MOHAWKS. TAK Miss M. E. BRADDON. Naar het EngeUch. 65) „Ik merkte dadelijk aan het ge zicht, dat hij zette, toen hij mijne aanklacht aanhoorde, dat Mr. Tops- parkle zich de gunst had weten te verwerven van onze omkoopbare politie-beambten, en dat ik van deze menschen geene hulp te verwachten had. Ik verliet, half stikkend van woede het bureel, en zwierf den ge- heelen nacht in Venetië rond, drong door in de donkerste stegen, stond te wachten bij voordeuren, om een oog te laten gaan over de geheim zinnige bezoekers, die daar ingingen, vatte post onder verlichte vensters, luisterde naar den klank van muziek en gezang en ik ontdekte zoodoende meer dan ééne nachtelijke slemp partij en geheim rendez-vous, maar vond geen spoor van de weggeloopen dochter mijns zoons. Ik keerde terug naar het het huis op het Regio Canal, tegen het aanbreken van den dag, en vond daar Philippo, die nog altijd in de vestibule zat. Men had geen poging aangewend om hem met ge weld het huis uit te zetten. De dienst boden hadden gelachen om de dwaas heid van den man, die daar aldus op hunnen meester zat te wachten. ,'t Zou tot niets dienen al de bi- zonderheden eener vergeefsche na sporing in herinnering te brengen. Gedurende drie dagen en nachten liepen mijn zoon en ik Venetië en de naburige eilanden af, en poogden we eenig spoor te ontdekken van het vermiste meisje en haar verleider, en het eerste dat we ontdekten, was de mededeeling van een gondelier, die op den avond van Margharita's vlucht gezien had, hoe Mr. Topspar- kle's gondola drie passagiers aan boord had gebracht van een klein zeilscheepjen, dat op ongeveer een mijl afstands van Venetië in zee lag. De vogels waren gevlogen, terwijl wij in eenen of anderen geheimen hoek van Venetië naar hun nest zochten. „Ik keerde, toen ik dit gehoord had naar mijn laboratorium terug, en haalde den horoskoop mjjner kleindochter voor den dag, waarop ik na hare kinderjaren geen acht meer had geslagenik herinnerde mij slechts, dat de sterren ongunstig geprofeteerd hadden. De voorteekenen openbaarden zich van een plotselingen dood in een vreemd land, van een vroegen, ontijdigen dood. „Ik liet mijnen zoon den uitslag mij ner berekeningen zien, die ik nog geen uur na de geboorte zijner dochter gemaakt had; en ik nam me voor, hoe oud ik ook was, de vluchtelingen te achtervolgen, indien het voor een menschelijk verstand mogelijk was, hen op te sporen. Ik overreedde hem te Venetië te blijven, teneinde aan wezig te zijn, ingeval zijn verloren kind naar haar huis mocht terugkeeren en ook om steeds uittezien, of de tijd ook eenig bewijs van Mr. Topsparkle's schuld aan het licht mocht brengen. Ik had veel gereisd, hij maar weinig, 't Was voor mij eene vreeselijke op offering, mijn laboratorium te verlaten, de onderzoekingen op te geven, op welke ik met den dag meer prijs was gaan stellen; maar ik beschuldigde mijzelven, dat ik de middellijke oorzaak geweest was van het ongeluk mijner kleindochter, daar ik het toch geweest was, die den verrader Fétis in ons huis toegelaten had. „Mijn zoon wilde eerst zelf er op uitgaan om zijne dochter te achter volgen, maar eindelijk gaf hij zich gewonnen, en stelde hij zich er mede tevreden de taak aan mij toe te ver trouwen. Alvorens mijne moeilijke onderneming aan te vangen, trachtte ik nog iets meer te weten te komen betreffende de wijze, waarop mijne kleindochter ontvlucht was. Door onze buren mocht ik tot de ontdekking komen, dat men op den avond van hare verdwijning twee mannen in onze straat had zien omzwerven, en dat men dezelfde mannen een weinig later haastig naar het Kanaal had zien loopen, met eene vrouw tusschen hen in, die zij moesten ondersteunen, zoodat het er veel van had, dat zij haar droegen. Elk hunner hield haar bij eenen arm vast gelijk mijn bericht gever had opgemerkt en hare voeten hadden nauwelijks den grond schijnen te raken. Maar 't was een donkere avond geweest, en het drietal was zoo haastig in de duisternis voorbijgegaan, dat mijn buurman al leen maar bij zichzelven de opmer king had kunnen maken, dat er in de houding van die drie iets onbe schrijfelijk vreemds wasmaar toen hij er later over had nagedacht, had het denkbeeld, dat hij wellicht op die wijze een lijk had zien voorbijdragen, en dat hij misschien zonder het te weten getuige geweest was van het laatste bedrijf van eenen moord, hem met afgrijzen vervuld. „Ik was er nu van verzekerd, dat mijne kleindochter in bewusteloozen en hulpeloozen toestand was wegge voerd, en dit vermoeden werd spoedig bevestigd door eene ontdekking, welke ik deed in de woonkamer, waar ik onder het klavecimbel eenen zakdoek vond liggen, die gedompeld was ge weest in eene oplossing van een Indisch kruid, welks eigenschappen ik aan Fétis had leeren kennen, 't Was een praeparaat, dat, wanneer het opgesnoven of ingenomen wordt, bijna onmiddellijk duizelingen en bewusteloosheid teweeg brengt, welke toestand dan wel niet lang aanhoudt, maar bepaald lang genoeg, om het mogelijk te maken, met eenige vlug heid het slachtoffer, zonder dat het zich er tegen kan verzetten, een paar honderd el weg te voeren. Ik herinner de me, hoe Fétis getracht had alle bizonderheden aangaande dit middel te weten te komen, en met hoeveel belangstelling hij de proeven had gadegeslagen, welke ik er mee geno men had. Hij had zelfs eene pijp, gevuld met het kruid in kwestie, opgerookt, en hij had den gemiddelden tijd van bewusteloosheid kunnen be rekenen door de ervaring, die hij zelf er van had opgedaan. „Ik twijfelde er nu geen oogen- blik meer aan, of Margharita was door Fétis overvallen, terwijl zij voor haar klavecimbel zat, en uit het huis weggevoerd in eenen toestand van halve bewusteloosheid. Een gon del had ongetwijfeld gereed gelegen om haar op te nemen, aan het uit einde der kleine straat, waar men langs eene breede trap afdaalt naar het kanaal. „Ik begaf me wederom naar het paleis op het Canal Reggio, en ver nam daar, dat Fétis den vorigen avond Venetië verlaten had, met al de Engelsche bedienden. Het huis zag er verlaten uit, en men zeide, dat het was toevertrouwd aan de zorg van den ouden hofmeester, die gedurende bijna eene halve eeuw in dienst geweest was bij den Veneti- aanschen edelman, van wien Mr. Topsparkle het huis gekocht had. Topsparkle werd niet in Venetië terug verwacht vóór den volgenden herfst. Hij had zich naar Parijs be geven, en zou vandaar naar Londen gaan, waar hij een huis bezat in een aanzienlijk gedeelte der stad. „Ik reisde hem na naar Parijs; en daar vond ik hem gehuisvest in het voornaamste gedeelte van de stad, waar mijne kleindochter openlijk met hem leefde en doorging voor zijne vrouw; maar daar de kring, waarin zij verkeerde, de losbandigste was van geheel Parijs, een kring vau lichtmissen, lichtekooien en eerloozen, die in openbare ongerechtigheid het ergste van 't geen Venetië van dien aard opleverde verre overtrof, be stond er weinig kans, dat men daar een onderzoek kon instellen, of Mr. Topsparkle en de dame, die voor zijne vrouw doorging, wel wettig gehuwd waren. Hij was buitengewoon rijk en verkwistte verbazend veel geld. „Met niet geringe moeite wist ik door te dringen tot de kamer mijner kleindochter, in weerwil van de be dreigingen en het gewelddadig verzet der lijfwacht van lakeien. Ik verweet haar hare hardvochtigheid en hare verraderlijke handelwijze ten opzichte van haren vader en mij, en vroeg haar, of zij eerlijk en wettig gehuwd was met den man, die haar uit de woning haars vaders had weggevoerd. „Zij antwoordde mg alleen met hare tranen, en er werd een einde aan ons onderhoud gemaakt door de verschijning van Topsparkle, voordat ik haar verder ondervragen kon. Hij trok zijnen degen en zou me aange vallen hebben, maar Margharita wierp zich tusschen ons beiden en smeekte me op deerniswekkenden toon, het huis te verlaten. Zij verklaarde, dat zij gelukkig was, dat zij het voor werp eener vurige liefde was, dat niets haar zou kunnen bewegen, haren minnaar te verlaten. Zij had de taal aangeleerd van den eerloozen kring, waarin zij verkeerd had, en beleed schaamteloos hare schande. „„Welke band zou heiliger kunnen zijn dan die welke ons aan elkander verbindt?" vroeg zij; „'tis de band eener liefde, die alleen met den dood kan eindigen. Diezelfde hartstocht bezielt ons beiden; onze smaak valt op 't zelfde. Wij leven slechts voor muziek en liefde." Zij wierp zich weenend aan zijne borst. „„Ge ziet het mijnheer," sprak hij op minachtenden toon „zij beklaagt zich niet over mijen zij verlangt niet terug te keeren naar haars va ders winkel." „Dit laatste werd door hem gezegd met onbeschrijflijke minachting, en i met eenen onbeschaamden blik op de losbandige weelde van het vertrek, eene soort van Armida paleis, geheel er op berekend, om den smaak te bederven en de ziel te ontzenuwen van hen, die 't bewoonden. „„Ik heb antwoord op mijne vra gen ontvangen, mijnheer," antwoord de ik; „ik zal wachten tot mijne kleindochter ontwaakt zal zijn uit dezen blinkenden droom, en ontdekt zal hebben, wat het zegt voor eene vrouw, te worden wat gij haar de eer gedaan hebt van haar te ma ken." „Krank naar de ziel, verliet ik het huis. Die korte ontmoeting met het in 't verderf gestorte meisje, te midden van hare zwierige pracht, had me pijnlijker aangedaan dan het geval zou geweest zijn, wanneer ik haar verlaten en in armoede had aangetroffen, want dan had ik haar als eene berouwvolle dochter terug kunnen brengen naar haren vader. Ik gevoelde echter, dat de ure des be- rouws moest komen, en ik besloot daarop te wachten. „Ik kon mijne studies te Parijs voortzetten. Ik had eene rustige ka mer gehuurd in eene der kleinere straten van de Marais, en ik bracht een goed deel van mijnen tijd door in het hospitaal, waar ik mijne dagen wijdde aan de studie der ontleed kunde, terwijl mijne avonden voor het meerendeel doorgebracht werden in het laboratorium van een' oud man, met wien ik veertig jaren ge leden de vergiftenleer bestudeerd had, en die in het proces Brinvilliers een der geraadpleegde deskundigen was geweest, en die wellicht meer bekend was met de geheime gift mengers van Parijs dan iemand van dezen tijd. Mijn leven was onder zulke omstandigheden alles behalve vervelend, daar ik bezigheden genoeg had, en me mocht wijden aan zaken waarin ik veel belang stelde; maar nooit liet ik eenen dag voorbijgaan, zonder een bezoek te brengen aan de straat, waarin Mr. Topsparkle woonde. Die woning was ook in de Marais, en geen tien minuten loo- pens van mijn eigen nederig verblijf. „Den eenen avond voor en den anderen na hoorde ik de klanken van muziek en vroolijkheid daar achter die schitterend verlichte venstersik zag Margharita in haar koets of in haren draagstoel gaanik zag daar allerlei dingen, die spraken van een leven, gewijd aan vermaak en losbandig heid. Op zekeren avond volgde ik den draagstoel naar het Opera Ge bouw; ik nam plaats in den bak, vanwaar ik mijne kleindochter in hare loge kon zien zitten, schitterend van diamanten, en ontegenzeggelijk was zij eene der bekoorlijkste vrou wen, die daar aanwezig waren. Mijne buren wezen haar elkander aan, en spraken over haar als over de mai- tresse van den rijken Engelschman. „„Is zij dan zijne vrouw niet?" vroeg ik. „Mijn buurman haalde de schouders op en antwoordde als een echte Parijsche cynikus „„Vrouw of maitresse daar- tusschen is tegenwoordig geen onder scheid, behalve dit, dat in sommige gevallen de maitresse de deugdzaam ste is. De vrouw van ieder aanzien lijk heer is de maitresse van een an der aanzienlijk heermaar ik geloof, dat er hier en daar wel eene Miss te vinden is, die getrouw is aan haren beschermer." „Dit soort van leven werd voort gezet gedurende een weinig meer dan vier maanden, en toen zag ik, dat Mr. Topsparkle's schitterende pracht verdwenen was, evenals een tooverpaleis uit een sprookje, en dat de woning in de Marais te huur stond. Hij was naar Londen vertrokken met zijn geheele gevolg, Fétis daar onder begrepen, dien ik verscheiden malen was tegengekomen in de straat, en die getracht had vrede met me te sluiten. Ik had echter elke poging tot toenadering zijnerzijds met de grootste minachting bejegend, en slechts bij ééne gelegenheid had ik me ver waardigd iets tegen hem te zeggen, 't Was geweest, om hem te beschul digen, dat hij Marghartita weggevoerd had onder den invloed van het Indie- sche bedwelmingwekkende middel, waarvan hij het geheim in mijn la boratorium had leeren kennen. „„Gelooft ge, dat zulk een middel noodig is geweest had hij met een grijnslach gevraagd. „Ge hebt de dame gezien. Indien zij een gevangen vogeltje is, ge zult me toch moeten toestemmen, dat zij veel met haar kooi opheeft." „Ik volgde den verleider naar Londen, en huurde daar eene goed- koope woning in de nabijheid van St. Martin's Lane, vanwaar ik bij dag 8D bij nacht er op uit ging om een wakend oog te houden over het leven mijner kleindochter. „Zij regeerde naar allen schijn als eenige meesteresse in het huis op Soho Square, maar zij vertoonde zich niet met Mr. Topsparkle in 't publiek op even vrijmoedige wijze, als zij dat te Parijs gedaan had. Zij werd Mrs. Topsparkle genoemd, maar hij stelde haar nergens als zijne vrouw voor, en zij scheen nu al haren tijd te be steden aan de ontwikkeling van haar muzikaal talent, onder de leiding van beroemde meesters, die dagelijks het huis op Soho Square bezochten. „Ik kwam na verloop van eenigen tijd te weten, dat er eenige reden voor deze afzondering bestond, daar zij eerlang moeder zou worden. Wordt vervolgd). Gedrukt bjj DE ERVEN LOOSJES, te Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 6