HAARLEMSCH Eerste Blad. No. 73 Elfde Jaargang. 144. van WOENSDAG z October 1889. N ieuwsberichten. w*-. - v mm m a Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. TELEPHOONNUMMEK TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden- ,25. franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Afzonderlijke nommer» 3 centen per 8tuk.meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentün worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Het Verslag. (Vervolg). De jaarwedden der hoofden beliepen 14550, die der onderwijzers en onder wijzeressen ƒ62672,115. Aan vergoeding voor gemis van vrije woning werd aan zes hoofden ƒ3000 uitgekeerd. Tot opleiding voor onderwijzers be steedde de gemeente ƒ1750. Voor onderhoud der gebouwen en sohool- menbelen, sohoolbehoeften, duinwater, ver warming en verlichting enz. is uitgegeven ƒ16159.525, terwijl nog aan toelagen, voor tijdelijke hulp, reis en verblijfkosten en het stichten der school aan de Leidsche Vaart ƒ47330,88 betaald werd. Aan schoolgeld werd ontvangen ƒ28839,195. De inriohting der Rijksnormaallessen werd bezocht door 33 leerlingen. Haarlem telde in 1888 veertien inrich tingen voor bijzonder onderwijs met veer tien hoofden, 17 onderwijzers, 40 onder wijzeressen, 1757 mannelijke en 2100 vrouwelij kt* leerlingen. Van deze ontvin gen 677 kosteloos onderwijs. In 1888 werd eene inrichting voor bijzonder on derwijs opgeheven. De plaatselijke Commissie van Toezicht op het lager onderwijs bestond uit 15 leden. In het Verslag der Commissie wordt de wensch geuit, dat aan de behoefte in onderwijzend personeel aan de EerBte Tns- schenschool spoedig moge voorzien worden; in de laagste of aanvangsklasse kinde ren van zes jaar werden 73 leerlingen onderwezen door een onderwijzer. Dat de kostelooze school Lr. B feite lijk verdeeld is in twee scholen, een jon gens- en een meisjesschool, kan de goedkeuring der Commissie niet wegdra gen. De ventilatie aan deze School laat zeer veel te wenschen over. Met het licht en de lucht in Sohool D is de Commissie ook niet tevreden. Van de schoolbibliotheken wordt een dankbaar gebruik gemaakt. Het jaarlij ksch schoolexamen van leerlin gen, die de geheele school doorloopen heb ben, had in April plaats, 52 jongens en 38 meisjes namen er aan deel. In een uitvoerige tabel geeft de commis sie de resultaten van dit onderzoek. De getallen behaalde punten zijn voor elk der scholen, in verhouding van het getal leerlingen, dat er aan werd onderworpen, vrij wel gelijk, namelijk tnsschen 20 en 22het hoogste cijfer, 30, door de Com missie gesteld, werd door geen der leerlin gen bereikt. Aan eene Bchool was het eindcijfer, door de meisjes behaald, lager dan elders. De leerlingen der kostelooze en tus- schenscholen namen aan dit examen deel. Het examenwerk was met oordeel gekozen. De Commissie getuigt„dat over het „algemeen het onderwijs hier ter stede „goed is, zij kan ook mededeelen dat bij zonder onderwijs levensvatbaarheid heeft „en in vele opzichten zeer voldoende mag „genoemd worden. Het advies der Commissie werd door den Raad verzocht in zake herhalingsonder- wgs. Tot hare spijt is eohter geen on derscheid gemaakt tusschen herhalings- en inhalingsonderwys en geen enkele voor- waarde werd gesteld ten opzichte van de geschiktheid tot het volgen van herha- lingeonderwijs. De Commissie besluit met een woord van welverdienden lof aan den heer en mevrouw Gerdessen en de Vereeniging door „Vermaak tot Nnt" voor hetgeen weder in 1888 voor de schoolgaande kin deren door dezen geschied is. De avondschool voor fabrieksjongens telde 30, die voor fabrieksmeisjes 48 leer lingen. De eerste staat onder leiding van den heer H. S. Loran, de laatste onder bestuur van vier dames. De School voor Bejaarden, onder patro naat van het „Nut" werd bezocht door 55 mannelijke en 18 vrouwelijke leerlin gen van 17 tot 47 jaar. De gemeente telt elf bewaarscholen met 17 onderwijzeressen en 44 helpsters, 1669 kinderen beneden 6 jaar en 395 van 6 jaar of daarboven bezoeken deze scholen. Omtrent de gemeente inrichtingen voor Middelbaar onderwijs vermeldt het Ver slag, dat deze zijn de Burgeravond school met 9 leeraren, 94 leerlingen. Aan jaarwedden en benoodigdheden eischte deze school ƒ73.70.36 waartegenover stond het ontvangen schoolgeld bedragend 374.de Hoogere Burger- sohool met vijfjarigen cursns met 14 leeraren en 186 leerlingen. Deze inrichting kostte 29406.49, de ontvangst aan school gelden bedroeg 18557.50 en een Rijks subsidie groot 7000.de Hoogere Burgerschool ter opleiding voor handel en Dij verheid met 7 leeraren en 65 leerlingen. Voor deze school werd uit gegeven 11303.595 en aan schoolgeld werd uitgegeven 3180.de Meisjesschool voor middelbaar onderwijs met 12 leera- ressen, welke school 17612.85 eischte terwijl de ontvangst 9180 bedroeg. Tengevolge van het collectief ontslag der Commissie voor deze inrichingen voor Onderwijs, onthoudt de nienwe Commissie zich in haar Verslag van het uitbrengen van een zelfstandig oordeelworden de vier inrichtingen, op het voetspoor van het vorig verslag, in het algemeen be sproken en geeft het ten slotte een tabel larisch overzicht van den toestand gedu rende 1888. Scholen van Bijzonderen aard en s t r e k k i n g. De Muziekschool van de afdeeling Haarlem der Maatschappij ter bevordering van Toonkunst telde 152 leer lingen voor piano, 67 in den zang, 36 voor viool, 8 voor viooncel, 3 in theorie. De Volkszangschool van het „Nnt" werd bezocht door 117 jongens en 77 meisjes. De Gemeente-gymnastiek, Scherm- en dansschool kostte aan jaarwedden enz. 3898.10, de inkomsten beliepen 1610. De Commissie voor deze school vestigt de aandacht van het Gemeentebestuur op het feit, dat, niettegenstaande het getal inwoners der gemeente steeds klimmende is, het aantal meisjes-leerlingen telken jare afneemt. De oorzaak van dit ont moedigend verschijnsel meent zij gevonden te hebben in het totale gemis van vrou welijke leerkrachten aan die school. Het aantal deelnemers aan de schermoefeningen is mede buiten verhouding met het zielental der gemeente. De commissie heeft getracht hierin verandering te brengen door het invoeren der Fransehe methode voor het schermonderwijs. Het onderwijs in het dansen werd bij gewoond door slechts 41 leerlingen. De commissie stelt voor dit onderwijs tot den minst toelaten omvang te beperken. De hiervoor uitgespaarde tijd schijnt volgens het oordeel der Commissie nnttiger voor gymnastiek en schermen te kunnen besteed worden. Donderdag werd door de Tweede Kamer het debat hervat over den aanbonw van twee nieuwe schepen, type Ceram-Floret voor de Indiesche dienst, waarover de be slissing den vorigen dag één dag was uit gesteld. Het ontwerp werd bestreden door de Heeren Seyffart, Bahlman, Land en van Vlijmen, en zoo goed mogelijk ver dedigd door de Ministers van Kolonieën en Marine. Toen de eerstgenoemde dezer beide bewindslieden beloofde de gewiohtige bedenkingen, die er gemaakt waren, onder de aandacht der Indiesche Regeering te znllen brengen, maakte de heer W. K. van Dedem de juiste opmerking, dat het weinig baten zou op dit oogenblin tegenover dit ontwerp. Nam men het ontwerp aan vóór de overbrenging van de geuite denk beelden naar Indië, dan zou dat veel heb ben van 'tgeen vroeger wel in Indië is gesohiediemand ophangen onder nadere goedkeuring. De heer Schimmelpenninck stelde nn weder de den vorigen dag door den heer van Delden voorgestelde, maar toen verworpen motie voor, om de verdere behandeling van het ontwerp uittestellen tot bij de Indiesche begrooting voor 1890, met dit gevolg, dat die motie nu werd aangenomen met 52 tegen 34 stemmen. Nadat de regeering haar dank betnigd aan de Kommissie van Voorbereiding voor de steeds ondervonden welwillendheid, en de voorzitter dier Kommissie, de heer de Savornin Lohman, verklaard had, dat die Kommissie eenstemmig van oordeel was, dat 's Lands belang aanneming van het ontwerp vorderde, werd de Schoolwet aangenomen met 71 tegen 27 stemmen. Met de rechterzijde stemden van de liberalen vóór de heeren Gleiohman, Roo seboom, Boreel, Cremer, van Gijn, Gilde- meester, Royaards, Roëil, Farncombe San ders, Greeve, W, K. van Dedem, Geertse- ma, Mees, Hintzen, Seyffardt, Verniers v. d. Loeff en Dijckmeester. Tegen stemden de heeren Visser van Hazerswoude, Tak van Poortvliet, Kerdijk, Goeman Borge- sius, van der Feltz, Bool, Hartogh, de Beaufort, Lieftinck, van den Kaay, Schepel, E. Cremer, van Delden, Goekoop, Smidt, Veegens, Heldt, van Houten, Domela Nieuwenhnis, Rutgers van Rozenburg, Levysshon Norman, Land, de Ruyter Zylker, de Meyier, Zaaijer, Smeenge en Virnly VerbruggeD. Afwezig waren de heeren de Geer en van Kerkwijk. De Kamer ging vervolgens over tot een op making van eene nominatie voor de vaka- ture eener raadsheerplaats in den Hoogen Raad. Na een aantal stemmingen werd lste kandidaat Mr. B. H. M. Hanlo, raadsheer in het Gerechtshof te 's Graven- hage 2de kandidaat, Mr. U. H. Huber, lid van de Tweede Kamer en advokaat te Leeuwarden3de kandidaat Mr. P. van Bemmelen, raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem. Na debat werd goedgekeurd het ontwerp tot uitbreiding van het per soneel voor den Rijksplantentnin te Bui tenzorg, met het oog op een proefstation, met 72 tegen 9 stemmen. In de zitting van Donderdag is met 70 tegen 9 stemmen aangenomen de wijziging van Hoofdstuk III BuitenlZaken) be treffende de aanstelling van een konsul- Generaal te Teheran. De heer Hintzen was niet overtuigd van de noodzakelijk heid. Op de vraag van den heer Levyssohn Norman verklaarde de Min. van Bui tenl. Zaken, dat de Shah persoonlijk verklaard had ingenomen te zijn met de vertegenwoordiging van Nederland te Teheran, en dat hij voornemens was de uitvoering van groote werken in Perzië bij voorkeur aan Nederlandsche ingenieurs toe te vertrouwen. Verder werd goedge keurd het ontwerp, bepalingen inhouden de tegen het visschen door opvarenden van vreemde vaartuigen in territoriale wateren, nadat door den Min. van Just, uitdrukkelijk was gekonstateerd, dat de Zuiderzee een gebied is, waarop de Staat volkomen hoogheidsrechten heeft. Het ontwerp tot verhooging van Hoofdst. VIII Oorlog(uitbreiding der maré chaussee met een derde divizie voor het Noord-Oosten des lands, hoofdzetel te Zwolle) deed den heer Smeenge eenige opmerkingen maken over verkeerd gekozen standplaatsen. De heer W. Cremers achtte Almelo eene betere standplaats voor den staf dan Zwolle. De Min. van Oorlog ver klaarde, dat het dislokatie-plan een voor- loopig karakter had, en dat wijziging van standplaatsen zeer waarschijnlijk was. Als hoofdzetel bleef de Min. aan Zwolle de voorkeur geven boven Almelo. De Min. van Justitie legde zeer gunstige getuige nis af aangaande de maréchaussees, en wees op den gunstigen indrnk, die zij verleden jaar in het Noord-Oosten des lands had den gemaakt. Hij bracht de uitlokking tot drankwet-overtreding ter sprake, en verklaarde, dat de maréchaussee, die zich te Steenwijkerwold daaraan had schuldig gemaakt, ernstig was berispt. De Min. zeide, dat hij in een pas verschenen cir culaire zijn gevoelen over deze aangele genheid had uitgezet. Het ontwerp werd zonder stemming goedgekeurd. Daarna is het debat aangevangen over het ontwerp tot verbetering der rivier de Waal. De heer A. van Dedem bestreed het ontwerp als onnoodig. De heer van Velzen verde digde het. De heer G. van Dedem vroeg inlichting betreffende de voorzorgs maat regelen tijdens de normalizeering. Dezer dagen liep een gerucht vol gens hetwelk aan het station te Peterhof eene dynamietontplofflng zou hebben plaats gehad, korten tijd nadat de czaar van daar naar Denemarken was afgereisd, en waarschijnlijk met het doel om den czaar te dooden. Thans wordt nit St. Petersburg bericht, dat het medegedeelde omtrent dien aanslag geheel verzonnen is. De prijs van 100.000 fr. voor het beste werk op de Parijsche tentoonstelling, uitgeloofd door den Franschen journalis tenkring, is den architect, den ontwerpers en werklieden van de machine-galerij toe gekend. De architect, de heer Duttert, verkrijgt daarvan 20.000, zijn medewer ker 15.000, de 5 ingenieurs elk 3500 en de werklieden de overblijvende 47.500 frs. Het ontploffen van dynamiet-patro- nen houdt in Spanje nog niet op. Woens dag is er een bom gesprongen achter het paleis te San Sebastiaan, waar koningin Christiana thans verblijf hondt. De daders zijn onbekend. Ook te Pampeluna is eene dynamiet- patroon gesprongen. De daders zijn in hechtenis genomen en nog drie dergelijke patronen in hun bezit gevonden. Schade werd in geen der beide gevallen aange richt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1889 | | pagina 1