HAARL SCH Eerste Blad. No. 40. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Zeventiende Jaargang. 14-4. van WOENSDAG 22 Mei 1895. Nieuwsberichten. 1 TELE PH O O N N U KM E R TELEPHON1SCHE VERBINDINfl met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf ,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1—5 regels f0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Znidholiandsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Mei 1895. Amsterdamscbe tijd. Haarl.Hilleg.Leiden 8.50j-, 5.50,7.10, 8.80,9.50,11.10 's m., 12.30, 1.50, 8.10, 4.30, 5.50, 7 10, 8.30 'sav. HaarlemHillegom 9.50, 11.10 'sav. -j- Alleen des Vrijdags. Haarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 'tStation 7.30 'smorgens tot 10.30's avonds. Uit den Hout 7.50 'smorgens tot 10.50 'savonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Mei 1895. Tijd van Greenwich. Naar Am sterdam: 5.40. 7.25, 7.54. 8.37*, 9.10*, 9.25*. 10.4,10.20, ll.Sf, 11.15, 'sm. 12.17*, 12.32, 1.32. 1.52*, 2.25*, 3.8*, 3.19, 3.48*, 4.24,4.58*, 5.28, 5.43», 6.44-j-, 6 50,7.52*, 8.48, 9.17*,1 9.24', 9.37, 9.57*, 10.50, 11.8* 'sav. Van Amsterdam: 5.40, 5.55* 7.20f, 8.3, 9.7*, 9.16, 9.30* 9.45*, 10.40,11.5', 11.37 's m., 12.16*, 12.30*, 12.58, 1.28*, 2.35, 3.5*, 3.28*, 3.50, 4.6*, 4.40*, 5.6, 6.10-f, 6.36,7.40, 8.45*, 9.11, 10.—*, 11.—, 11.44 'sav. Naar Rotterdam: 6.24, 7-41-}-, 8.29*, 8.35, 9.30*, 10.8*, 11.28* 's morgens, 12,15, 12,51*, 1.58. 3.28*, 4 39, 6.31+, 7.6, 9.8, 10.23* 's avonds. Van Rotterdam: 5.8, 7.35*, 9.48-}-, 10.35, 'smorg., 12.40*, 1.—, 2.23*, 3.35*, 3.57, 5.31+, 6.35, 7.53*, 8.31, 9.56*, 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.14, 9.49 'smorgens, 1.31, 5.7, 9.43 'savonds. Naar IJmuiden: 5.50, 6.14, 7.31, 8.41, 9.49, 11.32'sm., 1,31,3.55, 5.7,7.10, 8.15, 9.43 's av. Van IJ maiden7.23, 7.58, 10.40 'sm., 12.10, 2.40, 4.54, 5.48, 7.19, 9.10, 10.18 'sav. Naar Zandvoort: 6.46* 7.44*, 8.38, 9.59*, 11.16* 'smorg., 12.44, 2.1*, 3.31*, 4.21 5.10* 5.31, 7.3, 8.11* 10.-* 'savonds. Van Zandvoort: 7.13*, 8.11*, 9.2, 10.48* 11.50* 'smorgens, 1.8, 2.48*, 3.58*, 4.46, 6.26, 7.25, 8.39, 9.—*, 10.26* 'savonds. De met gemerkte treinen stoppen aan de Halte Zandvoort (dorp). rram-Omuibns-Maatschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Mei 1895. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland): 7.35*, 8.20, 8.50,9.45,10.40, 11.5*, 11.40 'sm., 12.15, 1.—, 1.30,2.5, 3.-, 3.25,4.-, 4.40 5.5,6.10,6.40,7.50,8.35,9.10* 9.35, 10.10+ 'satonds. Van Haarlem (Station): 8.46* 9.48, 10.15,10.25,11.28*, 11.45'sm., 12.25*, 1.9,1.45,2.13, 2.50, 3.45, 4.11, 4.49, 5.23, 5.49, 6.49, 7.21, 8.28, 9.25, 9.58', 10.40 'savonds. *Van 1 Juni tot laSept. dagelijks. Overigen tijd alleen Zondags, -j-Alleen Zondags tot de Gr. Markt Telegraafkantoor. 1 Mei 1895. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 7.30 tot 's ar. 9.30 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 7.30—3.30's av. 5.308.30 mr. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, voot elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Mei 1895. Tijd van Greenwich. Openstelling van het kantoor: Dag van 7.30 'smorg. tot 9 uur'sav. Op Zondag van's morg. 7.30 tot 9,30 en van 11.30 tot 2.30 uur 's av. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, post- bewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagen, van 8.30 uur 's morg. tot 2.30 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's m. 8.30 tot 8.30 uur 's av.op Zon dag van 8.30 tot 9.30 ure 's m. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van '8morgens 7.30 tot 9 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 6.40, 8.10,10.40 'sm., 12.10,2.40, 6.10. 8.55 'sav. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.25 'smorgens, 2.30 'savoncin. Lichting der hulpbrievenbussen Botermarkt, Gr. Houtstr., 2e Hassel.str., Parklaan, Kaasplein Amsterd. Poort: 6.25, 9.40 'smorg., 1.40, 4.55, 8.10'sav. Florapark, Kampersingel, LeidscbevaartScbootersingel6.10, 9.25 'smorgens, 1.25. 4.40, 7.55 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6,10 en 12.25's av., binnenwijken 's m. 6.25 en 12.40'sav. Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 7.20,10.58,11.10's morg., 12.27", 1.47, 3.14*, 5.23*, 5.38* 6.39* 's av. Richting Rotterdam 7.36, 8.30, 11.23*'sm., 12.46,4.34*,6/26, 9.3*, 10.18* 's av. Richting den HeJder, 6.9, 9.44 's morg., 1.26*, 5.2*, 9.38* 's avonds.' De met worder Zondags niet gelicht. MUSEUMS enz. TE HAARLEM. Koloniaal museum op het Pavil joen. Ingang Terras beneden. Geopend dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden der Neder- landsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid hebben op vertoon van diploma vrijen toegang, donateurs met gezelschap, leden met 1 Dame. Voor de zon- en feest dagen zijn vrijkaarten op de werkdagen te verkrijgen tot een beperkt aantal. Museum van kunstnij verheid op het Paviljoen. Ingang Terras boven. Geopend dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden derNederland- sche Maatschappij ter bevordering van Nijver heid hebben op vertoon van diploma vrijen toegang, donateurs met gezelschap, leden met 1 Dame. Op Zondag toegang kosteloos. Bisschoppelijk museum voor kerke lijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche Bisdom, Jansstraat No. 79. Geo pend dagelijks, uitgenomen Zaterdag, Zon en Feestdagenvan 10 5 ure. Toegang 25 cents per persoon. Doorloopende toegangs kaarten voor een geheel jaar a 1 gulden. Museum der stad Haarlem op het Raadhuis. Geopend van 15 April tot 14 October alle werkdagen van 10—4 uur, van 15 October tot 14 April op die dagen van 10—3 uur tegen betaling van 25 cents de persoon, alleen op Zondagen kosteloos van 123 uren. De zoogenaamde oudheidkamer en de kamer met folterwerktuigen zullen als dan gesloten zijn. Het Museum is gesloten op Nieuwjaarsdag, den eersten Paaschdag, de beide Zondagen van de kermis en den eersten Kerstdag. Kinderen beneden acht jaren worden in het geheel niet toegelaten; kinderen van acht tot veertien jaren niet dan onder behoorlijk ge leide. Teyler's museum op het Spaarne. Geopend dagelijks, uitgezonderd Zaterdag, Zon- en feestdagen, van 113ure; van 1 Mei tot 30 September, Donderdags van 114 ure. Teyler's bibliotheek. Geopend alle werkdagen van 14 ure. Stadsbibliotheek Prinsenhof. Ge opend Woensdag en Zaterdag van 2—4 uur. Orgel-bespeling in de Groote Kerk. Dinsdag van 1—2 en Donderdag van 2—3 uur. „ONZE LEESTAFEL". Onlangs verschenen werken op aan vrage ter bezichtiging te verkrijgen bij De erven Loosjes, te Haarlem. BBMMELEK, (Dr. J. F. VAN) Uit Indië. Reisindrukken en Herinneringen uit onzen Archipel.ing. 2.25 Constantiöopel-Scheveningen. Gedenk- schrift, uitgegeven ten voordeele van de slachtoffers van de aardbeving te Constantinopel en den storm te Sche- veningening. 1. IBSEN, (HENDRIK) Kleine Eyolf. Too- neelspel in 8 bedrijvening. .50 NIEVELT, (C. VAN) Motieven ing. f 2.25 geb. - 2.75 Bnitenlandsohe nieuw verschenen werken. WALLACE, (L.) Guatamozin. le afl. Compl. in 24 afl, .10 RANGABÉ, Emaéh und Anderes, Autori- sierte Uebersetznng von Wilh. Lange, ing. v—.65 TAPPEINER, (Dr. H.) Lehrbnch der ArzneimittellehreiDg. *-3.90 WURM, (Dr. W.) Waldgelieimnisse, 2e, Verb, und verm. Anflage. Mit Illustra tion en von Ch. Vottelergeb. 1.95 BENT, (J. Th.) The ruined Cities of Mashonaland being a record of exca vation and exploration in 1891...geb. 4.90 COWELL, (Prof. E. B.) a. o. The Ja- taka or stories of the Buddha's former births, Vol Igeb. 7.80 MASON, (OTIS TUFTON) Woman's share in primitive culturegeb. 3.90 Bovenstaande werken zgn voorbanden bn de boekbandelaars de erven Loosjes HET VERSLAG. Vervolg. Het aandeel der gemeente in de lichting der Nationale Militie bedroeg voor 1894 110 man, berekend naar 431 ingeschrevenen. Onder de ingelijf- den zijn begrepen 21 plaatsvervangers en 3 nummerverwisselaars. Het laatste ter inlijving opgeroepen nummer was 303. De werkelijke sterkte der schutterij was 1182 man, het actief 548 man. Het verslag maakt met ingenomen heid melding, dat de aanvrage om eer vol ontslag van den Majoor-Commandant der Schutterij op aandrang van hooger hand werd ingetrokken. Het kader der onderofficieren, kor poraals en tamboers werd steeds vol- tallig gehouden. In 1894 zijn door den Schuttersraad tegen 129 leden der Schutterij vonnis sen tot betaling van boeten uitgesproken tot een bedrag van 574.50. Op enkele uitzonderingen na waren de manschappen bij gevorderde diensten steeds op hun post. Het verslag vermeldt tien Kerkge nootschappen met 17 kerkgebouwen en 23 leeraren en geestelijken. Do Gemeente telt 14 Scholen voor openbaar Lager Onderwijs, met 14 hoof den, 89 onderwijzers en 52 onderwijze ressen. Het getal leerlingen, 3090 jon gens en 2301 meisjes, beliep 5391, van welke 2994 kosteloos onderwijs ontvin gen. Het schoolgeld was van 7 Va cent per week tot 50.per jaar voor een kind, terwijl voor meerdere kinderen uit een gezin vermindering was toegestaan. Het gebouw der Rijksleerschool is eigendom der gemeente. De nieuwe kostelooze school letter F. werd 1 Mei 1894 in gebruik genomen. Aan jaarwedden van het onderwijzend personeel werd betaald f 117252.93', ter wijl bovendien aan hoofden 4833.33' vergoed werd voor huishuur. De toelagen en bijdragen tot oplei ding van onderwijzers beliepen ƒ1750. het onderhoud van Scholen, schoolmeu- belen, schoolboeken, schoolbehoeften, verwarming en verlichting, schoolbiblio theken, kosten van belooningen en jaar wedden bewaarders eischten ƒ22897,85', terwijl aan diverse posten in zake Open baar lager onderwijs nog werd uitge geven 6950,02. Het totaal der ont vangen schoolgelden was 43977,32, waarbij nog komt de vergoeding door het rijk, ongeveer dertig duizend gulden. Zeventien Scholen voor bijzonder Lager Onderwijs worden aangegeven met 17 hoofden, 51 onderwijzers, 52 onderwij zeressen, 27 mannelijke en vrouwelijke kweekelingen en 3708 leerlingen, van welke 831 kosteloos onderwijs ontvingen. Het beredeneerd verslag, uitgebracht door de Commissie van Toezicht op het L. O., deelt nog het volgende mede Wat de inrichting, de verwarming en de verlichting betreft, laten verschillende schoolgebouwen te wenschen over. Het schoolverzuim was het geringste aan de Tweede Burgerschoolhet beliep 2'/%. Aan een der kostelooze scholen bereikte dit 7.8%. Aan het schoolexamen voor kinderen die de school verlieten namen er 173 deel. Goede getuigschriften geven vrijstel ling van het toelatingsexamen op her halingsschool tn ambachtsschool, terwijl ook de werkgevers in deze getuigschrif ten gegevens vinden ter beoordeeüng van de jongen menschen, die zich tot hen vervoegen en opleiding verlangen in het een of ander ambacht of diensten aan- beiden. De uitslag van het schoolexamen was zeer bevredigend, waaruit blijkt dat „vele onderwijzers veel tact en paeda- gonisch inzicht bezitten. Zij geven oordeelkundig onderwijs, terwijl hun ijver en de goede leiding der hoofden moeten geroemd worden.'' De Rijkskweekschool voor onderwijzers telde 89 kweekelingen van 15 tot 19 jaar. Van deze behaalden 23 de akte bedoeld in art. 56a der wet L. O. De Kweekschool voor onderwijzeressen had 86 kweekelingen, van welke 18 de acte van onderwijzeres behaalden. Aan de Rijksnormaallessen namen 56 leerlingen deel. Drie behaalden de hulp akte. Van den Cursus tot opleiding van hoofdonderwijzers en hoofdonderwijze ressen behaalden 21 deel deelnemers de hoofdakte van den cursus tot opleiding van onderwijzers aan de R. K. Parochiale school deed één met gunstig gevolg examen als hulponderwijzer en aan de Christelijke Normaallessen namen 21 kweekelingen deel. De negen breischolen tellen 487 leer lingen. Het onderricht en de zorg der 1910 kinderen, die de 12 bewaarscholen bezochten, was opgedragen aan 12 on derwijzeressen en 50 helpsters. De Ambachtschool telde 68 leerlingen, waarvan 5 boven 18 jaar. Aan het toelatingsexamen in Mei voldeed één aspirant; 21 werden toege laten op het goed getuigschrift afgegeven door de Plaatselijke Commissie van toe zicht op het L. O. De Vereeniging De Ambachtschool telt 47 donateurs en 125 leden. (JVordt vervolgd Zooals reeds vermoed werd, zal de in bezitneming van Formosa offers kosten. De inboorlingen kwamen openlijk in opstand tegen de Chineezen de „gou verneur" van het eiland is zoo goed als door hen ingesloten en weigeren tevens het Japansch gezag te erkennen. Onder aanvoering van een jeugdigen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1