HAARLEMSCH No. 54. Elfde Jaargang. 144. van WOENSDAG 10 Juli 1889. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Ï'ELEPHOONNUMMEE TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prys per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond, Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollatidsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemHeiden. 1 Juni. 1889. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50-J-, 6.35, 8.22*, 9.42,10.55*, 'sm„ 12.20,1.36* 3.—, 4.23*, 5.41, 6.58*, 8.16 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 11.'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramwaf-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30's avonds' Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1889. Naar Amsterdam: 6.50' 8.09*, 8,20, 8.58*, 9.25*, 10.20, 11.32+, 11.46', 'smorgens. 12.29*, 12.58 2.31,*3.35, 4.18*, 4.46* 5.23*. 6.17*, 7.13-j-, 7.16, 7.54*, 9.18*, 9.31*, 9.36*, 9.52,10.18% 11.05+ 's av. Van Amsterdam: 6.10, 6.50* 7.40+.7.48*, 8.20% 8.50, 9.17*, 9.50% 11.—11.57*.'smorg.12.44* 1.—, 1.10*, 3.25% 4.15, 4.29*, 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30% 8.20, 9.8* 10.05% 11.15's av. Naar Rotterdam: 7.17, 8.01+, 8.43*, 9.25, 10.13",'smorgens, 12,19*, 1.05% 1.37, 3.49%5.01, 5.55+, 7.53", 8.49, 10.28* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55% 10.17+, 10.38,11.82* 's morgens, 1.19% 2.50% 3.355.17, 6.03+, 7.25, 8.15*, 8.50*, 9.56+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.38, 9.42, 'smorgens, 1.30, 4.56, 9.35 'sav. Naar IJmuiden: 6.45, 8.16*, 9.42, 11.42*, 'smorgens, 1.30,, 4.56, 5.57* 9.35 's av. Van IJmuiden: 7.45, 9.27*, 11.14 's morgens, 12.20*, 3.06,4.45* 5.46, 8.11*, 9.22,10.10 's av. Stoppen op verzoek aan de Kleverlaan, den Kruidbergerweg en te Driehuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.22* 1.39,3.51,4.55,5.23,6.57, 7.55, 9.31, 10.17* 's avonds. Van Zandvoort: 7.46, 8.37, 9.06, 11.10,'smorgens. 12.07,12,45', 2.09,4.25, 5.55,7.33,8.55, 9.16, 9.55, 10.43* 's avonds. Alleen Zondags. Tram-Omnibus-Maatsehappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni 1889. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland;8.8.20,9.35,10.45,11.40,12.15 's morg. 1.—, 1.30, 2.—*, 2.45, 3.10, 3.30* 4.—, 4.30, 5,—*, 5.25, 6.—, 6.40, 7.15, 8.—, 8.40, 9.30, 10 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40*, 9.16, 10.10,11.24, 'smorg., 12.16,1.24,1.33,2.05,2.31, 3.20, 3.45,4.-*, 4.40, 5.21, 5.30*, 5.53, 6.30,7.15, 7.50,8.40, 9.29,10.25,10.30 's av. Alleen Zondags Telegraafkantoor. 1 Juni 1889. Het kantoor is geopend op werkdagen van 'sm. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 84 's av. 69 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1889. Openstelling van het kantoor: Dag van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10ure.Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30, 6.45, 8.30 's avondi. Op Zon- en aigemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.30 'smorgens, 3.'savondi. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein6.45,10.— 's morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidschevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av.1.15, binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 1.30, Lichting aan bet StationRichting Amsterdam 8.4,11.27 's morg., 2.26,3.30*, 5.18% 7.08* 's av. Richting Rotterdam 7.56,9.20 'smorg.,1.4,51% 5.50,10.23*'sav.Richtingden Helder 6.33. 9.37 'smorg.. 1.25*. 4.51. 9.30*'savonis. De met worden Zondags nietgelicM. De derde of laatste verkoopdag van de verzameling Secrétan te Parijs, beeld houwwerken en porselein, bracht bijna een halfmillioen francs op. De opbrengst was ongeveer zes millioen. Nog zeventien schilderijen, waaronder stukken van Hol- landsche meesters, zullen te Londen ver kocht worden, terwijl eenige stnkken, welke tijdelijk zijn afgestaan voor de tentoonstelling te Parijs in het najaar zullen te gelde gemaakt worden. Waar schijnlijk zal dns de verkoop van de ge- heele collectie wel de kolossale som van acht millioen francs halen. Eenigen tijd geleden meldde een Chinees uit Solo zich aan bij eene met kinderen gezegende Enropeesche damehij wilde haar wel wat laten verdienen, om dat hij medelijden met hare armoede had. Toen de vrouw hare blijdschap daarover betoonde, bleek het dat de Chinees haar opium wilde laten smokkelen. Zij nam het aan, doch begaf zich eerst naar den ambtenaar belast met het tegengaan van den opiumsluikhandel en deelde dezen alles mede. In overleg met het bestuur werd haar gezegd, dat zij zich gerust leenen kon en dat haar geen leed zonde geschieden. Op den afgesproken dag begaf zij zich met hare kinderen op reis om het heulsap te halen. Het in een koffertje te pakken, daarvan wilde de mensohlievende Chinees niets wetenzij en hare kinderen moesten het op het lichaam verbergen en zoo ge- sohiedde het. Toen zij in den trein zat om herwaarts te sporen, kwam ook de opium ambtenaar binnen stappen en wisselde met haar een teeken van verstandhouding. Om den achterdooht van den Chinees, enz. af te leiden, gelastte hij bij zijne oppassers het bestelgoed en de bagage goed na te zien, daar er opium verwacht werd. Deze gingen natuurlijk aan het zoeken en inmid dels ging hij met de dame en hare kinderen een praatje maken. Het gevolg was, dat er bij hen plm. 8 katties gevonden wer den, waarvoor de arme ziel nu een kleine 200 gulden zal ontvangen instede van f 2.50 per kattie of 20 gulden voor alles van den edelen ohinees. In de Oostenrijksohe stad Jagern- dorf hebben vierduizend wevers het werk gestaakt. Wanordelijkheden zijn niet voor gevallen. Een Berlijnsch berichtgever van de N. R. Ct. hondt het er voor, dat er een groote oorlog langzaam maar gestadig in aantocht is, hoewel niemand weet te voor spellen waar of van welken kant dezelve kan verwacht worden. Als uitgangspunt van een oorlog zal volgens hem, nooit een geschil over Zwitserlands onzijdigheid ge bezigd wordendoch zeker is het dat voor het geval Zwitserland niet door het be waken der oproerige elementen uit Duitsch- land tot een vergelijk komt, dat dan zijne onzijdigheid, hoewel door de mogendheden gewaarborgd, bij een oorlog gevaar loopt en zal dus in een oorlog tnsschen Frank rijk en Dnitscbland worden mede gesleept, óf door het eene, óf door het andere rijk. Het zal dan toch niet sterk genoeg zijn bij een inval vreemde troepen te weren en zioh dns bij Frankrijk of bij Duitsch- land moeten aansluiten. Keizer Wilhelm II heeft voor een paar dagen nog eens verklaard, dat hij eene verbetering der Zwitsersche politie als het eenige middel kon noemen, dat alles spoedig weer in orde kan brengen. De sneltrein van Keulen naar Frank fort is Zondag bij het station Rhoermaas ontspoord, dooh volgens later bericht is de trein in botsing gekomen tengevolge waarvan acht personen gedood en elf ge wond werden. Het ongeluk moet te wijten zijn aan het verkeerd stellen van een wissel. In het mnseum voor decoratieve kunst te Brussel zullen tentoongesteld worden aeht tapijten welke door de Belgische regeering gekocht zijn voor ruim f 85.000. Zij stellen de geboorte van Remus en Romnlns voor en waren in de vijftiende eeuw te Brussel geweven ter versiering van het paleis van den kardinaal van Ferrara. Men verwacht te Antwerpen, dat keizer Wilhelm zich daar den 2 Aug. zal inschepen tot het vertrek naar Engeland. Bij die gelegenheid is men voornemens in den kortstondigen tijd van zijn verblijf aldaar hem een schitterend feest aan te bieden, o.a. eene militaire revne, waartoe een groot aantal garnizoenen des lands troepen znllen leveren. In het laatst van deze maand verwacht men te Antwerpen een groot getal Engelsche en Dnitsohe oorlogs schepen om het Engelsche jacht, waarop de keizer zich zal bevinden, te escorteeren. Omtrent het spoorwegongeluk bij Virginia in Ohio, reeds in 't kort gemeld, verneemt men nog de volgende bijzonder heden Dinsdagochtend derailleerde een volle passagierstrein. Door de sedert eenige dagen aanhoudende regens was de grond weggespoeld en waren de rails losgewerkt. Bij een bocht in den weg sprong de loco motief nit de rails, viel van den dijk en sleepte verso heiden wagens mede in de diepte. Daarin zaten 40 personen, die deels verpletterd werden, doch overigens levend verbrandden, daar de wagens vuur vatten en geen van allen gered konden worden. Uit Lissabon wordt gemeld, dat de Delagoaspoorweg gereed is en de eerste trein onder het beheer der regeering ge- loopen heeft. De Portugeesche regeering heeft, naar de Times verneemt, den aan nemer der maatschappij voorgesteld, de nog onvoltooide nitbreiding van 8 kilome ter op rekening van de regeering gereed te maken. De maatschappij heeft aange drongen op scheidsrechterlijke oplossing van het geschil, wat waarschijnlijk door de regeering zal worden toegestaan. Tusschen de Bonlanger-commisie en den procureur-generaal Quesnay de Beau- repaire bestaat verschil van gevoelen over de wijze van terechtstelling van Boulanger. De commissie wil den generaal dagen voor den senaat als hooggerechtshof, terwijl de procureur-generaal van oordeel is, dat Bon- langer voor een krijgsraad moet te recht staan. In Rusland bestaat tegenwoordig meer en meer het streven zich in alle opzichten onafhankelijk te maken van vreemde invloeden en alleen toenadering te zoeken tot volken van gelijken stam en godsdienst. Deze richting openbaart zieh in de eerste plaats bij den czaar; geen huwelijken meer met prinsessen van anderen godsdienst die niet van geloofs belijdenis willen veranderen. Ook een goed deel der kooplieden zijn de leer toegedaan dat Rusland in den handel op eigen wieken kan drijven. Zoo wordt een bank opgericht waarin alleen Russen aandeelhouders mogen zijn. Nog bestaat het plan tot oprichting van eene volstrekt Russische maatschappij van herverzeke ring. Komt deze inrichting tot stand dan zouden gedurende een aantal jaren geene herverzekeringen van Russische bezittin gen meer in het buitenland mogen ge sloten worden. Doch nu de Russische leeningen die meestal in het buitenland geplaatst worden het zal Rusland moeite kosten zich ook in deze van het buitenland onafhankelijk te maken en men zal dns niet gemak kelijk kunnen verhoeden, dat een groot deel van het Russische kapitaal jaarlijks naar den vreemde vloeit. Zooals men weet, zijn te Parijs thans allerhande nitspanningen uit den onden en nieuwen tijd en van verschil lende volken voor het publiek opengesteld. Zoo was met toestemming der politie op het Zwaneneiland een inrichting voor stierengevechten geopend, waarbij den Spaanschen directeur als voorwaarde was gesteld, dat er geen stier gedood, of zelfs mishandeld zou worden. Daar men zich niet aan deze voorwaarde heeft gehouden, is de inrichting door de politie tot nader orde gesloten. Toch kunnen de Parijze naars nog stierengevechten bijwonen; er zijn er nog twee te Parijs. Het oude plan om een directen water weg tusschen St. Petersburg en Britsoh Indië daar te stellen is thans weder ter sprake gebracht in eene vergadering der Vereeniging ter bevordering van handel en Nijverheid te St. Petersburg. Zooals men weet stortte de Amu-Daria zioh in zeer lang vervlogen tijden in de Kaspische Zee en is later door menschen handen naar het meer Aral geleid. Om tot het gezegde doel te geraken wordt voorgesteld de rivier in hare oude bedding terng te leiden. Dit werk zou in tien jaren kunnen ten einde gebracht worden en zeven en twintig mil joen roebels kosten. De Wiener Allg. Ztg. deelt mede, dat 50 Russische officieren aan boord van een Russisch stoomschip een „pleizier- reisje" naar Servië maken. Te Braila gin gen zij aan boord en namen den Donan- oever van een henvel in oogenschonw. Daarna zetten zij hun reis voort. Op de werven van den heer Lemar- ohand te Havre brak Donderdag brand uit. Een groot aantal schuren met levensmid delen en een jacht, dat den volgenden dag van stapel zon loopen, werden geheel vernield. Twee soldaten werden ernstig gewond en eenige andere personen bekwa men eveneens min of meer ernstige brand wonden. De schade wordt op 300.000 tot 400.000 fr. geschat. Tijdens het laatste gevecht tnsschen de Arabieren en de Egyptenaren onder Engelsche officieren zijn de eersten, naar bericht nit Cairo, teruggeslagen. Een zeer treurigen indruk echter maakt het feit, dat van de overwonnen Arabieren velen van dorst zijn omgekomen, omdat honderd en dertig vrouwen en kinderen die water kwamen halen, door de overwinnaars wer den gevangen genomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1