CURSUSSEN MUZIEKSCHOOL AivertenMoreaii Dienstbode, T r ADVFiR T E N TIE N Sociëteit „Yereemm." TWAALFDE Gemeentelijk Muziekkorps, Viool- en Ensemble Cursus Remonstrantsche Gemeente. JOH, SIEEHMAH, voor Fransclie of Engelsche taal. Keukenmeid, Wordt gevraagd DAGMEID DAGMEISJE Werkster, Een Strijkster. Gevraagd DAGMEISJE JONGEN Ben knappe Jongen, Eene Musiekondorwij2eres JO.V41EA G. J. AALDERS, DE ERVEN LOOSJES, GETROUWD. 20 AugSvan der Rijn en FCohen21 Aug. C. H. Lodders enM. E. Kloos.J. A. G uiten eau en E. Bergman.J. Harmans en H. Luttik.J Lentelink en J P. Ver deer.L. Cornet en C. J. van Hoornsfeld. C. Puts en A. Piek 3.Peper en M. Veldhuis.J. C. v.d. Kuijl en C. M. v.d. Aar.A. Bax en W. Sacré. 22 Aug. F. C. Piët en C. Monnee.G.J. Houtkamp en WP vdWoestNBakker en J v LeeuwenWKPetri enM.. EBakker GEBOORTEN. 15 AugJHRemrne gebRosekrans z J. Cassee geb. Willemsez.—H.F.Enschedé gebKrantz dMLM.Benraadt gebSchmits d. (levenl.).M. Roose geb. Outbofz.— 16 Aug. E. Tibboelgeb. van Es d.K. F. Selraat geb.Valkd.(levenl.). —17 Aug.H.W. Kamp gebPieleprat dMde Wiidt geb Arons d.C. MStol gebSerné dM. M. Voorderhake geb. Broekhuijzen d. (leven loos.)J. Kitsero geb. de Vries z. (levenl.). 18 Aug. G. de Koning geb. Hovius d. JRoelofs gebTerol d GGDegenhart gebvdVeen zHGroene veld gebW in ters dMESlobbe gebKeesen zH G. v. Roongeb.Wesseling d.A.H.Kruijer geb. Koppen z. (levenl.)-— 19 Aug. E.J. Schnijder gebMadarasz d. JPootjes geb Visser zGKater gebWal dGTeu- nisse geb. v. Bakelz.C. Frijugeb. Trak- sel z.J. E. Vethgeb. Vet.liz.20 Aug. CMKruijd geb Kooij dAMVerkooij geb. Woestenburgd. (levenl.).G.v.Petten geb. Kortd.E. A. Kernper geb. Brinkman zOvan Kessel geb .v.d. Laan zA M. Bosman geb. v. Nieuwenhuizenz.G. van Zonneveid geb. Poelstrad. 21 Aug. J. MH. Hille gebPriesman dJHTulleken geb. Zoomers z.J. Smits geb. Boeréd. SGodefrooi gebSteenkist zCAvan Alphen gebvan Dalsen dTLamme geb Swarthot d22 AugJde Brie geb. Smits z. OVERLEDEN. 11 Aug. J P. Traanberg 65 jKeizerstr. JW v A mstel 4 mdzKloppersingel 15 Aug. A. v.d. Weeghgeb. Horst 46 j. K. Heerenstr.C. Koorngeb. Wever51 j. 16 Aug. M. A. VerdelSmd. d. Kamper- str 17 Aug. J. G.Kolk 80jTuehthuisstr. 1MBijster 11 mddKromMLied- meijer 10 j. d. Sleutelstr.18 Aug. A. M. v. Dansik geb. Wesselius 60 jGroendaalst. 19 Aug. ÏF. C. Schuhkrafft 58 jWagenweg. 20 Aug. J. Handgraaf 2 md. md. d. Kou- denhornA. C. M. W. G.v.d. Wefering geb. Kist 52 j. N. KerkspleinW.Vester 8 md. z. Kenaustr.B.Mok 8 md.d.Krom. M. C.Bolland 13 md. d. van Marumstr. E. Appelboom 3 md.d.Tulpenstr.22 Aug. Svan Es 67 jSpaarne. „Weldadigheid naar Vermogen". Bij het Bestuur der Vereeniging hebben zich de volgende personen voor werk aangemeld Een voor koetsier. Een voor ziekenoppasser. Drie voor kantoorlooper. Een voor portier. Een voor schrijfwerk. Een voor schoenmaker. Een voor schildersknecht. Een voor metselaarsknecht Een voor timmermansknecht. Twee voor tuinmansknecht. Een voor opzichter. EeD voor loodgietersknecht. Acht voor aardwerkers of los werkman. Negen voor werkster of schoonmaakster. Een voor burgerwaschvrouw. Brie voor burgernaaister. Een voor strijkster. Particulieren en werkgevers, die van deze aan biedingen wenschen gebruik te maken, worden beleefd verzocht zich schriftelijk tot het Bestuur der Vereeniging te richten, (bus Stadhuis of Boelen) gouden oorbel, behoorende tot een boerin- nenkapsel.Idem aan .de Stoomfabriek van den Heer de Leur, Noorder-Buiten Spaarne, een kruiwagen. In een der tramwaggone achtergelaten Twee portemonnaies met eenig geld. Twee wandelstokjes. Een knipmes. Een sleutel. Voorwerpen, gedeponeerd aan hei Commissariaat van Politie,die dage lij ks, (uitgezonderd des Zondags, van 's middags 12 tot 2 ure voor de eigenaars terug te bekomen zijn. Een koperen slotje waaraan een bandje met eenige sleuteltjes. Een duimstok. Eene portemonnaie met eenig geld. Een paar handschoenen. Een paar kousen. Een corset en een boa. Eene jongens- muls. Eene parapluie. Een zijden handschoen. Eene zilveren oorbel. Een koperen doos met tabak en een schaar tje van bijzondere sluiting. Een fan tasie-kinderarmband. Een tweewielige wagen met 2 pooten en op veere. Een tricot kinder-mantel. Een witte kinder zak met doosje. Eene zwartlederen paardendeken. Eenige sleutels. Terug te bekomen bij W. K. Wierda, Groote Houtstraat No 60, eene portemon naie met eenig geld. Idem bij J. van Maas, Haasstraat No 9, een bril met zil veren garnituur gevat in étni.Idem bij Mevrouw Bnrkens, Ged. O. Gracht No 111 een witten geborduurden zakdoek. Idem bij H. van der Ham, Vrouwensteeg No 1, een grijs geschilderd handwagentje. Idem bij M. Versteeg, Donkere Spaarne een iepenboom (onbeheerd drijvende ge vonden in het Spaarne). Idem bij J, van der Kroft, Z. B. Spaarne No 68, een granaten paternoster. Idem bij vronw van Beek, Anthoniestraat No 38, eene geit. Idem bij A. Eiirber, Hagestraat No 23, een cantille gouden plaat en een KENNISGEVING. I)e Burgemeester van Haarlem brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente, dat liet op den 20en dezer executoir verklaarde pri mitief kohier No 6 op de personeele belasting afd. IV 2e ged. dezer gemeente, dienst 1889/1890, op heden aan den ontvanger der directe belastingen is ter hand gesteld. Wordende de ingezetenen tevens herinnerd, dat de belastingschuldigen verplicht zijn hunnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Haarlem21 Augustus 1889. De Burgemeester voornoemd. e. A. Jordens. KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders vau Haarlem. Gelet op art. 6 der wet van 2 Juni 1875 (Staats blad No. 95). Doen te weten, dat van heden op alle werkdagen, van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur, tot 5 Sep. e. k. 's namiddags ten 2£ ure, ter gemeente-secretarie ter visie is nedergelegd, het ingekomen verzoekschrift met de bijlagen van J. Leupen firma Wed. Leupen Zoon om ver gunning tot oprichting van eene bewaarplaats van petroleum in het perceel aan de Gasthuisvest No. 17 a Kad. Sectie D. No. 5053 en dat op den veertienden dag na beden, zijnde 5 Sept. e.k., en wel des namiddags ten 2^ uur op het Raad huis der gemeente de gelegenheid zal worden gege ven, om ten overstaan van het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten der inrichting in te brengen. Haarlem. 22 Augustus 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd E. A. Jordens. De Secretaris. A. A. Land. VEEMARKT. 21 Augustus. Aangevoerd. Pry8» 13 Koeien f 130.— k 240.— 2 Pinken 90. 3 Stieren 65.100. 8 N. Kalveren 13.20.— 20 Schapen 18.28. 23 Lammeren 12.20. 2 Paarden. Marktbericht 21 Augustus. Aang. en verk. 99 stapels, uitmakende 11979 kazen, wegende 23380kilogrammen. Hoogste prijs per 50 kilogrammen 30.50. Marktbericht van 22 Augustus. Aardappelen. Aangev. 112 verk 90 H. L. L. pr. ƒ1.50 H. pr. ƒ4.00 Appelen. Aang. 48 verk. 31 H. L. L. pr. ƒ3.00 H. pr. f 5.00 Peren. Aang. 80 verk. 56 H. L. L. pr. ƒ3.00 H. pr. ƒ14.00 Snijboonen. Aangev. 1200, verk. 980 manden. L. pr. /0.05, H. pr. ƒ0.40 per mand. ZES EN TWINTIGSTE MUZIEKUITVOERING in den Hout op Zondag 25 Augustus 1889, des voor middags van 24 uur, door het Gemeentelijk M u- ziekkorps onder directie van den Luit.-Kapel meester C. P. W. KRIENS. PROGRAMMA. 1. MarschBöhm. 2. Mozart OuvertureSuppé. 3. CavatiueRaff. (geïnstrument. door Dunkier). 4. La Benediction des Poignards de l'Opéra „Les Huguenots"Meyerbeer. 5. Ouverture Peter SehmollWeber. 6. Bonjour, quadrilleZikoff. 7. Fantaisie sur des motifs de l'ojierette Les Mousquetaires au CouventVarny. Buiten-Societeit „TROU MOET BLIJCKEN''. CONCERT op Zondag 25 Augustus 1889, des avonds van 8 10 uur, door het Óemeentelijk Muziekkorps, onder directie van den Luit.- Kapelmeester C. P. W. KRIENS. PROGRAMMA. 1Marsch uit de Symphonische Dichtung MazeppaLiszt. (geïnstrumenteerd door Kriens). 2. Ouverture ZauberflöteMozart, 3. Loreley ParaphraseNeswadba. (geïnstrumenteerd door Kriens) 4. Grande Fantasie sur des motifs de l'opéra La JuiveHalévy. 5. Ouverture Si j'etais RoiAdam. 6. Grande Fantaisie sur des motifs de l'opéra L'AfricaineMeyerbeer. 7Wals uit de operette The Mikado.Sullyvan. 8Finale uit de opéra Vitore Pisany.Peri. ORGELBESPELING in de Groote- ol St. Bavokerk alhier op Dinsdag 27 Aug. '1889, des namiddags van 12 uur door den Heer W. Ezerman. PROGRAMMA. 1. Sonate No. 3Mendelssohn. 2. Concert FautasieHesse. 3OffertoireWely 4. NachspielRinck. 5. Finale. door het op Dinsdag 27 Augustus 1889 (841) HET BESTUUK. Hervatting der LESSEN van Godsdienstonderwijs Maandag 2 September, nam. 3 ure. Inschrijving van nieuwe leerlingen Maandag 2 Sept., des nam. 12 ure, aan de kosterswoning, Oranjekade No. 1. (844) Prijs per drie maanden Voor de Vioolklaasenƒ17,50 EDsembleklassen 15,—- Aanvang der lessen op 1 Sep tember a. s. De Prospectus is op aanvrage gratis verkrijgbaar bij den Heer H. N. MUL, Kruisstraat 41, en bij JOH. STEENMAN. Hervatting der lessen en der pri vaatlessen opWoensdag 4 Sept. J. C. DE JONGH. Jansioeg No. 34. (845) Te Haarlem gevraagd met 1 Nov. een flinke P. G., ten volle bekwaam voor haar' vak, ook eenig huiswerk willende verrichten. Hour 100, behalvei waschgeld en verval. Zonder zeer goede getuigen is aanmelding on-, noodig. Brieven fr. onder No. 849 aan de uitgevers dezes. der Afdeeling Haarlem van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. De nieuwe cursus begint Maan dag 26 Augustus. Gedurende eenige dagen bestaat er nog gelegen heid tot inschrijving van nieuwe leerlingen. De aangifte moet schrif telijk geschieden aan den Directeur, den Heer L. SCHLEGEL. Reglementen zijn gratis aan de school (Lange Veerstraat No. 5) te bekomen. Namens liet Bestuur J. K. TAKEMA, Secretaris. Haarlem, 23 Augustus 1889. Voorspoedig bevallen van eene Dochter: W. D. HEUERMAN— (846) UlJLENBERG.I Heden overleed onze geliefde moeder ANNA CATHARINA MARGARETHA WILHELMI- NA GEERTRUI KIST, Wed. Gijsbertus v. d. Weetering, in den ouderdom van 52 jaar. Uit aller naam, G. v. d. WEETERING, Haarlem, 20 Aug. '89. Te Haarlem overleed op den 19den Augustus, tot diepe droef heid van hare betrekkingen en vrienden, Mejuffrouw JEANNETTE CAROLINE SCHUHKRAFET. Eenige en algemeene kennisgeving. Men verlangt tegen 1 Sept. eene goed kunnende koken en werken. Schriftelijke aanbieding onder No. 850 bij de uitgevers dezes. tegen 1 November eene Dieust- bode, als meid-alleen. Loon naar bekwaamheid. Brieven onder No. 851 aan het bureau van dit blad. Wordt gevraagd in een burger gezin eene flinke niet beneden de 16 jaar. Loon 1.50 per week. Franco brieven onder No. 852 bij de Erven Loosjes. Mevrouw MEIJER, Wilhelmina- straat No. 39, vraagt een fatsoenlijk Door ongesteldheid verlangt men zoo spoedig mogelijk eene knappe met koken bekend. Lange Veerstr. 3. Een Strijkster, ook bekend met het opmaken der wasch, nog eenige dagen disponibel hebbende, zag die gaarne bezet. Brieven onder No. 857 bij de uitgevers dezes. Gehuwde Lieden, middelb. leeftijd zonder kinderende man zijn bezigheden buitenshuis hebbende, de vronw voor het huiswerk, moet kunnen mazen en netjes verstellen. Br. fr. lett. S. 10 a/d. HAARL. BOEK- EN MUZIEKH., Groote Houtstraat 45. (853) gevraagd van 9 tot 12 en van tot 6 uur, a 1 per week. AdresNienwegracht No. 1. Eene eenvoudige JuflrOUW van de P. G., bijna 50 jaren oud, twee betrekkingen wegens sterfgeval verlaten hebbende, waar zij jaren lang werkzaam was voor het huishouden en zieken verzorgen en thans op haar zelve wonende, zou gaarne de ochtend- of middaguren nuttig willen bezig zijn. De beste informatien staan haar ten dienste. Hierop reflecteerende adresseere men zich franco brieven No. 858, bureau van dit blad. Een net Meisje, P. G., 19 jaar ond, zoekt plaatsing ter adsis- tentie in de huishouding bij nette menschen. Er. brieven lett. V. bij den boekhandelaar D. J. VAN DER WILK, Gr. Houtstraat 105. Twee Buitenmeisjes zagen zich gaarne terstond of tegeD November geplaatst. De een voor keuken- de ander als tweede meid. Brieven onder No. 860 aan de Erven Loosjes. In de Laarzenmakerij van W. C. KRAAIJ, Glasblazerstraat No. 17, kan een geplaatst worden, eenigszins met het vak bekend. met het inleggen op de snelpers be kend, kan geplaatst worden aan de Boek- en Handelsdrukkerij, Spaarne No. 3. (863) heeft nog eenige uren disponibel tot bet geven van Pianolessen bij haar aan hnis, a ƒ3,per maand, twee lessen per week. Franco br. No. 864 bij de uitgevers dezes. Twee net Gemeubileerde Kamers te huur. AdresGierstraat No. 9, over de Botermarkt. Een flinke knappe gevraagd, 15 a 16 jaar oud. Damstraat 16. (861) Behanger, Stoffeerder, Bedden- en Matrassenmaker. Drossestraat 10. Gaat steeds voort met het le veren van volslagen l-persoons Springmatrassen a f 12,50, 2-persoons 15,(866) Ged. Oudegraclit 86. Plaatsing van ad verten tien in alle binnen- en bniteulandsche Dag- en Weekbladen. (867)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 3