HAARLEMSCH Eerste Blad. No. 26 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Elfde Jaargang. 144. van WOENSDAG 3 April 1889. Bericht. Nieuwsberichten. ïelephoonnummer telephonische verbinding met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stnk. Prys per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 we, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandscbe Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Oct. 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.10+, 6.50, 8.22, 9.42, 10.55*, 'sm„ 12.20, 1.35, 2.58, 4.25, 5.40*, 6.55, 8.15 's »v. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. I Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8 09*, 8.31, 8.58*, 9.25*, 10.20, 11.46', 11.56 11.32-} 's morgens. 12.50, 2.31,* 3.35, 4.18*, 5.23', 6.15*, 6.42, 7.28+, 7.54*, 9.18% 9.29*, 9.52, 10.18*, 11.04-}- 's av. Van Amsterdam: 6.20, 6.50», 7.35-}, 7.48*, 8.20*,8.48,9.17",9.50*, 11.—, 11.52',ll,57.'smorg. 1.05', 1.15', 3.25*, 4.15, 4.29* 5.—*, 5.33-}, 7.30*, 8.20, 8.55, 10.02*, 11.15 'sav. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*,9.21,10.13*,'s morgens, 12,15*, 12.33, 1.41*, 3.49*,4.59, 5.55+, 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 9.45, 10.17-}, 10.54's morgens, 1.19*, 2.50", 3.354.50,6.18-}, 7.25, 8.13*, 8.50', 9.55-} 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 8.12*, 9.42, 11.27* 's morgens, 1.30, 3.53*, 4.585.57* 9.20'sav. Tot 14 Oct. tot Uitgeest. Stoppen aan de Kleverlaan, den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 9.42,'s morgens, 1.30,4.58, 9.20 's av. Van IJmuiden: 8.—, 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46. 9.20, 10.10 'sav. Naar Zandvoort: 8.11, 10.15, 11.82 'smorg., 1.28, 4.54, 7.55 's avonds. Van Zandvoort: 8.38, 11.10, 's morgens. 12.27, 3.55, 5.52, 8.17's avonds. Tram-Omnibus-Maatsehappij. BloemendaolOverveenHaarlem. 1 i'ebr. 1889. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj: 8.25, 9.35, 10.45, 12.15 'smorg. *1.-, 1.30, 2.45, *3.15, *3.25, 4.—, 5.15, 6.30, 8.30, 9.40 *10— 'sav. Van Haarlem (Station). 9.14, 10.10, 11.24 's morgens, *1.26,1 38, 2.31, *3.15,3.45, *4.—, 4.40, 6.7.50, 9.16, 10.22 *10.30'savonds. Alleen Zon- en Feestdagen. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1888. Openstelling van het kantoor: Dag van 8 's morg. tot 9)+ uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiëu alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12tot4ure.Voordo Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.,9.'savonda. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'savonda. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidscbevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av.3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30 Lichting aan bet StationRichting Amsterdam 8.4,11.27 's morg., 2.26, 3.30", 5.18*, 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.16 'smorg., 12.10.4,53*, 5.50,10.20"sav.Richting den Helder 6.43, 9.37 'smorg., 1.25*, 4.53, 9.15*'s avonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van'sm. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 84'sav. 6—9u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. De uitgevers van „Haarlemsch Advertentieblad" berichten, dat het feuilleton „Het Gouden Kalf" als een keurig boekwerk van twee deelen, zoolang de voorraad strekt, voor de abonné's van dit blad verkrijg baar is tegen betaling van Een Gulden. Ook van de vorige feuilletons „Liefde en Plicht", „Door Eigen Kracht" en „Bride van Schotland" zijn nog eenige ex. tegen betaling van Een Gulden voor de inteekenaren bij de uitgevers van dit blad verkrijgbaar gesteld. Donderdag zette de Tweede Kamer het debat voort over art 3 van de Arbeidswet, verbod van arbeid door kinderen tot 12 jaar, met het amend. Kerdijk-Zaaijer, uit breiding van het verbod tot 13 jaar en het amend.-Veegens, uitbreiding na het 12de jaar tot afloop van den cnrsus. De heer Heldt zou stemmen vóór het am. Kerdijk, maar achtte uitbreiding tot het 14de jaar wenschelijk, in't belang van de kinderen en de nijverheid. Hij beriep zich op het enquête-rapport en op de door hem verzamelde getuigenissen van patroons en werklieden. In 't gemis van schoolruimte, om kinderen langer op de school te hon den, kon gemakkelijk worden voorzien. Men kon een overgangstijd van een of twee jaar stellen, en in dien tijd konden wel 1000 scholen gebonwd worden. Als deze kamer zonder bezwaar de uitgave van een halve ton voor een kanon goed keurde, kon zij dan niet het vereischte geld voor onderwijs toestaan De rekening van den heer Travaglino, dat een kind, schoolgaand van 6 a 7 tot 12 jaar, alles kan leeren wat het voor zijn volgend le ven noodig heeft, had spreker met ver bazing aangehoord. Bij de enquête was gebleken, dat ook partijgenooten van dat Kamerlid langer leertijd nuttig oordeelden. De heer Heldt kwam ook op tegen de ondersoheiding in standen door den heer Travaglino gemaakt. De heer Donner be streed alle uitbreiding van het verbod, met het oog op de behoeften van het gezin en de niet- wenschelijkheid om kinderen meer te laten leeren dan zij voor hun stand behoeven, terwijl hg zeer betwijfelde of de school wel beter bezocht zou worden. Voor de lagere standen, zeide deze spreker, is de 12jarige leeftijd aangenomen; wat zal men aanvangen met al het volk, als men het zooveel wijzer maakt Wil men dat, geef er hun dan ook bij wat wij bezitten. De Min. van Just, beriep zich op het enquête-rapport en bestreed wegens het onvolledig onderzoek de uitbreiding van het verbod tot 14 jaar. Hij ontried de aanneming van beide amendementen. De heer van Alphen bestreed ook die amendementen, die door de heeren Kerdijk en Fabins verdedigd werden. De heer Goe man Borgesins verdedigde de uitbreiding van het verbod, met het oog op de gees telijke en lichamelijke schade, die de vroeg tijdige kinderarbeid voor de kinderen me debrengt. De heer v. Asch van Wijck bestreed het am. Fabins. De Min. volhardde bij zijne bezwaren. Het am. Kerdijk-Zaaijer werd verworpen met 60 tegen 30 stem men. Het am. Kolkman-Fabius-Veegens werd afgestemd met 49 tegen 42 stemmen. Daarna werd art. 3 goedgekenrd. Art. 4 werd ook aangenomen. Op art, 5 maximum duur van den arbeid voor personen bene den 18 jaar en vronwen in fabrieken van 's morgens 6 tot 's avonds 7 uur, met uitzonderingen op speciale vergunning van den burgemeester, is voorgesteld le een amend, van de Komm. van Rapp., om dien maximumduur te bepalen voor perso nen beneden de 16 jaar, in plaats van 18. De heer v. Alphen verdedigde dit am. Hij beweerde, dat jongens van 16 jaar reeds tot voldoende ontwikkeling zijn ge komen, en beriep zich op de adviezen van de verschillende Kamers van Koophandel. 2e een am. van de Komm. van Rapp., om, wat de vronwen betreft, de beperking van den arbeidsdag alleen toe te passen op ongehuwde vronwen van 16 tot 20 jaar. De heer Schaepman gaf zich noodelooze moeite, om dit am. toe te lichten, daar hg eindigde met te verklaren, dat de Komm. het amend, introk, om den schijn te ont gaan, dat men de Reg. wilde tegenwerken. 3e een amend, van de Komm. van Rapp., om de door den burgemeester te verleenen uit zonderingen alleen op zes achtereenvolgen de werkdagen niet dagen te doen slaan. De heer Goeman Borgesius, die dit laatste am. toelichtte, vroeg of art. 5 niet te groo- ten invloed toekent aan de burgemeesters. 4e een am. van de heeren Fabins, Kolk man, Farncombe Sanders en Veegens, om de bizondere vergunningen door Gedep. Staten te doen verleenen, in plaats van door burgemeesters, behoudens in spoed- eiscbende gevallen. Dit am. werd door den eersten voorsteller toegelicht. 4e een am. van den heer Bahlmanu, om het einde van den in het art. bedoelden arbeid ui terlijk op 8 uur 's avonds te stellen. 5e een am. van de heeren de Geer van Jut- phaas, Heemskerk, van Kempen, Rutgers van Rozenburg en Seret, om den maxi mum- arbeidstijd in dit art. in eens af op 11 uur per etmaal te bepalen, zonder aan vang of einde vast te stellen, met dispen satie tot 14 uur. Voorts te bepalen een rusttijd van 11 nur 's avonds tot 5 uur 's morgens veor personen beneden 14 jaar en vrouwen. Eindelijk om fabriekanten, die jeugdige personen en vronwen in dienst hebben, te verplichten, van de regeling van den arbeid in hun fabriek aan den burgemeester kennis te geven. In de zit ting van Vrijdag lichtte de heer de Geer het laatstgenoemde am. toe, en evenzoo de heer Bahlmann het zijne, dat wil voor komen, dat de .arbeidstijd tot 5 nur 's avonds wordt beperkt, vooral met het oog op de wol-industrie, waarin kinderen met volwassenen moeten samenwerken, zoodat men door den arbeidsduur voor kinderen te beperken tot 7 uur, ook voor volwas senen den arbeid onmogelijk zou maken. De heer van den Bosch van Verwolde wees op het bezwaar van het art. voor de verzending van gist, een artikel, dat zeer aan bederf onderhevig is, en 's nachts verzameld moet worden, om met de Engel- sche middagbooten uit Rotterdam verzon den te knnnen wordeD. Het am. de Geer zou aan dit bezwaar te gemoet komen. Ook vroeg spreker uitzondering voor de windmolens. De heer van Velzen was van oordeel, dat steen- en pannenfabrieken, glasblazerijen en olieslagergen moeten worden uitgezonderd. De heer van Kempen maakte van de gelegenheid gebrnik, om het protektionisme aan te hevelen. De heer Hintzen stelde een amend, voor, om het art. niet te doen slaan op jeugdige per sonen buiten fabrieken en werkplaatsen de kontrole op unskilled laborers, als boodschaploopers en krantenloopers, zou zeer lastig zijn. De heer Farncombe San ders stelde voor den nachtarbeid tot 16 jaar te verbieden. De heer Heldt stelde een am. voor, om den arbeid voor personen beneden 14 jaar niet langer dan 9 nur te doen duren. De heer Goeman Borgesins bestreed krachtig de amendementen Fabins en de Geer, het laatst genoemde vooral, wegens de onmogelijkheid om kontrole te houden. Ook de heer Roëll bestreed die amendementen, en wilde het dispensatie- recht voor dit artiekel toekennen aan den Kommissaris des Konings. De heer W. K. van Dedem wees ook op het bezwaar, om dit aan burgemeesters op te dragen. De heer Heemskerk verdedigde het am. de Geer. In de eerstvolgende vergadering der Kamer zal de Min. van Just, aan 't woord komen. De kamer is op reces niteeDgegaan. Op voorstel van den heer v. d. Feltz zal de kamer den 5den April weder verga deren. Tegen den 2den April zijn de Sta- ten-Generaal in vereenigde vergadering bijeengeroepen om te beraadslagen over de vraag, of Z. M. de Koning bniten staat is de regeering waar te nemen. Gedep. Staten van Gelderland heb ben met handhaving van het besluit van B. en W. van Batenburg beslist, dat de vergunning tot het drijven van kleinhan del in sterken drank van iemand die bin nen de laatste twee jaren eenmaal wegens openbare dronkenschap werd veroordeeld en eenmaal vrijwillig de hoogste boete betaald heeft, moet worden ingetrokken op grond dat deze betaling gelijk staat met onherroepelijke veroordeeling. Men weet dat Den Haag tegenwoor dig in het bezit is van het middel om de grachten van versch water te voorzien. Is dit van hooge waarde voor de stad zelve, er is een nadeel aan verbondendoor de spuiing wordt de welvaart, missobien wel het bestaan van Scheveningen bedreigd. Uit de ondervinding is geblekeD, dat de zee er door verontreinigd wordt en de vuile stoffen, die uit de grachten worden aan gevoerd, geruimen tijd op de oppervlakte zullen blijven en het baden voor het bad huis beletten zullen. De kamer van koop handel heeft in hare jongste samenkomst die zaak uitvoerig besproken. In de vorige week werd te Lisse een hectare bloembollenland in publieke veiling verkocht voor de aanzienlijke som van f 9500. Vrijdag avond werd bij een der ingezetenen te Wageningen hard gescheld. Toen de deur geopend was, werd door een man een knaapje op krnkken naar binnen geduwd, waarop hij zich snel verwijderde. De familie scheen op de verrassing minder gesteld, althans de politie heeft het kind naar Arnhem overgebracht. De gevangenis te Maastricht is zoo overbevolkt, dat twee gevangenen van daar naar Groningen gebracht zijn om hunne straf te ondergaan. Het stoffelijk overschot van den on verschrokken reiziger in Afrika, den Heer D. D. Veth, is onder leiding van den heer Goddefroy uit de voorloopige rustplaats in Afrika Daar het vaderland gebracht. Naar men zich herinneren zal, was de heer Veth op een zijner onderzoekingstochten in dienst der wetenschap als slachtoffer van het klimaat gevallen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1