HAARLEMSCH Onder den Ronden Mantel. Wereldkroniek, Ho. 44 No. 9. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Zeventiende Jaargang. 144. ZATERDAG 2 Februari Ned. Vereen, tot bevordering van Zondagsrust. BERICHT. Haarlemseh Advertentieblad Haarlemseh Advertentieblad Nieuwsberichten. TELE PHOONNUM MER TELEPHON1SCHE VERBINDINS met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1—5 regels f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Doet Uwe inkoopen liefst niet •p Zondag. Waarom zoudt gij geheel onnoodig de Zondagsrust van anderen storen? Het Bestuur der Afdeeling. VAN DE is direct na uitgave voorhanden in den Boekhandel van DE ERVEN LOOSJES. Prijs 10 Cents. De ondergeteekenden hebben het ge noegen hierbij den abonné's van: mede-te-deelen, dat den volgenden week in het Vrijdagsnummer van hun blad een begin zal gemaakt worden met den boeienden, veel besproken roman van: STANLEY WEYMAN. GETITELD Deze roman verscheen verleden jaar in Engeland en werd allergunstigst in verschillende bladen beoordeeld. De Westminster Gazette zegt „Een boek, dat wij woord voor woord doorgelezen hebben, met het grootste genoegen, en dat wij weggelegd hebben zonder den inhoud te kunnen vergeten. Waarlijk, het is een uitstekend, fijn opgezet verhaal, geschreven met dien zorg en dien stijl, die wij van dezen schrijver tegenwoordig zoozeer bewon deren." De Daily Telegraph zegt: „Een bijzonder aantrekkelijk verhaal, uitstekend geschreven, terwijl het van het begin tot het einde boeit. Door en door een roman." De Daily Chronicle zegt: „Ieder, die boeken leest, moet dit boeiend verhaal lezen. Van de eerste tot de laatste pagina wordt de lezer medegesleept." Zij, die zich alsnog op wenschen te abonneeren, worden ver zocht dit ten spoedigste te doen. Haarlem, 25 Jan. 1895. DE ERVEN LOOSJES. MUZIEi SCHOOL. Gaf het eerste gedeelte van de uit voering der leerlingen van de Muziek school der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst een goeden indruk van het onderwijs, aan die inrichting ver strekt, niet minder was dit het geval bij de tweede uitvoering van Dinsdag avond. Gelijk men weet, waren daarbij uit sluitend élèves van de soloklassen aan de beurtjongelieden derhalve, die reeds belangrijke vorderingen hebben gemaakt en wier optreden in meer dan een op zicht aanspraak mag maken op eene aan dachtige belangstelling. Het programma voor dit deel der uitvoering inziende, mocht het de aan dacht trekken, dat in het bijzonder de solo-zangklassen zoo goed vertegenwoor digd waren. De benoeming van mevrouw Sophie Haase Bosse, de talentvolle zangeres en op de resultaten van haar onder wijs afgaande uitnemende leeraresse tevens, schijnt daarop een gunstigen invloed te hebben uitgeoefend. Het weder opbloeien van dit belangrijk deel des onderwijs, dat na het vertrek van me juffrouw Bastiaans wel wat in de ver drukking heeft verkeerd, mag met in genomenheid worden vermeld. Niet minder dan zeven dames gaven onder de leiding van Mevrouw Haase eenige solo voordrachten ten beste. Op slechts enkele uitzonderingen na maak ten allen een zeer gunstigen indruk. Aan stemvorming, tekstuitspraak en voordracht wordt blijkbaar de vereischte zorg besteed, terwijl de muzikale be handeling in haar geheel de leiding ver raadt van iemand, die volkomen op de hoogte is van het leervak, aan hare zorgen toevertrouwd. Onze aanteekeningen gewagen met bijzondere waardeering, zonder daar om een veroordeelend vonnis te strijken over de andere van de voordrachten der dames T. d. V. Pur dicesti van Lotti) W. v. M. RosenliederPh zu Eulenberg,) A. T. en L. d. W. M. (in de duetten van Jadassohn) en M. H. Frühlingsglaube, Goeden nacht, lm Hochland, resp. van Schubert, Nicolai en Hiller). De laatste, gelukkige bezitster van eene mooie, krachtige stem, mocht de kroon zetten op de serie vocale voordrachten, welke mevrouw Haase als leerares in den solozang veel eer aandeden. Dat ook dit jaar de hoogere piano leerlingen een allergunstigsten indruk maakten, behoeft bijna niet te worden vermeld. Wie het voorrecht heeft den heer Schlegel te kennen als uitvoerend kunstenaar tot welker kennismaking vooral de séances voor Kamermuziek zoo bij uitstek gelegenheid bieden ontwaart terstond in het werk der leerlingen de afspiegeling van de vele en velerlei hoedanigheden in den graad harer volkomenheid bepaald door aan leg en talent die het spel van den meester zijne artistieke waarde geven. Naast de technische afronding, die nauwkeurigheid en duidelijkheid in zich sluiten, valt steeds de echt muzikale opvatting, de innige behandeling der sloffe waar te nemen, die den ont wikkelden hoorder blijvende belangstel ling inboezemen. Uit de rubriek der pianisten vermel den wij geen namen in het bijzonder, daar over allen met de grootste inge nomenheid kan gesproken wordenalleen stippen wij aan de verrassend mooie voor drachten onder de nummers 15 en 18. Ten slotte een enkel woord over de violisten. Hunne verrichtingen namen een waardige plaats in onder het vele goede, dat de uitvoering in haar geheel aanbood. De heeren J. T. en A. J. hebben duchtige vorderingen gemaaktbeiden speelden met mooien toon en wisten de moeielijkheden in hunne voordrachten flink te overwinnen. De avond werd besloten met een tweetal koren van de dameskoorklasse, onder leiding van den heer W. Robert. Het oor werd daarbij verkwikt door den bij uitstek schoonen klank der ver schillende stemgroepen en door een keurig ensemble. Wij meenen, dat het onderwijzend personeel der Muziekschool, voor zoo verre het bij de uitvoering van Dins dag avond betrokken was, met tevreden heid op het werk van het afgeloopen jaar mag terugzien en zich tevens overtuigd kan houden van de appreciatie van hen, die met ernst de uitvoering hebben gevolgd. B. Vervolg Ttoeede Kamer). In de avondzitting vervolgde de Min. zijne verdediging van de ontwerpen. Be Reg. tracht slechts te voorzien in de noodzakelijke zorg, en van vermin dering van rechten der Gemeenten is geen sprake. Er heeft partieele verwaar- loozing plaats gehad, en daartegenover past nu ook eene partieele remedie. Onwaar is het, dat de Grondwet geheele vervanging van het bestuur zou eischen. Er is geen enkele grond om deze voor drachten van ongrondwettigheid te be schuldigen. Hoe de gemeentebesturen verder de zaken belastingheffiing, armenverzorging enz. regelen zullen, weet de Min. de niet. De autonomie der gemeenten wordt in geen enkel op zicht aangetast. De Min. beoordeelt zelfs niet de uitgaven voor armverzorging, al heeft hij er wel zijn idee over. Gaat men den weg op der gemeentebesturen, dan gaat men den weg op van Staats armenzorg, en dien weg wil de Min. niet op. Hij bestreed het middel, door den heer Pij ttersen aan de hand gedaan, om te vergunnen indirekte belastingen te heffen. Na gewezen hebben op de vermoedelijke gevolgen van aanneming der ontwerpen, konstateerde de Min., dat èn de rechtmatigheid èn de oppor tuniteit genoegzaam gestaafd waren, om aanneming te mogen verwachten. De heer Kuyper beantwoordde den heer Beaufort, en gaf zijn leedwezen te ken nen, dat in de rede van den heer Mackay minder liefde voor de autonomie der gemeenten doorstraalde dan men van hem gewoon was. Hij erkende met vo rige sprekers, dat de Min. het gezag moet verdedigen, maar dit nam niet weg, dat het de plicht van een Kamerlid is, op te komen voor de autonomie van het volk. De heer Goeman Borgesius, de door hem uitgesproken gevoelens handhavende, bestreed nogmaals het stelsel van den Minister en wat deze tot verdediging daarvan had gezegd. Hij achtte het instellen eener enquête dringend noodig. De heer Heemskerk1' bleef de ongrondwettigheid der ontwer pen volhouden, daar het onmogelijk is gemaakt aan de gemeentebesturen om in appèl te komen van de tweede af keuring der begrooting. De heer de Sa- vornin Lohman kwam op tegen Dr Kuy- per's bewering, dat de anti-revolutionai ren, die vóór de ontwerpen zijn, zich schuldig maken aan ontrouw aan hunne beginselen. Door te stemmen vóór deze voor deze voordrachten kwam Spreker juist op voor de rechten en vrijheden des volks. Zijns inziens bevoordeelde de nu ingeslagen weg het minst. De heer Pijttersen verdedigde nogmaals de hou ding van den Gemeenteraad van Op- sterland. Friesland, beweerde hij, gaat ten gronde, niet door het verzuim der gemeentebesturen, maar door het ver zuim van den wetgever. Hij voorspelde, dat wat nu in Friesland gebeurt, ook te wachten stond aan Groningen, Drenthe en andere provinciën. Hij gaf nogmaals den raad eene vredelievende oplossing te beproeven, en als nog eene enquête in te stellen Te Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer) is Woensdag afgebrand de woning, waar in koffiehuis en logement, annex stalling, behoorende aan en bewoond door A. Duivenvoorde, alles is verzekerd. De geheimzinnige zaak te Haarlem mermeer, waarvan wij in ons vorig nummer uitvoerig melding maakten is nog niet opgehelderd, ondanks het voort gezet verhoor en onderzoek der justutie en politiedat hier aan een misdaad moet worden gedacht is de meening van de deskundigen, die het lijk hebben onderzocht. j.l. Dinsdag is het fe Hoofddorp be graven. Met kracht is doorgewerkt aan het in orde maken der banen op de trek vaarten tusschen Amsterdam en Haar lem, die Woensdagavond gereed waren. Door de sneeuw en vorst, die de vorige week elkaar afwisselden, is het ijs lang niet mooi, terwijl Woensdag en Don derdag nog enkele molens maalden. Ondanks den hevigen wind zag men die dagen nog talrijke schaatsenrijders langs de vaarten, waar het meerendeel, uit Amsterdam gekomen, de terugreis per trein maakte. De verschillende stoombootdiensten in deze streek zijn gestremd. Op het Noordzeekanaal houden de ijsbrekers de vaargeul open; terzijde daarvan worden per slede goederen vervoerd en schaatsen geredende dienst aan de rijksoverzetveeren [is gestaakt; overtocht per roeiboot over de vaargeul. HAARLEM 1 Februari 1895. DE VLIEGENDE HOLLANDER, de Opera van Wagner, werd Don derdag avond door het Operagezelschap van den Heer Van der Linden opgevoerd. Het libretto, van Wagner zelf, beweegt zich om de volgende omstandigheden. Een zeekapitein was door tegenwind langen tijd weerhouden in zijn plan, om de Kaap de Goede Hoop te zeilen. De oude zeeman riep, om toch zijn plan te kunnen uitvoeren den duivel te hulp; deze stond bij hem onder voorwaarde, dat hij tot in eeuwigheid zou zeilen. Tegenover deze booze macht stond eene die hem mededeelde, dat hij bevrijd zou

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1