Hetfeven te Parijs Ambachtsschool Sociëteit „Vekmmg." CONCERT Schouwburg - Haarlem. DIENSTBODE, DIENSTBODE ADVERTENT1EN. Gemeentelijk Muziekkorps op Woensdag April 1895, Woensdag 8 April 1895, Hollandsch Operetten-Gezelschap Leerlingen |g to voortgaan met de door haar voorgeno men taak betreffende een lijfrentebank. De heer Heldt bracht wijziging in zijne motie, door daaruit de tweede alinea te laten vervallen. De heer Lely kwam op tegen de verklaring van den Min., dat de vorige Regeering verwachtingen zou hebben opgewekt, die niet waren ingelost. HAARLEU 2 April 1895. Door de Vereenigingen „St. Joseph" i Eensgezindheid" en «Patrimonium" alhier was de vereeniging van industri- eelen en kooplieden betreffende bouw kunde en aanverwante vakken alhier uitgenoodigd tot bijwoning eener ver gadering ter bespreking van de quaestie «Loon en Arbeidsduur." Met algemeene stemmen nam gemelde vereeniging de volgende motie aan: »De vereeniging besluit als hare over tuiging aan de werkliedenvereenigingen mede te deelen, dat zij met het oog op den algemeenen maatschappelijken toe stand, geen vrijheid vindt, op dit oogen- blik met het voorstel tot loon verhooging mede te gaan." Zij heeft daartegen te meer bezwaar, zoolang door den gemeenteraad geene beslissing is genomen in zake het adres van den arbeidsraad, betreffende bepa lingen van minimumloon en maximum arbeidstijd. Zij wenscht alzoo, zich in deze alle vrijheid van handelen voorbehoudende, die beslissing af te wachten, alvorens eenige verandering in den bestaanden toestand te brengen." Uit de rekening en verantwoording van Directeuren der Algemeene Frie- sche levensverzekering maatschappij te Leeuwarden, (agent P. J. Smit en bode D. Bremer te Haarlem) blijkt, dat in 1894 de contributiën bedroegen 309583.00 rente wegens belegde gelden 116991.51 en de buitengew. ontvangsten 1450.62*. De uitkeeringen wegens 2791 overlede nen beliepen f 228326 69, waaronder een som van 45387.50 aan verhooging der uitkeeringen met 25%. Het getal leden is vermeerderd met 3597 en bedroeg 31 December jl. 169390. Het batig saldo over 1894 verkregen was 160025.22s zoodat het fonds thans bezit een bedrag van ƒ3166178.39. Tot kastelein in de Sociëteit de Kroon is benoemd, de heer E. F. Hart man, caféhouder te dezer stede. De Herhalingschool, welke sedert eenige jaren in de eerste Burgerschool op het Klein Heiligland onder toezicht van den heer P. D. Graaff gehouden wordt, eindigde Vrijdag avond met 58 jongensen 12 meisjes. Ook dezen winter werd het onderwijs met de gewenschte belangstelling gevolgd en gaf de opkomst tot de lessen, vooral in de hoogste klassen, reden tot tevreden heid. In het algemeen kon de leerstof, dank zij de betere ontwikkeling der leerlingen wat worden uitgebreid; in het bijzonder was dit met het teeken- onderwijs het geval, waarbij voor het eerst aan het natuurteekenen eene plaats kon worden ingeruimd. Over het algemeen viel over het gedrag der jongelieden niet te klagen en be hoefden h. h. onderwijzers geen buiten gewone maatregelen te nemen tot hand having van orde en tucht. Het onderwijs werd viermaal per week des avond van 7 9 uur gegeven en ving aan den eersten Maandag in October. Men verzoekt ons het volgende te berichten. In het verslag van de vergadering der Commissie voor het Bureau voor Vraag en aanbod voor de arbeid te Haarlem voorkomend in het vorig num mer van dit blad is eene vergissing inge slopen, nl. dat het bestuur vanPatrimoni- um zou verzocht worden een vergadering te beleggen, teneinde een flinke werkver schaffing te organiseeren. Dit is onjuist het bestuur van Patrimonium zal ver zocht worden tijdig eene vergadering te beleggen, en daarop uit tenoodigen alle vereenigingen, welke daartoe hun steun kunnen verleenen, teneinde tegen den aanstaanden winter eene flinke werkverschaffing te organiseeren. De aandacht wordt gevestigd op de gelegenheid tot inschrijving van leer lingen op de Ambachtsschool alhier, voor het schooljaar 1895—1896. Door de benoeming van den nieuwen directeur, den heer J. Temme, leeraar aan de Ambachtsschool te Amsterdam, die 1 Mei aanstaande zijne betrekking zal aanvaarden, heeft de inschrijving dit jaar later plaats dan anders het geval zou zijn. Gedurende de maand Maart j. 1. is het stedelijk museum van schilderijen enz. op het Raadhuis bezocht door 73 personen tegen betaling en door 255 personen zonder betaling. Rotterdam, P. Booutjes, Scbagen, Mej. Mathilda, WoerdenP. v. d. Berg Briefkaarten. P. Paff, A. v. Brussel, F, Groot, allen Amster dam, R Jansen, den Haag; Mej. A. v. Velsten, den Haag. De Zondagswijding is geen gebod van God, geen voorschrift van Jezus, geen apostolische ver ordening. COHEN STUART, Predikant. De Haat tegen de Joden heeft geleid tot verwisseling van den Sabbat met den Zondag. NEANDER, Hoogleeraar en Kerkelijk geschied schrijver. door het met medewerking van Mej. CHRISTINA MOUTON, 's Hage {Piano) en den Heer ARNOLD SPOEL, 's Hage {Baritonzanger), 's avonds te 8 uur. De leden met hunne huisge- nooten hebben vrijen toegang. Dames en kinderen, geen huis- genooten, en vreemdelingen bij introductie, hebben toegang tegen betaling van ƒ0.50. De leden worden attent gemaakt op de bepalingen in art. 56 Huish. reglement. HET BESTUUR. Voorstelling door het van het Grand Theater te Amsterdam. gjSSp"" Optreden van Mevrouw BUDERMAN—VAN DIJK en de H.H. KREEFT en BUDERMAN. (la Vie Parisienne), Operette in 5 Bedrijven, van Meilhac en Halevy. Muziek van Offenbach. Aanvang 7% uur. ƒ2.—, ƒ1.50, ƒ1.-, ƒ0.75, ƒ0.40. TE HAARLEM. Het bestuur der Ambachtsschool bericht, dat op de werkdagen van 3 tot en met 11 Mei e.k. aan het Schoolgebouw, van 2 tot 4 uur, gelegenheid zal bestaan tot het doen inschrijven van voor het schooljaar 1895/1896. Alleen zij die de lagere school hebben afgelooper. komen in aan merking. Bij de inschrijving moet worden overgelegd een geboortebewijs; bij de plaatsing eene verklaring om trent vaccinatie. Het Bestuur voornoemd: P. KLEIWEG DYSERINCK, Voorzitter. G. L.VAN LENNEP, Secretaris. Gevraagd een flinke met 1 Mei of direct. Goede ge tuigen bepaald vereischte. Kruisweg 13. Wordt gevraagd tegen Mei eene fatsoenlijke als meid-alleen, die goed kan koken en werken. Zich te vervoegen Has- selaersplein No. 28. t>o a bD '3 O O u O O *0 08 O 15 W O V ti w 03 T* OT> O aa t- tO co t-; t- CO \6 QO as CO Wi fik fik CO t—O Ol CC tO o O) H uo ai co CO CO CO \a oo -O Oi r® CO a g 00 Q l-l p H O w fi <1 p p H is aj os Q CO ai lO CD co ai CO C5 co oj co co -5^ 00 *0 <M fik O <N t- co MTi O c3 c S5 O 05 V 2 Sm TH <D o* *2 o #5; fik aó fg TH co 2? O» 5 co bO co .5 TJf TO kft c bc G G G CS <5 -2 a - g 2 c bp 173 G .2 2 es "5b Sg d -aj< J O O* O Q) *- CO t- CU vO G 1—4 <V <U -4-J g s bD -+J 03 0 O G S o g Afloop van de verkooping van Huizen, gehouden den 30 Maart 1895 in de «Gouden Leeuw" te Haarlem. 1. Een HUIS en ERVE met afzonderlijk op gaande bovenwoning, Pieter Kiesstraat Rö. 45, ƒ6090 Jb. v. Ek Jb z 2. Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde VILLA genaamd Villa Clara" met TUIN en ERVE, te Zuid-Zandvoort, aan de Paulas Loots- straat No. 958, f 8005. Opgeh. 3. Een HUIS en ERVE, aan bet Staten Bolwerk No. 44, 2075 S J. v. Os. 4Een HUIS en ERVE Witte Heerensteeg No. 26,,3025 A. Uitenbosch qq. 5. Een HUIS en ERVE met TUIN, aan het Znider Buiten Spaarne No. 110.3900. Opgeh. 6. Een HUIS en ERVE met TUIN, aan het Zuider Buiten Spaarne No. 112, nevens het voorgaande, f 1725 M. J. Mok. 7. Eene VILLA met TUIN en ERVE, in het Kenaupark No. 1, ƒ12005. Opgeh. 8. Een WINKELHUIS met daarachter ge'egen werkplaats en ERVE, Gasthuisstraat No. 40, ƒ5400. Opgeh. 9Een WINKELHUIS met afzonderlijk opgaan de Bovenwoning, TUIN en ERVE. aan den Koudenhorn No. 14 5600 P. C. van Toor Den burg. 10. Een HUIS en ERVE met TUIN, in de Schachelstraat No. 28 ƒ5905. Opgeh. 11. Een perceel ab voren, naast het voorgaande, De perceelen No. 11 en 12 gecombineerd, 885. Opgeh. 12. Een perceel als voren, naast het voorgaande, De perceelen No. 13 en 14 gecombineerd, f 855. Opgeh. Voorwerpen, gedeponeerd aan het Commissariaat van Politie, die da gelijks f uitgezonderd desZondagg van 's middags 11 tot lure voor de eigenaars terug te bekomen zijn. Een stang met schroef. Twee blouses. Twee gutaperchawielbanden. Eenige portemonnaies met geld. Een paar bandschoenen. Een stuk zink. Een deurtje van een gaslantaarn. Een handmof. Een pakje haakwerk. Een hamer van een straatmaker. Twee stukken tafelgoed. Een beursje met geld. Een ketting met twee sleutels. Een zwartharig hondje. Eenige sleutels. Postkantoor Haarlem. OPGAVE van de door dit kantoor verzonden brieven en briefkaartenbestemd voor onbekende personen, gedurende de eerte helft van Maart 1895, welke stukken thans door de Afzenders kunnen worden teruggevraagd. Brieven. D. de Ruiter, J. v. Bergen, M. Soellaart, Mej. v d. Berg, J. Sluiter, allen AmsterdamA. Dan- belin van Westhoven, Breda;Onderl. Verzekering Mij., Dordrecht; 1. C. Govers, Mej. M. Helder, I. W, M. Milius Reeser, Mevr. v. d. Wyden, allen den Haag; J, Vis, Hellevoetslnis; Mej. G. Hentie van Patten, Hilversum, Dr. Bouman, Staat van de Aardappelen- en Bo termarkt over de maand Maart 1895. Boter. Aangev. 533, verk. 478 KG. L. pr. ƒ1.00, H. f 1.40 p. KG. BiggenAangev. 398, verk. 354 stuks. L. pr. ƒ4.00, H. pr. f 7.00, p. stuk. Schrammen. Aangev. fc239, verk. 219 st. L. pr 8, H. pr. 14.00, p. st. Aardappelen. Aang. 236, verk. 236 HL. L. pr. 2.00, H. pr. ƒ4.00, p. HL. Appelen Aang. 206, verk. 117 HL. L. pr. f 4.00, H. pr. ƒ7.00, p. HL. Peren. Aang. 186, verk. 139 HL. L. pr. f 3.00, H. pr. f 4.00, p. H. KAASMARKT van 27 Maart 1895. Verkocht 6 stapels, uitmakende 707 kazen, wegende 1408 KG. Hoogste prijs per 50 kilogr. ƒ27. VEEMARKT 27 Maart 1895. Aangevoerd: Prijs: 133 N. Kalveren 3.f 9. 38 Schapen 16.21. 7 Paarden Markt van 1 April 1895 Boter. Aangev. 77, verk. 77 KG. L. pr. 1.00, H. pr. ƒ1.10, p. K3. Biggen. Aangev. 138, verk. 122 st. L. pr. 4.H. pr. 8 00, p. st. Schrammen. Aangev. 47 verk. 23 st. L. pr. ƒ8.H. pr. ƒ12.p. st. Aardappelen. Aangev. 78,verk. 78 H.L, L pr. ƒ2.60 H. pr. 4.25. p. H.L. Appelen. Aangev. 27 verk. 19 H.L. L. pr. f At.H. pr. ƒ6.p. H. L. PerenAangev. 21 H.L. verk. 14 H.L. L. pr, ƒ3.H. pr. ƒ4.p. H.L. GRAAN- ENZAADMARKT. Marktbericht van 1 April 1895. Witte tarwe f 5. 5.25. Haver 2.60. 2.75 Gerst 3.80. Duivenboonen 6.12.s CONCERT te geven door het strijkorkest van het Gemeentelijk muziekkorpa, luit.-Directeur C. P. W. KRIENS, op Woensdag 3 April 1S95, aan vang 8 uur, einde 10% uur, met medewerking van Mejuffrouw CHRISTINA MOUTON (piano) V Graven hage en den Heer ARNOLD SPOEL ^Zang) 's Gravenhage. PROGRAMMA. 1. Symphonie No, 5 C molBeethoven. a. Allegro con brio. b. Andante con moto. c. Allegro (scherzo). d. Allegro (finale). 2Aria mt de opera „Hans Helling" Marachner. 3. Concert in G mol, voor piano en orkestMendelssohn. 4. Ouverture »Obéron"Weber. 5. a. Gavotte j fBach. b. Etude Ges dar \Chopin. c. Caprice brillante i Piano (die Forelle Schubert) Heller. 6. a. Sur la montagne )du »Scénes(r b. Au village )Poëtiques"( 7. a. De eerste kus i i. J. Brandts Buys b. Moeder en kind zang .M. Brandts Buys. c. Twee Kerelen IBenoit. ORGELBESPELING in de Groote- of St. Bavokerk alhier, op Donderdag 4 April 1895, des namiddags van 2—3 uur door den Heer WEZERM AN. PROGRAMMA. 1. Sonate.A. G. Ritter. 2. Andante (4e Symphonie)Mendelssohn. 3. Preludium... J. S. Bach. 4. Aria uit de ScheppingHaydn. 5ScherzoGuümant. Sociëteit „VEREENIGING". CONCERT, te geven door de Koninklijke Liedertafel „Zang en Vriendschap" te Haarlem op Vrijdag 5 April 1895, 's avonds te 7% uur. Solisten: Mejuffrouw MARIE LüNING, (Alt) van Rotterdam; de Heer JOH. MESSCHAERT, van Amsterdam; (Eerelid), Begeleiding: de Heer L. SCHLEGEL, (piano) alhier. Lid van Verdienste. PROGRAMMA. 1. De Nornen (Koor)Gevaert. 2. Aria uit Fidciio" (alt).Beethoven. 3. Aria uit de opera *Erio" (bas).Handel. 4. a. Traume Wairnei- b. Der Engel alt «agner, 5. Todtenvolk (koor)Hegar. (Op vereerend verzoek.) .Schubert. 6. a. Der Eutfernten b. Grab und Mond r 7Oud-Nederlandsche Liederen naar Valerius (bas)* a. Dankgebed b. O Angenietje f c. Een Jiiedje van de zee Röntgen. d. Bede voor het Vaderland e. Wilhelmus van Nassouwen J 8. a. M it Myrthen und RoBen b. lm Herbet c. Es blinkt der Than 9Germinal (koor)Riga. iSchnmann. l j' lalt/Franz. f I Rubinstein.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 2