Wereldkroniek, Eerste Blad. A o. 35 No. 75 Zeventiende Jaargang. 144 JLX JOL X*> JCV JLi JU il& O KJ JLJL met Amsterdam. Ned. Vereen, tet bevordering van Zondagsrust. Doet Uwe inkoopen liefst niet •p Zondag. Waarom zoudt gij geheel onnoodig de Zondagsrust van anderen storen? Nieuwsberichten. Uitgave van HE EB VEN Lf'OSJES, Gedempte Oudegracht 84 TELEPHOO NNTJMMER Lc ijl £k f pp; IfeC A LJ TELEP HON 1 SC H E VERBINDING ADVERTENTIEBLAD ABONNEMENTSPRIJS: van ZATERDAG 21 September 1895. Per drie maandenf—,25. fVEKSOHIJNI: franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1-5 regels f 0.25, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond. Afzonderlijke nommers 3 centen per stnk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. Advertmtiên worden aangmomm tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Het Bestuur der Afdeeling. VAN DE is direct na uitgave voorhanden inden Boekhandel van DE ERVEN LOOSJES. Prijs 10 Cents. MUZIEK. In het Park van het Brongebouw gaf het Stedelijk Muziekkorps, onder de leiding van den heer Ch. P. W. Kriens, Dinsdagavond eene uitvoering van harmoniemuziek, welke ten volle verdient, met een kort woord besproken te worden. Het programma was geheel gewijd aan werken van Richard Wagner, den grootmeester der moderne muziek, die blijkbaar door den heer Kriens hoog wordt geëerd en wiens werken door dezen met groote toewijding worden ten uitvoer gebracht. Achtereenvol gens werden gemaakt fragmenten uit Tannhauser, Lohengrin, Parsifal, Wal kure, Rienzi, Holliinder en Rheingold, terwijl de uitvoering met eene brillante fantasie op Tannhauser werd besloten. Het gelukte den heer Kriens met de vertolking van dit buitengewone pro gramma, welke zich in al hare onder- deelen kenmerkte door een duidelijke en sprekende voordracht, een schoone harmonische eenheid en eene zaakkun dige muzikale behandeling, zeer veel in druk te maken. In afwijking van de gewoonte, om aan tuinmuziek slechts de halve aandacht te schenken, was heel het talrijk opgekomen publiek waaronder onze bekende muzieklief hebbers thans een-en-a! oor. De plechtige stille, welke daardoor ontstond, gevoegd bij de rust in de natuur om ons heen, droeg het hare bij tot ver booging van de stemming, welke Wag ner's muze wist te wekken en de diepe beteekenis van zijne muziek nog beter te doen gevoelen. Want, welke houding men ook meent te moeten aannemen tegenover deze expressieve kunst, dit eene zal wel door allen ook na de hier bedoelde bescheiden Wagner ver tolking zijn gevoeld, dat zij in hare oneindige verscheidenheid van structuur en vormen en in den rijkdom van af wisselende uitingen, haren oorsprong vindt in een gevoelsleven van den ver- hevensten aard. Vooral de werken uit de laatste periode, waartoe de (liegen de Hollander, Tannhauser en Lohengrin den overgang vormen en welke de mu ziekdrama's Tristan, Meistersinger, Ni- belungenring en Parsifal omvat, doen zich kennen als [concepties, waarin de mysteriën van het hoogste hare open baring vinden. Ten einde eenen indruk te geven van den ontwikkelingsgang vanWagners talent in hoe vage trekken dan ook zou eene uitvoering in historische volgorde aanbeveling hebben verdiend. Waarschijnlijk is eene indeeling van het programma naar tijdsorde achter wege gebleven met het oog op de ge- wenschle afwisseling. Waar men slechts zelden gelegenheid heeft op eenigszins uitgebreide schaal Wagner muziek te hooren, mag hetdenk beeld van den heer Kriens, daarvoor een geheel programma te bestemmen, wor den toegejuicht, te meer nu opnieuw gebleken is, met hoeveel succes zich ons muziekkorps aan de vertolking de zer toonwerken kan wagen. Het concert van Dinsdagavond zal ongetwijfeld door velen gerangschikt worden tot de aantrekkelijkste, welke gedurende het seizoen aan het Bronge bouw, waar zoo veel en velerlei werd aangeboden, zijn gegeven. B. Dinsdag heeft H. M. de Koningin- Regentes de zitting der Staten-Generaal wier leden in een algemeene vergadering, onder voorzitting van den door H. M. benoemden president van de Eerste Kamer, waren bijeengekomen, geopend met de volgende rede: Mijne Heeren Ik waardeer het voorrecht de Staten- Generaal opnieuw rondom mij vereenigd te zien, gereed om hun belangrijken arbeid te hervatten. De algemeene toestand van land en volk geeft reden tot tevredenheid. De betrekkingen tot alle buitenland- sche mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Zee- en landmacht kwijten zich bij voortduring of loffelijke wijze van haren plicht. In Oost-Indië waren wij bij vernieu wing in de gelegenheid schitterende blijken van moed en volharding te geven, De gezondheidstoestand is gunstig. Met erkentelijkheid mag worden ge wezen op een in vele opzichten goeden oogst der veldgewassen. Het mond- en klauwzeer, dat tot het I sluiten van andere landen voor den in voer van ons vee aanleiding gaf, is na- genoeg geweken. De toestand van handel en nijverheid is, den invloed der in andere rijken gevolgde handelsstaatkunde in aanmer king nemende, niet onbevredigend. Gedurende dit zittingsjaar wachten u opnieuw vele en gewichtige werkzaam heden. Voor de verdere behandeling der wetsvoordrachfen tot herziening der personeele belasting en tot regeling van het kiesrecht, roep ik in de eerste plaats uwe medewerking in. Voorstellen tot nadere regeling der gemeente financiën zullen u bereiken, terwijl ook andere wetsontwerpen, ten deele reeds aangekondigd, zullen worden ingediend. De toestand onzer bezittingen in Oost en West-Indië geeft in het algemeen reden tot voldoening. Met vertrouwen, Mijne Heeren, doe ik wederom een beroep op uwen ijver ter vervulling van uwe veel omvattende taak. Moge uw arbeid onder Gods zegen strekken tot verhooging van den voor spoed van ons dierbaar vaderland. In naam der Koningin verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend. Eerste Kamer. De door H. M. de Koningin Regentes opnieuw benoemde voorzitter Mr. Naamen van Eemnes, aanvaardde het prezidium met een korte rede, waarin hij er op wees, dat, indien de gekoesterde verwachtingen vervuld worden, vele, waaronder zeer belang rijke onderwerpen, onderworpen zullen worden aan de beslissing der Kamer, daarbij geheel het algemeen belang in het oog zal houden. Besloten werd de troonrede met een adres te beantwoorden. Morgen sektie-onderzoek van het adres. Tweede KamerDe Voorzitter de Generaal v. d. Schrieck, het oudste lid in jaren, opende de vergadering met een hartelijke welkomwoord. Hij sprak het vertrouwen uit, dat de Kamer met ijver en volmaakte toewijding, zonder de geringste partijzucht, de belangrijke onderwerpen zou behandelen, welke haar wachten. Hij bracht hulde aan de ge vallenen op Lombok, en eindigde met Gods bescherming in te roepen over de Koninginnen. De heer Gleichman is met 76 van de 80 stemmen gekozen als eersten kandi daat voor de nominatie van Voorzitter der Kamer, de heer v. d. Schrieck als tweeden, en de heer de Beaufort Am sterdamals derden kandidaat. Dit deze voordracht is door H. M. de Koningin-Regentes benoemd tot Voor zitter de Heer Gleichman. De Heer Faure, President der Fran- sche Republiek, schijnt het buitenland te willen bezoeken en er is sprake van dat hij naar St. Petersberg zou willen gaan om de kroning van den Czaar bij te wonen, wat niet te verwonderen is bij de intieme verhouding tusschen Frankrijk en Rusland. Er is echter op gewezen, dat daar ook gekroonde hoofden komen en dat Faure zich, tengevolge van de etiquette, zou moeten tevreden stellen met een zeer bescheiden plaatsje, zelfs nog lager dan de vorst van Mon tenegro en dat kan toch nietdat zou de waardigheid der republiek schaden, zoodat tegen genoemde reis gewichtige bezwaren geopperd worden. Een Engelsch geneeskundig tijdschrift wijst op het gevaar dat er gelegen is in het geopend laten staan van blikjes met levensmiddelen. Er kunnen zich dan ptomaïnen vormen, die zeer scha delijk voor de gezondheid zijn. Het tijd schrift zou wenschen, dat eene aankon diging in dien geest op de blikjes ge plaatst werd, en de fabriekanten hiertoe genoodzaakt werden. Te Triest is tweemaal achtereen de bliksem geslagen in een groote papier fabriek. De inrichting verbrandde geheel. Duizend werklieden zijn door den brand broodeloos. Gent is druk aan 't werkstaken, in de eerste plaats de metaal- en katoen werkers. Zaterdag zijn daar bijgekomen honderd scheepslossers, en ook de arbei ders van een zeer groote fabriek denken het werk neer te leggen. De stakers hebben de tusschenkomst van de gou verneur en den burgemeester ingeroepen. Inmiddels komen er steeds nieuwe sta kingen voor. De scheepslossers hebben met de patroons een accoord getroffen en hebben mitsdien het werk hervat. Frécherr van Hammerstein, de weg gejaagde en weggeloopen hoofdredacteur van de Kreuzzeitung, wordt van aller hande leelijke dingen beschuldigd. Om te beginnen heeft men alle vertrouwen verloren in de eerlijkheid van zrjne politieke beginselen, hij heeft een schul denlast te torschen van meer dan een halve ton Nederlandsch, terwijl de vroe ger groote man, tevens een gevaarlijke jodenvijand, nog beschuldigd wordt van het maken van valsche handteekeningen op wissels. En de man, die van dit alles beschuldigd wordt, heeft men laten vluchten Men ziet, dat het in het sterk regie- men teerende Duitschland in verschillende opzichten niet rooskleurig ge steld is. Zoo leest men nu weer, na de onthul lingen ten opzichte van enkele krank zinnigengestichten, van een geval, waar bij een jonkman van goede familie vier jaren lang in dusdanig gesticht werd opgesloten gehouden, niettegenstaande hij volkomen gezond was. Wegens deelneming aan de bekende christenmoorden zijn Dinsdag te Koet- sjeng zeven Ohi neezen ter dood gebracht: Toch schijnt het onderzoek van Chi- neeschen kant niet met de gewenschte nauwkeurigheid plaats te hebben. Een hoofdambtenaar verklaarde het wel wat erg, dat meer dan één Chineesch gedood of gestraft werd voor eiken vermoorden christenman om man vond hij genoeg, doch deze eigenaardige opvatting werd door de Europeanen niet gedeeld. De zeven ter dood gebrachten behooren tot de volksklasse en nu wenscht da Engelsche consul gaarne gestraft te zien de hoog geplaatste Chineesche ambte naren, die de hand gehad hebbenir.de zaak, maar ook dit schijnt niette kunnen. Niettegenstaande de loopende geruch ten heeft koning Leopold de Belgische schoolwet toch onderteekend. De Belgi sche Moniteur heeft het koninklijk besluit betreffende de verheffing tot wet mede gedeeld. Met de laatste verkiezingen voorden Weener gemeenteraad zijn reeds zes en zeventig anti-semieten verkozen. Nog twee kiezerscorpsen moeten hun stem uitbrengen maar deze kunnen niet te weeg brengen, dat de liberale partij in den raad eene meerderheid heeft. De berichten omtrent den toestand van hoping Christiaan van Denemarken luidden in het begin van deze week nog ongunstig. Men was te Kopenhagen nog niet gerust over den loop die 's konings ziekte zal nemen. Koning Christiaan is 77 jaren oud. De Russische grootvorst troonopvolger George, de broeder van Czaar Nicolaas, is uit Denemarken vertrokken. De toe- stand van den prins is zeer ernstig. Bij zijn reis naar den Caucasus zal de Grootvorst door twee geneesheeren wor den vergezeld. De Chineesche regeering heeft besloten 1000 jonge mannen naar Europa te zenden, opdat deze daar hun opleiding

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1