HAARLEMSCH No. 76 Elfde Jaargang. 144. van WOENSDAG Zö September 1889. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. telephoonnummer telephonische verbinding met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf ,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stnk. Prijs per Advertentie ran 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. "Noord-Zuidhollandsclie Stoomtramweg-MaatschappijHaarlem—Leiden. 1 Juni. 1889. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50-^-, 6.35, 8.22*, 9.42,10.55* 's m., 12.20,1.36* 3.-, 4.23*, 5.41, 6.58*, 8.16 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 11.'sav. -j- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. 'Maarlcmsche Trainway-Maatseliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds- Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 'savonds. Vertreknren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1889. Naar Amsterdam: 6.50' 8.09*, 8,20, 8.58*, 9.25*, 10.20, 11.32+ 11.46*, 'smorgens. 12.29* 12.58 2.31,*3.35, 4.18*, 4.46* 5.23', 6.17*, 7.13+, 7.16. 7.54*, 9.18*, 9.31*, 9.36*, 9.52,10.18*, 11.05-j- 's av. Van Amsterdam: 6.10, 6.50* 7.40+7.48* 8.20*, 8.50, 9.17", 9.50*, 11.—, 1 l.57*.,smorg.l2.44* 1.—, 1.10*, 3.25*, 4.15, 4.29*, 5.—*, 5.33+ 6.30* 7.30*, 8.20, 9.8* 10.05*, 11.15 'sav. ■Naar Rotterdam: 7.17, 8.01+ 8.43*, 9.25,10.13*,'s morgens, 12,19*, 1.05*, 1.37, 3.49*, 5.01, 5.55+ 7.53*, 8.49, 10.28* 'savonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 10.17+, 10.38,11.82*,'s morgens, 1.19*. 2.50*, 3.355.17, 6.03+ 7.25, 8.15*, 8.50*, 9.56+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met -J- zijn ezprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.38, 9.42, 'smorgens, 1.30, 4.56, 9.35 'sav. Naar IJmuiden: 6.45, 8.16*, 9.42, 11.42*, 'smorgens, 1.30,, 4.56, 5.57* 9.35's av. Van IJmuiden: 7.45,9.27', 11.14 's morgens, 12.20*, 3.06,4.45*5.46, 8.11*, 9.22,10.10 's av. Stoppen op verzoek aan de Kleverlaan .den Kruidbergerweg en te Driebuizen. .Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.22*, 1.39,3.51,4.55,5.23,6.57, 7.55, 9.31, 10.17* 'savonds. Van Zandvoort: 7.46, 8.37, 9.06, 11.10,'smorgens. 12.07,12.45*,2.09,4.25, 5.55,7.33,8.55, 9.16, 9.55, 10.43* 'savonds. Alleen Zondags. Tram-Oinnibus-Maatsehappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni 1889. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj8.8.20,9.35,10.— ,10.45,11.40, 12.15 's morg. 1.—, 1.30, 2.—*, 2.45, 3.10, 3.30* 4.—, 4.30, 5,—*, 5.25, 6.—, 6.40, 7.15, 8.—, 8.40, 9.30, 10 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40*, 9.16,10.10, 10.50,11.24,'s morg., 12.16,1.21,1.33, 2.05, 2.31, 3.20, 3.45, 4.-*, 4.40, 5.21, 5.30*, 5.53, 6.30, 7.15, 7.50, 8.40, 9.29,10.25, 10.30'sav. Alleen Zondags. Telegraafkantoor. 1 Juni 1889. Het kantoor is geopend op werkdagen van 'sm. 8 tot 'sav. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 84 's av. 69 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1889. Openstelling van het kantoor: Dag van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,6.45, 8.30 'savondil Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.30 'smorgens, 3.—'savonds. Lichting der hulpbrievenbusser Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidsckevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av.1.15, binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 1.30: Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.4,11.27's morg., 2.26,3.30*, 5.18', 7.08* 'sav. Richting Rotterdam 7.56,9.20 's morg., 1.4,51*, 5.50,10.23"'s av.Ricbtingden Helder. 6.33. 9.37 'smorg.. 1.25*. 4.51. 9.30*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Aan het Bnrean van dit blad is ontvangen voor de hulpbehoevenden te Antwerpen Van de vorige lijstf 67.50 Van een gezellig clubje1.17 Van Wed. L. B1.— Van Gerard Van H.25 f 69.92 De door den Koning benoemden Voor zitter der Tweede Kamer, Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, heeft Don derdag met eene toespraak het praesidium aanvaard, na de gelnkwenscheu te hebben ontvangen van den waarnemenden Voorzit ter, den Generaal van der Sebrieck.DeMin. van Fin. heeft de Staatsbegrooting voor 1890 aangeboden. De te korten over 1887 en 1888 worden geraamd ieder op 3y3 millioen, voor 1889 op 3 millioen en 21 ton. De uitgaven op de begrooting van 1890 bedragen 135.074.987, of 81/2 ton meer, hoofdzakelijk voor aanleg van Staats spoorwegen, het Merwede-Kanaal, de Maas mondverlegging, de sluizen te IJmuiden en de tienjarige volkstelling. De middelen zijn geraamd op f 122.209.900, ofl3V2 ton meer. Het tekort beloopt f 12.865.087, dat met 8 ton verminderd, als zilveront- munting niet noodig is, en door besparing op de uitgaven. Waarschijnlijk is het tekort te ramen op 5 millioen. Versterking der gewone middelen is niet noodig. De finan- cieele toestand is allezins bevredigend, en voor de toekomst zijn de verwachtingen gunstig, daar de gewone diensten over schotten opleveren. Wordt daardoor ver mindering van lasten mogelijk, dan zal in de eerste plaats tot tegemoetkoming van den finaneieelen druk der Gemeenten moe ten worden overgegaan. In den eersten tijd is geen geldleening noodig. Te ver wachten zijn ontwerpen tot afsohaffing der rechten op het Noordzeekanaal tot verkoop van het entrépót-dok te Am sterdam aan de Gemeenteeene betere verzekering van de heffing van het invoer recht naar bestaande tarieven. Waarschijn lijk zal 2V2 ton subsidie voor het water schap van den Ouden Ysel van de begrooting kunnen worden afgevoerd. Daar voor be raadslagen en besluiten de tegenwoordigheid van tenminste 51 Kamerleden gevorderd wordt, en er maar 37 aanwezig waren in 't begin der zitting; later was het aantal aanwezigen nog kleiner kon er verder niets uitgericht worden, en ging de Kamer uiteen. Eene bejaarde dame te Reims, in het bezit van een belangrijk schilderijkabinet, heeft besloten aan het musenm op het Lou vre een meesterstuk na te laten. De keus is nu gevallen op een stuk van Millet. De Fi garo prijst het besluit der dame als een daad van echte vaderlandsliefde. Te Gera geraakte dezer dagen een vronw, die in de hoofdwacht gevangen zat, in een pijnlijke positie. Zij trachtte door het van traliën voorziene venster te ontsnappen, doch toen zij er éen been en haar hoofd doorgewerkt had, kon zij niet verder en ook niet weder terug, zoodat zij het op een gillen zette. Men was verplicht een staaf door te vijlen om haar te be vrijden. Als een Russisch meisje telegrafiste wordt, kan zij geacht worden afstand te doen van het vooruitzicht om een huwe lijk aan te gaan, want een strenge ver ordening maakt haar het trouwen bijna tot een onmogelijkheid. „Van gehuwde dames," aldus luidt de bepaling, „mogen alleen zij worden aangesteld, die met te legrafisten zijn gehuwd, aan hetzelfde sta tion zijn aangesteld en in tijden van nood haar man kunnen vervangen." „Wil ik mijn betrekking dus niet verliezen," klaagt een trouwlustige electrisehe dame in de Noooja Vremja„dan moet ik al lereerst verliefd worden op een ntelegra- fischen" jongeling; dan moet ik zorg dra gen, dat hij verliefd wordt op mij, om, als deze kleinigheden in orde zijn gebracht, te zorgen, dat hij naar mijn bureau wordt overgeplaatst. Een harde bepaling voor een meisje, dat veertien uur per dag aan den toestel zit, en dat evenmin wenscht te blijven zitten als haar inkomen van 720 roebel te verliezen." De opera te Pest heeft in de laatste drie weken, viermaal kans gehad van af te branden. De electrisehe geleidiDg, waar mede de brandweer gewaarschuwd werd vond men afgesneden. Hieruit maakte men de volgtrekking, dat men met moedwil te doen had. Er is een poging gedaan om den trein tusschen Belgrado en Nisch, waarin zich de metropoliet Michaël bevond, te laten deraileeren. De locomotief werd om ver geworpen, doch de wagens bleven op de rails staan. Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren. -- De Britsche regeering heeft na het overlijden van de vorst van Monaco on derhandelingen geopend over het sluiten van de speelbank te Monaco. De opvolger van den overleden vorst moet verklaard hebben in de opheffing te zullen bewilli gen tegen het genot van een jaargeld groot twee millioen francs en door alle mogendheden gewaarborgde onzijdigver- klaring van zijn vorstendom. De Antwerpsche rechtbank heeft de voorloopige hechtenis van Corvilain be vestigd dit besluit werd genomen, ten gevolge van de vrees, dat hij zich aan de vervolging zou onttrekken. De cholera blijft zich in Mesopota- mië nog gestadig uitbreiden. De officieele opgaven spreken van vierduizend sterfge vallen, maar dit getal moet veel grooter zijn. Naar men meent zal keizer Wilhelm ter gelegenheid van zijne reis naar Athene een bezoek brengen aan den sultan, altijd voor het geval de samenkomst van den keizer met den czaar niet zoodanige re sultaten geeft, dat er geen genoegzame aanleiding tot dit bezoek bestaat. De sultan van Turkije heeft de directeuren en voornaamste redacteuren van alle bladen te Constantinopel tege lijkertijd gedecoreerd. Zij, die reeds de Medjidié-orde hadden, kregen de Osma- nié orde. Te Quebec heeft een afschuiving van rotsen plaats gehad. Verscheidene huizen werden bedolven. Dadelijk is men aan het opruimen gegaan. Reeds zijn 19 lijken en 16 zwaar gewonden van onder de pninhoopen uitgehaald. Men gelooft, dat nog ruim 20 personen bedolven zijn. In 1841 en 1852 hadden daar eveneens rotsafschnivingen plaats, wat de bevolking niet verhinderde opnieuw te bouwen. Keizer Wilhelm's reislust jaagt altijd de volkeren, welke hij bezoekt, op hooge koeten. Men herinnert zich welke grootsohe werken ten uitvoer werden gebracht te Rome en Napels, alvorens de Duitsche keizer aldaar verscheen, gansche straten werden weggebroken, enz. Thans heeft keizer Wilhelm aan de Grieksche regee ring den wensch te kennen gegeven, dat hij ter gelegenheid van zijn verblijf te Athene ook een uitstapje naar den Pelo- ponesus wil maken ten einde de opgravin gen in Olympia in oogenschouw te nemen. De Grieksche regeering heeft zich ge haast om maatregelen te nemen ten einde de wegen begaanbaar te maken, ja laat zelfs een geheel nieuwen kunstweg tot Nauplia aanleggen. De commissie te Antwerpen, van rechtswege benoemd tot het uitbrengen van een verslag over de oorzaken der ramp, moet de volgende drie vrageu beantwoor den le Heeft de heer Corvilain zich gehou den aan de voorwaarden, bij de concessie bepaald 2e Waar is de ontploffing het eerst ge schied, op het erf van den heer Corvilain of op dat van den heer van Rieth 3e Wat was de oorzaak De commissie heeft tot voorzitter kolo nel Dovos, bevelhebber van de sappeurs en minneurs. De schade, aan gebouwen te Antwerpen door de ontploffing teweeggebracht, wordt op 500.000 frs. geschat. Volgens de laat- Bte berichten hebben minstens 135 perso nen het leven verloren, terwijl 100 ernstig en 250 licht gewond werden. Twintig worden nog vermist. Men gelooft, dat het gemeentebestuur het mogelijke doet om de juiste getallen der verongelukten en ge kwetsten niet publiek te maken. Alsof dit dienen kon om de treurige zaak minder afzichtelijk te doen zijn Ruim vijftien millioen personen heb ben sedert de opening de Farijsche ten toonstelling bezocht. Men rekent dat hier van drie millioen vreemdelingen waren. Volgens de Zandvoortsche Badcou- rant vertoefden gedureDde het badseizoen te Zandvoort 2711 badgasten, waarvan 548 uit het buitenland. Amsterdam leverde 1428, Haarlem 239, de overige plaatsen van ons land 496 badgasten. De vacantie kolonies nit Amsterdam en Haarlem zon den 226 kinderen, terwijl in het badhuis voor minvermogenden 106 patiënten waren opgenomen. Door een en ander komt men tot een getal van bijna drie duizend, een cijfer tot heden niet te Zandvoort be reikt. Te Asten in Noordbrabant vond men dezer dagen het lijk van een man van een en zeventig jaar, die sedert vele jaren ten gevolge van ongenoegen in zijne fami lie, als kluizenaar leefde. Hij was de zoon eener deftige familie en had eene zorgvul dige opvoeding genoten. Op de botermarkt te Tilburg is bo ter in beslag genomen die vermengd was met ruim twintig percent water. De han dige boerin die dit kunststuk ten uitvoer bracht staat thans algemeen bekend onder den naam van het „waterboerinneke." Aan het Journal des Véiats wordt uit Berlijn geschreven »Het heeft hier

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1