arbeid voor kinderen beneden den leeftijd van 16 jaar te verbieden. Laatstgenoemd lid verdedigde krachtig zyn voorstel, voor al door er op te wijzen, dat de leeftijd van 1416 jaar het natuurlijk ontwik kelingstijdperk is van jongen tot man. De heer Kerdyk bestreed het am. van Kempen, en bracht eenige bezwaren te berde tegen het am.Veegens. De heer Fa- bius kwam onder algemeen gelach met een nieuw amendement voor den daghij stelde voor in het artikel op te nemen het let ten op lokale omstandigheden bij uitzon dering. De heeren Bahlmann en van Velzen verdedigden nader hunne amendementen. De heer Kutgers van Rozenburg betoogde, dat het ontwerp reeds waardeloos is voor de beschaving, daar niet op de ontwikke ling der kinderen is geletreden te meer om bet nn niet ook waardeloos te maken voor de industrie. Hij noemde het art, een ware curiositeit, eene proeve van zonder ling wetsfabrikage, en betreurde het, dat de Min. niet het geheele am.de Geer overgenomen had. Door het art. worden jon gens feitelijk uit fabrieken a feux continus geweerd en de nachtarbeid moet dus door volwassenen volbracht worden tot na deel der industrie, maar ook voor de jongens zelve. Modemaaksters zullen om 7 uur naar huis moeten gaan, of gaan wandelen, zeker niet tot verhooging harer moraliteit. Na 7 uur zal er voor de kin deren van het herhalings-onderwys ook niet veel meer komen. Wat de dispensa- tieën aangaat, beweerde spreker, dat het art. de uitzondering tot regel maakt, en de uitzondering overlaat aan de willekeur der overheid. De heer Veegens verdedigde nader zijn amendement, en de heer Roëll bestreed dat van den heer van Asch van Wijck. De heer Travaglino scheen tot andere inzichten gekomen te zijn, want hij verklaarde zyn handteekening onder het am. Veegens terug te trekkenDe heer v. Asch van Wijck vroeg en verkreeg na de pauze verlof om de Reg. te inter- pelleeren omtrent de wijziging der provin ciale kiestabel, 't Was alleen maar een verzoek om inlichting, hoever het nu met zaak stond. De Min. van Binnenl. Zaken antwoordde, dat de Reg. tijd noodig had, om de ingekomen adviezen der Prov. Staten te onderzoeken. In 't oog houdende, dat het nu reeds April is, verklaarde hij, dat voor dit jaar althans de verkiezingen op den gewonen tijd zullen doorgaan, en er niet aan gedacht wordt thans werk te maken van het indienen van een voorstel tot wyziging der tabel. De interpellant betuigde zijn dank aan de Reg. voor de gegeven inlichting, waardoor de onzeker heid in het land heeft opgehouden. Na afloop van deze interpellatie, werd het debat over de Arbeidswet hervat. De heer Heldt bestreed het am. Oppedijk, en ver dedigde het zijne. De heer Mutsaers de buteerde met de verklaring, dat hij er naar streven zou, deze strafwet zoo zacht mo gelijk te maken, en dat hy bij aanneming van de amendementen Veegens en Heldt de wet zou afstemmen. De Min. van Justitie verklaarde het am. Veegens niet te kunnen overnemen, en bestreed vrij heftig den heftigen aanval van den heer Rutgers van Rozenburg. De heer Farncombe Sanders stelde nu zijn subam. als zelfstandig amendement voor, en de heer van Kempen beperkte zijn voorstel hiertoe, dat de arbeidstijd reeds om 5 uur zal mogen aanvangen. De heer Veegens nam het sub. am. v. Asch van Wijck over, dat laatstgenoemde lid ver dedigde tegen de bestrijding van den heer Roëll. De Min. nam het am. van Kempen over, en de heeren Farncombe Sanders en Roëll stelden voor de woorden „Gedep. Staten gehoord" weder in het art. op te nemen. Daarna werd het debat gesloten en volgden de stemmingen. Het am. Vee gens met alle subamendementen werd ver worpen. Over het am.-Heldt, maximum werktijd 11 uur, doch voor personen be neden 14 jaar 9 uur, staakten de stemmen zoodat herstemming zal plaats hebben. De amendementen-Bahlmann en Farncombe Sanders werden ook verworpen. Zaterdag werd het debat voortgezet over art. 5 en het am. Heldt, waarover den vorigen dag de stemmen gestaakt hadden. De heer Heldt licht nog eens zijne bedoeling toe. De heer Farncombe Sanders wilde eene pertinente beslissing uitlokken, en stelde een nieuw amendement voor, om nachtarbeid te ver bieden voor personen beneden 14 jaar of vrouwen, behoudens overgangsmaatregelen. De Min. bestreed het am.-Heldt, maar maakte geen bezwaar tegen het am.-San ders, waarover de Heer Verniers van der Lotff zyne voldoening betuigde. De heer Heldt stelde een nieuw amendement voor, waarin de bevoegdheid tot het verkenen van dispensatie wordt erkend. De heer Heemskerk zou toch maar vóór het amend, stemmen, in de hoop dat de Min. de uit zonderingen zou gebruiken in 't belang der kleine industrie. De heer de Savornin Lohmann meende, dat geen nieuwe amen dementen meer mochten worden toegela ten, maar de Voorzitter merkte op, dat het Regl. van orde dit niet verbood. De heer v. d. Kaay ondersteunde het am.- Heldt. Dit amend, (normale arbeidstijd voor kinderen beneden 14 jaar beperkt tot 9 uur) werd nu verworpen met 46 tegen 38 stemmen, waardoor het tweede am. van denzelfden voorsteller verviel. Het amend.-Farncombe Sanders werd aan genomen met 57 tegen 26 stemmen. Daar na werd art. 5 zonder stemming aange nomen. Art 6, rusttijden, werd na aanneming met 46 tegen 32 stemmen van een am. der Komm. van Rapp. om den rusttijd op minstens éèn uur te bepalen, goedge keurd. Evenzoo art. 8 en 9 met eenige wyziging. Art. 10, dat een verblijf van kinderen en vrouwen in fabrieken en schepen in verboden tyd als arbeid be schouwt, werd na een zeer langdradig debat aangenomen. Boulanger heeft verleden Maandag zon der eenige voorafgaande kennisgeving Parijs verlaten en is Dinsdag namiddag te Brussel aangekomen, waar hy door eene groote me nigte werd opgewacht en met zeer uiteenloo- pende kreten werd begroet. Boulanger ver telde, dat hij niet van plan was lang te Brussel te blij ven en dat hij de wijk had genomen, omdat hij op 't punt was gevan gen genomen te worden. Hij zeide, Brussel voorloopig gekozen te hebben, ten einde per telephoon met Parijs verbonden te zijn. Hij drukte als zijne meening uit, dat de October verkiezingen voor hem beslissen zuilenen dat dan waarschijnlijk de mannen, die hem thans tot de vlucht noodzaakten, op hunne beurt zullen moeten uitwijken naar België. Wij zijn, zeide hij, voor de orde en willen slechts orde. Te Londen gaan geruchten, dat Boulanger zich te Brus sel nog niet veilig genoeg acht en hy trach ten zal heimelijk Londen te bereiken. Uit Parijs berichtte men, dat de gewezen procureur-generaal Boucher had medege deeld, dat de regeering bewijzen in handen heeft, dat Boulanger het leger wilde omkoo- pen en hij met het buitenland in betrek king staat, en dat na die mededeeling de generaal op den loop is gegaan, echter niet zóó, of de justitie was volkomen op de hoogte van zijn doen en laten, doch de Kamer had toen nog geen toestemming tot aanhouding gegeven en men moest hem dus zien vertrekken. Te Berlijn steekt men braaf de draak met de ontvluchting van den dapperen generaal. Ook te Amsterdam schijnt men den ge neraal wachtende te zijn althans een der groote hotels heeft een aanvraag ontvangen of daar voor Boulanger appartementen be schikbaar zouden zijn, wanneer het noodig mocht wezen. Een en ander samen nemende, zou men kunnen aannemen, dat bij hem steeds de vrees bestaat, in staat van beschul diging gesteld, door de regeering opge- ëischt te worden. Zijn uitwijken zal hem echter niet in de achting zijner vrienden doen stijgen, tenzij men in hem den ver volgde mocht willen zien. Intusschen heeft de vlucht de regeering niet weerhouden om bij de Kamer de ge rechtelijke vervolging aan te vragen en deze aanvraag is in één zitting spoedver- eischend verklaard, commissoriaal behan deld en met 355 tegen 203 stemmen goed gekeurd. De geheele zitting waarin de zaak werd behandeld, leverde niets op wat maar eenigermate naar orde geleek en was eene aaneenschakeling van rumoe rige tafereelen. Door den minister van oorlog is ter kennis van de militaire autoriteiten ge bracht, dat, de regeering niet voornemens is, een wetsvoorstel aanhangig te maken om opnieuw den diensttijd te verlengen voor de ingelyfden bij de militie te land der lichting van 1883, althans indien geen onvoorziene omstandigheden zoodanige maatregel noodzakelijk maken. Daarentegen heeft een wetsvoorstel tot verlenging van den diensttijd van de mi liciens der lichting van 1884 reeds het departement van oorlog verlaten. In verband hiermede zullen de paspoor ten van de miliciens der liohting van 1883 in gereedheid worden gebracht en de door hen opgelegde goederen in de kleedingmagazijnen ingeleverd. De dag der pasporteering zal later worden opgegeven. Bij voortduring komen berichten van landverhuizers naar Argentina. Geen enkel ervan bevat eenige aansporing om het vader- land te verlaten voor den hoogst onzekeren toestand aan de overzijde van den Oceaan welke in geen enkel opzicht overeenkomt met de prachtige voorspiegelingen van de agenten, die werkzaam zyn in het belang der landverhuizing. De meeste emigranten zyn dan ook voornemens, bij de eerste de beste gelegenheid en zoo spoedig hun beurs het toelaat, naar het vaderland terug te keeren. In de gemeente Zwolle wordt de prijs van het gas, na voltooiing der uit breiding van de gemeentelijke gasfabriek gebracht van 7 cents op 6 cents per Stère of M3. Een handige dief heeft zich in een winkel te Gulpen van een pak nieuwe kleederen voorzien en zyn oude plunje aohtergelaten. Niettegenstaande hiervoor nogal tijd moet noodig geweest zijn heeft niemand in het huis eenig gerucht vernomen. Een Pruis, die gedurende eenigen tyd in de omstreken aalmoezen ophaalde, houdt men van den diefstal verdacht. In zake het proces tegen de Ligue des patriottes heeft de Parijsche rechtbank alle aangeklaagden vrijgesproken van de beschuldiging van te behooren tot eene geheime vereeniging, maar hen veroordeeld tot betaling van eene boete van honderd francs en de kosten omdat zij behoorden tot eene niet geautoriseerde vereeniging. De wetenschap heeft weder een gevoelig verlies geleden door het overlij den van den hoogleeraar Dr. T. T. H. Jo- rissen te Amsterdam. De overledene werd in 1833 geboren te Utrecht, in 1860 leer- aar aan het gymnasium te Gouda, en in 1864 aan de hoogere burgerschool te Haarlem, tot hy in 1865 als hoogleeraar in de vaderlandsche geschiedenis naar Am sterdam beroepen werd. Jorissen werd in 1875 te Leiden tot doctor honoris causa benoemd, was lid der kon. academie van wetenschappen en ridder der orde van den NedLeeuw. De Amsterdamsche bladen melden, dat de te Amsterdam voorgekomene valsche bankbiljetten van f 25 kenbaar zyn aan eene donkerder kleur, terwijl het water merk ontbreekt en het onderschrift, de strafbepalingen bevattende, vol fouten is. Tot secretaris der gemeente Velsen is benoemd de heer J. C. A. Weerts, thans secretaris te Haarlemmerliede en Spaarn- woude. De postkar te 9(- uur des avonds van Amsterdam naar Rotterdam vertrek kende, is Maandagavond door het breken eener as tusschen Amsterdam en Sloterdijk omgevallen. Conducteur en koetsier kwamen er met den schrik af, doch de dienst had uur vertraging, terwijl met een gewoon rijtuig de tocht werd voortgezet. Tot voorzitter van het bestuur van den Vyfhuizerpolder is herkozen de heer W. P. Teding van Berkhout te Haarlem. Door de kinderen van school no. 9 te Haarlemmermeer is voor de Vlissingsche weduwen en weezen ruim 12 bijeenge bracht. HAARLEM, 9 April 1889. Men verneemt dat door het rijk een telephoonlijn zal aangelegd worden van Haarlem naar Heemstede, uitgaande van het rijks-telegraafkantoor alhier en vermoedelijk aansluitende aan het post kantoor te Heemstede. Het drietal tot het beroepen van een predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier bestaat uit de heeren: Ds. J. C. Monty n G. Czn. te Schiedam, Ds. M. Göpner te Harderwijk en Ds. C. Hattink J.Pzn. te Apeldoorn. 11. Zondag avond heeft een bediende uit een danshuis alhier, genaamd J. K., die belast was de entreegelden te ontvan gen, zich daarmede, zijnde een bedrag van ruim 15 gulden, uit de voeten gemaakt naar Amsterdam. Gisteren is hij echter van daar teruggekeerd en in beschonken toestand door de politie aangehouden, nog slechts in het bezit van eenige oenten. Aan een 3-jarig meisje zijn gisteren, terwijl zij op straat liep, een paar gouden belletjes ontstolen van dezen diefstal wordt verdacht eene meid van omstreeks 20 jaren, gekleed met donkeren mantel en hoed. KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders van Haarlem, Gelet op art. 8 der wet van 2 Juni 1875» (Staatsblad No. 95); Doen te weten, dat bij hunne beschikking van 28 Maart jl. aan de Wed. B. Polak vergunning is verleeud tot oprichting van eene Slachterij van runderen en kalveren en rookerij van rundvleesch, in het perceel aan de Lange V eerstraat No. 8, Kad. Sectie No. 1169. Haarlem, 8 April 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd E. A. Jordens. Be Secretaris A. A. Land. „Weldadigheid naar Vermogen". Bij het Bestuur der Vereeniging hebben zich de volgende personen voor werk aangemeld Drie voor huisknecht of oppasser. Drie voor koetsier. Een voor ziekenoppasser. Twee voor kantoorlooper. Een voor portier. Een voor tuinmansknecht. Een voor opzichter. Een voor broodbakkersknecht. Een voor koekbakkersknecbt. Een voor bloemistknecht. Een voor polychroineerder. Een voor witter. Een voor zagenvijler. Twee voor metselaar. Twee voor timmerman. Een voor zandvormer. Acht voor aardwerkers of los werkman. Een voor opperman. Zestien voor werkster of schoonmaakster. Twee voor burgerwaschvronw Vier voor burgernaaister. Een voor breister. Een voor strijkster. Particulieren en werkgevers, die van deze aan biedingen wenschen gebruik te maken, worden beleefd verzocht zich schriftelijk tot het Bestuur der Vereeniging te richten, (bus Stadhuis of Doelen) Van de twee onbekende vriendelijke gevers, ledeu van de Vereeniging, zijn door het Bestuur weder om onder hartelijke dankzegging ontvangen 3 pak ken, inhoudende 2 hemden en 2 horstrokken elk,, voor drie oppassende gezinnen der Vereeniging. Voorwerpen, gedeponeerd aan het Commissariaat van Politie,die dage lijks, (uitgezonderd des Zondags) van 's middags 12 tot 2 ure voor de eigenaars terug te bekomen zijn. Een dames-hemd. Een stuk band met haakpen. Een bril ia étui. Een glacé handsohoen. Eene ladder. Eene gou den oorbel. Een doublé armband. - Eene draagbaar. Een kruiwagen. Een oliekoker van eene rijtuig lantaren. Twee R. C. kerkboeken. Twee porte- monnaies met eenig geld. Eeu bovenstuk eener gouden oorbel. Eene koperen plaat. Eene zilveren broche. Eene jaaglijn. Een paar groote wollen wanten. Eene zilveren oorbel. Een buitengewoon groo te muilkorf. Een jongenspet. Twee sluitmanden met waschgoed. Twee Ge reformeerde gezaDgenboekjes. Een hand schoen. Eenige sleutels. Terug te bekomen bij Braakenburg, Lange Veerstraat No 43 een paternoster. Idem bij mej. van BremeD, Verwulf, een gouden medaillon. Idem bij J. Koper Jr, Sophiastraat No. 6rood, een gouden ornamentje eener horlogeketting. Idem bij Vallenduuk, Wilsonsplein No. 6rood, eene nieuwe jaaglijn. Idem bij M. Kok kelkoren, Brouwerstraat No. 56, een jon gensjasje.Idem by J. Zomerdijk, As- sendelverlaan, een bruinharigen jachthond. Idem bij W. Dekker, Melkboerensteeg No. 3, een parkiet. Idem by P. J. Looman, Gortesteeg No. 4, een paternoster. In een der tramwaggons achtergelaten r Een portemonnaie met geld. Een huissleutel. Marktbericht van 8 April. Aardappelen. Aangev. 53, verk. 53 H.L. L. pr. ƒ2.00, H. pr. ƒ4.00. Appelen. Aangev. 29, verk. 18 H. L. L. pr. ƒ4.00, H. pr. 7.00. Peren. Aangev. 9, verk. 6 H. L. L. pr. f 3.00, H. pr. 4.00. Boter. Aangev. 212, verk. 212 Kilog. L. pr. ƒ1.10, H. pr. ƒ1.25. Biggen. Aangev. 84, verk. 69 st. L. pr. ƒ4.50, H. pr. ƒ16.00. GRAAN- EN ZAADMARKT. Marktbericht van 8 April. Roode tarwe f 6.25. Witte tarwe f 6.90, f 7. Rogge 4.50. Raver 2.80. 2.925 Bruine boonen f 10.25. ORGELBESPELING in de Groote- of St. Bavokerk alkier, op Donderdag 11 April 1889, des namiddags van 2—3 uur door den Heer W. Ezeiuian. PROGRAMMA. 1. Preludium en FugaJ. S. Bach. 2. Recordare uit Mozart's RequiemR. Schaab. 3. Sonate No. 4Mendelssohn. a. Allegro con brio. b. Andante religioso. c. Allegretto. d. Allegro maestoso e vivace. 4. VariatienHesse. 5. Finale.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 2