HAARLEMSCH Eerste Blad. No. 60. Zeventiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 31 Juli 1895. Nieuwsberichten. (Jitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 84 TELEPHOONNUMMEK TE1EPHON1SC HE VERBINDINS met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf ,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1—5 regels f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 13 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. „ONZE LEESTAFEL". Onlangs verschenen werken op aan vrage ter bezichtiging te verkrygen by De erven Loosjes, te Haarlem. Agenda ten gebruike bij het Middelbaar Onderwijsgeb. 060 LAAR (Mr. A. R. van de) Landnatio nalisatie. Beoordeeling van de vóór en tegen Landnationalisatie aangevoerde grondening. 2.50 OTJïDA. Huwelijks-Candidateii (Geïll. No vellen Bibl. No. 43)ing. 0.10 "WINKLER (Dr. T. C.) Gids op het Stranding. 0.50 Bnitenlandsche nieuw verschenen werken Daheim Kalender 1896geb. 1. DENSMORE (Dr. E.) Wie die Natur heilt1. Schrotbrot und Entziindung. .ing. 0.30 Obst als NahrungiDg. 0.35 iDie Nahrung des Paradieses .ing. 0.35 Kurze Darstellung des Systems der Statkemehllosen Kosting. 0.55 GEISSLER (Fr Trostbueh lür Alle, die üder den Tod nachdenken. Eine wis- senschaftliche Bekiimpfung der Todes- furchting. 1.30 HARLAN (WALTER) Neue Traktiitchen. ing. 1.65 HOFFMANN (Dr. F. A.) Vorlesungen über Allgemeine Therapiemitbesonderer Berücksichtigung der inneren krank- heiten. 4te umgearbeitete Auflage.iug. 6.50 MARTENS (K.) Wie ein Strahl verglimmt. Dramaing. 0.65 THIEME (C. L.) Richard Wagner im Dienste französischer Maler. Eine kri tische Studieing. 0.65 MTJIR (J.) Agriculture, practical and scientific....geb. 2.50 Bovenstaande werken zijn voorhanden bij de boekhandelaars de es.ven Loosjes. Dat Stamboeloff in zijn vaderland eene groote partij tegen zich in 't harnas had gejaagd mag wel blijken uit het feit, dat zijne vrouw en zuster Bulgarije zullen verlaten, waar haar leven in gevaar is, naar men vreest. StamboelofFs vijanden dreigen zelfs met opgraving van het lijk en schending van het graf. Doch dat Stamboeloff ook zijne vrien den had, mag blijken uit het geval van een Hongaarschen wijnkooper, leverancier van prins Ferdinand, die een bestelling van den prins afwees, omdat Stamboeloff tot zijne vrienden behoorde; en dat juist in een tijd nu de prins zooveel met zijne tegenstanders heeft af te drinken, als hij weer in zijn rijk mocht terugkomen, wat ten zeerste wordt betwijfeld, na tuurlijk door zijne tegenstanders. Spot tend wordt zelfs aangemerkt, dat het wijs van hem gezien is, geen retourbiljet naar Sofia genomen te hebben. Onder het opschrift „Twee slachtoffers van den vrijheidsstrijd" geeft het week blad de Amsterdammer een mooie plaat van Braakensiek. Zij stelt Stamboeloff voor op zijn doodbed, aan het hoofdeind der sponde verrijst de gestalte van Prins Willem van Oranje. Deze spreekt over het lijk de volgende woorden, uit Marnix van St. Aldegondes lied: Het Vaderland getrouwe Waart gij tot in den dood. Wat men ook van Stamboeloff'moge zeggen, zijn naam als eerlijk man schijnt onaangetast te zullen bijven. Zijne we duwe blijft nagenoeg onbemiddeld achter. Te Worms wordt eene brug over den Rijn gebouwd, die niet minder dan drie millioen mark zal kosten. De Franschen zijn niet gelukkig met hun pas te St. Nazaire te water gelaten pantserschip Masséna. Het is op een rots geloopen en het zat onbewegelijk. Men hoopte nu op den aanstaanden hoogen vloed. Vijf stoomschepen hebben te ver geefs beproefd het gevaarte vlot te krijgen, maar het is toch ten laatste gelukt het monstervaartuig uit zijne banden te verlossen. Omtrent de oorzaak van den Cubaan- schen opstand worden genoemd de suiker en de tabak. Wat de suiker betreft wordt mede gedeeld, dat vroeger van Cuba werden uitgevoerd voor vijftig millioen dollars doch de beetsuiker heeft haar eene zoodanige concurrentie aangedaan, dat zij van de markt is verdrongen, waar door de planters verarmden en ontevre den werden. Dan vinden tienduizend Cubanen werk in den tabaksbouw op Florida; deze steunen het opstand comité te New-Vork met twintigduizend gulden per maand en hoewel de Amerikaansche overheid de meest strenge onzijdigheid in acht neemt; komen toch de geweren der in- surgenten uit Amerika. Natuurlijk is de Spaansche regeering niet opgewassen tegen het suikervraag- stuk, en het zal te bezien staan ot, als de Cubanen hun wensch, geheele af scheiding van Spanje, verkrijgen, dit vraagstuk, de levenskwestie voor Cuba, zal opgelost worden. Inmiddels verwijt men in Spanje den maarschalk Campos, dat hij zich te veel bloot geeft en dat zoogenoemde daden van persoonlijken moed niet passen voor een bevelhebber, wien het lot van dui zenden Spanjaarden is toevertrouwd. Op St. Domingo zijn vijftigduizend patronen in beslag genomen, afkomstig van New-York en bestemd voor Cuba. Het geschil tusschen Engeland en Brazilië over het eiland Trinidad zal wel geen ernstige gevolgen hebben. Beide regeeringen zijn reeds in over leg getreden, om het geschil in der minne uit te maken. Trouwens, het rotsachtige en onbewoonde eiland is het de moeite niet waard om daarover twist te zoeken. Waarschijnlijk zal het eiland, ondanks het protest der Brazilia nen, wel in het bezit der Engelschen blijven, op de wijze die men van Enge land gewoon is, als zij meenen dat zij iets behooren te bezitten, waar eene andere natie prijs op stelt. Blijkens berichten uit Parijs, hebben bij de ontsporing van den pelgrimstrein tusschen Ponthevy en Saint Brieuc 12 personen het leven verloren, waaronder twee stokers en twee machinisten. Het ongeval werd veroorzaakt, daar de ma chinist verzuimde de snelheid van den trein te matigen bij eene kromming in den weg. De locomotief en vijf waggons werden toen uit de rails geworpen. De gewonde reizigers zijn naar het hospitaal te Saint-Brieuc vervoerd. Men vindt het opvallend, dat daar het vorige jaar iets dergelijks plaats had, ook met een trein voor pelgrims. II De Duitschers zien in de opgave be treffende den financieelen toestand des Rijks, dat er geen nieuwe belasting ontwerpen noodig zijn. Dit verblijdt hen, doch zij zijn verwonderd dat de minister van financiën voor enkele maanden uit rekende, drie en veertig millioen te kort te zullen komen en dat hij hiervoor eene tabaksbelasting noodig had, die genoem de som moest opbrengen. Tot hunne verbazing schijnt nu het donkere deficiet niet meer te bestaan en onwillekeurig denkt men dan aan met cijfers goochelen. Bulgarije wordt druk besproken. In vele kringen gelooft men niet aan de terugkomst van Prins Ferdinand en houdt men zich verzekerd, dat spoedig de Sobranja zal bijeen geroepen worden om een nieuwen vorst te kiezen, die dan zou staan onder oppertoezicht van een Russischen Kommissariswelke ver wikkelingen dan nog uit een en ander kan voortspruiten is niet te bepalen. Ook bestaat de meening, dat een en ander, zelfs zonder den moord op Stam boeloff zou hebben plaats gehad, maar dat het treurig feit de zaak verhaast heeft, daarvan houdt men zich zelfs te Sofia verzekerd. De mijnontploffing te Bochum is in hare gevolgen ernstiger geweest dan men eerst meende. Zij had plaats tus schen den derden en vierden mijnvloer. De vierde vloer was ingestort, zoodat men van daar verder met ladders moest wer ken. Met levensgevaar werden de plaatsen des onheils bereikt. Eerst werden zeven min of meer ernstig gekwetsten en vervolgens lijken boven gebracht. Van de vier en veertig personen, die daar werk ten zijn niet velen gered, doch hoewel nog niet allen zijn boven gebracht, heeft men op het levend boven brengen vol strekt geen hoop meer, omdat de atmos feer er zoo vergiftigd is, dat zelfs de red- dings-brigade om die reden gestadig moet afgelost worden. Eugénie Buffet, de café chantant-zan geres, die tegenwoordig met eenige ka meraden door Parijs trekt en zingt ten voordeele van de armen van Parijs, heeft in de laatste dagen een paar onaange name oogenblikken gehad. Zij was gaan zingen in de Halles, aan den kant waar de vruchtenverkoopsters zitten. Eerst ging alles goed, totdat de vele bewon deraars, die met de divette meewande- len op haar tournée, een aanval deden op de manden met perziken en abriko zen. Dat duurde niet lang: de „dames de la halle" hadden zangers en consorten spoedig op de vlucht gejaagd. In de Handelsbeurs ging het niet veel beter; nauwelijks weerklonken er eenige noten of het bestuur van de beurs ver zocht Eugénie Buffet beleefd maar drin gend heen te gaan. Deze ging, maar begaf zich naar den commissaris van politie om zich fe beklagen. Op de effec tenbeurs eindelijk hetzelfde tooneel. De bladen raden Mile Buffet aan, als zij straatzangeres wil zijn, ook te doen als straatzangers en niet te gaan waar ook deze niet komen mogen. In een Bank te New-York zal eene brandkast geplaatst worden van bijzon der maaksel. Het zal de grootste en sterkste brandkast der wereld zijn, be stand tegen brand en inbrekers. Het gevaarte weegt 650,000 pond en de buitenste deuren wegen 20,000 pond ieder. Deskundigen konden er in acht dagen tijds geen opening in krijgen, zelfs niet met het gebruik van de krach tigste ontploffingsmiddelen. Deze groote schatkist bestaat uit eene reeks van kisten binnen eene groote kist. Bijzondere afdeelingen zijn er in aangebracht om zakken met goud in te bergen en iedere afdeeling is voorzien van eene deur, die tegen dynamiet is bestand. Te Schmitten, in het Zwitsersch kan ton Freiburg, heeft men in een kiezel groeve een belangwekkende oudheidkun dige ontdekking gedaan. Men vond daar drie menschengeraamten, een wel 7 voet lang, waarvan twee nog in goeden staat met ongeschonden tanden, allen gelegd met het gezicht naar het westen en op die geraamten eenige bronzen gespen, fraai versierd, een gedeelte van een armband en een gladden bronzen vinger ring. De Fransche luchtreiziger Berson heeft met een luchtballon de grootste hoogte bereikt, waarop de mensch tot nu toe geleefd heeft. Op 6000 M. hoogte, bij een temperatuur van 25.5° C. was hij zeer wel, alleen was bij eenigszins ver moeid en had hij wat hartkloppingen. Op 7500 M. begon hij uit stalen cylin ders zuurstof in te ademen. Op 8400 M. was hij korten tijd bewusteloos. Op 8700 M. bij 30.8° C. was hij geheel normaal, terwijl hij iedere seconde zuurstof inademde. Toen hij 9100 M. bereikt had was zijn ballast op, maar hij meent, dat hij gerust nog 1000 M. hooger had kunnen stijgen. Zeker soort van medici en medische tijd schriften zegt de Daily Chronicle worden nooit moede, alarm te slaan. Zij achten den dag verloren, waarop zij het publiek niet deden rillen door de ontdekking eener nieuwe bron van levens gevaar. De eene week is het 't scheer bekken in den barbierswinkel, dat tot besmetting aanleiding geeft, dan weer worden losloopende katten als rondbreng- sters van bacteriën in den ban gedaan. Vuile bankbiljetten en ongewasschen geldstukken kunnen, zoo waarschuwt men, genoeg microben met zich voeren om een half dozijn epidemieën te veroor zaken. Zelfs ratten en muizen, wordt plechtig aan den vreesachtigen bewoner verzekerd, zijn niet zonder schuld aan het verspreiden der ziektekiemen. De paniek der giftige oesters schijnt in En geland haar natuurlijken dood gestorven te zijn. Maar nu is de beurt aan het houten plaveisel, om voor kweekplaats van bacteriën te worden uitgekreten: die van diphtheritis en een menigte an dere ziekten, besmettelijke oogziekte in begrepen. Gelukkig verzekert dr. Blyth, dat dit «algemeen geloof" op onvoldoende ge gevens berust. Oogziekten en diphtheritis komen voor, ook waar een houten straat- bekleeding onbekend is; immers, stof wolken kunnen zeer goed beide ziekten veroorzaken, en zijn ongetwijfeld veel- vuldiger en lastiger op gewone straten. Een jhouten plaveisel verspreidt somtijds een onaangenamen reuk, maar ammoniak en zwavelwaterstof bevatten meestal geen ziektekiemen, en de stoffen waarmede de blokken gedrenkt worden, kunnen zooals een oogenblik nadenken toch reedg

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1