonsekwente liberalen. De iilanthropie van Christelijke zijde, waarop de heer Lohman roemde, was volgens Spreker uit den Booze. Hij zou volharden in zijn isolement, daar an dere leden, van hun kapitalistisch stand punt enkel met geweld, of uit vrees voor geweld, iels doen willen voor de arbeiders, terwijl hij het kapitaal wil terugbrengen in handen der rechtmatige bezitters: de arbeiders. Het algemeen debat werd nn gesloten. Op art. 1 zijn voorgesteld: le een amendement van de Komm. van Rapp. om den veldarbeid voor anderen dan leden van het gezin alleen vrij te laten, als de ze geschiedt in de open lucht en zonder beta ling van loon, 2e een amendement van de zelfde kommissie, om ook uittezonderen de huisindustrie, zonder vreemde hulp gedre ven 3e een amendement van de heeren Ker dijk en Zaayer, om de wet ook op den veld arbeid te doen slaan. Deze amendementen werden toegelicht door den heer Kerdijk, en door de leden van de Komm. van Rapp. van Alphen en Schaepman. De heer Smidl betoogde, dat de wet niet kan worden toe gepast op den veenarbeid, kwam op tegen de weglating van de uitzondering van veen- arbeid, en achtte het bezwaarlijk, met het oog op den tegenwoordigen toestand in de veenstreken, verandering te brengen in de verhouding van den arbeid aldaar. De heer Veegens opperde verschillende be denkingen tegen de amendementen en dacht er over, subamendementen voor te stellen op de amendementen der Kommissie. Vrijdag werd de beraadslaging over art. 1 en de daarop voorgestelde amen dementen voortgezet. Aan die amen dementen voegde de heer Schimmel- penninck er nog een toe, strekkende om veldarbeid in 't geheel niet onder het bereik van deze wet te brengen, onverschil lig of deze al dan niet geschiedt in de open lucht. De heer Dijckmeester verklaar de zich vóór het am. van de Kommissie van Rapp. op art. 1, met het amend, der heeren Kerdijk en Zaaier op art. 3 (dispensatieën voor betaalden kinder-veld- arbeid) behoudens verlenging van den ter mijn van 8 weken tot 12 weken. Zóó wordt kinderexploitatie voorkomen, zonder dat het belang van den landbouw uit het oog wordt verloren. Veldarbeid op zich zelf is nuttig en gezond en zal het kind niet schaden. De heer Farncombe San ders verdedigde het amendement-Kerdijk, dat geen onderscheid maakt tusschen dienst voor ouders of voor anderen. Hij waar schuwde de Regeering te zorgen, dat de schooltijden en vakantieën geregeld moesten worden in overeenstemming met deze wet. De heer Clerck achtte het eerste am. der Komm. onpraktieseh, en was vóór het am.-Schimmelpenninck. Ook meende hij, dat veldarbeid niet alleen beschouwd moest worden met het oog op schoolverzuim. Wil men dat weren, dan werke men krachtig tot uitbreiding van de vrije school. De Komm. van Rapp. bracht nn nog eenige wijziging in haar amendementen; o. a. stelde zij voor de vlasindustrie niet onder den landbouw te begrijpen, en dus haar te brengen onder het bereik dezer wet. De heer Virnly Verbrngge kon zich geheel vereenigen met het amend.- Schimmelpenninck. De heer van Alphen lichtte het gewijzigd amend, der Kommissie toe. De vlasindnstrie was nn wèl onder deze wet begrepen, maar niet de vlasbonw. Hij kwam er tegen op, dat eene wet op den landbouwarbeid door de onderwijs- belangen zon worden beheerscht. De heer Goeman Borgesins noemde terecht het amendement-Sohimmelpenninck eene re- aktie op de wet van 1874. Bij aanneming van dit amendement zal alle landbouw arbeid, ook in schuren, van de jongste kinderen zijn toegelaten. De heer Verniers van der Loeff besefte, dat ieder, die eene sociale wet wilde helpen tot stand brengen, koncessies moest doen. Daarom zon hij voor het amendement-Kerdijk stemmen. Hij raadde den Min. aan geen partij te kiezen betreffende de amendementen op art. 1, en vooral niet ten aanzien van het am. Schimmelpenninck, dat reaktie zou zijn tegen dc wet van 1874. De vrijlating van huisarbeid achtte hij in vele vakken voor kinderen hoogst nadeelig. De heeren Fabins en Schaepman bestreden den heer Verniers van der Loeff, aan wien de heer Heldt zich aansloot, die de vrij lating van huisarbeid verderfelijk oor deelde. De heer Lieftinck sprak een krachtig woord tegen de vrijlating van den veldarbeid voor kinderen. Hem deed het leed, dat in deze wet niet ook de kwestie van het onderwijs eenigszins was geregeld. Waar de kinderen sohoolgingen, was hem onverschillig. Hij advizeerde den arbeid althans binnen schooltijden te verbieden. De Min. van Just, begon met le zeggen, dat de disknssie hem alle illnzie had benomen, dat de regeling dezer zaak eenvoudig zou zijn. Hij verdedigde zijn ontwerp, en scheen weinig geneigd, zich bij de voorgestelde amendementen neêr te leggen. Veel arbeid was onder de wet gebracht, omdat die niet tot den veld arbeid mag gerekend worden. De Min. stelde de veenderijen gelijk met steen groeven boven den grond. Het am. KerdijkZaayer was niet aannemelijk, daar veldarbeid geen schadelijke arbeid kan heeten. Wat leerplicht betreft, daar voor zeide de Min., zal de tijd eerst dan gekomen zijn, als de schoolstrijd ten ge- noege van allen zal zijn opgelost.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1