OUD EF NIEUW VOORMHTEN POSTHUIS" Aanbesteding. Piano- eü Zangcnrsus, de Willem van Znijlen, De „PHOENIX". SCHERMCOICOURS de „PHOEMX". Gezocht AQUARIUM te koop. op het gebied van Knust en Kunstnijverheid in Holland en Belgie. Ed. TAITliEE, ill MEISJE Gevraagd INBOEDEL ADV ERTENTI EN SPORTTERREIN Prachtige Zit- en Wandeltnin. Sport- en Feestterrein verwacht U heden Dins dagavond tien uur. Dankbetuiging. KEUKENMEID Bienstbode. Menkenmeid9 DAGMEISJE Privaat-onderwijs, Conversatie Agent-Bode P. JUNG, Aankomeling1. TE KOOP aangeboden Bij DE ERVEN LOOSJES, Boekhandel., is de inteekening opengesteld en prospectus gratis verkrijgbaar van met medewerking van Uederlandsche Kunstenaars en Letterkundigen. If assaulaan, LIJST STUPPEL, te Alpirsbach, W. e. ENGELENBERG, van J. BIJLOOS te Alkmaar, ■MHH DINSDAG 16 APRIL 1889 van van Rotterdam. voor Haarlemsche Schermers op ZONDAG 5 MEI, op Degen, Sabel, Langen en Korten Stok en Geweer, onder de leiding van den Heer A. J. MEIJERINX. Prijzen eenige prachtige Kunst voorwerpen. HH. Deelnemers worden verzocht zich voor 25 April schriftelijk aan te melden aan de Phoenix". In lichtingen worden gegeven door den Heer MEIJERINK. (941) DE DIRECTIE. te HEEMSTEDE. VERMAKELIJKHEDEN Amerikaansche Wip, Schop en Zweefstoel. Ververschingen van uitstekende kwaliteit. MELK verscl van de koe. 'e Middags na drie uur gelegenheid om te rijden van het „POST HUIS" naar de „PHOENIX" a 25 cent per persoon met minstens drie personen. 's Avonds verlichting van den tnin. (942) J. KOSTER. De Directie verzoekt de Haai"' lemsclie Kwartetten voor Mannen zang, welke deel wen schen te nemen aan den NATIO- NALEN WEDSTRIJD op Zon dag 12 Mei a. s., zich te willen aanmelden vóór 15 April- (943) DE DIRECTIE. Diegenen, die lid wen- schen te worden van de Hoofd- of Adspiranten-Afdeeling der Cricketclub „Excelsior", worden verzocht, zich zoo spoedig mogelijk schrifteiyk te melden bij den Heer H. J. BURKENS. adj.-secr., Ged. Oudegracht 111. (944) HET BESTUUR. voor Lager en meer uitgebr. Lager Onderwijs. Ouders of voogden, die genegen mochten zijn hunne kinderen aan zijne leiding toe te vertrouwen, worden beleefd verzocht hiervan opgave te doen vóór 1 Mei. J. KLEIN. Ged. Oudegracht 50. Tot onze diepe droef heid over leed heden mijn geiiefde Echtge- noote en Moeder KL AARTJE VAN BILDERBEEK, geb. vax Eeden, in den ouderdom van ruim 53 jaar. J. H. van BILDERBEEK. H. van BILDERBEEK. M. van BILDERBEEK. J. van BILDERBEEK. Haarlem8 April '89. Ondergeteekenden gevoelen zich verplicht hun hartelijken dank te betuigen aan den WelEd. Zeergel. Heer KOUWER, Med. Doctor en Vrouwenarts, die na zooveel onver moeide zorgen en liefderijke hulp ons nu een levend kind heeft doen geworden. A. LINA en Echtgenoote. Men vraagt met 1 Mei tegen hoog loon een zindelijke goed kunnende koken en genegen er eenig huiswerk bij te verrichten. Adres: Nieuwegracht 35. Mevrouw PRINSEN GEERLIGS, Jacobijneetraat No. 17, vraagt met primo Mei eene fatsoenlijke Men verlangt nog tegen Mei eene flinke van den P. G. Van goede getuigen voorzien vervoege men zich: Zijl straat No. 91. (951) Direct gevraagd in een winkel van Dameshoeden enz. een net ter opleiding. Eranco brieven No. 952 by de nitgevers dezes. Een flink gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Adres Haaks 1. (953) een fatsoenlijk Dagmeisje van 's morgens 9 tot 's namiddags 5 unr. Adres: Maarten Heemskerkstraat No. 1 benedenhuis. (954) Mej. BLOM, Harmen Jansweg 35, vraagt voor het costuumvak eene gevorderde LEEBLOO. Dames, Haarl. Verhuurkan toor, Gierstraat 59 heeft tegen Mei nog uitstekend dienstboden- personeel, vraag prospectus. Eene Onderwijzeres, die de mod. talen vloeiend spreekt, heeft nog een paar uren disponibel voor lessen in Holl. vakken, Fr., Duitsch, Eng., etc. Voorbereiding voor toelatings examens voor verschillende scholen. Condities 0,75 per uur. Uitstekende referenties. Br. fr. onder No. 962 bij de Erven Loosjes, Haarlem. Eene Maatschappij van levensver zekering verlaDgt voor Hoofddorp en Omstreken een voor kleine verzekeringen tegen we- kelijksche premiën, in staat borg te stellen. Adres franco onder letters P. IJ. Z. aan het Algemeen Advert.-Bureau van NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. (963) Timmerman, Jacobijnestraat 20, vraagt een J. FORTGrENS Cz., Kruisweg 43, vraagt ten spoedigste een Horlogemakers-Aankomeling en een LEERLING. (965) Horlogemakersleerling, eenigszins met het vak bekend kan terstond geplaatst worden bij J. A. THOOLEN, Paarlaarsteeg No. 12. voor een Jongmensch, 18 jaar, z. b. b. h. h. Kost en Inwoning met huiselijk verkeer bij eene nette familie. Adres onder No. 967, aan het bureau van dit blad. TE HUUR voor ƒ275 per jaar een vrij Benedenhuis met Tuin en warande, drie kamers, suite, kei - der, keuken, regen en pompwater en verdere gemakben. Adres Jacobijnestraat 38rood. Door plaatsgebrek wegens verhui zing aangeboden een Aquarium, 20 gondvisschen en rots; lengte 90, breedte 65, diepte 41 c.M. Adres onder No. 969, aan het bureau van dit blad. erstond biedt zich aan een flinke Noodhulp of voor halve dagen. Adres bureau van dit blad. en Dienstbode zoekt plaat sing tegen Mei, van goede ge tuigen voorzien, 23 jaar oud. Adres bij de uitgevers dezes. Een R. C. Buitenmeisje, van goede getuigen voorzien, biedt zich tegen half April of Mei aan voor werkmeid of meid-alleen, te Haarlem of Amsterdam. Brieven franco No. 959 bij de nitgevers dezes. Er wordt plaatsing gezocht voor een fatsoenlijke BURGER DOCHTER, als werkmeid kindermeid. Brieven onder No. 960 hij de Erven Loosjes. Een net Burgermeisje, P.G., goed met kinderen kunnende omgaan en als zoodanig van de beste getuigen voorzien, zoekt tegen Mei plaatsing als kinder-, derde- of werkmeid, liefst in een deftig gezin. Brieven fr. No. 961 aan de Erven Loosjes. een paar zoo goed als nieuwe bin- nen-jaloeziën, lang 2.00 M., breed 1.07 M. tegen billijken prijs. Brieven franco onder No. 970, aan het bureau van dit blad. Op Donderdag den löden April 1889, des namiddags te 3 uren, zal door de Architecten A. en J. A. G. VAN DER STEUR, namens het Bestuur derj Coöperatieve Bouwvereeniging „Des Werkmans Lust", in een der lokalen van de Vereeniging „Weten en Werken" op de Ged. Oude Gracht te Haarlem, bij enkele inschrijving worden aanbesteed Het bouwen van een en vijftig woonhuizen in het wes telijk gedeelte der stad nabij de Leidsche Vaart aan de Verlengde Brouwerstraat en Nadorstlaan. Bestek en teekeningen liggen ter inzage van af den lOden April, in een der lokalen van de Vereeniging „Weten en Werken". Bestekken zijn tegen betaling van f 0,50 te verkrijgen bij de Archi tecten bovengenoemd, Wilhelmina- straat 48. DOOR Kompleet in 12 Afleveringen. Prijs per aflevering f3,—; ook zijn Ex. de Luxe ver krijgbaar voor den prijs van f4,— per aflevering. in het Verkooplokaal bij de Zijlstraat op DINSDAG 16 APRIL 18S9, des voormiddags te 10 ure, ten overstaan van den te Overveen gevestigden Notaris JOKs. TER HOFFSTEEDE. A. C. L. SARLET, Makelaar, zal verkoopen goed onderhouden een Kabinet, Linnen- en Penant- kasten, Secretaires, Chiffonnières, Eet-, Thee-, Speel-, Wasch- en Nachttafels, Stoelen, Ledikanten enz. Spiegels, Pendules, Schilderijen en Ornementen. Goed gevulde Bedden, Matrassen, Dekens, Gordijnen, Vloerkleden, Linnengoed en Kleederen. Aardewerk, Porselein, Glas-, Ver lakt-, Koper- en Ijzerwerk, Spaar- ovens, Kinderwagens en meer andere goederen. Maandag 15 April van 10 tot 4 unr te zien. (973) WINKELVEREENIGING „EIGEN HULP", KLEINE HOUTSTRAAT No. 10. Bovengenoemde vereeniging heeft ten doel om aan hare leden onver- valachte levensbenodigd heden, en waren van eiken aard, in goede boedanigheid te verschaffen. Er wordt in den winkel uitsluitend a contant verkocht aan leden en niet-leden. De prijzen zijn voor leden en niet- leden dezelfde, alleen de leden deelen in de te maken winst. In den winkel verkrijgbaar, krui deniers- en grutterswaren, eommestibies, Eau de co logne, zeep en toiletartike len, sigaren, schoonmaak artikelen, wijnen en gedis tilleerd, Allsop's double stout. Contracten, met belangrijke kor tingen, zijn gesloten voor de levering van brandstoffen, ossen- en varkensvieescb, brood, komenijswaren, schoenen en laarzen en reparatiën daaraan, bieren, minerale en bronwateren, naaima chines en pianino's. (978) Wekelijks 2 uur les a ƒ25 p. jaar V. H. ROOSDORP, voorhanden bij tegen hoest en aandoening der slijmvliezen; het is een los makend en verzachtend middel, dat onmiddellijk de prikkeling in de luchtpijp, waardoor het hoesten ontstaat, wegneemt. Doozen van 20 en 40 cents. Hoofddepöt bij A. W. GROOTE ZOON, Kalver- straat 43 en verder bij W. PLAATZER v. d. HULL, Jansstraat en D. A. SWENS, Groote Houtstraat. (9J5) 01 Ilfll L0OEJIS, Boekhandelaars, te Haarlem. Kleine Houtstraat No. 19Een Huis en Tuin te Haur Een Benedenhuis met Tuin te Huur. Benedenhuis te Huur. Gemeubileerde Kamers te Huur. Een Pakhuis te Huur. Een Gemeubileerde Kamer te Huur. Een Zolder te Hunr. Een Kelder te Hour. Bovenhuis te Hunr. Een Kamer te Hunr. Een Huis te Huur. Een Winkelhuis te Hunr. Een Bovenachterkamer te Huur. Een Achterkamer te Huur. Bovenwoning te Huur. Gemeubileerde Bovenkamers te Hunr. Ongemeubileerde Kamers te Huur. Een Gemeubileerd Bovenhuis te Huur Kamer met Alcove te Huur. Gemeubileerd Benedenhuis te Huur. Te Huur. Verhuurd. Te Huur of te Koop. Heden wordt hier niet verkocht. worden. Hier kan een jongen geplaatst Afwezig, brieven en boodschappen hij Hier wascht en strijkt men. Hier wascht en strijkt men fijn goed. Heden afwezig. Gesloten. Hier mangelt men. Hier kunnen commensaals geplaatst worden. Des Zondags wordt hier niet verkocht Uitverkoop wegens likwidatie. Opruim Dg. Uitverkoop. Loopjongen gevraagd. I Finale Uitverkoop. Aanspreker en Lijkbezorger, Ridderstraat 3. ter onmiddellijke vernietiging van levend Hoofdonrein, 50 cent per flacon. Verkrijgbaar by J. P. DE LAAT, Botermarkt. J. P. BERLAGE, Groote Markt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 3