Wereldkroniek, No. 3® No 97. Uitgave van nE ERVEN L09SJES, Gedempte Oudegracht 84 Zeventiende Jaargang. van ZATERDAG 7 December 1895. Nei Vereen, tet bevordering van Zondagsrust. IfceciwsberichteB TEI.EPHOONNUMMER TT A A I TT TEEEPHON1SCHE VERBINDING 144, XX £k X€ J*J JÊh mL O w XX met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf—,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1—5 regels 10.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertmtiën worden aangenomen tot DINSDAG m VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Doet Uwe inkoopen liefst niet •p Zondag. Waarom zoudt gij geheel onnoodig de Zondagsrust van anderen storen? Het Bestuur der Afdeeling. VAN DE is direct na uitgave voorhanden in den Boekhandel van DE ERVEN LOOSJES. Prijs 10 Cants. Ticeede Kamer.) In de zitting van Donderdag Her ziening van het personeel. De behande ling over den aftujk voor kinderen is begonnen. De heer Bahlmann verdedigde zijn amendement om ruimer aftrek te geven, vooral met het oog op den ge- drukten middenstand, als compensatie der bedrijfsbelasting. Tegen een verlies van 2 millioen voor de schatkist ziet hij niet op. Als katholiek wil hij een wet, die huldigt het Christelijk beginsel „Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u." De heer Borgesius bestreedt het amen dement, omdat het allen, ook vermogende ouders omvat en nadeelig is voor groote onvermogende gezinnen. Hij stelt met den heer Drukker voor om de belastings- grens voor aftrek te verhoogen. De heeren Harte en Veegens ondersteunden des heeren Bahlmann's amendement en adviseerden zelfs percentageverhooging tot 5 pet. De heer Borret vroeg inlich tingen omtrent de werking van aftrek voor de thans niet vrijgestelde winkel huizen. De hper van Dedem ried aan over het artikel niet te stemmen, opdat de Minister na afloop der discussie uit de aanbevolen stelsels een keuze doe, daar het Regeeringsstelsel de lagere klassen te veel bevoordeelt. De Minister van Financiën bestreed de algemeen- makiDg van den kinderaftrek, die het grootst zal zijn voor die het eenvoudigst leven en ontried ernstig het niet in het ontwerp passend amendement Bahlmann. In het amendement Borgesius zag hij een betere uitwerking van den aftrek voor kinderen. De winkels zullen afzon derlijk, niet met het woonhuis te zamen worden aangeslagen. Overigens was hij tegen de andere amendementen insge- lijk de C. v. R. Nadat de heer Bahl man het aftrekspercenfage verhoogd had tot 5 pet. en de Minister de af trek had uitgestrekt tot kinderen elders verblijvende op een onderwijsinrichting, is het amendement Bahlmann verwor pen met 63 tegen" 29 stemmen. Het amend. Borgesius is aangenomen. Het amend, de Ras (aftrek van inwonendo kinderen verwante zijlinie.) is verwor pen. Het Regeeringsartikel is aangeno men met 73 tegen 19 stemmen, gelijk mede de weinig van liet Regeeringsar tikel verschillende aftrekspercentages. In de zitting van Vrijdag was aan de orde van behandeling artikel 14 der wet op de personeele belasting betrek kelijk de haardsteden, in verband, op voorstel van den heer Borgesius, met art. 15. Het amend. Rink Pijnappel, om ook de gas- en petroleumtoestellen te belasten vond viij algemeene bestrij ding. Het amend. Pijttersen om ook de tweede haardstede vrij te stellen, vond ondersteuning, ook bij de C. v. R. Deze beaamde het denkbeeld van den heer Borgesius, om die vrijstelling afhanke lijk te maken van de klasse, waarin men voor huurwaarde of mobilair is ge rangschikt, doch aangezien de Minister thans onmogelijk de financiëele gevol gen van deze combinatie kon berekenen, werd op zijn advies, het verdere debat verdaagd en de kamer gescheiden tot Dinsdag. Eerste Kamer. In de zitting van Don derdagavond waren de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid voor Overijsel, den heer G. J. van Heek, ingekomen. Deze werden dadelijk onderzocht en tot toelating werd geadviseerd. De heer van Heek legde daarop inhanden des Voorzitters de bij de wet gevorderde eeden af en nam zitting. Mededeeling werd gedaan van ingekomen missives ei> v^aookschriffei* zoomede van de laatstelijk door de Tweede Kamer aange nomen wetsontwerpen, die naar de af- deelingen werden verzonden. Aan den heer van Tienhoven werd verlof verleend op een nader te bepalen dag, eenige vragen te richten tot den minister van Waterstaat, ten opzichte van de voorne mens omtrent de duinen Kalantsoog en Helder, terwijl de heer van Swinderen verlof bekwam op een nader te bepalen dag de ministers van Buitenlandsche zaken en Waterstaat te interpelleeren over de quaestie dezer dagen in de nieuwsbladen behandeld met betrekking tot den boterhandel. Tweede Kamer. Nadat in de zitting vvan Dinsdag besloten was avondzittingen zooveel mogelijk te vermijden en Maan dags te 1 Va uur te vergaderen, opende de heer Beelaerts van Blokland de al gemeene beschouwingen over de Staats- begroeting met eene lichte kritiek op de houding der Regeering ten opzichte van de Amsterdamsche tentoonstellin.g en met een betoog van de wenschelijkheid tot koncentratie der landbouw belangen onder één afdeeling, geen afzonderlijk departement evenwel. De heer Vermeu-1 len zag den tegenwoordigen politieken en socialen toestand duister in, doch vroeg overigens, of het Kabinet steeds homogeen is. Onder herinnering, dat het ontstaan is uit een vereeniging van heterogene partijen bij de verkiezingen in 1894, had hij gehoopt, dat het Kabinet hiermede rekening zou houden: doch nu wees hij op de ongerustheid, die zich van de R. Katholieke partij meester heeft gemaakt, door de onderwijsvoor- stellen van den Min. van Binnenl. Zaken, waardoor deze in strijd handelt met de beginselen van het Kabinet en waarvoor Spreker's partij de verantwoording niet op zich neemt, ondanks de moeielijk- heden, die daaruit voortspruiten kunnen. De heer Ferf sloot zich bij den heer Beelaerts aan in zake eener betere ver zorging der landbouw belangen. De heer Kerdijk protesteerde krachtig tegen de houding der Regeering in zake de Am sterdamsche tentoonstelling een groot financieel beetnemen en kermis door de Regeering genoemd een onbetwist baar sukces. Spreker laakte de hulde aan de ondernemers en was van oordeel dat de Reg. haar prestige te grabbel had gegooid. Hij was overtuigd, dat de meer derheid der Kamer zijne veroordeeling beaamt {Bravo1 s). De heer Heldt vroeg spoedige regeling voor verplichte verze kering van werklieden. De heer Viruly Yerbrugge zag weinig heil voor den land bouw in een afzonderlijke afdeeling. De heer Bastert besprak den financieelen toestand met het oog op in het verschiet liggende tekortenwil men geen opdrij ving van lasten, dat is bezuiniging op de staats-uitgaven noodig. De Min. van Buitenl. Zaken, antwoordende, zeide, dat het ontwerp van de werkliedenverzeke ring in dit zittingsjaar is te wachten. Hij bestreed de instelling van landbouw- departementen en achtte instelling van één afdeeling nogal bezwarend.- Hij meende dat de heer Kerdijk bij de ver oordeeling der tentoonstelling overdreef, en dat men te veel op den uitslag, niet op het doel lette, dat grootendeels is bereikt. Zoo wees den Min. op den goeden indruk der tentoonstelling buitenlands. Aan den heer Vermeulen antwoordde h(j, dat het Kabinet homogeen is ter vervulling van de opdracht ten aanzien van £et kiesrecht, en in dien zin alleen een parlementair ministerie is. Hét >s zich geen vijandschap tegen de onder wijswet bewust, en komt op dit punt niet in botsing met de kamer. Hoofdstuk I en II werden aangenomen. Op den trein die te half zes van Brussel naar Ostende vertrekt met de Engelsche post, vermiste men telkens aangeteeken- de brieven. Een besteller te Schaerbeek werd verdacht. De nummers énz. der vermiste stukken werden aan de politie en de wisselagenten bekend gemaakt en nu liep de verdachte besteller in den val toen hij een der stukken ter om wisseling aanbood. De diefstallen moeten wel honderd duizend francs beloopen. Een diefstal van juweelen is te Rome gepleegd ten nadeele van de violiste Teresina Tua. In de woning van de artiste was nog wel een politiepost ge vestigd. Niet ten onrechte klaagt men dus te Rome over onveiligheid. Men herinnert zich, dat een Chineesch leger onder generaal Tangfoesiang in last had de in opstand gekomen provincie Kanso tot onderwerping te brengen. Dit leger is door de opstandelingen totaal ver slagen en het ergste is, dat Rusland thans zal moeten overgaan tot het bescher men der Russisch Chineesche grenzen, wat allicht weer tot nieuwe moeilij klieden kan leiden. ■4 Een fastgeworteld bijgeloof heeft on langs efcn lief meisje in Bohemen het leven gekost. In de kerk te Chrastian, bij Pisek, stond een jong bruidspaar voor-het altaar, en terwijl de priester hun huwelijk in zegende, ging de waskaars, welke voor de bruid stond, plotseling uit. Dit is, volgens het volksbijgeloof, een voorteeken van een groot ongeluk. Het arnpe bruidje schrikte er zoozeer van, dat zij met een doordringenden gil be wusteloos in de armen van haren brui degom viel, en weinige oogenblikken later was zij overleden. Aangaande Cuba hoort men niet veel, wel dat in de volgende maand weer duizend soldaten derwaarts zullen gezon den worden. Er hadden geruchten geloopen, dat Cuba door de Vereenigde Staten zou erkend worden als oorlogvoerende par tij. Dit zou zeer zeker door Europa niet vriendelijk opgenomen zijn en het is dus maar goed, dat de president der Unie nu stellig verklaard heeft, Cuba niet te zullen erkennen. Te Konstantinopel moet het in den ministerraad gespannen hebben tenge volge' van eene kredietaanvraag van een half millioen door den minister van Men maakt zich bezorgd over berichten uit Rome, die weten mede te deelen, dat in de Italiaansche arsenalen groote bedrijvigheid heerscht en twee pantser schepen ten vertrek gereed liggen. Te vens zou een kruiser het eskader in de Levant gaan versterken. Men denkt, dat een en ander in verband staat met de rol door de mogendheden aan Italiëfoebe- deeld ten opzichte van Turkije. Nog wordt medegedeeld, dat een Duit- sche oorlogsbodem tevens naar de Levant is gezonden om het eskader te gaan versterken. Dit schip bevond zi,ch tot vlagvertoon in de Marokkaansche wate ren Duizenden grensbewoners lijden be langrijke schade door de verbodsbepaling omtrent den invoer van melk in Duitseh- land en hebben reeds een aantal eige naars van boterfabrieken, kaasfabrieken en melkinrichtingen in Duitschland, die steeds hunne melk uit Nederland ont vingen, aan de Duitsche regeering een adres gericht, waarin zij verzoeken om opheffing van het verbod van melkinvoer uit Nederland. In verband met deze quaestie wordt nog het volgende gemeld Te Zyflich, een Pruisisch grensdorp bij Midelingen, was dit jaar door de gebroeders Reintjes, uit Kleef eene kaasfabriek opgericht, welke ruim 80 duizend gulden gekost heeft. De benoo- digde melk werd grootendeels geleverd door Nederlandsche grensdorpen. Toen nu Donderdag jl. de verbodsbepa ling van invoer van melk uit Nederland officieel bekend werd, zijn de heeren Reintjes dadelijk op audiëntie gegaan bij den regeerings-president te Dussel- dorp, met het gevolg, dat voor de kaas- fabriek te Zyflich de invoer san melk voorloopig weer is toegestaan. Genoemde heeren hebben terstond aan hunne Ne derlandsche leveranciers laten bekend maken, dat zij de melk weer op de fa briek konden brengen, hetgeen sinds Zaterdag dan ook reeds is gebeurd. De melk mag echter niet meer door de veehouders zeiven worden aangevoerd, doch door een daartoe aangestelden vas ten voerman. Enkele leveranciers, die reeds een nieuw contract met een Nij- meegsche fabriek hadden gesloten, ge raken nu in moeielijkheid. Wellicht zullen meer fabrieken aan de grenzen het voorbeeld van de heeren Reintjes volgen, of hebben dit reeds gedaan. Door verschillende belangheb benden iu de Rijnprovincie is aan de regeeringepresidenten verzocht, een be perkt grensverkeer voor melk toe te staan ff? 0

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1895 | | pagina 1