HAAELEMSCE Eerste Blad. No. 54 Zeventiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 10 Juli 1895. N ieuwsh erichten M Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 84 TELE PHOONNUM MER TELETHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden. f ,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stek. Prijs per Advertentie van 1—5 regels f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentim worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. -Noord-ZuidhoISandsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Mei 1895. Amsterdamsdie tijd. Haarl.Hilleg.—Leiden 3.50f, 5.50,7.10, 8.50,9.50, tl. 10 'im., 12.30, 1.50, 3.10, 4.30, 5.50, 7 10, 8.30 's&v. HaarlemHillegom 9.50, 11.10 's av. -j Alleen des Vrijdags. Haarlemsche Tramwaf-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Mei 1895. Tijd van Greenwich. Naar Am sterdam: 5.40. 7.25. 7.54, 8.37*, 9.10"*, 9.25*, 10.4, '10.20, 11.3-j-, 11.15, 'sm. 12.17*, 12.32,' 1.32. 1.52*, 2.25* 3.8*, 3.19, 3.48*, 4.24,4.58* 5.28, 5.43*, 6.44+, 6 50,7.52*, 8.48, 9.17*, 9.24*, 9.37, 9.57* 10.50, 11.8* 'sav. Van Amsterdam: 5.40, 5.55*, 7.20+, 8.3, 9.7*. 9.16, 9.30*, 9.45*, 10.40,11.5*, 11.37's m., 12.16', 12.30*, 12.58, 1.28*, 2.35, 3.5*, 3.28*, 3.50, 4.6*, 4.40*, 5.6, 6.10+, 6.36,7.40, 8.45*, 9.11, 10.-*, 11.—, 11.44 'sav. Naar Rotterdam: 6.24, 7.41+, 8.29*, 8.35, 9.30*, 10.8', 11.28* 's morgens, 12,15, 12,51', 1.58. 3.28*, 4 39, 6.31f. 7.6, 9.8, 10.23* 's avonds. Van Rotterdam: 5.8, 7.35», 9.4Sf, 10.35, 'smorg., 12.40*, 1.—, 2.23*, 3.35*, 3.57, 5.31-j-, 6.35, 7.53*, 6.31, 9.56*, 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met -j- zijn eiprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.14, 9.49 'smorgens, 1.31, 5.7, 9.43 'savonds. Naar IJmuiden: 5.50, 6.14, 7.31, 8.41, 9.49, 11.32'sm., 1,31,3.55,5.7,7.10, 8.15,9.43'sav. Van IJmuiden: 7.23, 7 58, 10.40 'sm., 12.10, 2.40, 4.54, 5.48, 7.19, 9.10, 10.18 'sav. Naar Zandvoort: 6.46* 7.44*, 8.38, 9.59', 11.16* 'smorg., 12.44, 2.1*, 3.31", 4.21 5.10*. 5.31, 7.3, 8.11*, 10.—* 'savonds. Van Zandvoort: 7.13*. 8.11*, 9.2, 10.48* 11.50* 'smorgens, 1.8, 2.48*, 3.58*, 4.46, 6,26, 7.25, 8.39, 9.10.26* 'savonds. De met gemerkte treinen stoppen aan de Halte Zandvoort (dorp). Tram-Omnibus-MaatschapplJ. BloememlaalOverveenHaarlem. 1 Mei 1895. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj: 7.35*, 8.20, 8.10,9.45.10.40,11.5*, 11.40 'sm., 12.15, 1.—, 1.30,2.5, 3.-, 3.25,4.-, 4.40 5.5,6.10,6.40, 7.50, 8.35, 9.10*, 9.35, 10.10+ 'sa\onds Van Haarlem (Station): 8.46* 9.48, 10.15,10.25,11.28*, 11.45 'sm., 12.25* 1.9,1.45, 2.13, 2.60, 3.45. 4.11, 4.49. 5.23, 5.49, 6.19, 7.21, 8.28, 9.25, 9.58*, 10.40 'saionds Van 1 Juni tot 15Sept. dagelijk». Overigen tijd alleen Zondags, -j- Alleen Zondags tot de Gr. Markt Telegraafkantoor. I Mei lb95. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 7.30 tot 's av, 9.30 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 7.30—3.30's av. 5.308.30 lur. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, vori elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Mei 1895. Tijd van Greenwich. Openstelling van het kantoor: D»g van 7.30 'smorg. tot 9 uur'sav. Op Zondag van's morg. 7.30 tot 6,30 en van 11.30 tot 2.30 uur 's av. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, post- bewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagen, van 8 30 uur 's morg. tot 2.30 uur 's av. Voorde Spaarbank van 's m. 8.30 tot 8.30 uur 's av.op Zon dag van 8.30 tot 9.30 ure 's m. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 7.30 tot 9 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 6.40, 8.10,10.40'sm., 12.10,2.40, 6.10. 8.55'sav. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7 25 'smorgens, 2.30 'savond». Lichting der hulpbrievenbusserBotermarkt, Gr. Houtstr., 2e Hassel.str., Parklaan, Kaasplein Amsterd. Poort: 6.25, 9.40 'smorg., 1.40, 4.55, 8.10'sav. florapark, Kampersingel, Leidscbevaart, Schootersingel6.10, 9.25 'smorgens, 1.25, 4.40, 7.55 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.10 en 12.25 's av., binnenwijken 's m. 6.25 en 12 40'sav. Lichting aan hetStation: Richting Amsterdam 7.20,10.58,11.10 's morg., 12 27", 1.47, 3.14', 5.23', 5.38* 6.39* 'sav. Richting Rotterdam7.36, 8.30,11.23"'sm., 12 46,4.34',6 26, 9.3*, 10.18* 'sav. Richting den Helder, 6.9, 9.44 'smorg., 1.26*, 5.2*, 9.38* 'savonds. De met wordet Zondags niet gelicht. „ONZE LEESTAFEL". Onlangs versohenen werken op aan- trage ter bezichtiging te verkrggen bg De erven Loosjes, te Haarlem. AGATHA. Vertellingen uit den Bijbel. Met 32 pluten naar Gust Doré. le Afl. compleet in 4 afl0.40 Catalogue raisonné des tableaox et des Sculptures du Musée royal de La Haye (Mauritsbuis) 1895ing. 2.50 DISSELHOFF (J.) Keizer Wilhelm. 2 dln. ing. 0.90 Guide to the famous watering-place Sche- veningen on-the-sea, the town of the Hague and its Surroundingsing. 0.55 MARIE (Tante). Voor onze kleinen. Be rijmde vertellingen uit »'t Verteluurtje" van Hinse Stamperiusing. 0.30 REDICHEM (A. v.) Jonker Frans 2 dln. ing. 4.90 Enitenlandsche nieuw verschenen werken. HUMBERT (G Madagascaring. 2.20 BOCCACCIO (G.) DieHundertErzahlung- en des Decameioning. 1.30 FRöLICH (Dr. O.) (Jeber Isolations- und Fehlerbestimmungen an eleklrischen An- lagen. Mit 132AbbildungenimText.ing. 5.20 HAMPE (Dr. J.) UeherGeisteskrankbeitea ïnfolg9 Schwefelkohlcnstoff- Vergiftung. ing. 1.05 HOHENHAUSEN (Freifrau vot) Neues- tes Handbuch über die Vorschiiften des feinen Anstandes und der guten Sitten. ing. 1.— LAINER (A.) Anleitung zur VerarbeituDg photographiscber Rückslaude sowieznr Erzeuguug und Prüfung phoiographi- scher Gold-, Silber- uud Piatinsalze. Mit 13 Abbildungening. 1.95 SCHMIDT (Dr. E. v.) Systematische An- ordnungen. ing, 6.50 SCHMIEDEBEKG (Dr. O.) Grondriss der Arzneimittellehre 3te umgearbeitete Auflage.ine. 3.90 SGHULZE (E Lilhia Heicynica Verzeich- nis der Minerale des llarzts und seines Vorlando.iDg. - 2.75 ABEL (R.) Cricket and how to play it ing. 0.35 Bovenstaande werken zgn voorhanden bg de boekhandelaars de erven Loosjes. De groote oude man, de grijze gewezen premier van het Engelsche ministerie, de Heer Gladstone, heeft er het bijltje bij neergelegd. Aan de kiezers te Mid lothian, die hem gedurende vijftien jaar naar het Parlement afvaardigden, heeft hij kennis gegeven, dat hij voor eene nieuwe kandidatuur bedankt. Gladstone is dus van het staatskundig tooneel af getreden. Zijne groote verdiensten als staatsman vinden algemeene erkenning, zelfs bij zijne politieke tegenstanders. In het begin van zijn politieke loopbaan behoorde hij tot de conservatieven, maar al voortwerkene sleten van zijne mee ning in deze de scherpe kanten af en eene langzame doch zekere omwenteling had in zijn denkbeelden plaats, tot hij zich zeer beslist schaarde aan de zijde der liberalen en hun partijhoofd werd. Gladstone scheen echter voor zijne tjjd- genooten te hard te gaanzijne vrienden liet hij achter zich, zij verlieten hem. Scheuring kwam er in de liberale partij en de breuk heelde zich niet, vandaar allerhande botsingen, welke den ouden heer niet weinig leeds veroorzaakten. Gelukkig kan van hem niet gezegd worden, dat hij zijn roem overleefde, zooals dit met Bismarck het geval is. En nu zal het de vraag zijn wie van het tweetal zich het best in den staat van rust schiktBismarck, gedwongen door den wil des keizers of Gladstone die vrijwillig gaat, doch gedrongen door de omstandigheden. Voor de weredltentoonstelling van 1900 wil de Parijsche gemeenteraad twin tig millioen francs geven, doch onder voor waarde, dat de winsten der exploitatie voor de eene helft aan den staat voor de andere aan Parijs komt; dat van de twee paleizen, die voor die gelegenheid zullen gebouwd worden een het eigen dom worde van Parijs en die stad accijnsen zal mogen heffen op de j benoodigde bouwmatrialen. Uit een en ander blijkt, dat Parijs nogal wat over heeft voor de zaak. De president der Fransche republiek heeft de weduwe ontvangen van een kolonel der artillerie, Petitpied, en van haar de vlag aangenomen van he twin tigste regiment artillerie, welke vlag in '70 door haar man, toen chef van het regiment te Straatsburg, is gered. Op het oogenblik van de capitulatie name- Ij lijk verbrandde Petitpied den stok van de vlag en begroef het doek in zijn kelder. Terwijl hij gevangen zat le Co- blentz, keerde zijne vrouw naar Straats burg terug, en hoewel haar huis vol Duitschers was, wist ze gedaan te krij gen, dat ze er overnachtte. Des nachts sloop ze naar den kelder, haalde de vlag uit den grond en voerde het doek meê in de kleederen van haar zuigeling. Latei- naaide ze de vlag tusschen haar klee deren. Thans krijgt het kleinood eene plaats in de verzameling van het Hotel der Invaliden. Omtrent den aanslag tegen het leven van den chef der politie te Berlijn, be staat de meening, dat de dader te Ber lijn moet gezocht worden en dat de brenger van het kistje aan de post te Fürsterwolde eene als man gekleede vrouw is geweest. Deze vrouw op te sporen is tot heden vruchteloos gebleven. Het spoorweg ongeval te Antwerpen moet, zooals nu blijkt uit de verklaringen der reizigers hieraan te wijten zijn ge weest, dat een wisselwachter den wissel had omgezet, waardoor de trein op verkeerd spoor liep. De locomotief, ten der en een tweetal rijtuigen waren reeds op dat verkeerde spoor, toen de wachter, zijn nalatigheid bemerkende en die wil lende herstellen, den wissel omzette, waardoor het overige gedeelte van den trein op een naastliggend spoor moest rijden. Dit natuurlijk onmogelijk zijnde, kantelde het derde rijtuig, met het be kende ongelukkige gevolg. De machinist stopte onmiddellijk en de passagiers konden uitstijgen en hun medereizigers uit hun benarden toestand verlossen. Er bestond nu nog vrees, dat de bliksemtrein naar Parijs den veron gelukten processie-trein zou beloopen, waardoor de onheilen niet te overzien waren geweest, maar deze is nog intijds afgetelegrafeerd kunnen worden. De verontrustende berichten omtrent het Keizer Wilhelmskanaal laat de Duitsche regeering tegen spreken. Zij stelt vast, dat de diepte der vaargeul negen meter bedraagt. Niettegenstaande de ingezetenen van Kevelaar allen besloten hadden geen huizen of gronden te verkoopen of te verhurer aan ondernemers van publieke vermakelijkheden, van welken aard ook, is een hunner er toch ingeloopen, omdat men dezen onkundig had gelaten omtrent het doel van het huren van een stuk grond nabij het station, waarop nu het „panorama" zal verrijzen. Om nu zoo mogelijk nog te voorkomen, dat het „panorama" wordt opgebouwd, neemt men zijn toevlucht tot alle mogelijke middelen. Zoo moeten b.v. de bouw ondernemer en de werklieden van het „panorama" buiten Kevelaar logeeren, omdat hun binnen de gemeente unaniem huisvesting geweigerd wordt. De Parijsche gemeenteraad heeft den geneesheer Roux, den ontdekker van het heilserum tegen diphteritis, eene gouden medaille verleend. De uitreiking dezer onderscheiding geschiedde in eene bui tengewone zitting van den Raad. De heer Pasteur was door ongesteldheid verhinderd, de plechtigheid bij te wonen. Twee boksers te New-York, beroemd heden in hun vak, hielden een wedstrijd, waarbij de een werd doodgeslagen. De prijswinner werd aangeklaagd wegens doodslag, maar de jury sprak hem vrij. Op den Vesuvius hebben zich twee nieuwe kraters gevormd, welke stroomen lava verspreiden in de richting van Resina. fn Bristol, Amerika, stond een menig te volk op een brug te kijken naar een roeiwedstrijd. Plotseling zakte de brug in, ruim zeshonderd menschen raakten te water, doch niemand liet er het leven bij. Wel waren er velen ernstig gekwetst. Er bestaat kans, dat de Engelschen ten laatste van hun eigenaardig stand punt ten opzichte van hun munt- en maatstelsel zullen afdalen tot het deci male stelsel. Eene commissie in deze, sedert Februari werkzaam gesteld, heeft geadviseerd, dat het Engelsche stelsel behoort veranderd te worden, aangezien de handel bij den tegenwoordigen toe stand schade lijdt. In een der Protestandsche kerken der Londensche volkswijk Whitechapel is het sedert Zondag geoorloofd gedurende den dienst te rooken. Bij ontgravingen bij den Vesuvius, op een terrein, gelegen in de nabijheid van de plaats waar eenmaal Pompeji stond, moeten belangrijke oudheden ge vonden zijn, die ook door hun innerlijke waarde een aanzienlijk kopitaal ver tegenwoordigen. Het gevondene moet reeds door Rothschild gekocht zijn. De vinders schijnen echter omtrent de zaak liever het stilzwijgen te bewaren, met het oog op de gevolgenzooals men weet, verbiedt de Italiaansche wet [den

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1