ie met den !stM prjjs bekroonde KOrPIE- EU THEEHANDEL. 6 DAMSTRAAT 6 EngeMe KINDERWAGENS A. W. J. REESER. A.vonderMÖHLEIÏ, W. BRONKHORST, HENRIOVERAKKER ^Prijscouranten, Catalogussen, Bericht. C. GERBER Jr., BREUKBANDEN nieuwe Pliotograpliiscli Atelier GODIN's KEUKENFORNUIZEN T. A. DONNÉE, C. HENSKES, ZIJDEN en WOLLEN STOFFEN, JERSEY'S, BLOUSES, JUPONS, SCHOOHEIDSTENTOONSTELLING te Spa. Mei OPENING Groote Houtstraat. RITSEMA C\ Mapii. s Gebruik nooit anders en alle andere soorten drukwerk Mantels, Costumes, Peignoirs, KOSTÏÏÏÏIS op IAAT. D. J. V A DER WIEK, Hoofddepót Chr. F. LUNOW, MANGELS met garantie, „DE VOLHARDING." J. NI. SPAAN, Portret in Olieverw, Boek- en Kunsthandel, GROOTE HOUTSTRAAT 105, Agent voor HAARLEM en OMSTREKEN. DAMESKAFPER, 45 Schachelstraat. 45 N. B. Specialiteit in Oranjebloesem en Sluiertulle. P. BAGGERMAN, Kleine Houtstraat 7. Mocha Koffie f 1,20 Surinaamsche -.95 Préanger -.75 Java -.70 Bij '11 kilo a contant 5 pet. korting. THEE van ƒ4.tot -.80 STOFTHEE van f 1.25 tot -.65. Prüsnota's verkrijgbaar. G. OOSTENBROEK ZOON, J. J. WEBER, Instrumentmaker, VAN EBEN's Tandpasta. VAN EBEN's Mondwater, EBEN's Tandpoeder. Damstraat 20. i worden net uitgevoerd en binnen den kortst mogelijken tijd geleverd door de 1 Boekdrukkerij van DE ERVEN LOOSJES t3j) ^00000000000000^0000? Zaterdag 13 April Opening Groote Houtstraat No. 120. Specialiteit in vergrootingen. Wederom ontvangen eene bezending van af ƒ27,50 tot ƒ80, van af 17 .,50. meer dan 50 diverse soorten, van af 7,tot 40, Kleine Houtstraat 62, Kruisstraat5, Haarlem S/JperlMei»30'40 Groenmarkt, Haarlem. Geurigste 5 Cent Sigaar. Groote Houtstraat 7. Bedden- en Matrassenmaker. 75 Oranjestraat. 75 Likdoorn-Tinctuur. TRICOT GOEDEREN. Groote Markt 23-27, bericht de ontvangst der Nouveauté's in voor het Voorjaar- en Zomerseizoen. Groote Houtstraat 63, bericlit de ontvangst der NOUVEAUTÉ'S in Mantels, Kostuums, Jupons, Jerseys, Blouses, Wollen Stoffen, Zephirs enz. BOTEll. Geldersche WORST, Lcidsehe en Zoete KAAS. EIEREN, VERKOOPLOKAAL Bakenessergracht Ho, 13 OP DE IN BREED VERGOLDEN LIJST, Prijs f40.—. Na toezending van Cabinet photographie worden olieverw portretten geleverd door Bericht zijn geëerden stadgenooten, dat hij van af heden tot I Mei uitsluitend buitenshuis kan bedienen, waarvoor hij zich beleefdelijk aanbeveelt. DER Amsterdam. Rotterdam. Levert, onder controle van den Heer N. VAN DER SLEEN, La boratorium voor scheikundig onderzoek alhier, alle soorten van Princesse-Bieren, Bass Co. Stout, Raven's Extra Stout, Vollenhoven's Extra Stout, Beiersch, Pilsener, Munchener en Lagerbier en verder alle soorten tegen concurreerende prijzen. Het Extra-Feuilleton van he' N. v. d. Dag, „Sturmfels" door MARIE BODDAERT, wordt bij Boekbinders te Haarlem, gebonden in linnen etempelband k 0,60. Zij gaan steeds voort te binden a 0.55, OHNET, Dr. Ramean. Alle Premiën van het N. v. d. Dag a f 0.65. KUIJPER, Wereld- At las in 100 kaarten 1.50. Alle Boekhandelaren nemen ex. ter inbinding aan. (925) worden in alle vormen vervaardigd door Koningstraat 10. dan VAN HET van bericht bij deze, dat van af hedeD de prijzen der BOTER met 10 Ct. per Kilo zijn verminderd Meubelmaker in antieken en modernen stijl, Re- perateur van Porselein en Lakwerk, Beveelt zich tevens beleefd aan voor alles wat tot het Meubelvak behoort. Aanbevelend, Uw Dv. Dienaar, C. HENSKES, Klein Heiligland 38, Haarlem. Hoofdagent der Levensverzeke ring Mij. Assurances Générales sur la Vie le Parijs. Koopt Coupons tot hooge prijzen en belast zich met het uitvoeren van Effectenorders. Besteedt heden hehondens wijzi ging der koersen voor Coupons Metalliek20,85 Zilveren Roebels 1,26 Dollars2,46 Zuid Italië2,98 4% Polen„17,38 Rusland 1864 jin/ ^,45 29,95 1866 'in#25,45 29,95 1872 i per 1 April 29,95 1875 26,95 6e Serie23,75 Russen 1859 17,95 (Nicolai) 4,79 1860 1873 1850. per Jnni. per Juli. 26,95 29,95 26,95 BROODFABRIEK Broodprijzen. Fijn geb. Tarwebrood p. Kgr. f 0.14. Zeenwseh Krop.... 0.10- Mik Krentenmik Wit Roggebrood Gerezen Zwart Zoet Pijn Krentenbrood Gewoon Tarwebloem in pakjes van Kgr Fransoh waterbrood. Klein brood Weenerbroodjes Wiener Geback Flenrs de Congo Boterbroodjes Extra fijn tafel broodp. Stnk 0.10. Pain de luxe.» Stuk»o.02®j Casinobrood, .per Stnk ƒ0.25 a ƒ0.50. Friesch Suikerbrood per Stnk f 0.30 k ƒ0.60. Besebnitp. 10 Stuks 0.10, Haarlem10 April 1889. N.B. Men wordt beleefd ver zocht elke klacht of aanmerking op de bediening, onmiddellijk ter kennis van de Directie te brengen. Aan de fabriek zijn schalen en gewicht voorhanden om de afne mers van het juiste gewicht te over- 0.12. p. Stuk 0.14. p. Kgr. 0.08. »0.08i 0.09. 0.10. 0.50. 0.2$. 0.08. 0.16. p. Stuk 0.02. 0.02®. 0.02®. 0.03. 0.03. T el ep hoon nummer 156. VERKRIJGBAAR BIJ Blijft zich aanbevelen tot bet Overtrekken van Oude Dekens. Likdoorns, Eelt en Wratten worden binnen weinig tijd verwij derd door bet gebruik van bet be kende middel RADLAUER De genezing volgt stellig en ver oorzaakt geen pijn. Carton met flesch, penseel en gebruiksaanwijzing verkrijgbaar a 50 Cent bij A. W. GROOTE ZOON, Amsterdam en bij W. PLAATZER v. d. HULL en D. A. SWENS, Haarlem. (931) 13 Schachelstraat. van af 35 Cts. en hooger per 5 ons 40 en 45 Cts. per 5 ons. van af 21/2 tot 5 Cents per stuk, bij J. STOELMAN, Magdalenasteeg hoek L.Annastraat 1 kunnen dagelijks goederen worden ingebracht en worden op verlangen van huis afgehaald. N. D. DE LEUR (939) Makelaar. Gedrukt bij DE ERVEN LOOSJES te Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 4