KOFFIE- EN THEE-HAMEL. Boek- en Muziekhandel De Erven Loosjes Afin dei' Molden, Internationaal Sportboek Nieuw geheel Nieuw. DE HAAIT A ZOOH. EXAMEN. TE HUUR KAMER VERHUISD J. C. J. ELEMANS. RITSEMA C voor de Jeugd. Bakenessergracht Jfo. 13 Aangeboden INWONING. COMMENSAALS C. GERBER Jr., Gedichten van Bernard ter Haar. DE ERYE\ LOOUEH, ffr DAMES. VAN DIJK, Anegaiig 25. Aanvangende heden is het Kantoor van DU RIEU Co.. Postpapier met Stadsge zichten. G. OOSTENBROEK ZOON, Muziek voor Piano (2 en 4 handig), Piano en Viool, Viool, Zang enz. PARAPLUIES Vanillesuiker, Nieuwe Sardines, Prima GEMBER, BENIG ADRES ünterricht. Zang en Piano, HANBELSREKENEN. Benedenhuis, Tapperij en Slijterij TE KOOP ROTTERDAM, West Zeedijk 23: Moclia Koffie ƒ1.20 Surinaamsche -.975 Préanger -. 775 Java -.725 Bij 21 kilo a contant 5 pet. korting. THEE van 4.tot -.80 STOFTHEE van f 1.25 tot /-.GS. Prijsnota's verkrijgbaar. De Haarlemsche Brood- en Meelfabriek. HEDEN VERSOHEEN Kost en Inwoning IHWOtOTG aangeboden BESTE ROOMBOTER Kruisstraat 3, Haarlem Engelsche Theegebakjes, 9 Gierstraat DAMES- en KINDERBOEZELAARS. Gebonden in twee deelen met Portret f 1.50. Gedempte Oudegracht ANEOANG 35. I Alle fijne en goedkoope Zeepen, Eau de Cologne, Parfnmerien i en Toiletartikelen tot de billijkste prijzen, als; Commissionairs in fondsen, Hoofd-agenten der Levenverz. Maatseh. „New-York". GedOudegracht No. 74). Boekbinderij Klein Heiligland 25, Haarlem. hebben steeds in voorraad eene uitgebreide collectie KOKSMA, LITOLFF, PETERS, Salonblumen, THIEME's Muziekbibliotheek. Wat niet voolianden is wordt binnen den kortst mogclijkcn tijd geleverd. Groote Markt 23*27, Heeren- en Dames- met 500 dagen garantie, f 7,50. K. VAN EDEN, Damstr. 20. K. VAN EDEN, Damstr. 20. K. VAN EDEN, Damstr. 20. Kijkjes in de Wildernis. Kijkjes in liet Paardenspel. Kijkjes op liet Land en in de Wei. Kijkjes op de Kermis. DE ERVEN LOOSJES, D. L. STAAL, Begijnestraat I Ein exam. Lehrer der deutschen Sprache und Handelscorrespondenz (Deutacher) ertheilt griindl. nnd schnellen Anfragen unter No. 808 bureau dieses Blattes. Degelijk Privaat-onderricht in door eene bekwame Onderwijzeres, leerlinge M. t. B. v. T. Brieven franco No. 809, bureau van dit blad. Dames, die voor het a. s. examen in handwerken van nut en smaak wenschen opgeleid te worden, ge lieven zich voor 15 September aan te melden, tusschen 12 en 2 ure Sophiastraat 18rood. Dames of jonge juffrouwen kun nen ook aan huis privaat- 16 8S6IL ontvangen. Een onderwijzer, in 't bezit eener diploma H. B. S., wenscht lessen in handelsrekenen, alsmede in alle andere vakken van ond. Br. fr. No. 811, bureau van dit blad. een Achterhuis, voorzien van alle gemakken. Huurprijs 2.25 per week. Adres: Kleine Houtstraat 113. Tegen 1 September te huur een geheel vrij van alle gemakken voorzien. Huur prijs 14 per maand. Adres :Jaco- bijnestraat No. 19rood Een Heer, z. b. b. h. h., zoekt een gemeubileerde Zitkamer en alcoof of slaapkamer met bediening (zonder kost). Br. fr. met opgaaf van stand en prijs onder No. 265 bij de Boek en Muziekhandelaars DE HAAN ZOON. (814) te koop, gelegen goeden stand te Haarlemkoopsom billijk. Deze zaak is verscheidene jaren door den eige naar van het perceel met goed succes gedreven, dezelve geeft een goed burgerlijk bestaan en is door vertrek naar elders zeer spoedig te aanvaar den. Ruim en groot huis. Adres fr. No. 821 aan het bureau van dit blad. een groot Burgerhuis met Tuin, bevattende zes kamers, keuken, kel der, regen- en welwater; kunnende hierop desverkiezende de helft der koopsom als eerste hypotheek ge vestigd blijven. Adres fr. brieven No. 822, bureau van dit blad. NAAR kO MAATSCHAPPIJ PRIJS 75 Cts. Ct. VERKOOPLOKAAL kunnen dagelijiks goederen worden ingebracht en worden op verlangen van huis afgehaald. N. D. DE LEUR (824) Makelaar. Gemeubileerde Voorkamer met of zonder kost. Jansweg 30, Haarlem. Eene onderwijzeres, besch. stand, vraagt met gebr. van vrije zitkamer, bij fatsoenlijke liedeo, liefst tegen matige vergoeding, aan of nabij den tram Zij is genegen zich eenigszins nnttig te maken door onderwijs in Holl. vakken en Moderne talen. Brieven met opgave van condities No. 816 bij de Erven Doosjes. In een klein gezin te Haarlem aangeboden voor eene dame, Kost en InW- met gebruik van vrije kamer op netten stand. Br. fr. No 817, bureau van dit blad. Een paar nette knnnen geplaatst worden bij eene weduwe zonder kinderen. Te bevr. Advert.-Bur. J. P. NOBELS Jr., Nassanlaan 13. (818) met gebrnik van een gezellige vrije voorkamer op vroolijken stand, in 't midden der stad. Condities ƒ28 per maand. Brieven fr. No. 819 bij de uitgevers van dit blad. voor 60 ct. p. half Kilo, en versche Markteieren voor ƒ3 p. 100 Adres SPAARNE 104. Hoofdagent der Levensverzeke ring Mij. Assurances Générales sur la Yie te Parijs. Koopt Coupons tot hooge prijzen en belast zich met het uitvoeren van Effectenorders. Besteedt heden, behoudens wijzi ging der koersen, voor Coupons Zilver Metalliek ƒ21,18 Portugal18,05 Eransche„47,60 Belgische47,50 Prnissische58,65 Zilveren Roebels 1,23) Gond Dollars2,46| Goud Roebels1,91 Groote Rnss. Sporen 7,18 Ondergeteekende neemt beleefdelijk de vrijheid nwe aandacht te vestigen op zijne LESSEN in het Hout-, Mar mer- en Decoratieschilde ren. Zich aan te melden vóór 1 October a. s. Aanbevelend, J. BOEREE, (826) Nassanlaan No. 25. Van af heden zijn dagelijks verscb te bekomen bij J. F. LINDE MAN, Nieuwe Groen markt No. 17 a 12 cents per ons. Deze nieuwe gebaksoort is zeer fijn van smaak en mag op geen theetafel ontbreken. over de Botermarkt, Specialiteit in GEKLEURDE VOORHANDEN BIJ 'Het beste adres voor Zeep en Parfumeriën is: Eau Vegetal de Pinaud... a 1.10 per flacon. Vinaigre de Bullya 0.871/2 Cherry Tooth Paste van Gomell a 0.80 per pot met gouden rand a 0.70 met zwarten rand. Rimmels Odeur, Eeckelaars Zeepen, Binnenlandsche Zeepen, waarbij Cooos van af 4 Ct. per stuk, harde Groene Zeep van af 171/» Ct. per 5 ons. Bristolzeep van af 18 Ct. per 5 ons enz. enz. Parfumeriën Legrand Parijs, Pinaud Parjs, Mouson Frank fort enz. enz. Men lette op het adres BROODPRIJZEN. Fijn geb. Tarwebrood p.Kgr. 14 Ongebnild Zeeuwsch Krop. 10 Mik12 Krentemik13 Wit Roggebrood8 Gerezen 8% Zwart 9 Zoet 10 Fijn Krentebrood50 Gewoon 25 Tarwebloem in pak jes van 1/2 Kgr. 8 Waterbroodjes, Kadetjes, Bol len, Strikjes, Timpjes, dnit- sche Bollen en gewone Kren- tebroodjesp. etuk 2 Fransche Waterbroodjes en fijne Krentebroodjes p. stuk 2% Keukenbeschuit (ENKEL PLATTE). p. 10 stnks 10 Lange Beschuit p. 20 10 Het brood is uitsluitend ver krijt/baar in de bekende depóts waar steed, schalen en gewicht voorhanden zijn, om de koopers van het j niste gewioht te overtuigen. Haarlem24 Ang. 1889. (836) alle werkdagen geopend van 9Vs—4 en 6 -8 uur. Telephoon No. 144. Teleph. verb, met Amsterdam. "je 5 Cts. per f 0.30 per blik, BIJ f 2.50 per pot, BIJ zijn de titels van 4 allerliefste Pa norama-prentenboeken op stevig kar ton, 2V2 Meter lang. Prijs f 1.25 per stuk. Worden op aanvrage gaarne ter inzage gezonden door Boekhandelaars. Lampions in uitgebreide sorteering, Bengaalsoh Vuur, Tuin- en Kamer vuurwerk, Maskers, Neuzen, Feest artikelen, billijk te bekomen bij Hoek Lombardsteeg. Gedrukt bij DE ERVEN LOOSJES, te Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 4