Nieuwsberichten. de drukke Hongaarsche tafereelen van Massenet. Er traden voor in de plaats de zangerige motieven nit Verdi's „Requiem," met piëteit door Dunkier bewerkt en de aangry- pende Meditation van Gounod naar het eerste preludium van Bach. Mozart „Don Juan" werd vervangen door „die Zauber- fiüte" terwijl Litolfs ouverture „les Giron- dins" verwisseld werd met„Sakuntala"van Goldmarck. Zóó was er een programma ontstaan, dat een uitvoering in de zaal kon lijden, zonder de gehoororganen op al te zwaren proef te stellen. De vertolking ervan, wij herhalen het, was heerlijk mooi. Het samenspel was onberispelijk de voordracht gloedvol, tin telend van ziel en levende toon, zangerig vol en altijd nobel van timbre. Het geheel openbaarde groote talenten bij de uitvoe renden en vervulde ons met warme sympa thie voorvan derLinden's corps. Waar enkele elementen in solo's op den voorgrond traden bewonderden wij naast de volmaakte tech nische ontwikkeling de echt muzikale voordrachts wij ze. De piston schitterde in de Meditation van Gounod de oboë in de aria van Ros sini; de trombonne in de zwungvolle ou verture van Goldmarck; de klarinetten doch waar zouden wij moeten eindigen, indien we in onze korte aanteekeningen allen wilden herdenken, die ons Donderdag avond door hunne kunst hebben welgedaan. Wij wagen ons daaraan niet. Een woord van dank aan allen zij voldoende. Het was ons opnieuw een onuitsprekelijk genot te mogen luisteren naar het herboren „Corps van Dunkier". B. De Voorzitter der Tweede Kamer stelde in de zitting van Dinsdag voor, de school wetherziening reeds Donderdag te behan delen. Daartegen werd door de linkerzijde ernstig geprotesteerd. De heer Farncombe Sanders verklaarde als eerlijk man, dat hij den noodigen tijd gemist had, om zich voor te bereiden op de behandeling van dit ontwerp. Hem bezielde volstrekt geen zucht tot tegenwerking, en hij hoopte zelfs, behoudens een enkel punt, zijne stem te zullen kunnen geven aan het ontwerp. Maar waartoe die overhaasting? Eenig uitstel kon hier in geen enkel opzicht schaden. De heer Schaepman betreurde het zeer, dat de vorige spreker, wiens onafhankelijk standpunt welbekend was, het voorstel van den Voorzitter meende te moeten bestrijden. Zoo iemand, dan had de heer Sanders geen verdere voorbereiding noodig, hij die zoo in deze zaak thuis is. Het hoofdbeginsel van het ontwerp is bovendien onveranderd gebleken en sedert April bekend. Bij uitstel zou ue Eerste Kamer eerst in 1890 misschien het ont werp behandelen. Namens zijne partij drong Spreker aan op eene beslissing, die door het Nederlandsche volk verlangd wordt. Ook de heeren Gleichman, de Beau fort en van Kouten bestreden een overhaaste behandeling. Laatstgenoemde wees er ook op, dat voorlichting van vereenigingen en van gemeentebesturen ontbreekt. De heer de Savoruin Lohman bestreed uitstel als volstrekt onnoodig. Deze spreker maakte zich schuldig aan eene zonderlinge ver spreking of aan een banale flauwiteit, toen hij zeide »de meeste wijzigingen zijn in de kerk ik meen in de pers aange prezen of besproken. De Kamer lachte er om. De heer Rutgers van Rozenburg be toogde, dat eene degelijke behandeling van dit ontwerp in 14 dagen onmogelijk is. Het is, zede hij, een revolutionair ontwerp en zal wel eens zooveel tijd kosten. Ook beweerde hij, dat de behandeling nu feite lijk zou zijn verkorting van het recht van petitie. Ook de heer Roëll verklaarde dat het hem volslagen onmogelijk was een amendement voor te bereiden. Geen dezer protesten mocht baten met 48 antiliberale tegen 38 liberale stemmen werd het voor stel van den Voorzitter aangenomen. Woensdag heeft de Kamer eenige ont- eigenings-ontwerpen en andere kleinere wets-voorstellen aangenomen. De heer Land heeft de Reg. geïnterpelleerd over een gerucht betreffende het afloopen van een marine-sloep te Edi. De Min. van Marine heeft geantwoord, dat hem daar van niets bekend was, en dat hij het ge rucht niet waarschijnlijk achtte, daar dan zeker zou zijn getelegrafeerd. We willen hopen, dat het gerucht onjuist blijkt te zijn, maar vreezen het tegendeel. De heer Hintzen heeft een interpellatie aangekon digd betreffende het niet gunnen van ge deelte geveilde koffie bij de laatste veiling der N. Handelmaatschappij. Hij wenscbt te vragen, welk stelsel de Min. van Kol. in "t vervolg, ten aanzien der koffievei lingen in Indië en Nederland denkt te volgen. De Fransche bladen men zou haast denken dat het niet bij toeval is beginnen omtrent Boulanger te zwijgen, doch nemen er nota van dat vijfhonderd aanhangers den generaal te Londen een adres van vertrouwen hebben aangeboden, wat van zijn kant beantwoord werd met een lange redevoering, vol van veront schuldigingen omtrent de feiten, in de ac te van beschuldiging ten duidelijkste in 't licht gesteld. Waarom de man niet veel liever zijne rede heeft nitgesproken voor zijne rechters te Parijs, dat heeft hij niet opgehelderd. Het moet erkend worden, dat het den republikeinen voor den wind gaat. De ge neraal met zijn aanhang voorloopig van 't pad, het succes der tentoonstelling, het slagen der feestelijkheden, o.a. het feest der werklieden en den Zondag 1.1. de buitengewone bijval dien het feest der dertienduizend maires te beurt viel, waar Parijs de gastheer was, en dit met de verkiezingen in het vooruitzicht en alle maires -elk op zich zelf een gewichtig persoon in zijne gemeente tot vrien den. Het is reeds eenigen tijd bekend dat de ook ten onzent bekende schrijvers Erckman en Chatrian met elkaar gebroken hebben. De ware reden was tot heden niet bekend, maar Figaro is er achter gekomen. De oorzaak is alweer de dubbeltjeskwestie; Erckman heeft zijn vriend geld afgezet, waarop hij volstrekt geen recht had, ter wijl hij bovendien in zijne verdraagzaam heid zoover gaat, dat bij, o, gruwel om gaat met Duitschers. Dit laatste besliste natuurlijk bij den in dit opzicht strengen Chatrian. Nog eene andere scheiding heeft plaats gehad, maar daar is in 't geheel geen her stellen aan de dood is de oorzaakhet huwelijk van Sarah Bernhardt is ontbon den door het afsterven van haren echt genoot, den heer Damala, een uitstekend tooneelspeler, een Griek van geboorte. De Eiffeltoren is Maandag avond door den bliksem getroffen. De bezoekers die toen nog op den toren waren, voelden duidelijk een schok. De lichtwachter ver klaarde, onmiddellijk na den slag omgeven te zijn gewee6t door een dikke witte wolk, Te Berlijn is den 19 Augustus de internationale jubilé-tentoonstelling geopend van den vijftigsten verjaardag der uitvinding der photographie. Een schoon pleidooi is wederom ge voerd in zake leerplicht onder leiding van den heer de Kanter uit Brielle, n.l. in de bijeenkomst van de beide Amsterdamsche afdeelingen van Volksonderwijs, waarbij zich een veertigtal andere vereenigingen hadden aangesloten en welke naar gissing werd bijgewoond door 2500 personen. De vergadering had volstrekt geep po litiek karakter. Ten slotte werd aangenomen de volgende motie „De volksvergadering, 18 Augustus 1889 te Amsterdam bijeengekomen, van oordeel, dat elke regeling van het lager onderwijs onvoldoende is, waarbij leer plicht niet wordt ingevoerd en ge waar borg d, noodigt de regeering uit,'alsnog bij liet aanhangige wetsontwerp die invoe ring voor te stellen". Wanneer men eenigzins op de hoogte is van den storenden invloed dien het school verzuim op het onderwijs uitoefent; van de statistiek welke wijst op de gevolgen van dien op het volgend leven dergenen die gedeeltelijk of slecht onderwezen zijn van 4000 gevangenen, die verleden jaar zich in hechtenis bevonden, waren er slechts 41 peicent die voldoende onderwijs hadden ontvangen, 951 percent hadden nog onder wijs noodig op de waarheid dat onder wijs met leerplicht volstrekt de kosten niet hooger doet stijgen de middelen door Vereenigingen en partikulieren in het werk gesteld om tot geregeld bij wonen van het onderwijs aan te sporendan staat men verbaasd over de hardnekkigheid waarmede de tegenstanders van leerplioht het stellen van een wetsartikel trachten tegen te houden. Trots alle aangewende middelen varieert liet schoolverzuim in ons land tusschen 179/10 en 82'/j pet. en dan weet men nog te verhalen, dat niettegen staande die bandeloosheid de ouders niet het recht over hunne kinderen mag ont nomen worden, niet begrijpende dat een wetsartikel niet is voor lien die niet over treden, maar voor de overtreders. Het zou volgens velen een zegen voor het Nederlandsche Volk zijn, als het arti kel leerplicht in de thans te wijzigen Wet op het Lager Onderwijs kon opgenomen worden en het is zeer te bejammeren dat niet meer algemeen bij de regeering in deze richting wordt aangedrongen. Ouders die zich schuldig maken aan lichamelijk mishandelingen aan het kind gepleegd, stellen zich bloot aan de algemee- ne verachting en aan een rechterlijk von nis en de Staat waakt tegen kinderarbeid; het staat evenwel de ouders vrij hunne kinderen aan volkomen onwetendheid prijs te geven, of hun bij elke gelegenheid of bij elke aanleiding het onderwijs te ont houden. Het eerste wordt gestraft als machtsoverschrijding, het laatste, als van zooveel hooger belang, kan plaats hebben zonder dat de wet ook maar op eenige wijze tnsschen beide komt. Door een aantal vergunninghouders te Maastricht is een adres gericht aan den minister van binnenlandsehe zaken, hou dende verzoek om de drankwet in dier voege te willen wijzigen, dat voortaan ook voor bierhuizen het vergunningsrecht wor de verplichtend gesteld. Adressanten vin den tot dat verzoek aanleiding in de omstandigheid, dat thans in vele herbergen zonder vergunning clandestien sterke drank wordt verkocht. Onder Bergen op Zoom is door de stoomtram, komende van Antwerpen, een 73-jarig man overreden, die eenigszins on der den invloed van sterken drank ver- keerende, de lijn wilde oversteken jaist toen de tram aankwam. Naar het algemeen gasthuis vervoerd zijnde, overleed hij binnen enkele minuten aan zijne vreeselijke wonden. Behoudens mogelijke veranderingen heeft de Amsterdamsche Commissie tot het zenden van werklieden naar de Parij- sche tentoonstelling een en tachtig perso nen tot dit doel aangewezen. De werk lieden zijn voorloopig in vier groepen verdeeldwerklieden in het bouwvak, het meubelvak en decoratieve kunst, de ijzer nijverheid en metaalbereiding, en werklie den wier bedrijf tot deze groepen niet kan gerekend worden. De Utrechtsche commissie zendt zes l personen uit. Zij hebben de opdracht een rapport nit te brengen. Voor het beste rapport is 25 belooning toegezegd. Dit Madrid wordt gemeld, dat de regeering de provinciale burgerlijke gou verneurs heeft aangeschreven, alle pogin gen om den paus naar Spanje te lokken, krachtig tegen te werken. In Italië loopt het gerucht, dat de koning en de koningin in den kerkelijken ban zouden gedaan zijn, tengevolge van het oprichten van het standbeeld voor Giordano Bruno, wat door den koning, zelfs als hij gewild had, moeielijk had kunnen verboden worden. Aanleiding tot dit gerucht vond men in de omstandigheid dat de koningin bij haar verblijf te Venetië geen bezoek ontving van den partiarch der stad, wat anders steeds plaats had. Omtrent den oogst in IJ- en Haarlem mermeerpolders wordt ons het volgende gemeld. Ofschoon de mooie voorzomer de producten snel en flink deed ontwikkelen en dus iu alle deelen een ruime oogst kon verwacht worden, is het beschot van en kele producten b. v. de karwei niet mee gevallen. Tarwe, haver, gerst en boonen geven een flinke opbrengst, ofschoon de kwaliteit op veel plaatsen te wenschen overlaat als een gevolg van het minder gunstige weder in de tweede helft der vorige en in deze maand- De aardappelen vallen in kwaliteit in het algemeen tegen, terwijl de ziekte zich meer uitbreidt en zich thans in alle soorten vertoont. De beetwortelen staan zeer gunstig en beloven een ruime opbrengst. Op enkele plaatsen staan nog producten op 't land, die natuur lijk zeer veel te lijden hebben van de aanhoudende regenbuien. In zake de sluiting der gasfabriek te Uithoorn vernemen wij nader, dat in de jongste raadsvergadering een adres was ingekomen van de ingezetenen, houdende verzoek om de gasfabriek over te nemen, waartoe de directie genegen was. Ofschoon de koopsom zeer billijk is n.l. ƒ4000, terwijl de aanleg door particulieren f 33000 heeft gekost, besloot de raad de zaak tot een volgende vergadering aan te houden en intusschen eene commissie te benoemen, welke zal onderzoeken in hoeverre de overname door de gemeente wensehelijk is. HAARLEM, 23 Augustus 1889. In den afgeloopen nacht omstreek» kwartier voor drie ure is brand uitgebroken in perceel No. 104 aan de Bakenesser- gracht alhier ingericht, tot werkplaats en winkel van den cartonwerker C. Martens, dat des nachts onbewoond is. Het per ceel is geheel uitgebrand. De oorzaak is vooralsnog onbekend, vermoedelijk on voorzichtigheid met licht of vuur. De politie met haar slangenwagen, krachtig geholpen door de brandweer, heeft den brand binnen een uur gebluscht. Alles is verzekerd. Den heer J. C. Burkens alhier, lid van den algemeenen Nederlandschen wiel- rijdersbond, is door den luitenant-kolonel der Infanterie, den heer Vogel, het getuig schrift uitgereikt van geschiktheid voor den militairen wielrijdersdienst. Het Bestuur der afdeeling Haarlem en omstreken van den „Volksbond" heeft met den ijver en voortvarendheid, baar eigen, tegen Vrijdag 30 Angs. a.s. ter gelegenheid van den verjaardag van H. K. H. Prinses Wilhelmina volksfeesten ge organiseerd, te houden op het Sportterrein „De Phoenix". Des morgens te 9t/2 uur worden de feestelijkheden geopend meteen groot kinderfeest en kinderspelen, opge luisterd door muziek, voor kinderen van alle scholen voor on- en minvermogenden en voor kinderen nit de verschillende godshuizen. Te half twee nemen de volkspelen, voor mannen en vrouwen een aanvang, als wanneer de volgende wedstrijden zul len plaats hebbenZakloopen, mastklim- men, turfrapen, kruiwagenriiden, sleutel- trappen, touwtrekken, boegspriet loopen, tonsteken. Gedurende de volksspelen geven ver schillende gymnastiek-vereenigingen eene uitvoering. Des avonds te half acht groot vocaal en instrumentaal volksconcert te geven door de Haarlemsche Liedertafel „Zang en Vriendschap" en het Stedelijk mu ziekkorps. Het feest wordt besloten met een groot schitterend vuurwerk. De toe gangsprijzen zijn zeer laag gesteld voor 's morgens 10 ots. voor 's middags '15 ets. voor 's avonds 20 ets., terwijl een bewijs van toegang voor den gelieelen dag 40 ets. kost. Zondag den 25 Agustus zal in het/v Museum van Kunstnijverheid afhièr nóg tentoongesteld zijn de merkwaardige ver zameling afbeeldingen van Fransche en Duitsche kasten, buffetten, boekenkasten enz. Zondag de toegang vrij. Naar wij vernemen, heeft de heer H. H. Kolkmeyer, violist te Rottei'dam, het voornemen in het aanstaande seizoen hier ter stede een concert te geven. De heer Kolkmeyer is hier geen onbekende meer. Bij de orgelbespeling in de Groote kerk op Donderdag 15 Augustus is het kunstminnend publiek in de gelegenheid geweest met den kunstenaar kennis te maken. Van bevoegde zijde wordt verze kerd, dat het vioolspel van den heer Kolkmeyer veel goeds oplevert. Een flink ontwikkelde techniek en smaakvolle voor dracht verschaften den beminnaren van. fraai spel oogenblikken van wezenlijk kunstgenot. Zijn eerste optreden in onze St. Bavo heeft hem stellig den weg tot waardeering hier ter stede gemakkelijk gemaakt. De dieven van de balen koffieboonen, Trautig en van Roon alhier, zijn door een opkooper te Amsterdam herkend als de verkoopers van koperen voorwerpen die gebleken zijn vóór eenigen tijd te zijn gestolen uit de fabriek der Haarlemsche Ijzergieterij. Bij de godsdienstoefeningen der Nederduitsch Gereformeerde Kerk (dolee- rende) zal op Zondag 25 Augustus, des voorm. te 10 ure en des nam. te 6 ure in de Noorderkerk optreden de Heer D. Bakker, beroepen predikant te Apeldoorn. Woensdag 28 Augustus, avonds ten acht ure, Ds. J. Langhout. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 21 Aug. A. W. J. Reeser cn E. A. v. d. Steur.—C. D. v.Damme en M.H.Coeree HH. Bonnen en J BaxN TNix en J HArnoldJWallenburg en WLOtto. P. Mooijmanen A. Otter.-A.v.Huizen en T. C. Coule.G. J. Rubers en M. H. Koning22 AugHvan Gelder en JGD de Wilde.J. C.van Welsumeu A.v.Aken. J. G. deJosselinde JongenH G.Jutting.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 2