HAARL SGH No. 56 Uitqave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 84 Zeventiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 17 Juli 1895. Eerste Blaci. N ieu wsberiehten TELEPHOONNUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf ,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1—5 regels 10.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. „ONZE LEESTAFEL". Onlangs versohenen werken op aan vrage ter bezichtiging te verkregen bij De erven Loosjes, te Haarlem. BEEKMAN (AA Dc meest nadeelige of de meest voordeelige wyze van land aanwinning in de Zuiderzee?ing. f<0.25 BERRINGTON (B. S.) English as it is spoken or instructive and amusing dia loguesing. 1.40 KUIPER (A. C.) Een huis vol meisjes. Naar het Engelschgeb. 2.25 LöBKE'S (Dr. W.) Geschiedenis der Beel dende kunst voor Nederland bewerkt door A. W. Weiss man. Met 617 hout gravuren naar teekeningen en schilde rijen van de voornaamste meesters. 2e druk. Afl. 1. compl. in 17 afla 0.45 PAGEL (Dr. A.) en Dr. A. J. Swaving, Sche kunde en eenige Landhuishoudkun dige takken van Nijverheiding. '1.50 WARD (Mrs. Humphry). Bessie Costrell iog. i.50 geb. t 1.90 Bniteolandsche nieuw verschenen werken. GRIESBACH (Prof. Dr. H.) Physikalisch- Chemische Propaedeutik. le Hiilfte. ing 3.90 Heidel berger Blatter (Halbmonatliche) 1895 Hit. 10.65 Kieler Haftn (Der). Mitden Ankerplatzen der Kriegsschiffe aller bei der Eiöffnungs- Eeier des Nord-Ostsee-Kanals vertrete- nen Nationen. Mit Erkl. der Schiffs- namen, Angaben über Giösse, Besat- zungsstiirke u. s. wgeb. 0.65 Bovenstaande werken zijn voorhanden bjj de boekhandelaars de erven Loosjes. SPANJE. In de Raadzaal van het Museum van Kunstnijverheid op het Paviljoen alhier had Zaterdag eene voordracht plaats van den Heer F. W. van Eeden tot onderwerp hebbende Reisherinneringen aan Spanje. De heer van Eeden bracht in herin nering, dat de reis als toerist was ge- daan van einde April tot einde Mei en dus de indrukken meer als een panora ma te beschouwen zijn. Na vermeld te hebben, dat het bin nenkomen in Spanje plaats had door Gascogne, wees Spreker als in 't voor bijgaan op de heerlijke dennenbosschen, daar voor vijftig jaar geplant, met eene kleine verzuchting betreffende de vele onbebouwde streken in Nederland, waar het evenzoo zou kunnen zijn; de ge noemde streek ademt welvaart. Het Noorden van Spanje is rijk aan hoornen en reeds het binnenkomen stemt den toerist gunstig. Toch is het of op Spanje een embargo rust. Het wordt bijna niet bezocht, hoezeer deEngelschen getracht hebben, het als toeiistenland in trek te doen komen. Van Parijs naar Madrid is het zes en dertig uren sporens, Madrid is geen wereldstad, het draagt een eigenaardig cachet. Men leeft er als in eene groote familie en langs de straten ziet men ossen en ezels ais trekdieren, hoezeer er het tramwezen zeer ontwikkeld is, wat tot het juiste overzicht van de stad veel meer bijdraagt dan reisboeken enz. kunnen doen. Wie te huis studie ge maakt heelt van de Spaansche taal, zooals men dit doet uit boeken, kan zich te Madrid niet verstaanbaar maken. Spreker besprak het plein in die stad waar de beruchte autodofé's plaats haddenhet is herschapen in een vrien delijk park. Het standbeeld van Cervantes, Spanjes wereldberoemden schrijver van de Don Quiehot trok vervolgens de aandacht. Op het Prado is het vermaarde Schilderij-museum met de kunstwerken van Velasquez, den meest beroemden Spaanschen schilder en in het bijzonder was daar aantrekkelijk de schilderij voorstellende de verovering van Breda van dien meester. Spreker deed opmer ken, dat Velasquez en Hals veel met elkaar gemeen hebben, dat de eerste met de werken van Hals bekend was, en die misschien wel tot zijne groote kunst hadden medegewerkt. Het Escuriaal, gesticiit door den in Holland zoo bevreesden Filips II, is een uitgestrekt gebouw in den vorm van een rooster. Hier vroegen de aandacht de kamers, bewoond door dien vorst, die nu niet dadelijk uitmuntten door smaakvolle meubileering. In het Escu riaal is een kerk er bevindt zich een kamertje in, met een raam, dat uitziet op het hoogaltaar. Toen Filips II door de vreeselijke ziekte, waaraan hij is overle den, was aagetast, liet hij zich daarheen dragen tot het bijwonen der godsdienst plechtigheden. Spreker trok hier een lijn tusschen Nederland en Spanjebeide landen ge lijken in vele opzichten op elkaar. De tuin in het Escuriaal kon Spreker niet behagen, streng en steil afgepast; na tuur en dogmatiek zijn vijanden. Toledo lag aan de beurt. Hier werd in herinnering gebracht de zeer ont wikkelde kunstnijverheid, die hier vroe ger bloeidede beroemde wapenfabrieken hier vroeger bestaande, zijn vervallen en de kunst om ijzer en staal in te leggen met goud, wordt nog maar schaars beoefend. Het Museum van Kunstnijverheid bezit hiervan echter nog eenige proeven, waarvan enkele vertoond werden. Natuurlijk woonde Spreker een stie rengevecht bij. De beschouwing ervan heeft evenwel den indruk, dien hij er vroeger van had, wel wat gewijzigd. Beschouwt men den Spanjaard in zijn aangeboren zin voor het veefokken en den lust om te strijden tegen dieren en neemt men hierbij in aanmerking dat de gevechten slechts zelden een menschen leven kost, dan staan zij, althans volgens een Spaansch schrijver, volstrekt niet lager dan onze sport. Sevilla gelijkt op Napels. De vrou wen weten er zich te kleeden en zijn zeer gesteld op een bloem in het kapsel. Het Alcazar spreidt eene Oostersche j weelde ten toon en algemeen bemerkt men er nog den invloed der Mooren, die hier vroeger zetelden. Spreker maakte met ingenomen heid gewag van eene tentoonstelling van vrouwelijke handwerken aldaar. Fraaie proeven van textiele kunst vielen daar te bewonderen en reeds zijn pogin gen aangewend om althans een deel ervan ook op de huidige tentoonstelling van textiele kunst op het Paviljoen ter bezichtiging te stellen. De bedelaars zijn niet alleen te Sevilla, doch ook in geheel Spanje een ware last. 't Is een soort van bedelen met vergunning, doch ook deze lieden blijven zelfs bij weigering van een aalmoes, fatsoenlijk. Bij Granada kwam in de eerste plaats het Alhambra ter sprake. Gesticht door de Moorsche koningen is het een heerlijk overblijfsel van Moorsch-Arabische bouw kunst. Na verschillende lotswisselingen en verbouwingen is toch nog veel over gebleven, dat in hooge mate de aandacht trekt. Van verschillende gedeelten ervan stelde Spreker fraaie fotografieën ter bezichtiging. De terugreis ging over Madrid. Hier was het juist kermis. Een vergelijking met de Nederlandsche kermissen, ge paard met. drinken en schreeuwen en wanorde, viel ten gunste van Spanje uit. De schoonste stad van Spanje noemt de Spreker Barcelona. Daar wordt veel aan muziek gedaan en veelvuldig be speelt men er de mandoline. De verschillende indrukken samen vattende, betuigde Spreker van Spanje te houden zooals het is. Het zou zeker de moeite loonen, als de Heer Van Eeden er toe kon beslui ten zijne reisindrukken meer uitgebreid en voor talrijker publiek te behandelen. Wij stellen ons voor, dat eene serie van lezingen hierover niet alleen ten goede zou komen aan hen, die de heerlijke oude bouwwerken van Spanje wenschen te kennen in verband met het Spaansche volk en de zijne geschiedenis, maar een goed opmerker en een onderhoudend verteller als de Heer Van Eeden heeft zeer stellig te beschikken over een aan tal bijzonderheden, die zeker in ruimen kring de aandacht zullen vestigen op het weinig bezochte, min bekende Spanje. Concert van het Domkoor. Van het Bestuur der Haarlemsche Bachvereeniging was het een uitnemende gedachte, het Berlijnsche Domkoor, dat thans in ons land eenige concerten geeft, opnieuw bij hare leden te introduceeren. De beminnaren van vocale-muziek heb ben de gelegenheid, zich aan den reinen, volmaakten zang dezer kerkzangers te verkwikken, niet ongebruikt laten voor bijgaan. Een zeer talrijk publiek toch was op het aangegeven uur in de eerbiedwaar dige Sint Bavo samengestroomd, de dingen, welke komen zouden, met ver langen wachtende. Men weet, tot welk een groote vol maaktheid deze zangers het in de ver tolking der a capella koren hebben ge bracht; hoe bewonderenswaardig de stemmen samenvloeien tot een wellui dend geheelhoe bovenal het religieuse karakter der voorgedragen zangstukken zijne werking doet gelden en als als het ware tot een aandachtig en plech tig toeluisteren aanmaant. Het programma voerde den hoorder diep in het verleden terug. Aanvan gende met het Et incarnatus est van Josquin Desprez (14501521) den beroemden leerling uit de Nederlandsche School van Okeghem gaf het ir. historische opvolging werken van Senfl, Vittoria, Bach en Mozart, om te eindi gen met een tweetal moderne, in kerk- stijl geschreven werkjes, Wirf dein An- liegen attf den llerrn van Naumann en ilotette van Albert Becker. Had men in de eerste gelegenheid, de stijlvolle voordracht te bewonderen, in de laatst genoemde nummers paarde zich daaraan de frissche, pittige klank der stemmen, waaronder de bassen in de eerste plaats mogen genoemd worden. Zeldzaam vol en orgelachtig is het door hen ontwikkelde geluid aan het geheel geeft het eene volheid, die de klanken draagt naar de uiterste hoeken van het groote gebouw. De solo's voldeden goed, doch bewezen, dat de kracht van het Koor meer schuilt in de eenheid en goede evenredigheid dan in de kwaliteit der stemmen. Het ensemble, de soberheid en gelijk matigheid der nuances roept menigmaal effecten in het leven, welke elke ge dachte aan het stoffelijke op den achter grond dringt en den zang maakt tot eene uiting van hoogere openbaringen. De heer Ezerman had de welwillend heid, de voordrachten met een paar orgeistukken aan te vullen. Vooral het Andante van Mailly maakte een voor- treffelijken indruk. De uitvoering in haar geheel was der Bachvereeniging in volle mate waardig en heeft ongetwijfeld aan de vele aanwezigen eenige even genot volle als verheflende oogenblikken ge geven. De directeuren van „Bach" welke zich in het belang der leden zoo zeer beijveren, daarvoor den warmsten dank. Met genoegen deelen wij nog mede, dat de Heer W. Ezerman benoemd is tot Eerelid der Bachvereeniging. B. Eerste Kamer In de Donderdag ge houden zitting zijn de heeren Schimmel- pennick v d. Oye en van Marle beëe- digd. Aangenomen werden de overeen komsten met Engeland betreffende ar bitrage in zake het geschil over de „Costa Rica Packet"; de grensregeling op Nieuw Guineaverlenging van de tijdelijke regeling der vikarie-goederen supple- toire begrootingen o.a. van Binnenl. zaken, waarbij de Min. uitbreiding van het aantal distrikts-veearfsen onnoodig bleef achten verder de bevorderingswet van officieren bij de marine-reservede overeenkomst voor den lokaalspoorweg Gouda— Schoonhoven onteigening van den spoorweg AlkmaarHoorn, en voor afwatering van gronden in den nieuwen Maasmond geldleening voor het Suri- naamsch immigratie fondswijziging der Indiesche comptabiliteitswet, na krachtige aanbeveling van de heeren Pijnacker Hordijk en Fransen van de Putte aanleg van een spoorweg Fort de KoekPojakombo, en dat in zake bepalingen omtrent de verveningen. Bij het wetsontwerp tot uitvoering van art. 191 der Grondwet achtte de Heer Vlielander Hein de bevoegdheid van de waterschapsbesturen tot het ma ken van keuren over te laten aan de beslissing van Provinciale Staten ook maakte Spreker nog verschillende andere opmerkingen. De heer Fokker maakte bezwaar, dat niet geregeld is de wijze van transaktie bij schikking van besturen en bekeurden. Ook de heer Melvil van Lijnden maakte tal van op merkingen. Op voorstel van den heer Fransen van de Putte werd besloten de behandeling te verdagen, in de hoop dat de Reg. bij memorie zal antwoorden, en de Ministers van Justitie en van Binnenl. Zaken dan tegenwoordig zullen zijn. De Kamer is verdaagd tot Donderdag 18 Juli, des namiddags 2y2 uur. Van Cuba wordt nog medegedeeld, dat onder de Spaansche troepen ziekte heerscht. Dit verklaart in zekeren zin de immer inkomende aanvragen om l

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1