<t-apam jbbui ]ajaq uajaqmos uoip Suajq U9 'aaubS 'uouuiq 'bSj99a\ ap sjb 'mo^i iBBjs.iaau uuoyjapuop U99 S]B AATiep 9p }t!p '}9in sS J99^W UayaZ 9J pjOOq AMI do s}9i japuoz !}Bp ug" (<-bC" appjoo.AA^UB aiqdog (<i?aq fiS ifiz 'aiqdog (jiJ99q pBBAAq 9^ ^9q aip fp|BBA\pJ9A uin; ufira ui aoq aqaiz U99 19 si jq d uaynq ^BB[ ooz Sou uafiq ap ufiz ,5 jaisinyaS ua raojqaS uaa jooa }ep si ;b^ sjaqajqui jBBp ufiz" apjapjnqyn ua ubbjs tuBAAq uibbi ;aq jooa moo ufira uao} 'uasssdaoj noz aa^qoop aufiz do uaj -aSajjBBiu J9°U9J}S Sou ua uapjOAA noz iquajqaS joop AMiaiu do uaiqassitu ao ubiu apno ap ^Bpiao 'aaop a; yyu s^ai ooz mo uaqaams iBBq qi apjm }smp (/uazaj a^ jooa aqAABjj jaaqufiru ^aq mo 'uoSbja umylijas-yod y ui jbbi{ ua 'uaq -®ra puayods djaqos jbaa afjauq ufim |bz qj maqqaj; -ui uauunq ]bz jaiq uaqaozaq jBBq uaSa; poqjaA ufiz fiq ^Bpdo 'uaSuajq a; siuuaq ui japBA uajsq yaj yp qara 'uaqaozjaA jBBq ua ;qaq uaiBpmA uoyqQ fiS yjp 'uaAfuqos aauajojg qi jbz puayjoo uaSjojq; maquap a; uaAaoqaq safyappirajsuuq mo fiAA yip japuoz 'ua; -aouyuo a^ aauajojg mo uaqqaq fiS ynz suBq jaam a; sap Jmoq fiS jaam aoq" japuBqja jooa jBBqiqaiz qfyapmp suo uajqBBm uamBj ojsuapauaq ap yn jas -ufiqos pq ua ■jqayajjay pquaqap a; do fiui uaSa; laÜuiAsfiM uajuq 'uapjd yaq japuo 'joop 'apuaSSaj uapjooM JBBq do raajq jaam 'fiz apiaz <('ppmo" (('dojBBp uaqaj 'sifiAAqip jaaz" ,d uatuoq jaiq fi§ ynz sjfiA\qip aoq ug; mapj aa ja^qoB sajpu ami 'pin paSja^ 'iqaq uaqqojpq fiS saiSoi uba poos q]aA\ 'uaiz a} mo uaajjB jaq ojbm |B 'puayjoo uaSjoj^" UI suBq] ja qi pom aoq qaog; 'Siyuja ua Suipiapuoï apra apSooq ap ui 'sbaa pjBBAipaS qi uijbbaa 'juu^ -uoab pq qi puoA spaaj uaoj, maqqiup a} do snq auaa ja ua uajapuo.waq a; pq mo 'ufiqasjoOA a; quz -fiz ulim yn aqAABjj ssira uba pjpod pq qi appuq suaqjaj ua 'SuijajfiMpaA uba jaquios qi qaaq jaaAs. UBp PjqaBpaS ayoAdooq auaa fiq suaa qi ayjOBj smog ■uajjBAaSjaau sbaa 'pyiqaS uaqjo.wqooj ui ua pituqoS uauaaq ap pm 'qi jaSuof 'azBaap 'uaSta aufim uubbaa 'uBBp aj jaopSuiunaj uaip JoypB 'jooa fira 'uapjOAia? japuo uajuf jaaAooz suBqj 'qi jap ooz 'apjaAooj uaSoo jooa raaq uaAaj jaSaoJA ufiz uba uayioj ap 'apuBBp raaq jajqoc 'pp 'Suiajuo uapAAaS ufiz uba qaozaq uaa pfiyaaj uajapj do aip 'yapaA puBiuai uba uaq -aoq jaufiz uaa ui auJoqjAABjj jaiuBqpjj sp uaAg •pomdo aaz aSysBj uaa uaSaj 'uopiq.iaAO jiaz pro 'pp diqos uaa s[B 'sbaa smos iqujpaS qi ua 'uassiuazmm |0a pjooq ufira aoq 'uapzaS jarauq auiajq aip ui 'Suiraraap ufim ubb qi quap Sou sjIiaajiq •uap|jaA aj Suiuoaa afiJApsS aufiz 'pjaAA puassud pq pp 'mBAAq pfiq uaa qlqapuia qooj ja jBBm 'uaqqaj uauunq psq smq sraoo uftui ui jfqqjaA ufim 'afsood uaa jooa jaAA Sou uaiqossim 'qi pp 'uaquapaq qoo qoo; qt paom ua uoq uaAUioq uamoqjOA qi 'sbaa qosyuBraoj pAA jooa apjaijJOOA ua aauojj joiaa do 'uapouaSpuoq ua sjappfup aSuaAfijOA aqjnz sp 'uajqaiu aufim ubb aj -qoBpaS ap fim aysoojj .lapja^ r; oyloou aojjaiq fim JBBq jooa apjaij aufim pp 'uapjOAA pSinpaAO ayoA ua; piu joopjBBp 'uauoAA ubbS sbaa sjamuq do cuBBZuaa 'apiAA -juajBq mo'qi pp ua'uapjjaA a; pnnq ap qoo 'paaAA -aS sbaa qfipSomuo fim pq pp iubujoa fiz sp 'aq -AABjj aouajojg no£ -uaraouaSSaAA pjaAA uaSaouaSuo jo; SuipiajUBB joopjBBp pp 'daajSaq qi Bjpooz 'napjjaA a; fL I 170 ik nog pas op den eersten drempel sta. Ik verlang volstrekt niet, dat gij baar voor mij het hof zult maken, maar wel zoudt ge, als gij haar ontmoet „Ik hoop haar dikwijls te zullen ontmoetenen ik zal haar altijd aanspreken, als ik haar tegenkom, be halve wanneer haar vader er bij is," viel Sophie mij in de rede. „Zoo zou het, bijvoorbeeld, geen kwaad kunnen, haar eens te vertellen, hoe innig ik haar liefheb, en waarom ik Clifton verliet en niet besluiten kon, ver der dan Bristol te gaan." „Ja zeker, Jackdat kan ik haar alles vertellen, en nog veel meer dan dat, en, zoo zij u genegen is, zal ik haar nooit te veel over u kunnen praten, en ik zal u trouw overbrengen, wat zij van u zegt goeds en slechtsen dan moet gij daaruit maar zelf opmaken, of gij in uwe kamers in Bristol moet blijven hokken, hier terugkomen of naar Londen wederkeeren. „En, Sophie, lieve meid," zeide ik, „als ge nu soms bemerkt, dat zij graag mijn naam hoort noemen, het aangenaam vindt, om over mij te hooren praten, dan zou het misschien voor een jong meisje, dat zoo han dig is als gij, wel niet zoo geheel en al onmogelijk zijn, eens eene toevallige samenkomst te bewerken ge weet wel, wat ik meen zoo'n onverwachte ontmoeting ergens, waar veel boomen en maar weinig menschen zijn, niet waar, Sophie?" „O, dat is gemakkelijk genoeg," zeide zij, zoo lucht hartig, dat het mij goed deed. „Als Florence maar wil, dan is overal iets op te vinden. Het zal alleen van haar afhangen, niet aan Amelia's of mijne hulp liggen, Avees daarvan verzekerd." „Wanneer komt gij mij eens opzoeken?" 175 wel over oordeelen, terwijl ik, als 't ware door het verkeerde einde van mijn verrekijker, daarop neerzie, en mij de vreemde gebeurtenissen in het geheugen terugroep, waartoe mijn verblijf in Clifton en in Bristol slechts een zachte, onbeduidende inleiding was? Zou ik nu dit alles nog eens wenschen te doorleven Kan ik mij nu eene vrouw voorstellen, zoo goddelijk, zoo prachtvol en majestueus, zoo lelie-blank en bemin nelijk, zoo al de rest nog er bij, in staat om mij, door te zwichten voor hare beminnelijke en edele eigen schappen, naar zee te lokken, om daar schipbreuk te lijden? Hoe denkt gij er over, zeelui? Is er wel eene vrouw ter wereld waard, om schipbreuk om te lijden, niet schipbreuk in de moreele beteekenis van het woord, maar in letterlijken zin, bij zwaar stormweer in een kokend holle zee, terwijl het weerlicht aan de roetkleurige lucht een helsche tint geeft, en het gehuil van den orkaan, die de doodskreten der verdrinkenden overstemt, denken doet aan een duivelenkoor, dal juicht bij het gekerm der veroordeelden? Antwoordt daarop eens, mijn jon gens, zoo ge meent te weten, wat schipbreuk is. Kort vóór middernacht legde ik mij te bed, maar rekende op een ourustigen nacht; in plaats daarvan viel ik in een diepen slaap, en opende eerst mijne oogen, toen juffrouw Chump op mijne deur klopte. Mijne kamers zagen op de straat uit en, toen ik op was en toebereidselen maakte om mij te scheren, trof mij de tegenstelling van mijn uitzicht hier, met het vroolijke, frissche natuurtafreel, vol boomen en bloe men, waarover zich iederen morgen, door het raam mijner slaapkamer in mijn ooms huis, mijne oogen verlustigd hadden. Ik gevoelde mij, over het geheel, nog al goed gestemd en had aanleg voor een vroolij-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 8