EAARL SCH Xo. 16 Wereldkroniek, Eerste Blad. No. 57. Uitgave; van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 84 Zeventiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 20 Juli 1895. Kerf. Vereen, tot bevordering van Zondagsrust. Nieuwsberichten. telephoonnummer telephon1sche verbinding met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf— ,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stnk. Prijs per Advertentie van 1—5 regels f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën warden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 wr6y dta alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. In de Brits che verkiezingen js het aanvankelijk voor de liberalen misge- loopen. Men bericht, dat te Limerick, Ierland, een dynamietman gekozen is. Elf jaar geleden had hij de hand in de ontplof fing van het Victoria-station en was in het bezit gevonden van vreeselijke werk tuigen in den vorm van bommen. Hoe men er heil in ziet, een man met zulk een verleden, aandeel in de regeering te verleenen Nog worden uit Ierland botsingen tusschen de partijen gemeld, zoo zelfs dat de aartsbisschap van Dublin tot eendracht aanspoorde. Indien er geen eind komt aan de vijandschap, zeide de prelaat, zal alles uitloopen op schande en ellende en zal Ierland tot spot der natiën zijn. Of dit wijs, waarschuwend woord de politieke hartstochten zal bedwingen, is te hopen, maar niet te verwachten. De Franschen men noemt ze de meest vellichte natie willen nogal eens buiten recht en wet gaan. Men weet, dat stierengevechten bij de wet zijn verboden, doch telkens wordt tegen de bepaling gehandeld, het meest in Zuid-Frankrijk, thans weer te Montde Marsan een stadje met zesduizend in woners. Eene menigte toeschouwers uit den omtrek was bij de voorstelling tegenwoordig en een lid der Kamer zat bij het feest voor. De officieele persoon was gezeten tusschen een Senaatslid en den maire der stad. De gewone straf voor zulke wetsovertredingen is eene boete van tien francs voor elk der aan- leggers van het feest. Natuurlijk krijgen de Franschen op deze wijze ongeveer den indruk, dat de wetten er zijn om ze niet na te komen. Onlangs was de chef der politieke afdeeling van politie te St. Petersburg verdwenen. Het blijkt thans, dat hij eerst naar Denemarken was getrokken. Thans is hij te Kiel in een krankzin nigen gesticht opgesloten. Men zegt, dat de man gekweld was door huiselijke zorgen. Het aantal der jtarlijks te Parijs in de abattoirs geslachte paarden, waarvan het vleesch voor voedsel bestemd is, neemt steeds toe. In 1894 werden 20,000 paarden gedood, waar tegenover slechts het geringe aantal van 120 verkoop plaatsen staat. Nn trok het de aandacht der politie, dat in de winkels van fijne eetwaren voor buitengewoon lage prijzen geconserveerde sausen verkrijgbaar wa ren en deze grif koopers vonden, voor namelijk van wege de restauranus. Een nader ingesteld onderzoek bracht aan den dag, waar het groot aantal geslachte paarden bleef en werden eeuige fabrieken bekend, welke aan hare af nemers „sauces piquantes" leverden, die zoogenaamd heetten afkomstig te zijn van schapen, runderen, varkens, enz! Het verbod van de Belgische regeering voor den invoer van nederlandsdi vee, deelt men mede, werkt zeer nadeelig op den handel onzer talrijke veehouders en veehandelaars. Aan smokkelen durven zij zich niet wagen, daar wegens de jongste verscherping der controle aan de grenzen, dit thans te gevaarlijk werk is. Een onzer voornaamste veehandelaars Doet Uwe inkoopen liefst niet •p Zondag. Waarom zoudt gij geheel onnoodig de Zondagsrust van anderen storen? Het Bestuur der Afdeeling. van de is direct na uitgave voorhanden in den Boekhandel van DE ERVEN LOOSJES. Prijs 10 Cents. Stamboeloff, de gewezen minister-pre sident van Bulgarije, is Maandagavond te Sofia door drie personen aangevallen en gevaarlijk gewond aan hel hoofd, den rug en een der handen werd bij den pols bijna afgesneden, waardoor waar schijnlijk amputatie zal noodig zijn. Aanvankelijk verkeerde de gewonde in een staat van verdooving, welke het ergste deed vreezen. Dinsdag kwam het bewustzijn terug. Van verschillende zij den ondervond de familie Stamboeloff veel deelneming, men verdiepte zich in gissingen omtrent de daders en de aan leiding; het algemeen gevoelen was dat persoonlijke wraakneming in het spel is. Men herinnere zich, dat de veel be sproken staatsman in een soort van ge vangenschap verkeert. Zoo is hem ver boden buiten Sophia te gaan, en niet tegenstaande zijne gezondheid geducht geschokt is, was hem voor een paar maanden verboden naar het buitenland te gaan tot herstel. Steeds blijkt hij onder politietoezicht te staan en om deze reden beschuldigde mevrouw Stam boeloff de politie van medeplichtigheid aan den moordaanslag. Er bestaat tegenwoordig een streven om het met Rusland goed te maken, dat nog steeds Bulgarije en vorst Ferdinand niet heeft erkend. Stamboeloff had zich altijd ten sterkste tegen de Russische invloeden verzet en zoolang hij wat te zeggen had, was dit onmogelijk. Doch hij wist de verwarde toestanden in zijn land in orde te brengen en toen dit groote werk gereed was, zocht vorst Ferdinand zich van hem te ontslaan, wat gelukt is. Nader wordt nog medegedeeld, dat de lijfknecht van Stamboeloff, bij eene poging om zijn meester te ontzetten, door een inspecteur van politie is neer gesabeld, en dat dit althans zou wijzen op medeplichtigheid der politie, terwijl verder de aangevallene in twee der aanvallers persoonlijke vijanden had herkend. Zij moeten behooren tot eene bende, die het al lang op zijn leven ge munt had. Voorts wordt er op gewezen dat de politie gemakkelijk de moorde naar had kunnen vatten, indien ze ge wild had. Enkele Duitsche bladen beschuldigen reeds Vorst Ferdinand van aandeel in den aanslag gehad te hebben en dit op grond van het feit, dat niet alles is aangewend om den man, aan wien Bulgarije zijne vrijheid te danken heeft, i te beschermen en schromen niet de daad een politieke moord te noemen. Inmiddels heeft de regeering eene belangrijke geldsom uitgeloofd voor de ontdekking van de daders. Te laat begint men te Sofia in te zien, dat Stamboe- lofl beter lot verdiend heeft, dan indien hij weer herstelde het overige van zijn leven in vreeselijk verminkten toestand door te brengen. Latere be richten vermeldden de arrestatie van de koetsier, die bij den aanslag in dienst van Stamboeloff was. Stamboeloff is inden nacht van Woens dag op Donderdag overleden. Woensdag avond na tien uur heeft hij niet meer gesproken; toen trad de doodstrijd in. Stamboeloff was geboren te Tirnova. Uit den kleinen middenstand geboren, legde hij zich toe op de rechtsgeleerd-1 held en vestigde zich als advocaat in zijne geboorteplaats. Na het aftreden van Alexander van Battenberg werd Stamboeloff regenten bewerkte de keuze van Ferdinand van Koburg, welke vorst uit dien hoofde zeer veel aan hem was verplicht. Stamboeloff was echter geen gemak kelijk man. Zijn zucht tot onafhanke lijkheid verhinderde de aansluiting bij Rusland, in vele opzichten gewenscht, wat hem vele vijanden berokkende. Allerhande beschuldigingen werden te gen hem aangevoerd, totdat ten laatste eene commissie werd benoemd ten einde zjjne schuld te onderzoeken. Dit onder zoek is nog loopende. Stamboeloff' wist. dat een complot be stond, dat ten doel had hem te ver moorden, hij wist, wie de hoofdpersonen waren en dat de regeering ze liet begaan. Zeer waarschijnlijk echter heeft de overledene van alwat tot de zaak in betrekking staat, aanteekening gehou den, dit was zijn plan. Zoo dus de re geering van Vorst Ferdinand geen beslag legt op de nagelaten papieren, zou het wel kunnen zijn, dat mettertijd interessante onthullingen te wachten zijn. Zooals men weet werden in de laatste jaren van tjjd tot tijd in Nederland ge heimzinnige brieven ontvangen uit Bar celona, waarin de belofte werd gedaan, verborgen schatten aan te zullen wijzen, altijd als men zeker bedrag overmaakte. Menigeen is er ingeloopen. De bende, die dit kostelijk handwerk dreef, is thans gevangen genomen, zoodat men althans in de vijf eerste jaren in dit opzicht geen hinder zal ondervinden, tenzij in middels een ander de zaak voortzet. Van Mevr. Miolan Carvalho, de on langs overleden beroemde zangeres, leest men een kluchtig avonduur, dat zij in hare tooneelherinneringen heeft verhaald en te Marseille plaats had. Zq was zeer gesteld op soep, en als zij in de eene of andere opera zong, gebruikte zij altijd een bord soep na iedere groote scène. Op zekeren avond, toen zij te Marseille Lucie de Lammer- moor zong, had zij persoonlijk bij een restaurateur in den omtrek van den schouwburg een bord soep besteld, dat zij tusschen het 2e en 3e bedrijf wilde verorberen. Er was bevel gegeven, den brenger of de brengster van de soep, die precies kwart voor tienen komen moest, terstond bij de zangeres, toe te laten. Er werd echter met de bezorging wat al te veel spoed gemaakt. Want terwijl Lucie met Itavenswood op het tooneel aan het zingen was, kwam daar opeens een dienstmeisje met een soep terrine te voorschijn, dat met luider stem riep: „Mevrouw, mijnheer, hier is de soep!" Het meisje, 'twelk niet begrepen had, dat zij achter de scher men op Mevr. Carvalho moest wachten, had bij dit haar onverwacht debut een onverwacht debuut, een lachsucces van De Figaro verhaalt, dat alle Fransche bedienden aan het Engelsche gezantschap te Parijs hun ontslag hebben gekregen en door Engelschen zullen worden ver vangen. Alleen de eerste bediende Mon- ceau is gebleven, doch zal eveneens ont slagen worden. Twee jaar geleden is een bediende, zekere Louis, door den particulieren secretaris betrapt, op het oogenblik, dat hij het telegrammen-kistje van den gezant opende. Hij is onmiddellijk ont slagen en sedert hebben de overige Fransche bedienden gemerkt, dat zij nauwkeurig werden gadegeslagen, doch een ontslag hadden zij niet verwacht en zij waren dan ook zeer verbaasd, toen hun 15 Mei tegen 30 Juni de dienst werd opgezegd. De vorige week heeft zich een ernstig onheil voorgedaan in het nonnenkloos ter te Limerick, Ierland. Al de in dat klooster aanwezige vrouwen zijn vergif tigd. Twee harer zijn reeds overleden, twee zijn stervende en het aantal zieken bedraagt acht en zestig. Groote verontwaardiging heerscht te Génève, nu het Hof van Cassatie te Parijs, heeft uitgemaakt, dat de nalaten schap van den Hertog van Brunswijk vail 42 millioen francs voor 20 jaar bij zijn overlijden aan de stad nagelaten daar de overledene domicile had te Parijs, had moeten berecht worden on der de Fransche wet, zoodat feitelijk niet alleen de heltt der nalatenschap moet komen aan de afstammelingen er is zekere Heer Civry, wiens groot moeder morganatisch met den Hertog gehuwd was maar ook Génève aan de Fransche schatkist nog de kleinigheid moet betalen van 3,800,000 francs voor successie-rechten. Het is dan ook niet waarschijnlijk, dat de stad hierin zal berusten. De Staten van Zuid-Amerika zijn kort aangebonden. Men herinnert zich de burgertwisten in Peru. Eenige Bolivi- anen hadden toen schade geleden en de Staat Bolivia eischte hiervoor vergoe ding. Peru meende echter dat er geen reden tot schadeloosstelling bestond en Bolivia, hierover boos, stelde zijn ulti matum. In antwoord zond Peru twee duizend soldaten naar de Boliviaansehe grens en ware er alsnog geen reddende engel, dan ware het zoo goed als zeker, dat er een oorlog te wachten stond. Deze reddende engel is verschenen in de gestalte van den nuntius. Partijen hebben in beginsel goedgekeurd het benoemen van een scheid ingsgericht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1