HAARLEMSCH Eerste Blad. No. 44 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Elfde Jaargang. 144. van WOENSDAG 5 Juni 1889. Nieuwsberichten. T ELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsclie Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Juni. 1889. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50-j-, 6 35, 8.22*, 9.42,10.55* 's m„ 42.20, 1.36* 3.—, 4.23* 5.41, 6.58*, 8.16 'sav. Haarlem—Hillegom 9.37, 11.'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemscke Trainwaf-MaatschappijVan 't Station 7.30 's morgens tot 10.30's avonds- Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1889. Naar Amsterdam: 6.50, 8.09*, 8,20. 8.58*, 9.25*, 10.20, 11.32-f-, 11.46*, 'smorgens. 12.29*, J2.58 2.31,* 3.35, 4.18*, 4.46* 5.23*, 6.17*, 7.13-j-, 7.16, 7.54*, 9.18*, 9.31*, 9.36*, 9.52,10.18*, 11.05+ 's av. Van Amsterdam: 6.10, 6.50*, 7.40-j-,7.48*, 8.20*, 8.50, 9.17*, 9.50*, 11.—11.57*.'smorg.12 44* 1.—, 1.10*, 3.25*, 4.15. 4.29* 5.—*, 5.33-j-, 6.30* 7.30*, 8.20, 9.8* 10.05*, 11.15's av. Naar Rotterdam- ®L, 8.43*, 9.25, 10.13*, 's morgens, 12,19*, 1.05*, 1,37, 3.49*,5.01, 5.55+, 7.5' niO 10.28* 's avonds. Van Rotterdam: 6.U5, 7.55*, 10.17+, 10.38,11.32*, 's morgens, 1.19*, 2.50*, 3.355.17, 6.03+, 7.25, 8.15*, 8.50*, 9.56+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.38, 9.42, 'smorgens, 1.30, 4.56, 9.35 'sav. Naar IJmuiden: 6.45, 8.16*, 9.42, 11.42*, 's morgens, 1.30,, 4.56, 5.57* 9.35's av. Van IJmuiden7.45, 9.27*, 11.14 's morgens, 12.20*, 3.06,4.45* 5.46, 8.11*, 9.22,10.10 's av. Stoppen op verzoek aan de Kleverlaan, den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.22* 1.39,3.51,4.55, 5.23, 6.57, 7.55, 9.31, 10.17* 'savonds. Van Zandvoort: 7.46, 8.37, 9.06, 11.10, 'smorgens. 12.07,12.45*, 2.09,4.25, 5.55, 7.33, 8.55, 9.16, 9 55, 10.43* 'savonds. Alleen Zondags. Tram-Omnibns-Maatschappü* Bloemendaal—Overveen—Haarlem. 1 Juni 1889. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj8.—*, 8.20,9.35,10.45,11.40,12.15 's morg. 1.—1.30, 2.—*, 2.45, 3.10, 3.30* 4.—, 4.30, 5,—*, 5.25, 6.-, 6.40, 7.15, 8.-, 8.40, 9.30, 10 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40*, 9.16, 10.10,11.24, 'smorg., 12.16,1.2+1.33,2.05,2.31* 3.20, 3.45,4.-*, 4.40,5.21,5.30*, 5.53, 6.30, 7.15, 7.50,8.40, 9.29,10.25,10.30 's av. Alleen Zondags Telegraafkantoor. 1 Juni 1889. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 84 's av. 69 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1889. Openstelling van het kantoor: Dag van 8 's morg. tot 9J4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9J4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,6.45, 8.30 's avond». Op Zon- en aigemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.30 'smorgens, 3.—'savonds. Lichting der hülpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidschevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 1.15, binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 1.30, Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.4,11.27'smorg., 2.26, 3.30", 5.18", 7.08*'sav. Richting Rotterdam 7.56,9.20 's morg., 1.4,51*, 5.50,10.23"sav.Richtingden Helder 6.33. 9.37 'smorg.. 1.25*. 4.51, 9.30"s avonds. De met worden Zondags niet gelicht MUSEUMS enz. TE HAARLEM. Koloniaal museum op bet Pavil joen. Ingang Terras beneden. Geopend ■dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs cn leden der Neder- fandscbe Maatschappij ter bevordering van Nijverheid hebben op vertoon van diploma vrijen toegang, donateurs met gezelschap, leden met 1 Dame. Voor de zon- en feest dagen zijn vrijkaarten op de werkdagen te verkrijgen tot een beperkt aantal. Museum van kunstnij verheid op het Paviljoen. Ingang Terras boven. Geopend ■dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden der Nederland- sche Maatschappij ter bevordering van Nijver heid hebben op vertoon van diploma vrijen toegang, donateurs met gezelschap, leden met 1 Dame. Op Zon- en feestdagen toegang kosteloos. Bisschoppelijk museum voor kerke lijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van bet Haarlemscbe Bisdom, Kruisweg No.59. Geo pend dagelijksuitgenomen ZaterdagZon en Feestdagenvan 10 5 ure. Toegang 25 cents per persoon. Doorloopende toegangs kaarten voor een geheel jaar a 1 gulden. Museum der stad Haarlem op het Raadhuis. Geopend van 15 April tot 14 October alle werkdagen van 104 uur, van 15 October tot 14 April op die dagen van 10—3 uur tegen betaling van 25 cents de persoon, alleen op Zondagen kosteloos van 123 uren. De zoogenaamde oudheidkamer cn de kamer met folterwerktuigen zullen als dan gesloten zijn. Het Museum is gesloten op Nieuwjaarsdag, den eersten Paaschdag, de beide Zondagen van de kermis en den eersten Kerstdag. Kinderen beneden acht jaren worden in het geheel niet toegelatenkinderen van acht tot veertien jaren niet dan onder behoorlijk ge leide. Teyler's museum op het Spaarne. Geopend Maandag, Dinsdag, Woensdag en "Vrijdag van 113 uur en Donderdag van 11—4 uur. Tey 1 er's bibliotheek. Geopend Woens dag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 1 4 uur. Stadsbibliotheek Prinsenhof. Ge opend Woensdag en Zaterdag van 24 uur. Orgel-bespeling in de Groote Kerk. Dinsdag van 1— 2 en Donderdag van 23 uur. Toegang (deurOudegroenraarkt) vrij De werkstaking in het kolendistrict Dortmund kan thans als geëindigd be schouwd worden. LaDger te volharden zou moeielijk geweest zijn, omdat de mijnbesturen hadden doen bekend maken, dat, wie op 31 Mei den arbeid niet had hervat, op de lijsten van het werkperso- neel zon geschrapt worden. Ook in het districkt Aken is verande ring te wachten, naardien de arbeiders in eene vergadering besloten hebben het werk weer op te vatten. Nog wordt medegedeeld, dat de gear resteerde hoofdleiders der mijnwerkers op twee na zijn in vrijheid gesteld. Deze twee znllen terecht staan wegens opruiing tot het plegen van geweld. Met Hemelvaartsdag is de Parijsche tentoonstelling bezocht geworden door 250.908 betalende personen. Men had ge rekend op 50.000 bezoekers. Het gedrang moet bij die gelegenheid zoo groot ge weest zijn, dat van eene bezichtiging der tentoonstelling geen sprake kon zijn. In den nazomer van 1886 werd op het eiland Martinique een matroos aan land gebracht die door pokziekte was aan getast. Gedurende 1886 en 1887 ver spreidde zich die vreeselijke ziekte op het eiland zoo, dat er van de burgerlijke be woners 2200 aan overleden. Van de mi litaire bezetting stierf niet één, aangezien zij allen gevaccineerd waren. Onder de vele geschenken, koning Humbert van Italië tijdens zijn verblijf te Berlijn aangeboden, behooren zeker als de meest buitengewone genoemd te worden een vaatje lagerbier van een brouwer en een wringmachine van een waschtoestellen- fabrikant. Donderdag zijn op de Fransche knst langs het Kanaal en ook op de Engelsche kust hevige schokken van aardbeving waargenomen, waarbij sommige gebouwen beschadigd werden. Op verschillende plaat sen in Frankrijk hebben dien dag gol vingen van den bodem plaats gehad. Per soonlijke ongelukken kwamen niet voor. De oorzaak van den grooten brand te Liibeck meent men te moeten zoeken in het spelen met een brandglas door een paar jongens. De brandschade wordt be groot op ruim zevenhonderd vijftig duizend gulden. Voor eenigen tijdwerd plotseling te Chicago vermist zekere Dr. Cronin. On danks alle pogingen mocht het niet ge lukken eenig bewijs van leven van den vermiste te vinden, tot op zekeren dag in eene woning een kist gevonden werd bevattende een lijk dat door de vrienden van Dr. Cronin herkend werd. In verband met deze zaak zijn twee personen, een politieagent en een ijskoopman, gearresteerd en beiden bekenden den doctor in een huis gelokt te hebben, waar men voorgaf dat zijne hulp noodig was, en hem toen ver moord te hebben nit wraak omdat Cronin eenige knoeierijen van leden van den Iersch nationalen bond aan het licht gebracht zou zou hebben. De leden van de bedoelde vereeniging verzetten zich met hand en tand tegen deze aantijging van moord op haar last of namens haar gepleegd en hebben zich verbonden het mogelijke te doen om de zaak, welke hierdoor nog duisterder wordt, tot klaarheid te brengen. Het wetsontwerp tot uitbreiding der Britsche vloot is door het Hoogerhuis in derde lezing aangenomen. Hierdoor zal Engeland in het bezit zijn van acht en tachtig oorlogsbodems en daar door zal de Engelsche vloot dan sterker zijn dan die van eenige andere mogendheid. Hoeveel geld een en ander zal kosten is nog niet met voldoende zekerheid be kend, maar het Engelsohe volk zal het bekende gezegde„Wij wapenen ons bij voorbaat" tot het zijne behooren te maken. Rusland heeft ook, misschien is het bij wijze van antwoord, óf ijverzucht, óf misschien óók nit zncht tot zelfbehoud bevel gegeven tot het aanschaffen van nieuwe oorlogsschepen. Wonderlijk klin ken de woorden van den czaar, uitgespro ken in een toast, waarin hij den vorst van Monte Negro den eenigen oprechten vriend van Rusland noemt. Duidelijker kan het misschien niet. Van een contra- bezoek van den czaar aan keizer Wilhelm wordt niet meer gerept. De hoofdambtenaren van het Eransche ministerie van financieën hebben van hun nen aigemeenen chef, den minister, eene aan schrijving ontvangen, waarbij hnn aan het verstand wordt gebracht, dat het niet voldoende is zij zich gedragen volgens hun ambtsplioht, maar ook dat van hen wordt verwacht zij hnnne plichten znllen be trachten als dienaren van de repnbliek. Al de ministers znllen circnlaires in ge lijken geest afzenden want, de regeering moet vast besloten zijn niet langer te dulden, dat de ambtenaren openlijk de regeering tegenwerken, zooals in den laatsten tijd herhaaldelijk is voorgekomen. Bonlanger schijnt in Frankrijk vergeten, althans te Parijs, waar men het zoo druk heeft met de tentoonstelling, dat het staatkundig spel van Boulanger heel weinig belangstelling meer wekt. Nog altijd bestaat de meening, dat het met het geld van den graaf van Parijs is, dat hij wist opgang te maken, en hoewel de graaf nu pas aan het Parijsche gemeen tebestuur tien dnizend francs heeft ge zonden voor de armen ter gelegenheid van zijn zilveren bruiloft, kan zelfs dit bewijs van zijne milddadigheid hem niet populair maken. De koning en de kroonprins van Italië zijn Zaterdag te Rome terng geko men, waar zij werden opgewacht door de ministers, vele senaats- en kamerleden, vereenigingen en deputaties. Sommige ka merleden hadden zich verontschuldigd, niet wegens mindere hoogachting omtrent den koning, maar om op deze wijze pro test aan te teekenen tegen de door de regeering gevolgde staatkunde. In westelijk Pennsylvania, Veree- nigde Staten, zijn hevige regenbuien neer gekomen, waardoor overstroomingen zijn veroorzaakt. De dam van het water-reservoir nabij Pittsbnrg, 1000 voet lang, 110 voet hoog en 90 voet breed,is hierbij bezweken. De toen vrijkomende watermassa sleurde boomen, huizen en sohnren mede, zoodat van het stadje Johnstown slechts enkele huizen bleven staan. Verder zijn door de slagre gens tal van fabrieken en bruggen ver nield en de Baltimore en Ohio spoorweg- lijn is over eene lengte van zeven mijlen verwoest. Men schat het getal veronge lukten op ruim acht duizend. In de oude Oostelijke staten der Unie is het lynchrecht, het middel om misda digers te straffen zonder vorm van proces, nog niet afgeschaft. Dit heeft een persoon ondervonden, die gevangen zat wegens ge pleegd geweld aan eene vrouw. Hij werd door het woedende volk uit de gevange nis gehaald om gelyncht te worden, doch nu ontstond een gevecht tnsschen hen en goedgezinde burgers, welke ten gevolge had dat de man naar de gevangenis terng gebracht werd, doch aangezien men hem ook daar niet veilig achtte, is hij naar de graafschap-gevangenis getransporteerd. Het woedende volk was voornemens, hem. ook daar niet met rust te laten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1