Door Concurrentie el: A. SCHORNAGEL, zijn de vleeschprïjzen weer als te voren bij Verkooping te Haarlem, I. VAN PRAAG1 CredietcnDepositoBank Fijue en grove Kousen Aanbesteding. C. GERBER Jr., Schoenmakerij MEISJE TE HUUR E Werkmeid TE HUUR WEGGEVLOGEN DOGTOR E Boekbinderij. INBOEDEL Gierstraat No. 12. KAMER TE KOOP. 6. VANBIHJN, Anegang 18. BakênessergracKt Ho, 13 10 Gent. ADVERTENTIEN. Gevraagd Dagmeisje, Op een Kantoor BOOPEB. SCHOENMAKERSJONGEN Linnen-naaister, Wordt gevraagd Gevraagd Kookster, op den BURGWAL. Te Koop gevraagd TE HUUR TE HUUR Tweede Meisje Wordt gevraagd Dienstmeisje, LOOPMEISJE DAGMEISJE LOOPJONGEN TE HUUR Nassaulaan, Het KANTOOR der HOLLANDSCHE firma MEES KITSEMA, Kruisstraat No. 44G, Ongemeubileerde Kamers WINKELHUIS. Kruisstraat3, Haarlem Bij de Erven Loosjes zijn verkrijgbaar: De Aldeeling HAARLEM ee°e bekwame Werkmeid, die en OMSTREKEN van de ook,?.oed kau 8tnJken> 8t0PPen en NederlandscbeMaatscbap- pjj tot bevordering der ge- neeskunst heeft, naar aanleiding van besluiten, genomen in de Alge- Wordt qevraaad tafeldienen Adres Kleine Houtweg 69. genoemde meene Vergadering van Maatschappij, besloten, om aan de, teSen Juli of Augustus een zindelijke Directiën van Levensverzekering-DiOHStbode, die genegen is me e Maatschappijen en Begrafenisfondsen naar een kleine plaats te gna.n. die in Haarlem en Omstreken agen- Dreef No. 90. 8 ten hebben aangesteld, te berichten, dat de leden der genoemde Afdeeling voortaan lste. aan de besturen van Levens-i verzekering-Maatschappijen en Be grafenisfondsen als huisdoctoren geen opgaven zullen geven omtrent den gezondheidstoestand van hunne eventueele patiënten. 2e. na den dood hunner patiënten, ten behoeve van bovengenoemde Maatschappijen, des gevorderd, zul len afgeven een bewijs van overlij den, zonder opgaaf van de oorzaak van den dood. 3e. by het afgeven van ziekte- bewijzen den naam der ziekte niet; zullen invullen. Namens de Afdeeling: Dr. S. POSTHUMA, Voorzitter H. VAK DEN BERG, (180) Secretaris. Mevrouw THEN BERGH, Zijl straat 62, zoekt voor dadelijk, we gens ongesteldheid der tegenwoor dige, een Bevallen van een Zoon: JOHANNA VAN KOERSEL, Echtgenoote van G. PARMET. Haarlem2 Juni 1889. dat van goede getuigen voorzien is. Spreekuur tusschen 9 en half 12 unr. Voor de vele bewijzen van be langstelling, die wy dezer dagen moohten ondervinden, zeggen wij onzen hartelyken dank. PIETER DYSERINCK. C. W. DYSERINCK geb. Van der Vlugt. Haarlem26 Mei 1889. Voor de vele en hartelijke blgken van deelneming, gedurende de ziekte en by het overlyden van onze ge liefde Dochter en Zuster ondervon den, betuigen wy onzen oprechten! dank. E. A. KRUSEMAN. P. E. KRUSEMAN - Liernur E. M. VAN DAPPEREN— Kruseman. J. A. VAN DAPPEREN. Haarlem3 Juni 1889. Dames BRUIJN, Smeestraat 31 vragen tegen 1 of half Aug. een fatsoeniyk eenvoudig van de P. G., om als meid-alleenj te dienen. (191) hier ter stede wordt gevraagd, om direct in dienst te treden, iemand van 14 a 15 jarigen leeftijd. (Uit sluitend voor kantoorwerk.) Zij, die bekend zijn met de moderne talen genieten de voorkeur. Adres met franco brieven onder No. 203 aan het bureau van dit blad. Wordt zoo spoedig mogelijk ge vraagd een knappe AdresG. J. KUIPERS, KorteJ Yeerstraat 10. (204) kan terstond geplaatst worden bij P. GROEN EN DAAL. Schoenmaker, Nienwe Groenmarkt No. 19. Wordt bekwame gezocht eene fatsoeniyke| die nog eenige dagen in de week vrij heeft. Adres bnreau van dit blad. tegen 1 Ang. in een stil gezin, een eenvoudige Werk-linnenmeid P. G. en van goede getuigen voor zien. Franco brieven onder No. 193 by de Erven Loosjes. tegen 1 Ang. in een klein gezin zonder kinderen, een nette Dienst bode, als Meid-alleen, een burger pot kunnende koken en van goede getuigen voorzien. Adres Molenpad No. 32. Spreekuur 's morgens vóór twee of 's avonds na zes uur. Wordt gevraagd een bekwaam om een diner geheel ge reed te maken. Br. fr. lett. N. a/d. Haarl. Boek- en Muziekhandel, Groote Houtstraat 45, een Gemeubil. VOOR- en| SLAAPKAMER. Groote Hout straat 83. f 30 per maand. PAARDENSLACHTER, te Haarlem of omstreken, tegen biliyken prijs, een geschikt ter rein. voor eene Bloemkweekerij. Aanbiedingen met opgaaf van prijs grootte franco onder No. 217 by de Erven Loosjes. en bekwame Duitsche Keu kenmeid biedt zich voor Noodhulp, tot Augustus AdresParklaan No. 8, „Tehuis". tegen 15 Juni een geheel vrij Bo Venbuis, drie kamers metalcoof, keukeD, rnimen opgang en zolder over het gebeele hnis, voorzien van alle gemakken. Spaarnwonderstr. 21. Te Haarlem wordt te hnnr aan geboden een zeer lief Bo venbuis, niet groot, met prachtig uitzicht, in een stil gezin (twee Dames), bizon der geschikt voor Dame of Heer, die bediening wenscht. Brieven onder letters V. C. Z. aan de firma GEB. NOBELS, Haarlem. Wordt gevraagd een MEISJE, flink op de hoogte van het Cos- tunmvak. Br. fr. onder No. 196' by de Erven Loosjes. Met Aug. wordt een knap gevraagd door Mejuffr. RITSEMA,! Zyistraat 47. (197) tegen Aug. eene bekwame Keu kenmeid en eene Werkmeid. Zonder goede getuigen onnoodig zich tan te melden. Adres, liefst in persoon, Villa! „Houtrust", den Hout. Met 1 Augustus wordt gevraagd] ten fatsoeniyk net ;oed kunnende werken. Spreekuur! s morgens voor twaalf nur en 's .vonds na zeven uur. AdresLeidsohevaart 58. Mevrouw de EAVAUGE, Villa Spruitenbosch", Wagenweg by laarlem, vraagt met Augustus eene ette an den P. G., met de wasch kun- ende omgaan en tafeldienen. M. ROBBERS VAN WIJK, Dam straat 18, vraagt een net een Winkelbui8 in het midden der stad, geschikt voor alle affaires, volkryke buurt. Te bevragen No. 16 Turfmarkt, een groene Parkiet met oranje kop. Goede belooning by terugbe zorging, Heemskerkstr. 17, Haarlem. - ARTS, zindelyk in haar werk; Loon ƒ1.25 per week. Adres: Ri- viervischmarkt 5. (199) r biedt zich aan een fatsoeniyk Burgermeisje, als keu- ken- of werkmeid, liefst in een deftig gezin. Brieven fr. onder! No. 200 by de uitgevers dezes. Voor een knappen en vluggen Jongen, accuraat in zyn werk en bekend met de eerste beginselen, bestaat gelegenheid zich verder te bekwamen in eene bindery met veel particulier werk. Adres b/d. uitg. gevraagd, niet beneden de 15 jaar. AdresGr. Houtstraat 5. tegen Augustus of vroeger een Bo- VOnbuiS niet aparten opgang, riant uitzicht, bestaande in vijf ka mers, keuken, zolder en verdere gemakken, voorzien van gas- en duin waterleiding. Te bevragen bij den Heer CASSANDER, Anegang 20, Alhier. (210) in het Verkooplokaal bij de Zijlstraat op Woensdag den 12 Juni 1889, dei voormiddags te 10 uren. A. C. L. SARLET, Makelaar, zal verkoopen ten overstaan van den Notaris M. N. BEETS, den zeer net onderhouden nagelaten door wylen den WelEd. Heer H. TIMMERMANS, waarbij voorkomen Mahonie- en andere Glad houten Meubelen, als Secretaire, Chiffonnière, een Linnenkast, Tafels, Kanapó's en Stoelen, een antieke! Notenhouten Kast enz. Spiegels, Pendules, Prenten lysten en Ornementen. Aardewerk, Fransch Porselein, Glas-, Koper- en Ijzerwerk, waarby Kachels en een zeer goede BRANDKAST, goed gevulde Bedden, Matrassen, Dekens, Gordy- nen, Vloerkleeden, Karpetten, Tafel en Bedlinnen. Verder Juweelen,Gond-en Zilver werk en hetgeen meer zal worden aangeboden. Dinsdag 11 Jnni te zien, van des| voormiddags 10 tot 4 uren. De notitie zal intyds verkryg- baar zijn. (218) is VERHUISD naar de is tijdelijk VERPLAATST naar de (hoek Krocht), HOFJE VAN OIRSCHOT. Tegen Nov. e.k. aangeboden voorj eene Dame, twee met kost en bediening, ƒ50 p. maand of zonder kost 25 per maand. Br. franco Gr. Houtstraat 152, Haarlem. Een heer, z. b. b. h. h., P. G. vraagt tegen 1 Juli by fats. burgerl. een vrye met kost en bediening. Fr. br. letters A. H., bij den boekh. J. J. MUNK, alhier. (212) TE KOOP een Winkelbuis op den Kruisweg naby het spoor, een gedeelte der koopsom kan als hypotheek gevestigd worden. Franco brieven onder No. 213, aan het bureau van dit blad. Duiven eu Kippen benevens broed-! eieren van citroen bantammers Korte Zijlstraat 10. worden aangebreid voor 20 ct. per paar. Burgwal 71. Op Donderdag den 13deni Juni 1889, des namiddags te uren, zullen de Architecten A. en J. A. G. VAN DER STEUR, tel Haarlem, in het Lokaal „Weten en Werken" aldaar, namens het Bestuur van de Coöperatieve Bouwvereeni- ging »De Vooruitgang», by enkele inschrijving aanbesteden Het BOUWEN van ZES- EN-VEERTIG WOONHUI ZEN voor de Coöperatieve Bouwvereeniging „De Voor uitgang", 2de serie, op een terrein, gelegen buiten de Amsterdamsche Poort te Haarlem, ten zuiden van de Vooruitgangstraat. De bestekken met de teekeningen liggen ter inzage in het Lokaal „Weten en Werken". Gedrukte exemplaren van het bestek zyn op franco aanvrage ad 0.50 te verkrygen by de Architecten boven genoemd, Wilhelminastraat 48. De aanwyzing op het terrein zal geschieden op Dinsdag den llden Jnni 1889, des morgens te 10 nren. Hoofdagent der Levensverzeke ring Mij. Assurances Générales sur la Vie Ie Parijs. Koopt Coupons tot hooge prijzen en belast zich met het uitvoeren van Effectenorders. Besteedt heden behoudens wyzi- ging der koereen voor Coupons ƒ21,30 Metalliek Zilveren Roebels Dollars Nicolai Russen 1860 1873 I PerJnn'- 1850. per Juli. 2,45 4,79 26,95 29,95 26,95 Geen tubesverven meer! gemakkelyker en doelmatiger, h 65 cent per doos, voorhanden by den boekhandelaar Korte Houtstraat 17, waar naar den voet gemaakt werk vervaardigd wordt, ook voor gevoe- 1 lige, pynlyke en gebrekkige voeten Goede kwaliteit. Billijke prijzen Aanbevelend, (226) W. VAN EL. VERKOOPLOKAAL kunnen dagelijks goederen worden ingebracht en worden op verlangen van huis afgehaald. N. D. DE LEUR (220) Makelaar. RANSVAAL in rouw en roem, door v. d. WERFF. MAALBRINK, Kwik me dil, Kwik me dat. K. v. BOEKEREN, Geertruud. OUIDA, De Adder. KAPFF-ESSENTHER, Getrouwd, (bekroond werk). v. d. LAAN, Norine's keuze. de Leesb. van L. SPOON, firma A. J. Knoop, Zijlstraat 71. i. WOUDE, Holl. Binnenhuisje, N. dr. COUPERUS, Eline Vere. CHE1DIUS, Eerste stap, N. dr. STINDE, Mevr. Büchholz in 'tOosten, zijn opgenomen in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 3