HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. No. 50 Elfde Jaargang. 144. van WOENSDAG 17 April 1889. op VRIJDAG 19 April 1889. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDIN8 met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. j, franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 oenten per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Sleord-Znidhollandsclie Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Oct. 1888. Haarl., Hiileg. en Leiden 4.10+, 6.50, 8.22, 9.42, 10.55*, 'in., 12.20, 1.35, 2.58, 4.25, 5.40*, 6.55, 8.15 's av. HaarlemHillegom 9.3710.55 's av. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramway-Haatschappg. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1888. Naar Amsterdam: 6.53' 8.09*, 8,31, 8.58-, 9.25*, 10.20, 11.46*, 11.56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.31,* 3.35. 4.18*, 5.23*, 6.15*, 6.42, 7.28+, 7.54*, 9.18*, 9.29*, 9.52,10.18*, 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.20, 6.50*, 7.35+, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.17*, 9.50*, 11.—, 11.52*, 11,57.'a morg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.15, 4.29* 5.—*, 5.33+, 7.30*, 8.20, 8.55, 10.02*, 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13*,'s morgens, 12,15*, 12.33,1.41*, 3.49*,4.59, 5.55+. 7.53*. 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55', 9.45, 10.17+, 10.54's morgens, 1.19*. 2.50', 3.354.50,6.18+, 7.25, 8.13*, 8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprest.reinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 8.12*, 9.42, 11.27* 's morgens, 1.30, 3.53', 4.58,5.57* 9.20'sav. Tot 14 Oct. tot Uitgeest. Stoppen aan de Kleverlaan, den Krnidbergerweg en te Driebuizen. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 9.42,'smorgens, 1.30,4.58, 9.20'sav. Van IJmuiden: 8 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 10.10 'sav. Naar Zandvoort: 8.11, 10.15, 11.32 'smorg., 1.28, 3.51, 5.23, 8.51 's avonds. Van Zandvoort: 8.38, 11.10, 's morgens. 12.27, 3.!2, 5.7.33, 9.29's avonds. Tram-Omnibns-Maatsehappij. BloemendaalOverveen—Haarlem. 2 April 1889. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)8.20,9.35,10.45, *11.20,12.15 's m. *1.-, 1.30, 2.45, 3.15, *3.30, 4.—, 4.30, 5.20, 6.30, 7.15, 8.30, 9.40 *10.— 'sav. Van Haarlem (Station). 9.14, 10.10, 11.32, *12.12's morg., 1.26, *1.38, 2.5, 3.15, 3.45, *4.—, 4.40,5-21, 6.7.10, 7.50, 9.16,10.22 *10.30 's av. 'Alleen Zon- en Feestdagen. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1888. Openstelling van het kantoor: Dag van 8 's morg. tot 9>£ uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 our. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantie:, alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg. 9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot4ure.Voorde Postpakketten, alleen op werkdagenvan 's morgens 8 tot 9 >4 uur 's avonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.9.'s avond». Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avondi. Lichting der bulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein6.45,10.— 's morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidsebevaartSehootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av.3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30 Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.4,11.27 's morg., 2.26,3.30", 5.18', 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.16 's morg., 12.10. 4,53*, 5.50,10 20"sav.Richtingden Helder 6.43, 9.37 'smorg., 1.25', 4.53, 9.15*'s avonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 84 's av. 6—9 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. GOEDE VRIJDAG. Groote Kerk. Woensdag 's avonds 8 nre, Moeton. Voorbereiding. Voorm. 10 nre, Moeton. Avondmaal. Nam. 2 ure, Smeding. Dankzegging, 's Avonds 7 nre, Snetlilage. Sterfnur. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 nre, Knottenbelt. Vrije beurt. Jans-Kerk. 's Avonds 7 ure, Hoog. Avondmaal. Waalsche Kerk. a 7 heures dn Soir, DebrySainteCène. Christelijk Gereform. Gemeente. GedOudegracht). 's Avonds 8 ure, Mulder. Klein Heiligland). 's Avonds 71/2 nre, Schotel. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Mees. 's Avonds 7 nre, Poolman. Avondmaal. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden 's Avonds 6 ure, de Lanoy. Reinonstrantsche Kerk. Voorm. 10 nre, Tideman. Bevestiging van nieuwe leden, 's Avonds 7 nre, Tideman. Avondmaal. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 nre, Weiss. Nam. 2V2 nre, Weiss. Sterfuur. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 nre, G. van Herwaarden, Bevestiging van lidmaten en Voor bereiding. Nam. 41/2 ure, G. van Herwaarden, Avondmaal. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon, Bevestiging van lidmaten, 's Avonds 7 ure, J. O. Boon, Avondmaal. Evang. Luthersche Kerk. 's Avonds 6V2 nre, K. A. Gonlag Avondmaal. Doopsgezinde Kerk. 's Avonds 6V2 ure, J. Sepp, Avondmaal. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. I). van Ar hel, Voorbereiding, 's Avonds 6V2 nre, J. T). van Arkel, Avondmaal. Heemstede. 's Avonds 6V2 nre, JCraandijk, f red. te Haarlem. Hillegom. Voorm. 10 nre, M. Buchli Pest, Voorbereiding, 's Avonds 7 ure, M. Buchli Pest, Avondmaal. Houtrijk en Polanen. 's Avonds 6 ure, Hilbrander, van Haarlem. Sandpoort. Voorm. 10 nre, J. van Loenen Martinet, Bevestiging van lidmaten, 's Avonds 7 nre, J. van Loenen Martinet Avondmaal. Spaarndam. Voorm. 10 nre, H. J. Bergsma Avondmaal. Velsen. Voorm. 10 ure, geen dienst. Zandvoort. Voorm. 10 nre, O. Schrieke, Voorbereiding, 's Avonds 6 ure, O. Schrieke, Avondmaal. Donderdag heeft de Tweede Kamer uit voerig beraadslaagd over het stelsel van strafbaarstelling in zake overtredingen der Arbeidswet. Zooals het art. en de amen dementen doen zien, wensehte de Reg. strafbaar te stellen hem, die in strijd met de wet arbeid doet verrichten, 'tzij werkgever, werkbaas, opzichters of onders, en wilden de heeren de Savornin Lohman en Heems kerk het hoofd of den bestuurder uitslui tend aansprakelijk stellen, wat ook de heer Kerdijk wilde, evenwel met toela ting van tegenbewijs. De Min. van Just, en de heer Veegens verdedigden hetRe- geeringsstelsel, de heeren Verniers van der Loeff en v. d. Kaay het stelsel der amende menten. De heer Kerdijk stelde een suba mendement voor, om onverminderd de aan sprakelijkheid van anderen, volgens art. 47 van het strafwetboek, in elk geval aansprakelijk te stellen het hoofd of den bestuurder, tenzij blijke, dat overtreding buiten zijn toedoen en zonder zijn schnld plaats had. Het am. Lohman werd ver worpen met 50 tegen 38 stemmen. Het subamendement Kerdijk even zoo met 69 tegen 22 stemmen, en het am. v. d. Kaay met 46 tegen 45 stemmen, waarna art. 17 werd goedgekeurd. Op art. 18 heeft de Min. overgenomen een amendement van de heeren Renther en Rooseboom, om voor militaire fabrieken en inrichtingen een speciaal toezicht in te stellen. Een am. van den heer v. Kempen, om niet amb tenaren van het geneeskundig Staatstoe zicht met fabriekstoezicht te belasten, werd aangenomen met 52 tegen 31 stem men. De heer Kerdijk wilde maarte ver geefs art. 19 verbeteren, door voor te stellen, aan lagere ambtenaren, belast met het opsporen van overtredingen dezer wet, een schriftelijke algemeene machti ging te doen verstrekken, voor het betre den der plaatsen, waar arbeid verricht wordt. Deze poging mislukte, en art. 19 werd ongewijzigd aangenomen. Art. 20 aan met het opsporen van overtredingen be laste ambtenaren de verplichting van ge heimhouding van fabriekgeheimen opleg gend, en niet opvolging van dit gebod strafbaar stellend gaf ook aanleiding tot een vrij langdurig debat, 't Art., zooals het aangenomen werd, stelt 3 maanden hechtenis of ƒ300 boete op de schending der geheimen. Bij de overgangsbepalingen wijzigde de Reg. den termijn van 2 jaar voor nachtarbeid van vrouwen en kinde ren in een fakultatieven termijn, zoodat voor bepaalde fabrieken de Min. dien ter mijn kan verkorten. Maar een amend, van den heer de Savornin Lohman, om een vasten termijn van 2 jaar te handhaven voor alle fabrieken, werd aangenomen met 53 tegen 38 stemmen. In de zitting van Vrijdag werden eerst eenige natnralizatie-ontwerpen aangeno men. De Min. van Binnenl. Zaken ver klaarde, dat de Reg. het formulier van afkondiging en bet intitule dezer en van verder nog aan te bieden wetten geheel onveranderd zal laten. Mocht bij de af kondiging der wetten de Raad van State of een Regent het koninklijk gezag waar nemen, dan zal het formulier gewijzigd worden. De heer Tak van Poortvliet be twijfelde de bevoegdheid der Reg. tot het maken van die wijziging. De Min. volhard de bij zijn gevoelen, en beriep zich op de interpretatie van Mr. J. Heemskerk Az. bij de grondwetsherziening. Het onteige- nings-ontwerp voor een weg voor het ont worpen pontveer te Druten naar den Och- tendschen dijk, werd aangenomen met 62 tegen 8 stemmen, na bestrijding door den heer Dijckmeeeter, en verdediging door den heer Travaglino en den Min. van Waterstaat. Daarna werd de laatste hand gelegd aan de Arbeidswet. Een paar wij - zigingen waren nog aangebracht door den Min. en de Komm. van Rapp. O. a. werd ontheffing toegestaan voor wind- en water- molenaars, om de werkuren te vermelden. De geheele Arbeidswet werd aangenomen met 84 tegen 1 stem, die van den heer Domela Nieuwenhuis. De Kamer is op re- eès niteengegaan. De Voorzitter bereidde de leden er op voor, dat het reeès maar kort zou zijn, en dan zou de Boterwet tot de eerste ontwerp hehooren, waarvan zg de behandeling zóu voorstellen. De Eerste Kamer is bijeengeroepen op Dinsdag, 26 April, 's avoods 8 nur. Er gaan gernchten, dat de keizerin van Oostenrijk sedert den dood van prins Rudolf in een toestand van zwaarmoedig heid verkeert en er van tijd tot tijd oogen- blikken van verstandsverbijstering voor komen, waardoor zelfs eenmaal haar leven in gevaar was. Tijdens die vlagen moet haar het denkbeeld door het hoofd woelen, dat de keizer aan een tweede huwelijk denkt om een nieuwen troonopvolger t« verkrijgen. De voornaamste geneeskundi gen voor zenuwlijden zijn geraadpleegd. Te Staoderton, Transvaal, mishan delde een kaffer een Hollandsche vrouw en doodde haar toen. Hij werd in de ge vangenis gebracht, doch een aantal boers haalden hem er uit en pasten de lynchwet op hem toe. Een correspondent van de Leeds Mercury vernam nit den mond van een Pargsch werkman, dat bij het bonwen van den Eiffeltoren een honderdtal arbeiders zijn verongelukt, wat nimmer publiek gemaakt was. Integendeel zijn in het ge heel geen berichten van ongevallen inge komen, wat bij een werk van zoo grooten omvang wel te verwonderen is. Tegen de Berlijnsche Volksztg. is thans een aanklacht wegens majesteit schennis ingediend, naar aanleiding van een artikel over keizer Wilhelm I, heewel noch keizerin Angnsta, noch de groother togin van Baden, de eenigen die in dit geval wettelijk gerechtigd zijn een aan klacht in te dienen wegens het hoonen van overledenen, daartoe zijn overgegaan. Het O. M. grondt zijn aanklacht op het beweren, dat, daar keizer Wilhelm II zich steeds in het openbaar als een van zin en willen verklaard heeft met keizer Wilhelm I, degeen die het aandenken van den over leden keizer hoont, zich evenzeer aan majesteitschennis jegens den levenden kei zer schuldig maakt. Met belangstelling ziet men te gemoet, hoe de Duitsohe rechtopvatting deze aller nieuwste opvatting van de paragraaf be trekkelijk majesteitschennis zal beoordee- len.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1