HAARLEMSOH Eerste Blad. No. 67 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Elfde Jaargang. 144. van ZATERDAG 24 Augustus 1889. Predikbeurten op Zondag 25 Aug. telephoonnummer TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf ,25. franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT; Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsehe Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Juni. 1889. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50-j-, 6 35, 8.22*, 9.42,10.55* 'n, 12.20,1.36*, 3.—, 4.23* 5.41, 6.58*, 8.16 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 11.'sav. -j- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. ïïaarlemsclie Tramway-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds- Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1889. Naar Amsterdam: 6.50' 8.09*, 8,20, 8.58*, 9.25*, 10.20, 11.32-j-, 11.46*, 'smorgens. 12.29*, 12.58 2.31,*3.35, 4.18*, 4.46* 5.23*, 6.17*, 7.13-j-, 7.16, 7.54*, 9.18*, 9.31*, 9.36*, 9.52,10.18', 11.05+ 's av. Van A msterdam: 6.10, 6.50*, 7.40-j-, 7.48*, 8.20*, 8.50,9.17", 9.50", 11.—, 11.57*.'s morg.12 44* 1.—, 1.10", 3.25*, 4.15, 4.29* 5.—*, 5.33f, 6.30* 7.30*, 8.20, 9.8* 10.05*, 11.15 's av. .Naar Rotterdam: 7.17, 8.01-j-, 8.43', 9.25,10.13*,'s morgens, 12,19*, 1.05*, 1.37, 3.49',5.01, 5.55-j-, 7.53*, 8.49, 10.28* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 10.17+, 10.38,11.32*, 's morgens, 1.19*. 2.50*, 3.355.17, 6.03-j-, 7.25, 8.15*, 8.50*, 9.56-j- 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met -j- zijn exprestremen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.38, 9.42, 'smorgens, 1.30, 4.56, 9.35 'sav. .Naar IJmuiden: 6.45, 8.16*, 9.42, 11.42*, 'smorgens, 1.30,, 4.56, 5.57* 9.35's av. Van IJmuiden: 7.45, 9.27*, 11.14 's morgens, 12.20*, 3.06,4.45* 5.46, 8.11*, 9.22,10.10 'sav. Stoppen op verzoek aan de Kleverlaan, den Kruidbergerweg en te Driehuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.22*. 1.39,3.51,4.55,5.23,6.57, 7.55, 9.31, 10.17* 's avonds. "Van Zand'voort: 7.46, 8.37, 9.06, 11.10,'smorgens. 12.07,12.45*, 2.09, 4.25, 5.55,7.33,8.55, 9-16, 9.55, 10.43* 's avonds. Alleen Zondags. Tram-Onmilms-Maatsehappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni 1889. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj8.8.20,9.35,10.— 10.45,11.40, 12.15 's morg. 1.-, 1.30, 2.—*, 2.45, 3.10, 3.30*, 4.—, 4.30, 5,—*, 5.25, 6.—, 6.40, 7.15, 8.8.40, 9.30, 10 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40*, 9.16,10.10, 10.50,11.24, 's morg., 12.16,1.21,1.33, 2.05, 2.31, 3.20, 3.45, 4.-*, 4.40, 5.21, 5.30*, 5.53, 6.30, 7.15, 7.50, 8.40, 9.29,10.25, 10.30'sav. Alleen Zondags Telegraafkantoor. 1 Juni 1889. Het kantoor is geopend op werkdagen van'sm. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav. 6— 9 u. Binnen! Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1889. Openstelling van hel kantoor: Dag van 8 's morg. tot 914 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitanties alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10ure.Voor de Postpakketten alleen op werkdagenvan 's morgens 8 tot 9 K uur 's avonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,6.45, 8.30 's avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.30 'smorgens, 3.'savonds. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein6.45,10.— 's morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidscbevaartScbootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av.1.15, binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 1.30. Lichting aan bet Station: Richting Amsterdam 8.4,11.27's morg., 2.26, 3.30*, 5.18', 7.08* 'sav. Richting Rotterdam 7.56,9.20 'smorg., 1.4,51*, 5.50,10.23*'s av.RicbtingdenHeJder 6.33, 9.37 'smorg.. 1.25*. 4.51. 9.30"s avonds. De met worden Zondags niet gelicht! Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, Moeton. Voorm. 10 ure, B. ter Haar em.-pred. (Voor Smeding). am, 2 4/te. Hoog. 26e Zondag, 'e Avonds 6 nre, Snet/ilage. Nederd. Herv. Kerk. Benxiebroek. Voorm. 10 nre, geen dienst. Nam. 41/2 ure, G. van Hermaarden. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Knottenbelt. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, H. Bergsma, pred. te Spaamdam. Vrijdag 's av. 7 ure, Openbare inzegening van vier Diakonessen. Sprekers: Ds. Sneth- lage, Ds. Creutzbergvan Heemstede en Ds. Creutzbergvan Arnhem. Met mede werking van de Christ. Zangvereeniging Hallelujah." Bij den uitgang collecte ten behoeve van het Diakonessenhuis. Bakenesser Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog. (VoordeKinderen). Waalsche Kerk. Voorm. 10 nre, Bran, cand. en théologie de Paris. Christelijk Gerel'orni. Gemeente. (Ged. Oudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. (Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Dee, pred. te Koken gen. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Vries. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, J. J. van Hüle, pred. te Zaandam. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Doopsbediening. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, P. Brouwer Em. pred. te Haarlem. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. D. van Arkel. Collecte voor de bijzondere School. Nam. 2V2 uret J- V. van Arkel. Heemstede. Voorm 10 ure, Kalman. Nam. 2V2 ure, J. Kuilman. Doopsbediening. Hillegom- Voorm. 91/2 ure, M. Buclili Pest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 91/2 ure, G. van Herwaarden. Pred. te Bennebroek. Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, geen dienst. Velsen. Voorm. 91/2 ure, H. JVaardenburg 's Avonds 6 nre, H. Waardenlurg. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Scltrieke. Nam. 2V2 ure, O. Schrieke. De collecte voor het godsdienst-onderwijs op 18 Aug. heeft opgebracht f 87,61V2. Ds. Hoog hoopt deze week zijne catechi- satiën te hervatten. De catechisaties van Ds. Snethlage zij n in de afgeloopen week hervat. Ds. Moeion herinnert aan sommigen zijner leerlingen dat de cateohisatiën weder zijn aangevangen. Ds. Knottenbelt is deze week nog ver hinderd catechisatie te houden, maar hoopt die de volgende week te beginnen. De heer Bremer, godsdienst-onderwijzer, verzoekt al zijne leerlingen deze week op de gewone uren wedertercatechisatie te komen. Het Verslag. Aan het Verslag van den toestand der gemeente Haarlem over het jaar 1888, door Burgemeester en Wethouders uitge bracht aan den Gemeenteraad, is het vol gende ontleend. I. Bevolking. Op 31 December 1887 bedroeg de bevolking, met inbegrip van garnizoen, gevangenis en krankzinni gengesticht 50920 zielen. Dit getal was in dat jaar vermeerderd door geboorten met 1704, door vestiging in de gemeente met 3568 en verminderd door overlijden en vertrek uit de gemeente met 4107, wat te zamen eene vermeerdering van 1165 personen ten gevolge had. In 1888 zijn gesloten 312 huwelijken, in 1 geval verklaarde de man, in 9 gevallen de vronw, niet te kunnen schrij ven terwijl het aantal huwelijken 12 min der was dan in 1887. De sterfteverhou- ding was 1 op 51 in 1888, tegen 1 op 53 in 1887. II Verkiezingen. Volgens de nieu we bepalingen omtrent de kiesbevoegdheid onderging het getal kiezers eene groote uitbreiding. Waren die getallen in 1887 voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en voor den Gemeen teraad resp. 1362, 1358 en 2098, volgens de nieuwe kieswet bleken die in dezelfde volgorde 2758, 2750 en 2739 te zijn. Van de zoogenaamde „Lodgers" werden alsnog 60 op de lijsten gebracht, terwijl 50 geacht werden niet te voldoen aan de eischen bij de wet gesteld, en 12 personen van de lijst werden afgevoerd als in 1887 onderstand te hebben genoten. Tengevolge van deze uitbreiding ie voor de inlevering der stembriefjes eene ver deeling der gemeente in vier afdeelingen ingevoerd. III. Gemeentebestuur. Door het bedanken van den heer C. J. Smits als lid van den gemeenteraad werd tegen 16 Mei 1888 eene verkiezing uitgeschre ven, waarbij de heer Jan Sabelis verkozen werd, die den 20 Juni d. a. v. zitting nam. Door het bedanken van de heeren F. L. Kist en Jhr. Mr. A. V. Teding van Berkhout op het einde van het jaar moest opnieuw in twee vacaturen voorzien wor den. Dit had in 1889 plaats. De Gemeenteraad hield in 1888 23 openbare vergaderingen en 7 met gesloten deuren. Het College van Burgemeester en Wet houders onderging geen verandering en hield 132 vergaderingen, of 11 meer dan in 1886. Door den Raad werd vastgesteld eene verordening houdende wijziging van art. 95 en hijvoeging van art. 177 bis der algemeene politie verordeningen. Over het algemeen bleken de gemaak te bepalingen dezer verordening zeer doel treffend te zijn. Verder werden nogeenige verordeningen, zooals op belastingen en stedelijk museum vastgesteld alsmede eenige instructies. Het Stedelijk Archief bevindt zich in goede orde voor verbetering, her stelling en aanvulling wordt zorg gedra gen. IV. Geldmiddelen. De rekening en verantwoording over 1887 wijst aan in ontvang f 977,710,37s, in uitgaaf f 847,151,505, sluit alzoo met een batig saldo van f 130,558,87. De hegrooting van inkomsten en uitgaven over 1888 werd goedgekeurd tot een bedrag van f 916,009,42s. Het primitief kohier der plaaselij ke di recte belastingen bevatte 6775 aansla gen, het le en 2de snppletoire kohier resp. 299 en 93. Het aantal door B. en W. toegepaste verhoogingen bedroeg in deze 1885, het getal reelamatiën 349 eu het getal verlagingen 218. V. Gemeente-eigendommen, werken en inrichtingen. De ver schillende onderhoudswerken zijn aanbe steed voor een vierjarig tijdvak, loopen- de tot den 31 December 1890 voor f 6900 'sjaars; het onderhoud der gebouwen van het voormalige Oudemannenhuis voor f 615 per jaar. Aankoop van gebouwen tot vermeer dering der gemeente-bezittingen had in 1887 niet plaats. Door de slooping van een gebouw en een stuk vestmuur is de Amsterdamsche poort thans aan eene zijde ontdaan van eenen haar ontsierenden aan bouw, terwijl door het beplanten van het vrijgekomen terrein met boomen dit stads gedeelte thans aanmerkelijk verfraaid is. In den Hout werden kiosk No. 1 en No. 3 verpacht, resp. voor f 75 en f 25. Eenige andere stedelijke eigendommen wer den weer verhuurd als vroeger. De torens onderhoudt de gemeente iu eigen beheer. In 1888 was hiervoor 956.62 noodig. De herstelling van het carillon van den toren der Groote Kerk had in 1888 plaats, waardoor het bespelen zeer vermakkelijkt is. Het onderhouden en schoonhouden van het orgel in Groote Kerk had plaats als vroeger. Concert van de Grenadiers en Jagers. In weerwil van het slechte weer was het hij het tweede concert van de Grenadiers eu jagers, Donderdag avond in de sociëteit Vereeniging gegeven, vol. De bekendma king van het Bestnur, dat bij ongunstig weder de nitvoering in de zaal zou plaats hebben, had daartoe zeker het hare bij gedragen. Het met zorg gewijzigde programma maakte, naast deze bekendmaking de te leurstelling, die moeder natuur ons in stortbuien en onweersluchten bezorgde, geringer en deed, dank zij de heerlijke uitvoering ervan, de aanwezigen veel genot smaken. Op het programma waren Liszt en Wag ner vervangen door Mozart en Mendels sohn. De dreunende marsch der Romein- sohe legioenen uit de opera „Arminius" van Hoffmann bleef achterwege evenals

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1