PREDIKBEURTEN Eerste Blad. No. 55 Elfde Jaargang. 144. van ZATERDAG 13 Juli 1889. op ZONDAG 14 Juli 1889. E E O U I E E. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. T.ELEPHOONNÜMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post 40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 35 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT; Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 13 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Voorm. 10 nre, Moeton. Avondmaal. Nam. 2 ure, J. 1). van Ar/cel, pred. te Bloemendaal. Dankzegging. 'b Avonds 6 nre, Moeton. Dankzegging. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog. Avondmaal. Jans-Kerk. Voorm. 10 nre, Smeding. Vrije benrt. Vrijdag 's Avonds 7 ure, Knottenbelt. Voorbereiding. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Post, godsdienst-onderwijzer. Waalsche Kerk. Voorm. 10 nre, üebry. Colleote ponr les V&udois. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht Voorm. 10 nre, 'sAv. 5 nre, Mulder. (Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Anth. Koog, van Huizen. Lnthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herioaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Evany. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, A. E. van der Pussen, Pred. te Amsterdam. Voorbereiding. Heemstede. Voorm 10 nre, J. Kuilman. Voorbereiding. Hillegom- Voorm. 972 nrei <2. A. Lolcama. Theol. Cand. Houtrijk en Polanen. Voorm. 972 urei I'- Peaux, Pred. te Wijk aan Zee. Sandpoort. Voorm. 10 nre, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, It. J. Doopsbediening. Velsen. Voorm. 972 nrei H. tVaardenburg. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Vries. Kerk der Broedergemeente. Geen dienst. De collecte 7 Juli gehouden voor de Chr. school voor on- en minvermogenden heeft opgebracht f 86,625 De collecte voor de Waldenzen in de Luthersche kerk heeft, met drie giften 2,50, f 5,en f 1,die later zijn ingekomen, opgebracht f 83.36. Zandvoort. Voorm. 10 nre, O. Schrieke. Nam. 272 ore, O. Schrieke. De Raad vergaderde Woensdag onder lei ding van den Heer Dr. C. G. von Reeken. De Voorzitter had de gemeente verlaten, ook de ontvanger is van plan te vertrekken, en verscheidene Raadsleden waren buitens lands. Evenwel, nogtans en desalniettemin werden de belangen der gemeente met ijver behartigd. In de vorige zitting had den B. en W. aangekondigd dat er te veel scholieren zich zonden aanmelden voor de School met 3-jarigen cursus, en dat dientengevolge uitbreiding van leer krachten of uitsluiting van de omwonen den het alternatief zou zijn waarvoor de Raad zich geplaatst zag. De Heer Hnët had zelfs reeds een voorstel ingediend om tot dit laatste over te gaan, en we ver wachtten nu een buitengewone discnssie over dit onderwerp, toen het gelukkig bleek, dat de toevloed van leerlingen zoo groot niet zon zijn als gevreesd werd, dat de Heer Huet zijn voorstel introk, dat B. en W. niet meer ongerust behoefden te zijn over de gemeentekas, en dat de Raadsleden, zich niet meer behoefden te vermoeien om uit dezen labyrinth een ge- schikten nitweg te vinden. Een nieuwe regeling van de trakte menten der leeraren van het M. O. werd daarop tot later uitgesteld. Aan den Heer J. C. A. Pabst, kapitein der infanterie, werd wederom eene gratifi catie van f 150 verleend voor zijne leiding van de oefeningen der officieren van de schutterij. Verscheidene ingezetenen verzochten herstel van de pomp aan de Groenmarkt. Dit adres werd gesteld in handen van B. en W. De aannemer Volcker, die deLeidsche vaart uitdiept, had verzocht, een gedeelte van den weg bij den Vogelzang te mogen ophoogen, de Commissie van fabricage kenrde dit goed en de Raad liet deze zaak over aan B. en W. nadat de Heer Stoel het nnt daarvan had uiteengezet, hoewel de Heeren Macaré en Enschedé nog al bezwaren tegen dezen maatregel in het midden brachten. Mej. E. P. M. van Thiel word bevor derd tot onderwijzeres tweede klasse. Een zaak van aanbelang werd hierop ter sprake gebracht naar aanleiding van een brief van den Heer de Kanter. Door de uitgebreide kiesbevoegdheid en het meer opgewekt politiek leven, heeft men in den laatsten tijd zich genoodzaakt gezien meer dere stembureaux in te richten. Als nu een kiezer zich aanmeldde zonder stem briefje, werd hem dit bij het eene bureau verstrekt, bij het andere geweigerd. De kieswet schrijft voor, dat ieder die zijn briefje verloren heeft dit ter Secre- tar moet gaan halen. De Heer de Kanter wilde zijn gevoelen daarover niet uitspre ken maar meende zeer terecht, dat het wenschelijk zou zijn als alle bureaux hier over eenstemmig dachten. De voorzitter zag geen kans in deze materie bepaalde voorschriften te geven, de Heer Macaré meende dat de wet hier zoo duidelijk sprak dat men er niet van mocht afwijken, andere leden waren van oordeel dat men het den kiezers zoo gemakkelijk mogelijk moest maken, de Heer Huet dankte den Heer de Kanter voor de opmerking, daar deze zaak noodig moest worden herzien en het dos goed was dat zij ter sprake werd gebracht. De Heer Heshuysen, loste de geheele «jnestie op, door een eenvoudig te decre- teeren dat het maar het beste was aan geen der stembureaux briefjes te verstrek ken, aangezien dit nergens was voorge schreven. Een besluit werd hieromtrent niet ge nomen. Wijziging van de kieswet werd echter algemeen noodzakelijk geacht. De tol aan de Kleverlaan, eisohte betere bediening. B. en W. wilden te dien einde een nienwe tolgaarderswoning bouwen, en den huurder belasten met de inning der tolgelden. De Heer Enschedé verklaarde zich tegen dezen maatregel; een goede hoarder kon een slecht slechte tolgaarder en omgekeerd een goede tolgaarder een slechte huurder zijn, hij wenschte geen nieuwe woning te bouwen voor een dergelijk doel. De Heer Prins herinnerde hoe men vroeger alles deed om de vreemdelingen te weren door tollen en barrières, thans alles om ze te trekken door tentoonstel lingen en openbare vermakelijkheden, en dat het daarom niet aanging van dit be ginsel hier ten koste van groote opoffe ringen af te wijken. Hij achtte daarenbo- van het bedrag dat de tol opbrengt niet in evenredigheid tot de nit te geven gelden. In April was echter in beginsel tot dit plan besloten en de Commissie van fabri cage en fioantien hadden hnn rapporten daarover ingeduwd. Al deze moeite bleek echter vergeefs. Op voorstel van den Heer Enschedé ver viel het geheele plan, aan B. en W. werd alleen opgedragen deze zaak te zijner tijd nader te regelen. De Commissie ter spijsuitdeeling aan behoeftigen verzocht het lokaal op het Klein Heiligland weder te mogen inhnren. B. en W. wilden hierop afwijzend be schikken, omdat ze meenden, dat die lo kalen binnen kort door de Burgerschool in beslag zonden moeten worden genomen. De Heer de Kanter kwam hiertegen op. De philanthropische zaak, waarvan hij zelf commissaris is, had jaren lang, vroeger zelfs onder het patronaat der gemeente, zegenrijk gewerkt; haar in den steek te laten zou eerstens niet billijk zijn, in de tweede plaats niet in het belang der gemeente, daar deze dan de armlas tigen voor hare rekening zou krijgen, die door de commissie niet konden worden verzorgd. Daarenboven was het niet ge raden nienwe schoollokalen te bonwen, aangezien men niet wist, hoeveel leerlin gen van de openbare scholen zouden ver dwijnen, als de nieuwe wet op het on derwijs werd aangenomen. De Raad liet zich door deze warme pleit rede geheel winnen in het belang der Com missie; de plannen voor den bonw van nien we lokalen werden uitgesteld en aan de Com missie werd niet alleen het lokaal weder verhuurd, maar zelfs nog het benoodigde duinwater op den koop toe gegeven. Dit was niet juist hetzelfde, maar geheel het tegenovergestelde van hetgeen door B. en W. was voorgesteld. De afwatering van het riool aan den Schoterweg werd aangehouden. Aan den Heer van den Berg werd ont slag verleend als onderwijzer 2de klasse aan de tnsschenschool. De Algemeene Vereeniging voor Bloem bollencultuur vroeg voor bare tentoon, stelling een subsidie van f 1000. B. en W stelden voor f 700 te geven en 300 voor het waarborgfonds. De Heer de Kanter wenschte eerst na de begrooting hiertoe te besluiten, omdat hij vreesde, dat de kas der burgerij het niet kon lijden. Er verhieven zich echter zoovele stemmen ten gnnste van dezehooid- bron van Haarlems welvaart, dat met groote meerderheid besloten werd het sub sidie te verleenen. In de speciale commissie voor de uit breiding werd de Heer C. Prins tot lid benoemd. Het procesverbaal der kasopneming en het rapport van den gasopzichter werden voor kennisgeving aangenomen. Aan het einde der zitting herinnerde de Heer de Kanter B. en W. nog eens aan den klokkenmaker, die zou worden benoemd. De Voorzitter wilde hiervoor eerst de instructie vaststellen en dan tot de benoeming overgaan. De Tweede Kamer is weer bijeen waarschijnlijk maar voor korten tijd. Er werd in de zitting van Dinsdag mededeeling gedaan van ingekomen stukken. De heer Roëll kondigde een interpellatie aan be treffende art. 24 der Wet op het Lager Onderwijs, in verband met art. 88, waarin bepaald wordt, dat het in eerstgenoemd art. gevorderd aantal onderwijzers met 1 Januari 1890 aanwezig moet zijn. De heer Roëll wil tot de Regeering de vraag richten, of zij, daar de herziening der Wet op het L. O. op het einde van dit jaar niet tot stand zal zijn gekomen, wellicht voornemens is voor te stellen, den in art. 88 genoemden termijn te verlengen. De geloofsbrieven van den heer d'Olne, nienw verkozen lid voor Roermond, zijn in orde bevonden, en die heer, en de reeds vroeger toegelaten heer Dobbelman, afgevaardigde voor Nijmegen, namen, na beëedigd te zijn, zitting. Tot voorzitters van de nienw samengestelde afdeeling werden benoemd de H.H. W. Cremers (Almelo). Smidt, Sehaepman, de Savornin Lohman en van Deldentot ondervoorzitters de H.H. Vermenlen, Mees, A. v. Dedem, Haffmans en Schepel. In de zitting van Woensdag heeft de heer Rutgers van Rozenburg voorgesteld deCentraleSectie uittenoodigen, nog voor het uiteengaan der Kamer het belastingvoorstel van den heer Goeman Borgesins e.s. in de aldeelingen te doen on derzoeken. Na debat werd het verworpen met 46 tegen 34 stemmen. De Centrale Sectie maakt een onderzoek afhankelijk van de beslissing betreffende de behandeling van de Schoolwetwijziging. Te Milaan staat eene moeder terecht, welke zich heeft te verantwoorden wegens mishandelingen, haar thans 14-jarige doch tertje jaren achtereen aangedaan. Het kind werd door de moeder met een ketting aan den muur vastgemaakt op zoodanige wijze dat zij zich niet verroeren kon, en in die houding dwong zij haar den geheelen dag te breieD. Dikwijls gebeurde het, dat het kind zelfs 's nachts aldus vastgeketend bleef. Ook het eten, dat zij kreeg was geheel onvoldoende en bestond slechts nit hetgeen door hare broers en zusters was overgelaten, of wel nit een korst brood, die zij echter onmogelijk bijten kon, daar zij bijna al hare tanden mist, tengevolge van de mishandelingen, die zij te verduren heeft gehad. Eene oudere zuster, die het onderlijk huis heeft verlaten, heeft de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1