144 JjL Xv -Ll üj JU O O XX met AMSTERDAM. Eerste Blad. No. 4. Uitqave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Zeventiende Jaargang.' abonnementsprijs: yan WOENSDAG 16 Januari 1895. verschijnt- b. N ieuwsberichten. TELEPHOONNÜMMER XX A A |J T Ij1 HX Cf XX TELEPHON1SCHE VERBINDING! rnivrnmiM Per drie maandenf— ,25. \ERSCH1JNI. franco p. post ,40- Prijs per Advertentie van 1—5 regels f 0.25, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond. Afzonderlijke nommers 3 centen per stnb. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën wordm aangenomen tot dinsdag en vrijdag des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. „ONZE LEESTAFEL". Onlangs verschenen werken op aan vrage ter bezichtiging te verkrijgen by De erven Loosjes, te Haarlem. SLOK (Prof. Dr. P. J.) Oorkondeiiboek van Groningen en Drenthe, leafl. ing. 4.90 Kinderwijsjes. Eeu honderdtal liedjes voor de laagste klassen en voor bewaarscho len ing. "—.60 ■MACLAINE PONT, (M. W.) De eer ge wrokening. 2.75 SURINGAR (W. H. D.) Dit sijn Seneka leren, liever te noemen tweespraec tus- schen enen Vader, ende sinen Sone over alrehande swaergheval. Een Middelne- derl. zedekundig leerdicht. Na Blom- maert volgens het Brusselsch handschrift opnieuw uitgegeven en toegelicht, gecart175 School en studie. Maandschr. voor Op voeding en onderwijs. 17e jaargang. No. 1 p. j4. Geneeskundige Bladen 2e Reeks. No. 1. (Pel, Myxoedema). ing. .50 KNEIPP (Seb.) Mijne Waterkuur. Naar het Duitsch. Ie all. pro. cplt1.60 BRITZEL (L. F Uitslag der Harddra verijen, gehouden op de korte baan in 1894. Alphabetisch gerangschikt ESCABACHE (P Handl. tot het bespe len van het Harmonium of Ameri- kaansch orgeliug. 2.25 Perles Musicale9 8e Serie. Afl. ï/s Pro- cplt5.20 Buitenlandsche nieuw verschenen werken. Byzantinische Zeitschrift. Bd lV. ïe Hft. pro. cplt- 13. KIRCHHOFF (A,) Schulgeographie. ing 1.30 STEINBACHER (Dr. J.) Die mannliche Impotenzing. 2.50 Bovenstaande werken zyn voorhanden toy de boekhandelaars de erven Loosjes Haarlemsch Gemengd Koor. De Zangvereeniging Haarlemsch Ge mengd Koorwelke zich sedert eenige jaren gesteld heeft onder bescher ming van Jhr. Ernest H. van Loon ■en voor het muzikale gedeelte geleid wordt door den heer Chr. P. W. Kriens, gaf gisteren avond in de sociëteit Ver- eeniging eene goed geslaagde uitvoe ring voor hare kunstlievende leden en genoodigden. Met medewerking van de dames Joh. Stuifsand en Marie Liining uit Rotter dam, de heeren T. B. M. Stachelhausen en F. H. van Duinen uit de hoofdstad en het orkest van het Stedelijk Muziek korps, werden daarbij twee werken van den Noordschen toonkunstenaar Niels "W. Gade ten gehoore gebracht, te weten Die Kreuzf ahrer en Erlkönings Tochter. Het oordeel over deze uitvoering, kan, in de eerste plaats wat de verrichtingen van het Koor betreft, hoogst gunstig zijn. In meer dan een ensemble-gedeelte schonk het de overtuiging, dat aan de uitvoering eene degelijke voorbereiding is voorafgegaan. Het dameskoor muntte uit door schoonen klank en flinke kracht, de hij zonder goede stemmen, die onder haar zijn aan te wijzen, lieten zich onver moeid gelden. Het mannenkoor is [te zwak en bleek meermalen niet opge wassen tegen de taak, welke moest worden volbracht. Toch en hierin ligt voor de heeren van het Koor eene welverdiende lofspraak toch werd ook door hen beschaafd en muzikaal gezon gen, zoodat het gemis aan kwantiteit meermalen vergoed werd door de zeer te roemen kwaliteit. De solisten zongen, wat de dames betreft, uitstekend. Vooral mejuffrouw Lüning handhaafde den snel verkregen naam als uitnemende kunstenares op schitterende wijze. Wel mag het een heerlijk genot heeten, deze jeugdige zangeres, bevoorrecht met een mooie stem en ingewijd in de geheimen eener kunstrijke, meesleepende voordracht, in hare verrichtingen te mogen volgen. Ongetwijfeld was zij bij dezen concert avond de heldin, die alles wat nevens haar stond verre in de schaduw stelde. Mejuffrouw Stuifsand kweet zich naar behooren van hare niet omvangrijke, doch vrij zware partij, Erlkönings Tochter. Hare stem heeft krachten en klink sympathiek. Een uitgebreider rol zou, meenen wij, veilig aan haar kunnen worden toevertrouwd. De heeren Stachelhausen en van Duinen moesten voor hunne zwakkere kunstzusters de vlag strijken. Noch in kracht, noch in voordracht konden zij rechtdoen aan de eischen hunner partijen. Trouwens voor de heldenfiguren Rinaldo en Olof moet een solisten-keuze gedaan worden buiten den kring van dilettanten. Deze opmerking sluit de vermelding van vele goede momenten, welke in beider partij vielen op te merken, niet buiten. Zoo zong o. a. de heer van Duinen in die Kreuzf ahrer de meerge- dragen nommers zeer verdienstelijk en wist ook de heer Stachelhausen nu en dan een rechtmatig applaus te verwer ven. In het geheel bleven zij echter onder het peil, dat men bij de vertolking, wil zjj aanspraak maken op groote mu zikale beteekenis, stellen mag. De instrumentale begeleiding was voor deze uitvoering goed verzorgd en vol maakte, dank zij de ervaren leiding van den heer Kriens, het succès, waarop de uitvoering in haar geheel te recht mocht bogen. Met tevredenheid zullen de leden van Haarlemsch Gemengd Koor steeds op deze uitvoering mogen terug zien. Met bijzondere ingenomenheid ver namen wij in de pauze uit de toespraak van den Voorzitter der Zangvereeniging, gericht tot den heer Kriens, onder aan bieding van eenen fraaien lauwerkrans, dat deze teruggekomen is op het ge nomen besluit om, als Directeur te be danken. Werkelijk, de heer Kriens heeft de Zangvereeniging op een hoogte ge bracht, die het ons zou doen betreuren, indien er eene scheiding moest ontstaan. De aanhankelijkheid der leden en de waardeering van het muzikaal ontwik keld publiek, zij nog jaren het schoonste loon voor zijn moeizaam streven. Weten en Werken. In de bijeenkomst van Maandagavond hield de heer J. B. A. Saeijs eene zeer interessante voordracht over den gods dienst der Javanen. In den regel houdt men den Javaan voor door en door Mohamedaansch, doch niets minder is waar. Hij heeft drie godsdiensten een natuurgodsdienst of het Aninisme, het Hindoeïsme en het Islamisme. Het Aninisme leert twee dogma's of leerstellingenalles in de wereld beziteen zieldie zielen bezitten de macht af zonderlijk, zelfstandig voort te leven. Volgens dit geloof bezit de mensch ver scheiden zielen, de Niasser gelooft aan drie zielen, waarvan een meestal ster felijk is, de beide anderen blijven, maar de Javaan gelooft aan twee zielen. Is iemand ziek, dan verdwijnt een ziel, is zij teruggevonden, dan is de zieke genezen. Doch het opsporen ervan gaat gepaard met ceremonies welke Spreker mededeelde, soms, vooral bij genezing behooren hierbij offerfeesten. De Soendanezen gelooven aan weer wolven, booze geesten, huizende ineen dier, terwijl ook het denkbeeld van heksen, menschen bezield met een boo- zen geest, niet uitgesloten is. Enkele geesten worden hoog vereerddie van de rijst en den kruidnagelboom staan in zeer hoog aanzien. Aan deze opvatting verbinden zich de plechtig heden bij den rijstbouw en de zorg voor den nagelbouw. Dat de Javaan aan zielsverhuizing gelooft, is van een en ander een noodzakelijk gevolg. De plaats waar de zielen heengaan hangt meestal van de geografische kennis der inboorlingen af. Stelt de een die op ze ker afgelegen eiland, of wel in de lucht,er zijn er ook die de verblijfplaats der zielen op den bodem der zee zoeken. De ziel bereikt echter die plaats niet dan na de begrafenistot zoolang doolt zij rond. Vandaar dan ook dat de begrafe nis eene dure plicht is voor de nablii- venden. Soms ook gaat de ziel van het dier over in den mensch en omgekeerd. De geesten worden bezworen door tooverformulieren. Wie het meeste geluk heeft, bezit het beste formulier, dat natuurlijk ieder tracht te weten te komen. Met het overgaan van men- schenzielen in dieren staat de dieren- verveering in nauw verband. In het doodenrijk heeft de ziel dezelfde behoeften als in het leven de mensch heeft; hieruit verklaart zich in het Aninisme het dooden van slaven of van vrouwen bij de lijkplechtigheden. Het gevolg van de overtuiging, dat ook onbezielde voorwerpen een geest kunnen bevatten, geeft aanleiding tot het fetisisme, waardoor de vreemdsoor- tigste voorwerpen een bron van vereering kunnen zijn. De Dajaks bezigen ook amuletten. De ceremoniën der Javanen bij den rijstbouw werden uitvoerig besproken, terwijl zij nog aan goede en kwade dagen denken om welke te bepalen zij naar vaste regelen te werk gaan. De tweede godsdienst van den Javaan is het Hindoeïsme, eene samenstelling van Brahamisme en Boedhaismein geheel verbasterden toestand kwamen zij naar den Archipel. Deze godsdienst had veel invloed op de letterkunde en de bouwkunde der Javanen. Omtrent de bouwkunde der oude Javanen toonde Spreker een paar fraaie potografiën, welke zeker een hoog denkbeeld van hunne religieuze bouwkunde geven en die niet in geringe mate de verbazing van den tegenwoordigen Javaan wekken de invoering van den Islam is op den kunstsmaak der Javanen van noodlot- tigen invloed geweest. In verband met het bovenstaande werd de wajang-voor stelling, een soort marionetten-spel, besproken en een paar wajang-poppen vertoond, waarbij natuurlijk ook het gamelang-orchest ter sprake kwam. Toen behandelde Spreker het Islamis me of de leer van Mohamed, waarvan de Javaan als ijverig aanhanger wil beschouwd zijn. Wat hiervan de waar heid is, in verband met zijne overige godsdienstige denkbeelden, begrijpt men. De Mohamedaansche priesterstand heeft zijne klassenMoskee priesters, die dienst doen in de moskee of het bedehuis, een gebouw dat slechts een kansel bevat, terwijl bij het gebouw de vijver of kom is waar de geloovige zijn wasschingen verricht. Dorpspriesters, die dienst doen in kapellen, zich bezig houden met het volksonderwijs en in den waren zin de werktuigen der hoogere geestelijken zijn. Hunne kennis bestaat in de van buiten geleerde Koran, doch bezitten overigens weinig beschaving. De derde priesterklasse is die der oelemahs. Het volksonderwijs door de lagere priesters gegeven bestaat in het aan- leeren van gedeelten uit den koran. Het hooger onderwijs, waardoor de opleiding tot priester plaats heeft, wordt kosteloos verstrekt, doch de studenten zorgen zeiven voor hun onderhoud, meestal door bedelen. De Mohamedaan gebruikt geen geest rijke dranken, alleen van reine dieren wordt het vleesch genuttigd, terwijl ver der wasschingen en gebeden hem zijn voorgeschreven. De Islam kent drie hoofdfeesten; de geboorte van Mohamed, de vasten in de maand Ramadan en de bedevaarten naar Mekka. Tot de laatste is elke Mo hamedaan verplicht, doch voor deze kan hij ook een plaatsvervanger stellen, men noemt deze laatste hadjihs. Zij genieten vele voorrechten, leven op kosten der bevolking en worden door hun fanatieken ijver voor den godsdienst als gevaarlijk voor de regeering be schouwd. De reizen naar Mekka werden vroe ger door onze regeering niet in de hand gewerkt. Het denkbeeld van godsdienst vrijheid bracht echter mede het ophef fen van het vrij hooge recht voor den pas, noodig voor den naar Mekka ver- trekkenden Javaan. De Javaan, niet geschikt voor den Islam te leven, is echter, wanneer hij hiertoe door den hadjih is aangevuurd, in staat er voor te sterven. Onze regee ring heelt dit meermalen tot haar nadeel ondervonden, te meer daar de leer ver kondigd wordt van de komst van den mahdi, den priesterkoning, die het Mo hamedaansche rijk in al zijn luister zal herstellen, welke leer den Javaan in eiken ten ondergebrachten mahdi een voorlooper doet zien van den echten mahdi, die volgens de priesterleer toch komen zal en wat volgens veler mee ning der regeering aanleiding dienst te geven tot verstandige bestrijding van het Islamisme. De zeer belangrijke studie van den Heer Saeys werd met gespannen aan dacht gevolgd. Dat spreker zijne voor dracht door ettelijke voorwerpen, hiertoe door het bestuur van ons Koloniaal Museum op het Paviljoen welwillend afgestaan, kon ophelderen, droeg in niet geringe mate bij tot veraangenaming van het besprokene. Eerste Kamer. In de Vrijdag gehouden zitting werd mededeeling gedaan, dat de Afdeelingen benoemd hebben tot rapporteurs over de algemeene beschou wingen der Staatsbegrooting en de hoofdstukkon II, III, V, VIIB, X en XI, de heeren Rahusen, Melvill van Lijnden Pijnakker Hordijk, Prins en Nebbens

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1