President Carnot is nog steeds rei zende en wordt overal met belangstelling, toespraken en maaltijden ontvangen en hij toost dan natuurlijk op de republiek. Carnot bezit de gave om met een enkelen volzin zijne gevoelen uit te drukken en daardoor worden die gevleugelde woorden drnk herhaald en vinden zij weerklank in de harten der Franschen. Op het tentoonstellingsterrein werd Za terdag een nachtfeest gegevenmen meent dat het werd bijgewoond door wel driehon derd duizend personen. Tot heden is de tentoonstelling niets dan een schitterend succes en als het zoo voortgaat zon het knnnen zijn, dat ook het financieele ge deelte der zaak, geheel in tegenstelling met vroegere exposities, niet werd een geld verslindende onderneming, Uit Tonkin wordt een ongloofelijk bericht medegedeeld. De Fransche resident van Hait Zuong, kapitein Eodier, zou na melijk niet minder dan veertig Anamiti- sche mariniers, die met booten der Fransche regeering voeren, maar die hij voor zeeroo- vers hield, op staanden voet hebben laten doodschieten, zouder behoorlijk onderzoek. Deze lichtvaardige moord op groote schaal heeft in de geheele provincie groote ontsteltenis verwekt. Kapitein Rodier is onmiddellijk ontslagen, in afwachting van verdere tegen hem te nemen maatregelen. Niemand behalve de belanghebbende heeft er natuurlijk aan gedacht, dat onze nieuwe Kamers nog invloed zouden uitge oefend hebben op de kunstnijverheid. Toch is dit het geval. In het Verslag van de Kamer van Koophandel in de residentie over 1888 kan men het lezen. Daar staat vermeldIn het vak van gouden en zil veren borduursels heerschte in den aan vang van het jaar veel bedrijvigheid, ge deeltelijk door de uitbreiding van het Le dental der Staten-Generaal. Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft in een uitvoerig stuk aan de afdeelingsbesturen zijn gevoelen medegedeeld over het aan hangig ontwerp tot wijziging der schoolwet. "Wegens art. 2 van de wet van de Maat schappij, spreekt het advies niet over den staatkundigen aard van het ontwerp. De hoofdvraag is: of het ontwerp den toets kan doorstaan van de eischen, welke door de Maatschappij steeds gesteld zijn aan goed en algemeen volksonderwijs. Een stemmig is het hoofdbestuur van oordeel, dat het ontwerp onveranderd aangenomen, op tal van punten van meer of minder gewicht voor de ontwikkeling des volks schadelijk werken zal. Verder worden in de circulaire behan deld: de opleiding en het aantal der on derwijzers, de kweekelingen, de verge lijkende examens, benoeming en ontslag, de schoolgeldheffing, de leeftijd der kinde ren, de examens, de financiën, de waar borgen voor de deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs en de algemeenheid van het onderwijs. Omtrent al die punten deelt het hoofd bestuur in de bedenkingen, reeds van ande re zijde gemaakt. Het vraagt machtiging der alg. vergadering die bezwaren aan de Staten-Generaal kenbaar te maken. In een der Haagsche hotels logeerde dezer dagen een Deensch „heer", die op grooten voet leefde en toch een dief was. Bij zijn diefstallen ging hij vrij internationaal te werk, want bankpapier en munten van allerlei landen verdwenen in de portefeuil le van den handgauwen gast. Een Zwitser, wien hij van een aanzienlijke geldswaarde had afgeholpen, sloot hij op zijn kamer op, daarna betaalde hij zijn hotelrekening en vertrok. Toen men tot de ontdekking kwam van 't gebeurde, was de vogel reeds naar Ant werpen gevlogen, maar daar was hem de politie te vlug af, die op dezen gevaar lijken dief de hand legde. Als hij nu weer in den Haag komt, komt hij er stellig niet zoo spoedig vandaan. Aan mej. Therèse Schwartze, een onzer meestbegaafde Nederlandscbe kun stenaressen, is door de jury van den Parij- schen salon de medaille toegekend voor hare schilderijAmsterdamsche weezen. Omtrent de werkstakingen der werk lieden in het bouwvak te Berlijn wordt bericht, dat besloten is het werk nog niet te hervatten. De bond van aannemers, metselaars en timmerlieden heeft besloten bij de inwilliging der gestelde eischen niet verder te gaan dan tot een werkdag van tien uren, voor 55 pfenning per uur. Ter gelegenheid van de nationale feesten zal te Brussel dezen zomer een wedstrijd gehoaden worden van luchtbal- I lons. Den 18en Augustus zullen te gelij kertijd veertien luchtballons worden losge laten. Zij zullen een wedvlucht houden naar eene vooraf te bepalen stad, nadat door een der proef ballons de windrichting zal bepaald zijn. De ballon, die het eerst het dichtst bij het doel komt, wint den prijs. De liefhebbers van ansjovis zullen dit jaar hooge prijzen te betalen hebben de vangst is beneden het middelmatige. Het jonge broed schijnt zeewater van hooge temperatuur noodig te hebben om goed uit te komen en daar de warmtegraad van het water gedurende 1888 ook be neden het middelmatige bleef, is dit van invloed geweest op de jonge ansjovis. De warmte van dit voorjaar zal nu het broed van dit jaar ten goede komen. Men heeft dus reden te verwachten, dat de vangst van 1890 hieraan beantwoorden zal. Zondag ochtend te half vijf had in den Tadingerbroekpolder, een half uur van den Leidschendam, het volgende plaats. Twee mannen uit den Haag vischten zonder permissie met een kruisnet langs hbt land van den arbeider de Vreede, toen deze hen verzocht dit verboden bedrijf te staken, waaraan niet werd voldaan. De oude man haalde zijn zoon. Deze herhaalde het ver zoek, wat weder werd geweigerd, waarop de zoon, misschien tot het aanjagen van schrik, zich wapende met een hooivork. Onverhoeds werd nn de jonge man door een der Hagenaars met een knipmes aan gevallen en hem een zoo noodlottige steek aan den hals toegebracht, dat de ongeluk kige bijna onmiddellijk den geest gaf. De daders namen hierop de vlucht met achter lating van het vischtuig en een kruik half met jenever gevuld. De justitie, dadelijk met het voorgevallene in kennis gesteld, vond de beide mannen des avonds in een herberg te 's Gravenhage, kaartspelende. Zij moeten het misdrijf reeds bekend heb ben. De verslagene was een oppassend huisvader die, behalve zijne hoogbejaarde ouders eene weduwe met zes kinderen achterlaat. De hoofdschuldige, Tazelaar, is twee en twintig jaar oud. De inspecteur der Dominate mijnen te Kerkrade, de heer Von Pelser Berens- berg, waarschuwt in de Maastrichtsche courant tegen verschillende onjuiste be richten in sommige bladen geplaatst om trent de arbeiders. Behalve het weinig beduidende opstootje van 18 Mei zijn de lieden zeer kalm gebleven en van geweld pleging aan personen of werktuigen is geen sprake geweest. Hij raadt aan met het plaatsen van mededeelingen de noodi- ge omzichtigheid in acht te nemen, daar valsche berichten niets dan nadeel kunnen berokkenen. In weerwil van de verschillende uiterst gunstige berichten omtrent den stand van het te veld staande gewas, schijnt men in het Westland niet geheel tevreden. „Het weer is te mooi", zeggen sommige landbouwers, „regen moet er komen". Toch zal het weinig schelen of tegen Pinkster kunnen de aardappelen gerooid worden. Nu blijven sommige strui ken wel klein en deze zullen dus weinig opleveren, maar daar zal door den land bouwer wel op gerekend worden met het zoo lang mogelijk op prijs houden van het nieuwe goed. Men ziet het, de mensch en bovenal de landbouwer, is niet spoedig te vreden. De verzending van vroege aard appelen uit de Streek, tusschen Enkhuizen en Hoorn begint al deze week. De vee- prijzen zijn ook nog steeds stijgende. Twee Utrechtsche dames doen een beroep op den bekenden weldadigheidszin in het belang van minvermogenden, voor wie tot herstel hunner gezondheid een verblijf onder boomen of aan de zee hoogst wenschelijk zou zijn. Zij wenschen dat ieder bemiddelde, die een reisje gaat ma ken zich eene vrijwillige belasting van een gulden zal getroosten om in gemelde behoefte te kunnen voorzien. Onze regeering heeft, naar wordt medegedeeld, bericht ontvangen, dat de Shah van Perzië op zijne reis naar de Parijsche tentoonstelling in Juni ons land zal bezoeken. Reeds zouden maatregelen getroffen zijn om den Vorst namens Z. M. den Koning op waardige wijze te ont vangen. Zondag avond is boven de eilanden Walcheren en Zuid-Beverland een hevig onweder losgebarsten, dat den ganschen nacht voortduurde. Op verschillende plaat sen ontstond door het inslaan van den bliksem brand en hier en daar werd het vee in de weiden doodgeslagen. Met recht wordt dikwijls geklaagd over de slechte behandeling welke onze trekhonden menigmaal te verduren hebben. Te Berlijn draagt men beter voor die arme dieren zorg. Bij politie-maatregel is aan geschreven, dat ieder, die een hond voor een kar gespannen heeft, des zomers in zijn kar moet hebben een pot met drink water voor den hond en des winters een dekentje, waarmede het dier gedurende de oogenblikken van rust bedekt moet worden. Een dienstmeisje uit Dordrecht zou Woensdag met haren beminde, een kanon nier, te Gorkum in garnizoen, de konings feesten aldaar bezoeken, doch eerst stal zij uit een lessenaar in haar dienst een bank biljet van veertig gulden, naar zij meende. Het biljet werd te Gorkum gewisseld,er werd pret van gemaakt en 's avonds keerde zij naar huis terug met nog dertig gulden bij zich. In haar dienst terug gekomen, hoorde zij tot hare verwondering nog niets van het vermissen van het geld. Geen wonder; de Gorkumsche politie was door een herbergier in kennis gesteld met het feit dat een meisje begeleid door een kanon nier een bon voor veertig sigaren in den vorm van een bankbiljet in betaling had gegeven. Te Dordrecht werd de schuldige spoedig gevonden, het overige geld bij haar in beslag genomen en nu zal zij wegens beide strafbare feiten terecht staan. Voorloopig is zij reeds uit haren dienst gejaagd. Zaterdag namiddag is te 's Graven hage aan het station van den Holland- schen spoorweg weder eene extra-kolentrein uit Duitschland aangekomen, de eerste na het ontstaan van de werkstaking in de kolenmijnen aldaar. De postkar des avonds te 9{ uur van Amsterdam naar Rotterdam vertrekkende doet met ingang van 1 Juni het nieuwe postkantoor te Sloterdijk niet meer aan, wegens de geringheid der verzendingen die van dit kantoor met dezen postrit plaats hadden. Als eene bijzonderheid verdient ver melding dat uit de sluisput der in de ring vaart bij Halfweg te maken damsluis uitslui tend veen is gebaggerd, welke eene opper vlakte van 900 roeden beslaat. Men berekent dat circa 900.000 turven hieruit knnnen worden gestoken, die kunnen opbrengen circa f 4050. Beroepen tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Houtrijk en Polanen de heer H. J. Pijnacker-Hordijk, cand. te Rijswijk. HAARLEM, 4 Juni 1889. Reeds vroeger hebben wij medege deeld dat de vereenigingen „Volksbelang" en „Volksgezondheid" het plan hebben opgevat hier ter stede een volksbadhuis op te richten. Daartoe opgeroepen door de H.H. D. de Glercq en H. v.d. Berg, arts, vergaderden gisteren avond de afgevaardigden van een 25 tal werkliedenvereenigingen, om de wenschelijkheid ervan te besprekend De Heer v. d. Berg gaf een duidelijk overzicht van de wijze van inrichting en exploitatieen door eene beschrij ving van de goede resultaten in het buitenland en in het binnenland, o. a. te Maastricht, verkregen, werden de aanwezigen zeer zeker opgewekt, den grootst mogelijken steun te verleenen aan deze goede zaak. Door het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente alhier zijn opgemaakt de vol gende drietallen voor vacature Escher, C. J. Lammerink te ScheveningenM. Göfner, te HarderwijkH. E. Faure, te Reenen. Voor vacature Brutel delaRivière, B. J. Zwaan, te Gouda; O. Schrieke, te Zandvoort; G. J. de Horst, te Zutphen. Het stedelijk Museum van schilde rgen en oudheden op het Raadhuis werd in de afgeloopen maand bezocht door 248 betalende personen en door 156 gratis. Door de politie alhier zijn in de af geloopen maand 35 personen vervolgd wegens dronkenschap op straat. In de maand Mei van het vorige jaar was dit getal 40, dus 5 meer. „Weldadigheid naar Vermogen". Bij het Bestuur der Vereeniging hebben zich de volgende personen voor werk aangemeld: Twee voor huisknecht of oppasser. Een voor koetsier. Een voor ziekenoppasser. Vier voor kantoorlooper Een voor portier. Een voor loopwerk. Een voor schrijfwerk. Twee voor tuinmansknecht. Een voor opzichter. Een voor koekbakkersknecht. Een voor loodgietersknecht. Een voor bloemistknecht. Een voor witter. Twee voor metselaar. Acht voor aardwerkers of los werkman. Veertien voor werkster of schoonmaakster. Brie voor burgerwaschvrouw. Zes voor burgernaaister. Een voor burgerbaker. Twee voor breister. Twee voor strijkster. Twee voor dagmeisje. Particulieren en werkgevers, die van deze aan biedingen wenschen gebruik te maken, worde» beleefd verzocht zich schriftelijk tot het Bestuur der Vereeniging te richten, (bus Stadhuis of Boelen) Baar het in den laatsten tijd is voorgekomen,, dat personen zich om werk aanmelden uit naam der Vereeniging zonder daartoe het recht te hebben verzoekt het Bestuur te willen noteereu dat slechts zij dit mogen doen, die een door den Secretaris- der Vereeniging geteekend briefje kunnen vertoonen. Postkantoor Haarlem. OPGAVE van brieven en verdere stukken, geadresseerd aan onbekende personen, welke stukken door de Afzenders kunnen worden opgevraagd. Brieven, B. Meeuwis, Amsterdam, J. Boogaardt, id., A. Stukart, id., F. Bamele, id., Wed. Jonkbloed, id.*. Mej. Rietsnijder, id., Mevr. Knutsen, id., B. Mee wis Cs, id., Mevr. v.d. Horst-Bruijn,id., B. Prins, Beventer. B. Mente, Haarlem, N.J.Munnelwek, Hil versum, C. v. Otten, Rotterdam, Verhoeven, id., Mevr. Bijserinck, de Steeg, B. Zijl, Tiel, v. Lingen, Utrecht, Mej. Oudenwaale Briefkaarten. H. Bressen-Amsterdam, Wed. Luyticg, id., A. Lucas, id., Th. P. Lambooij, id Mej.E. v.Gef- fen, id. Buitenlandse he Brieven. O. L. de Block, Grand Rapids, 11. Bijkstra, N. York, Mevr. L. E. Bosch, Marseille. Verzonden door het Hulpkantoor Bennebroek^ Gildemeester, Amsterdam. Staat van de Aardappelen- en Bo termarkt over de maand Mei 1889. AardappelenAan ge v. 605, verk. 447 H. L. L. pr. 1.50, H. pr. 3.50 p. H.L. Boter. Aangev. 1587, verk. 1466, K.Gr. L. pr. 0.90 H.pr. 1.05 p. K.G. Biggen. Aangev. 214, verk. 182 st., L. pr,. 6.00 H. pr. 16.00 p. st. Marktbericht van 3 Juni- Aardappelen. Aangev. 109, verk. 109 H.L». L. pr. ƒ1.00, H. pr. ƒ3.00. Boter. Aangev. 373, verk. 373 Kilog. L. pr. ƒ0.95, H. pr. ƒ1.00. Biggen. Aangev. 53, verk. 48 st. L. pr. ƒ6.50, H. pr. ƒ16.00. GRAAN- EN ZAADMARKT. Marktbericht van 3 Juni. Witte tarwe ƒ6.40. per H.L. NEGENDE MUZIEKUITVOERING in den Hout, op Woensdag 5 Juni 1889, dee- avonds van 7%10 uur, van het Gemeentelijk. Muziekkorps, onder directie van den Luit.-Kapelm. C. P. W. KRIENS. PROGRAMMA. 1HochzeitsklangeMarschMünch. 2. OuvertureWeber. 8. Künstlerleben WalzerStrauss. 4. Grande Fantaisie Sur de3 Motifs de l'opéra «Le Muletier de Toledo ".Clement, 5. Ouverture. 6. Loreley ParaphraseNeswadba. Geïnstrumenteerd door Kriens. 7. Flick and Flock GalopHertel. 8. Souvenir do Balfe FautaisieWieprecht. Sportterrein „DE PHOENIX". VIERDE ABONNEMENTSCONCERT. Pkilkarmonisch orchest van Berlijn onder leiding van den Heer KOGEL. 1. Ouverture zu Taunhauser..R. Wagner. 2. LargoF. Handel. 3. Simfonie No. 5, C. MollL. v.Beethoven a. Allegro con brio. b. Andante con moto. c. Scherzo en Finale. 4. Ouverture Leouore IIIL. v. Beethoven, 5. Vorspiel zu LohengrinR. Wagner. 6. Souvenir de Moscou. Fantasie für ViolineH.Wieniawski» Vorgetragen Herrn Concert meister Bleüer. 7. Loin du Bal für Streichorchester.E. Gillet. 8. Ungarische RhapsodieF. Liszt. No. 1. F dur. ORGELBESPELING in de Groote- of St. Bavokerk alhier, op Donderdag 6 Juni 1889, des namiddags van 23 uur door den Heer W. Ezekman. PROGRAMMA. 1. Preludium en FugaJ. S. Bach. 2. Toonstuk No. 2Niels W. Gade. 3* Sonate No. 2G. Merkel. a. Maestoso b. Adagio. c. Allegro assai. 4. OffertoireL. Wely. 5. Finale.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 2