HAAEL11BC5 Eerste Blad. No. 62 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 84. Zeventiende Jaargang- 144; van WOENSDAG 7 Augustus 1895. Nieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS: Per drie maandenf—,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs pep Advertentie van 1—5 regels f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrij'dagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. „ONZE LEESTAFEL". Onlangs verschenen werken op aan vrage ter bezichtiging te verkrijgen bij De erven' Loosjes, te Haarlem. Agenda ten gebrnike -bij het Hooger On derwijs 1895-96geb. f 0.60 Agenda ten gebruike bij het Middelbaar Onderwijs 1895-96.....'geb. 0.60 BEEKMAN Bzn. (J. H.) De Honden vriend. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van den hond. Naar het Hoogduitsch van M. J. Schu ster ing. 0.90 De Kanarievogel. Geïllustr. Hand boekje voor de verzorging en de ver pleging van den Kanarievogel. Naar het Hoogduitsch van W. Boeker, ing. 0.90 HELM, (C.) Op verkeerde paden en an dere schetsen voor jonge dames...geb. 1.60 HOVEN (Thérèse) Nonnie en andere verhalengeb. 1.50 TOLSTOI ZOON (Graaf Leo) Het blauwe boek. Een pendant van de Kreutzer- Sonate van Graaf Leo Tolstoiing. 0.50 Bnitenlandsche nieuw verschenen werken. DUNAN (Ch.) Théorie psychologique de 1'Espaceing. 1.40 GALIPPE BARRÉ, Le pain. (Pby- siologie, Composition, Hygiëne)..ing. 1.40 ALETHAGORAS, Unser Gymnasial-Un- terrichting. 0.40 Gymnasiale Bildang ond sittliche Erziehung der Jugend BENED1KT (Prof. Dr. M.) Die Seelen- knnde des Menschening. 3.90 BOOS-JEGHER (E.) Stickerei Buchsta- ben für Schalen, Dessinateure, Sticke- rinnen etc. Ausgabe in einem Heft..ing. 1.95 Stickerei-Monogramm f. Schalen, Dessinateurs, Stickerinnen etc. Heft 16 i ing. 1.65 BUCH für Alle (Das) 111. Fam. Zeitung zur Unterhaltung und Belehrung Jahrg. 1896 Hft. 1ing. «0.20 FRANKE (E.) Kalligraphischc Novifaten Hft. 2. ing. «1.95 Hft 3. ing. 1. FRANKE'S Initialen und Schriftheften (Prakt. Anwendung von)ing. 1.30 FRANKE (E.) Neue Initialen Hft. 1—12 ing. 1.05 JACOB (C'hr.) Gesundes und kraEkes Nerven8y8tem.geb. 6.50 HaUSELMANN (J.)Kleine Farben—Lehre für Volks- und Kunstgewerbliche Fort- bildnngsschulen. Mit Farbentafel und 3 Holzschnittening. 0.95 HaUSELM ANN'S LetztesZeichentaschen- buch für den Lehrer. 300 Motive für das Wandtafelzeichnening. 2.15 LANGE (Dr. O.) Schemata zum ein- zeicbnen ophthalmologischer Krank- heitsbefnndeing. 1.20 VOGEL (Dr. Fr Theorie Elektrolytischer Vorgange. Mit 1 Abbildung im Texte iDg. f 3.25 VOLKMER (O.) Die Photo-Gravüre zur Herstellung von Tiefdruckplatten in Kupfer, Zink und Steining. 5.20 GEIKIE (Sir A.) Memoir of Sir Andrew Crombie Ramsay. "With portraits, geb. 8.15 Bovenstaande wecken zijn voorhanden bjj de boekhandelaars de erven Loosjes Uit Aniche, departement du Nord, wordt eene ernstige anarchistische aan slag gemeld, bij gelegenheid dat de mijndirecteur Vuillemin er den dag vier de, waarop hij voor vijftig jaren bij de mijncompagnie in dienst trad. Na een dienst in de kerk zou men zich in optocht naar het feestterrein begeven waar aan de arbeiders, ten getale van ongeveer duizend, een maaltijd was bereid. Eensklaps werden op den jubelaris vijf revolverschoten gelost, die hem op drie plaatsen wondden, doch op hetzelfde oogenblik hoorde men eene ontploffing en de aanrander sloeg, afschuwelijk ver minkt, op den grond; een bom,die hij waarschijnlijk onder de menigte had willen slingeren en die hij bedekt bij zich droeg, was te vroeg gesprongen. De moordenaar was eerst zes en twintig jaar. Wraakzucht was hier de drijfveer. De wonden aan Vuillemin toegebracht zijn niet levensgevaarlijk, doch de na werking op den vier en zeventig jarigen man laat zich nog niet bepalen. Het was bekend, dat hij zijne vijan den had; drie en twintig van de vier duizend werklieden hadden geweigerd bij te dragen tot het aanbieden van een eeregeschenk. Zaterdag heeft de Belgische Kamer met eene meerderheid van negentien stemmen het wetsartikel dat het onder wijs in den godsdienst op de school bedoelt, aangenomen terwijl met nog geringer meerderheid van stemmen ver worpen werd een amendement waarbij de gemeenten gemachtigd worden het onderwijs in den godsdienst niet te geven. Gustaaf Jawanswitsj, de veekoning der Russische steppen, is eigenaar van vijf en dertig duizend honden, die ter bewaking dienen van zijne anderhalf millioen schapen. In het Oosten van Londen is gebrek aan water, iets wat in jaren niet is voorgekomen. Van zooveel belang moet dit gerekend worden, dat men ernstig vreest voor epidemiën. Niet alleen ontbreekt het waschwater, doch ook het drinkwater is slechts schaars te bekomen. Men is zeer ontevreden op de water maalschappij, die niet het noodigeschijnt gedaan te hebben om in dezen nood te Zaterdag middag is de Auchenarvie kolenmijn in Schotland, terwijl er vijftig personen in werkten, onder water ge loopen. Veertien arbeiders zijn er bij omgekomen. Men schrijft het ongeluk toe aan het volloopen van een naast gelegen verlaten mijn, waar men in langen tijd niet naar had omgezien. Tusschen de Spaansche stations Mora- vel en Canaverel, nabij de Portugeesche grenzen, is aan de treinreizigers een minder alledaagsch avontuur overkomen. De trein maakte een bocht, toen de machinist den weg versperd zag door een troep stieren, die niet werden be waakt. Hij liet de stoomfluit gillen, de dieren werden daardoor verschrikt en liepen weg, op één na, die den kop boog en aanstalten maakte om zich met den trein te meten. De uitslag was niet ge lukkig voor hemhij werd midden door gesneden. Doch in zoover had hij suc ces, dat de locomotief derailleerde. Het personeel der machine deed nu een beroep op de passagiers om een handje te helpen. Men ging krachtig aan den arbeid. De stieren evenwel, die gevlucht waren, keerden terug, schenen woedend te wor den door het zien van het bloed van hun makker en vielen op de reizigers aan. Deze staakten nu hun werk in allerijl en zochten een schuilplaats in de waggons. Daar zaten zij nu opge sloten. Nadat echter het eerste oogenblik van schrik voorbij was, begonnen de gendarmes, die eiken trein in Spanje vergezellen, aan tegenweer te denken. Met behulp van het treinpersoneel voor zagen zij zich van groote steenen en be gonnen den vijand te bombardeeren. Dit gevecht duurde ruim twee uren. Bij het vallen van den avond nam de kudde den terugtocht aan en sukkelden de reizigers naar het naastbij gelegen station. Te Luka in Hongarije is een moord ontdekt onder de volgende omstandig heden. Uit die gemeente vertrok voor eenige jaren een meisje om als ltellnerin te gaan dienen. Blijkbaar had zij eene goede betrekking, want van tijd tot tijd zond zij geld over. Voor een paar maan den deelde het meisje aan haar familie mede, dat zij thuis zoude komen, haar koffer werd vooruitgezonden, doch het meisje verscheen niet. Na eenige dagen steeg uit de kofier een verfoeie- lijke lucht. Men opende dien en vond er het lijk van de terugverwachte. Niet tegenstaande een onmiddellijk ingesteld onderzoek is de sleutel tot de misdaad nog niet gevonden. Uit Spanje wordt bericht, dat met Ji'eT? oog op Cuba de reserve der lichting 1891 onder de wapenen is geroepen. De Spaansche bladen worden beticht de nederlagen der Spanjaarden te verzwij gen. Zoo goed als zeker moet zijn, dat in den slag bij San Louis de Spanjaarden zeshonderd man aan dooden verloren en vierhonderd hunner soldaten naar de Cubanen overliepen, doch de officieele berichten melden hiervan niets; het zijn Amerikaansche bladen, die een en ander mededeelen. Thans gaat een gerucht, dat de Cu- baansche opstandelingen gebrek aan de ziel van den oorlog, aan geld, hebben. Hieraan is misschien toe te schrijven, dat een der hoofden moet verklaard hebben, dat de opstand zou afnemen, als Spanje tot hervorming wenscht over te gaan. Dat dit laatste niet zoo dadelijk zal geschieden, mag blijken uit de groote offers nog steeds door de regeering ge bracht tot versterking der troepen en aanschaffing van geweren. Op Cuba heerscht thans de regen- mousson, en die duurt tot October waarschijnlijk zijn dus voor dien tijd geen belangrijke krijgsbedrijven te wachten. In Noord Amerika zijn proeven ge nomen met pneumatische kanonnen. De hiertoe gebezigde luchtdrukmacliine ont wikkelt tot zevenhonderd paardenkracht en perst de lucht samen tot tweehon derd atmosfeeren. Het stuk wordt ge richt met een elektrisch draaitoestel en de uitwerking der projectielen moet vreeselijk zijn. De trefzekerheid schijnt men echter niet bereikt te hebben. Te Londen heeft de bekende operet tezangeres, mej. Kempshall, een eisch tot schadevergoeding ingesteld tegen den heer Holland, een rijk koopman uit Liverpool, wegens het verbreken eener trouwbelofte. Zij eischte 120.000 gulden, doch kreeg niets. Het treurigste van de geschiedenis was nog, dat de dame reeds vroeger langs gerechtelijken weg den heer Hol land had vervolgd, doch de zaak was toen door de advcoaten van beide par tijen in der minne geschikt. Mejuffrouw Kempshall zou duizend pond sterling hebben. Ongelukkig hadden de advocaten de schoone dame niet geraadpleegdzij weigerde de schikking en procedeerde nu verder zonder advocaat. Niet minder dan driehonderd minnebrieven bracht zij in het geding, en toen zij het pro ces verloren had, klauterde zij op de bank der advocaten, schreeuwde en stiet allerlei beleedigingen uit. Zij moest met geweld verwijderd worden. De Local Express maakt een telegram openbaar uit Foochow van 3 Augustus, waarin melding wordt gemaakt van een verschrikkelijken moord, te Kucheng op Christenen gepleegd. Onder de gedooden bevinden zich vijf vreemde vrouwen. Mevrouw MounetSully, de echtge- noote van den beroemden Franschen tooneelspeler,gaat nooit naar den schouw burg, waarin haar man speelt. „Waar om zou ik het ook doen?" vroeg zij eens verbaasd. „Moet ik mij ook nog des avonds voor iaten schreeuwen wat hij den ganschen dag doet, daarvoor bedankt ik; ik heb er genoeg van." Dezer dagen deden twee vrijwilligers uit het garnizoen te Wesel een zonder linge vondst buiten de stad. In de na bijheid van het officierscasino in het kamp ontdekten zij nabij een telegraaf paal, licht met aarde bedekt, een siga renkistje, inhoudende omstreeks veertig gulden, terwijl eenige passen verder een gevulde granaat lag. Na kennisgeving aan de autoriteiten lieten dezen het projectiel springen, dat zonderling ge noeg, eveneens met geld bleek gevuld te zijn, terwijl in den omtrek tien ge deeltelijk gesmolten goudstukken en een massa verkoold papieren geld als over blijfselen bij elkander werden verzameld. Uit de ongewone wijze om een granaat als spaarpot te gebruiken maakt men op, dat de eigenaar of wellicht de on rechtmatige bezitter met de behandeling van dit gevaarlijk springmiddel geheel onbekend is geweest. De gebruikte sigarenkist was volgens het merk uit Munster afkomstig. De in aanbouw zijnde moutfabriek der groote bierbrouwerij te Pilsen, die in October a. s. zou geopend worden, is door brand geheel vernield. Het vuur verspreidde zich zoo snel, dat de werk lieden, die er aan den arbeid waren, zich slechts met groote moeite konden redden. Een werkman, die uit de derde verdieping op straat sprong, werd ge vaarlijk gewond. Ook werden twee der brandweermannen gekwetst. De waarde van het gebouw, met inbegrip van de machines, wordt op 4,000,000 Mark geschat. De brandweer kon wegens ge brek aan water den brand niet bedwin gen. Uit Sofia komen geen gunstige be richten. Prins Ferdinand werd door de Bulgaarsche pers aangevallen op eene wijze, die hem den moed bijna moet doen verliezen. Ook de Engelsche pers gaat hierin in zooverre mee, dat zij meent te kunnen veronderstellen, datdezending naar Rusland totaal is mislukt en dat, nu het Bulgaarsche volk, door zijne na- lijke beschermers, Rusland en Frankrijk is in den steek gelaten, er geen Euro-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1