HAARLEMSCH Eerste Blad. No. 28 Elfde Jaargang, 144. van WOENSDAG 10 April 1889. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. TELEPHOONNUMMEK TELEPHONISCHE VERBINDIN8 met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS: Per drie maanden,25. franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van I tot 5 regels 25 cents, elke regel Afzonderlijke nommers 3 «enten per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Noord-Zuidhollandsche Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. X Oct. 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.10+, 6.50, 8.22, 9.42, 10.55', 'im, 12.20, 1.35, 2.58, 4.25, 5.40*, 6.55, 8.15 's av. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen vnn Haarlem. 1 Oet. 1888. Naar Amsterdam: 6.53' 8.09*, 8,31, 8.58*, 9.25*, 10.20, 11.46*, 11.56 11.32+ 'smorgens. 12.50, 2.31,* 3.35, 4.18*, 5.23*, 6.15*, 6.42, 7.28+, 7.54*. 9.18', 9.29*, 9.52, 10.18*, 11.04+ 's av. 'Van Amsterdam: 6.20, 6.50», 7.35+,7.48*, 8.20",8.48,9.17*,9.50", 11.—11.52*,ll,57.'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.15, 4.29* 5.—*, 5.33+, 7.30*, 8.20, 8.55, 10.02*, 11.15 'sav. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43', 9.21,10.13",'smorgens, 12,15*, 12.33,1.41*, 3.49*,4.59, 5.55+, 7.53', 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 9.45, 10.17+, 10.54's morgens, 1.19', 2.50", 3.354.50,6.18+, 7.25, 8.13*, 8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 8.12*, 9.42, 11.27* 'smorgens, 1.30, 3.53*, 4.58,5.57*9.20'sav. Tot 14 Oct. tot Uitgeest. Stoppen aan de Kleverlaan, den Kruidbergerweg en te Driebuizen. jjaar IJmuiden: 6.15, 6.48, 9.42, 's morgens, 1.30,4.58, 9.20 's av. yan IJmuiden: 8.11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 10.10 'sav. j^aar Zandvoort: 8.11, 10.15, 11.32 'smorg., 1.28, 3.51, 5.23, 8.51 's avonds, yan Zandvoort: 8.38, 11.10, 's morgens. 12.27, 3.12, 5.7.33, 9.29's avonds. Tram-Omnibus-Maatschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 2 April 1889. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj8.20,9.35,10.45, *11.20,12.15 's m. *1.-, 1.30, 2.45, 3.15, *3.30, 4.—, 4.30, 5.20, 6.30, 7.15, 8.30, 9.40 *10.— 'sav. Van Haarlem (Station). 9.14,10.10, 11.32, *12.12 's morg., 1.26, *1.38, 2.5, 3.15, 3.45, *4.—, 4.40,5.21, 6.7.10,7.50, 9.16,10.22 *10.30 's av, 'Alleen Zon- en Feestdagen. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oot. 1888. Openstelling van het kantoor: Dag van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 nur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12tot4ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 'smorgens, 1.15,3.30,7.,9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, Leidscbevaart, Scbootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av.3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 84 's av. 6—9 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Hollandsch Opera-Gezelschap. 't Mag eene stoute onderneming genoemd worden, de groote, beroemde opera van Meijerbeer „Les Huguenots" te Haarlem voor bet voetlicht te brengen. Stout, omdat in deze opera heel bet personeel noodig is en eene opvoering dus met groote kosten gepaard gaatstout met het oog op de twijfelachtige waardeering van het Haarlemsche publiek. Men denke aan de slechte opkomst bij de vorige voor stelling. Tooh waagde de ondernemende directie den stap en tot ons groote genoe gen met het beste gevolg. De schouw burg was op alle rangen vol. Ook voor de uitvoerenden van het Hol- landsche Opera-Gezelschap was het eene gewaagde onderneming. Meijerbeer stelt hooge eisehen. Yan solisten, koor en or kest wordt veel gevergd. Daarbij wordt, naar onze meening, eene uitvoering met Hollandsehen tekst dubbel moeielijk, daar deze hier en daar zeer wonderlijk in elkaar gezet is en van de artisten veel handig heid vordert, om sommige deelen tot hun recht te brengen. In weerwil van dit alles, slaagde de uit voering in haar geheel goed en gaf zelfs vele schitterende momenten, dank zij de uitstekende krachten, waarover de Holl. Opera beschikt. Van deze noemen wij in de eerste plaats den Heer Orelio. Zijn zang en spel vol doen aan de eisehen der kunst. Er is in zijne stem warmte en gloed en in zijn spel natuurlijkheid. Als graaf de Nevers stof feerde zijne kloeke gestalte menig tafereel op sohoone wijze. Hetzelfde mag gezegd worden van den anderen edelman, graaf de St. Bris, den Heer Albers. De belangrijke en moeielijke partij van Raoul de Nangis was toevertrouwd aan den Heer Pauwels (Tenor). Hij zong haar met veel sentiment. In zijn liefdezangen met Valentine, in den strijd tnssehen plicht en liefde, gaf hij treffende oogenblikken. Vooral wanneer Pauwels zingt met gedekte stem, streelt hij het oor. Zijn mezzo voce klinkt zeer schoon, 't Komt ons voor, dat de Heer Pauwels er meer gebruik van kon maken en in de hoogte meermalen zijn toevlucht moet nemen tot het falset, om daardoor zijn orgaan te sparen. Wij we ten toch, hoe al te sterke stemuitzetting zich bij tenoren straft, hoe daarvan totale verwoesting der stem het gevolg kan zijn. De Heer Joh. Schmier (Bas) maakte als Marcel een goeden indruk. Hij maakte van den geloofsheld door zang en spel een typisch figuur. Van het damespersoneel noemen wij met ingenomenheid Mevr. Albers-Jahn, Mej. van Besten en Mej. Koning. De laatste verving, als Margaretha van Valois, Me vrouw Orelio, die door ongesteldheid aan de uitvoering geen deel nam. Zij deed dit op meer dan voldoende wijze. Toch mogen wij niet verzwijgen, dat haar spel vrij er had kunnen zijn en zij niet geheel is opgewassen tegen Meijerbeer's weelderige en grillige coloratuur. Mejvan Besten gaf eene goede Valentine. Zij beschikt over schoone stemmiddelen. In het 4de bedrijf gaf zij veel uitdrukking aan de oogen blikken van hartstocht. De koren en het orkest gaven, de hooge eisehen van het werk in aanmerking genomen, veel reden tot tevredenheid. De mannenkoren waren zeer goed en werkten dikwijls mee tot een uitstekend ensemble. Voor de leiding van het geheel verdient de Heer C. v. d. Linden een woord van lof. Zijne directie doet hem kennen als een man, die de noodige routine en be kwaamheden bezit om zooveel verschillende elementen tot een goed geheel te vereenigen. Indien het publiek dit opera-gezelschap blijft steunen en daardoor den Heer de Groot in staat stelt, in alle opzichten goede krachten aan de onderneming te verbin den, zal er zeker veel, dat nu nog niet volmaakt is, beter worden en de tijd niet verre meer zijn, dat de uitvoeringen van opera's in de Hollandsche taai onvermengd kunstgenot zullen geven. B. Séance voor Kamermuziek. De Heer L. Schlegel gaf zaterdagavond, met medewerking van de H.H. Cramer, Steenman en Bosmans, zijne derde Séance voor kamermnziek op de bovenzaal van de sociëteit „Vereeniging". Wij hebben niet het genoegen gehad, de beide eerste séances van den Heer Schlegel bij te wonen en begaven ons derhalve met dnbbele ingenomenheid naar de voor kleine muziekuitvoeringen zoo uitstekend geschikte bovenzaal der socië teit, om de geleden schade in te halen. Het programma bevatte een drietal werken, n.l. Strijk-trio, Op. 9 No. 3 van Beethoven, Sonate voor piano en viool van Schumann en een Quartet voor piano viool, alt en violoncel van Rubinstein. De uitvoering ervan was in hooge mate merkwaardig, en onderscheidde zich door schoonen klank en fijne voordracht. Als om strijd beijverden zich de H.H. om haar zoo volkomen mogelijk te maken. Menig deel werd dan ook op ideale wijze vertolkt en bewees, welk een eminent viertal kunstenaars wij in de uitvoerenden bezitten. De heer Cramer speelde de groote sonate van Schumann heerlijk mooi. Zijn spel is altijd even edel van toon, als innig van voordracht. Cramer blijft nog steeds, welke jongeren hem ook naar de kroon mogen steken, een der meest be gaafde violisten van onzen tijd. In het piano-kwartet van Rubinstein een werk vol gioed en hartstocht schitterde de heer Schlegel door zijn brillant spel. Het werk zelf pakte meer dan het Trio van Beethoven, dat hier en daar wat dan klinkt. De H.H. Bosmans en Steenman, de laatste speelde Alt, droegen natuurlijk het hunne bij tot het welslagen van deze soiree. B. Donderdag werd door de Tweede Kamer voortgezet het debat over art. 5 der Arbeids wet, dat door de Reg. gewijzigd is, zoodat de arbeidsduur voor mannelijke personen beneden 16 jaar en van vrouwen in fabrie ken, en werkplaatsen beperkt wordt tot 11 uren, met dispensatie voor bepaalde bedrijven bij bestuursmaatregel van aan vang en einde van den werktijd, terwijl de Kommissaris des Konings in exceptio- neele gevallen den werktijd tot 13 uren kan uitbreiden. De Min. van Justitie meent zijnerzijds het bewijs te hebben geleverd van den wensch naar gemeen overleg. De arbeid van den volwassenen man boven de 16 jaar blijft ongeregeld. De Reg. wil de belangen der industrie niet nit het oog ver liezen. Absolute regeling van den arbeids tijd achtte de Min. niet noodig, en deze bestaat ook bijna nergens. Door de in het art. aangebrachte wijziging vervalt het am. Hintzen, terwijl het amend. derKomm. van Rapp., om den arbeid van mannelijke personen boven de 16 jaar ongeregeld te laten, overgenomen is. Niet overgenomen heeft de Min. het amend, der Komm. om den arbeidsduur voor kinderen tnssehen 12 en 14 jaar te beperken tot 8 uur, omdat daardoor te veel arbeid aan de tex tielindustrie zou worden ontnomeD. Even min had de Min. het am. Heldt kunnen overnemen. Nachtarbeid voor vrouwen is niet absoluut noodzakelijk. Hier te lande heeft die slechts in een fabriek plaats, en in 't buitenland erkent men, dat het niet noodig is. Voor die ééne fabriek behoeft men de geheele wet niet te bederven. Voor alsnog achtte de Min. het ongeraden nachtarbeid voor kinderen tnssehen 1216 jaar toe te laten. Hij had overgenomen het am. Fabins, om de dispensaties te doen verleenen door den kommissaris des Konings. De Min. bestreed krachtig het am. de Geer, dat hij destrnctief noemde, niet aan nemelijk voor de industrie en voor de ar beiders het verzekert ook niet de stabi liteit der regeling, door die over te laten aan den arbeidgeverontduiking werd zoo ieder oogenbiik mogelijk, en kontröle onbereikbaar. Het snbamend.-Sanders kon de Min. niet overnemen, omdat daardoor geen uitzonderingen zouden kunnen toe gelaten worden op het verbod van nacht arbeid voor mannelijke personen beneden 16 jaar. De zitting werd nu tot 2 uur gesehorst, om intusschen de nog voor te stellen amendementen te laten drukken. Die amendementen blijken te zijn lo van den heer Bahlmann; om den werktijd van 12 unr fakultatief te stellen 2o van den heer Heldt, om een maximum werktijd van 9 nnr vast te stellen voor kinderen van 12 tot 14 jaar: 3o een am. van de H. H. Veegens, de Savornin Lohman, Heemskerk en Travaglino, om den werktijd op 9 nnr te bepalen voor kinderen beneden 14 jaar, en nachtarbeid voor hen en vrouwen te verbieden; verder bij bestuursmaatregel, na Ged. Staten te hebben gehoord, gele genheid te openen, om den aanvang en het einde van den arbeid te regelen voor verschillende gemeenten, met het oog op plaatselijke toestanden. Nadat eenige leden zich over deze amendementen hadden laten hooren, ontried de Min. van Just, de aan neming van het am. Heldthet am. Bahl mann kon hij niet overnemen, maar hij zou zich er bij neêrleggen, als het werd aangenomen; tegen het am. Veegens ont wikkelde hij verschillende bezwaren. Da heer Oppedijk stelde een snbamend. op het laatstgenoemde voor, om te doen verval len den werktijd van 9 uren voorkinde ren beneden 14 jaar. De heer de Savor nin Lohman verdedigde nader het am. Veegens. Door de H.H. van Kempen en van Velzen werd een am. voorgesteld, om te bepalen, dat de arbeidstijd niet vroeger mag beginnen dan 5 uur, en niet later ein digen dan 8 nnr. 'In de zitting van Vrijdag werd besloten tot toelating van den heer van Gijn, het nieuw verkozen lid voor Dordrecht, en daar na het bebat over art. 5 en de daarop voorgestelde amendementen voortgezet. Op het am. Veegens werden nog twee suba mendementen voorgesteld: door den heer van Asch van Wijck, om Ged. Staten niet te hooren over nitzonderingen, en door den heer Farneombe Sanders, om nacht-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1