HAARLEMSCH Eerste Blad. No. 40 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Elfde Jaargang 144. van WOENSDAG 22 Mei 1889. Nieuwsberichten. ïelephoonnummer telephonische verbinding met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden—,25. franco p. post 40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, dis alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsclie Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. I Oct. 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.10+, 6 50, 8.22, 9.42, 10.55% 'sin., 12.20, 1.35, 2.58, 4.25, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.87, 10.55 'sav. -j- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Baarlemsche Tramway-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1888. Naar Amsterdam: 6.53' 8.09*, 8,31, 8.58% 9.25% 10.20, 11.46% 11.56 11.32-j- 's morgens. 12.50, 2.31,* 3.35, 4.18*, 5.23*, 6.15*, 6.42, 7.28+, 7.5F, 9.18*. 9.29% 9.52,10.18*, 11.04+ 's av. VanAmsterdam: 6.20, 6.50*, 7.35+, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.17",9.50% 11.—11.52%ll,57.'smorg. 1.05% 1.15% 3.25*, 4.15, 4,29* 5.—% 5.33+, 7.30*, 8.20, 8.55, 10.02*, 11.15 'sav. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13%'s morgens, 12,15% 12.33,1.41% 3.49%4.59, 5.55+. 7.53*. 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55% 9.45, 10.17+, 10.54's morgens, 1.19*. 2.50*, 3.354.50,6.18+, 7.25, 8.13*, 8.50% 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestremen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 8.12*, 9.42, 11.27* 'smorgens, 1.30, 3.53% 4.585.57* 9.20'sav. Tot 14 Oct. tot Uitgeest. Stoppen aan de Kleverlaan, den Kruidbergerweg en te Driebuizen Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 9.42,'s morgens, 1.30,4.58, 9.20'sav. Van IJmuiden: 8 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 10.10 'sav. ffaar Zandvoort: 8.11, 10.15, 11.32 'smorg., 1.28, 3.51, 5.23, 8.51 's avonds. yan Zandvoort: 8.38, 11.10, 's morgens. 12.27, 3.12, 5.7.33, 9.29's avonds. Tram-Omnibus-Maatschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 2 April 1889. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj8.20,9.35,10.45, *11.20,12.15 's m. *1.-, 1.30, 2.45, 3.15, *3.30, 4.—, 4.30, 5.20, 6.30, 7.15, 8.30, 9.40 *10. - 'sav. Van Haarlem (Station). 9.14, 10.10, 11.32, *12.12's morg., 1.26, *1.38, 2.5, 3.15, 3.45, *4.—, 4.40,5.21,6.7.10,7.50, 9.16,10.22 *10.30 'a av. "Alleen Zon- en Feestdagen. Dienstregeling van bet Postkantoor. 1 Oct. 1888. Openstelling van bet kantoor: Dag van 8 's morg. tot 9 M uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiëz alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9>£ uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.—, 9.'s avond» Op Zon- en aigemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.30 'smorgens, 4.—'savonds. Lichting der hulp brievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, LeidscbevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av.3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30 Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.4,11.27 's morg., 2.26,3.30*, 5.18', 7.23* 'sav Richting Rotterdam 7.52,9.16 'smorg.,12.10 4,53', 5.50,10.20*'sav.—Richtingden Helder 6.43, 9.37 'smorg., 1.25*, 4.53, 9.15*'savonds. De met worden Zondags nietgelieht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav.6—9u. Binuenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. MUSEUMS enz. TE HAARLEM. Koloniaal museum op bet Pavil joen. Ingang Terras beneden. Geopend dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden der Neder- landscbe Maatschappij ter bevordering van Nijverheid hebben op vertoon van diploma vrijen toegangdonateurs met gezelschap leden met 1 Dame. Voor de zon- en feest dagen zijn vrijkaarten op de werkdagen te verkrijgen tot een beperkt aantal. Museum van kunstnij verheid op bet Paviljoen. Ingang Terras boven. Geopend dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden der Nederland- scbe Maatschappij ter bevordering van Nijver heid hebben op vertoon van diploma vrijen toegang, donateurs met gezelschap, leden met 1 Dame. Op Zon- en feestdagen toegang kosteloos. Bisschoppelijk museum voor kerke lijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van bet Haarlemscbe Bisdom, Kruisweg No.59. Geo pend dagelijksuitgenomen ZaterdagZon en Feestdagenvan 10 5 ure Toegang 25 cents per persoon. Doorloopende toegangs kaarten voor een geheel jaar a 1 gulden. Museum der stad Haarlem op bet Raadhuis. Geopend van 15 April tot 14 October alle werkdagen van 10—4 uur, van 15 October tot 14 April op die dagen van 10—3 uur tegen betaling van 25 cents de persoon, alleen op Zondagen kosteloos van 123 uren. De zoogenaamde oudheidkamer eu de kamer met folterwerktuigen zullen als dan gesloten zijn. Het Museum is gesloten op Nieuwjaarsdag, den eersten Paascbdag, de beide Zondagen van de kermis en den eersten Kerstdag. Kinderen beneden aebt jaren worden in bet geheel niet toegelaten; kinderen van aebt tot veertien jaren niet dan onder behoorlijk ge leide. Teyler's museum op het Spaarne. Geopend Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag van 113 uur en Douderdag van 114 uur. Tey Ier's bibliotheek. Geopend Woens dag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 1 4 uur. Stadsbibliotheek Prinsenhof. Ge opend Woensdag en Zaterdag van 24 uur. Orgel-bespeling in de Groote Kerk. Dinsdag van 1— 2 en Donderdag van 23 uur. Toegang (deurOudegroenmarkt) vrij. De Volksbond. Ondanks het vergevorderde seizoen had een groot publiek gebruik gemaakt van de gelegenheid om Vrijdag avond de fees telijke bijeenkomst van den Volksbond by te wonen. Als naar gewoonte was de groote zaal van de Sociëteit „Vereeniging" de feestzaal en met volkomen zekerheid kan gezegd worden, dat elke plaats bezet was en het getal bezoekers zonder over drijving op vijftienhonderd kan gesteld worden. De reden van dezen grooten toe loop verklaart zich voldoendehet Bestuur der Afdeeling is op de hoogte van de wenschen der bezoekers. Muziek, hoe voor treffelijk ook, zou alleen niet by machte zijn gedurende den geheelen avond de on verdeelde aandacht gaande te houden van den huisvader, die vaak met vrouw en één of twee der grootste kinderen komt genieten, na den ganschen dag druk bezig te zijn geweest, evenmin als uitsluitend tooneelspel zou vermogeD de verveling van deze en gene te onderdrukken. Maar het Volksbondpubliek niemand behoeft in die uitdrukking iets onwelwillends te zien boort graag wat goeds en ziet met pleizier wat schoons, doch ziet er volstrekt niet te gen op om ook zijne aandacht te wijden aan iets waar men eens om lachen kan. Het Be stuur heeft by de keuze van het programma met deze behoeften der bezoekers rekening te houden, en het doet dit met succes, temeer daar de verschillende Haarlemsehe Vereenigingen het Bestuur nooit in den steek laten. Voor dezen avond hadden de Mannen- zangvereeniging „Crescendo", de Letter lievende Vereeniging „Cremer", het kwar tet van „Crescendo", het kwartet „Loreley met meiewerking van vier dames, mejuf frouw E. Mozer en de heer Gr. J. Oort zich beschikbaar gesteld. „Crescendo" opende den avond met twee koren „Am Sonntag" van Abten „Hymne an die Musik" van Lachner, terwijl Cres cendo het eerste deel van den avond sloot met de stoute compositie van den Heer C. Andriessen Jr. „Nederland aan de Zee" en „Ylaggelied" van Verhulst, welke koreD, met gloed gezongen, door het publiek har telijk werden toegejuicht, even als de drie voordrachten van Crescendo's kwartet. On danks de hooge temperatuur in de zaal klonken de koren frisch en krachtig. Zonder Loreley" kunnen wij ons haast geen Bonds-avond voorstellen. Geen pro gram ma van den Bond of Loreley neemt geen gering deel ervan voor hare rekening zoo ook heden, doch met deze verande ring, dat thans nog vier dames hare veel- gewaardeerde medewerking verleenden. Het is opmerkelijk, dat kwartet-zang zoo bij- zonder aantrekt, doch waar kwartetten als Crescendo en Loreley zich doen hooren is dit verschijnsel gereedelyk te verkla ren. Treffend mocht genoemd worden het optreden van Mejuffrouw E. Mozer, on derwijzeres aan het instituut voor Blinden te Amsterdam en van den heer G. J. Oort, even als mejuffrouw Mozer oudleerling van het Blinden-Institnut te Amsterdam. Spreekt reeds eene verschijning onder deze omstandigheden tot het gemoed, hoe klimt de sympathie, wanneer men het genoegen heeft, beiden te volgen by hnnne voor drachten. Mejuffrouw Mozer beschikt over een lief geluid. Hare toonvorming en uitspraak be wijzen dat zij eene uitmuntende opleiding heeft genoten. Als by de meeste blinden doet haar uitstekend ontwikkeld muzikaal gehoor haar met verrassende zekerheid de moeielijkheden van het lied beheerschen, dit bleek ook nit het lieve lied dat deze dame zoo welwillend was als extranummer te gevende verslaggever heeft de voordracht van Ave Maria" van Cherubini niet kunnen by wonen, dit moet by zonder schoon geweest zijn. Men deelde mede, dat Me juffrouw Mozer voornemens is, zich te Haarlem te vestigen als muziekonderwij- zeres. Ongetwijfeld heeft de gunstige in druk, dien haar eerste optreden hier maak te, haar pad geëffend. Waardig stond de heer Oort zijne lotgenoote ter zijde. Be halve zijne zekerheid van begeleiding be wonderde men ook zyn fraaien aanslag. Met een daverend applaus en bravo's dankte men beide executanten voor het gesmaakte kunstgenot. Gedurende de pauze werden nis en es trade herschapen in een tooneel, want de Vereeniging »Cremer" zou den avond be sluiten met de opvoering van de operette „Broekmeyer in Turkije". Het komische element is in dit werkje in ruime mate voorhanden, te meer daar door toepasse lijke coupletten ook de noodige actuali teit niet ontbrak. De verschillende par tyen werden verdienstelijk gezongen en het spel vond veel by val, vooral dat van den vroolijken Broekmeyer, die door zijn bewegelijkheid en zijn snaaksch ge zang het geheel leven en beweging bij- zette. Het stnkje gaf aanleiding tot heel wat gelach; vooral toen het bezweringslied zijn invloed uitoefende op den saltan en zyne omgeving steeg de vroolijkheid tot uitbundig gelach. De verdienstelijke voor- draoht werd flink toegejuicht. Tegen elf nnr was alles afgeloopen. Een woord van dank aan de verschil lende personen die hebben medegewerkt om den avond zoo uitstekend te doen sla gen is hier zeker wel gepast. Zij kunnen er zeker van zyn, dat de nauwgezetheid waarmede zy den vrij willigen taak uit voerden naar waarde geschat wordt. Het Bestuur van den Bond mag op nieuw terugzien op een goed geslaagden feestavond, die niet anders dan gunstig kan werken. Zij vinde haar loon in den algemeenen steun van allen, die van mee ning zyn, dat feestelijke bijeenkomsten aanleiding geven tot onderlinge waardee ring, een artikel waarvan de vraag het aanbod tot heden verre overtreft. Tot geruststelling van hen, die het te gendeel meenen, dient nog gezegd, dat het niet verkrijgbaar stellen van „vergunning" volstrekt niet van invloed was op de voor treffelijke stemming van het pnbliek, iets wat trouwens een kenmerk is van de Volks bond-bijeenkomsten. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot waarborg der vrije be schikking door werklieden over hun ver diend loon. Door den heer van Wassenaer is eene interpellatie aangevraagd betreffen de de ongeregeldheden, die te Gouda heb ben plaats gehad. De interpellatie zal op een nader te bepalen dag gehouden worden. In de zitting van Vrijdag is behandeld het wetsontwerp, bepalende, dat de vrouw en minderjarige kinderen natnralizatie verkrijgen op aanvraag der vrouw één jaar na de naturalizatie van den man, de kin deren één jaar na hunne meerderjarigheid. De heer Hartogh bestreed het ontwerp, als niet op zichzelf te regelen zonder her ziening der geheele materie, en als zullen de leiden tot groote komplikaties en moeie lykheden. Farncombe Sanders achtte de regeling dezer detail-kwestie afzonderlijk onmogelijk en het geheele stelsel der Re geering vicieus en tot nadeel der eenheid in de familie. Het afdeelings onderzoek der schoolwetwijziging werd bepaald na afloop van het aanhangige ontwerp over de gevolgen der naturalizatie. Dit ontwerp werd verdedigd door den heer Starke, niet om redenen door de regeling aangevoerd, maar omdat hij het beginsel van indivi- dueele naturalizatie opzich zelf goedkeurt, met het oog op de waarde van het Neder landerschap, en ter voorkoming van dub bel Staatsverband. De heer v. Bylandt is in beginsel tegen het ontwerp. De Min. van Justitie beriep zich op den aandrang der Kamer tot deze regeling en achtte aanne ming van het beginsel van individueels naturalizatie onvermijdelijk. De heer de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1