EAARLEMSCH Eerste biaü. No. 13 14-4 van WOENSDAG 14 Februari 1900. N ieuwsberichten Uitgave van DE ERVEN LUOSJES, Gedempte Uudegracht 88. Tweeëntwintigste laargang. TELEPHOONNUMMIX TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden -,25. franco p. post—,40. Ahonderlfjke nommers 3 centen per «tuk. Pr|s per Advertentie van 1—5 regela f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentien worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. No m iwuiuiiollaudsche Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden, i Oct. 1899. Amsterdawscbe tijd. Haarl.Hilleg.— Leiden 7.29, 8 41, 10.04, 11.21 's m., 12.33, 1.56 3.13, 4.25, 5.48, 7.05, 8.34 '«av. HaarlemHillegom 9 54, 11.15 'iay. Stoomtram Haarlem—Alkmaar. (Amsterd. tjjd). Haarlem-Alkmaar: 7.30,9.50,12.20, 2.10, 4.30 6.20, 9 10 loopt maar tot Beverwijk. Alkmaar-Haarlem: 6.30, 8.45, 10.35, 1.05 325, 5.15, 7.35. Haarlentscbe Iramwaj-Maatschappij. Van 't Station 7.30 morgens tot 10.30 's avonds Uit den Hont 7.50 'smorgens tot 10.50 'savonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1899. Tijd van Greenwich. Naai Am.terdaui5.17, 6.15*. 7 07', 7.18* 7.45,8 01*. 8.32', 9.08» 9.28. 9 44", 10.41,11, 11 25, 11 55* s n.org 12 31*, 1 08 1 54'2 1 4*. 2.44, 3.14*. 3 36', 3.47', 410 4.42*. 4.58* 5.16*, 5 35*. 5.45*, 5.56*, 6.06, 6.25* 7.10*, 7.55, 8.21*, 9 07* 9.24, 9.38*, 10 10*, 10.34*, 10.45, 1148* «avonds Van Amsterdam 5 33. 6 48, 712*, 7.17', 7 53», 8.05, 8.49*, 9 10', 9 27* 9.44*, 10.11, 10.44*, 11 07*. 11 33, 11 52* s morg 12 05\ 12 45', 1 32, 1.55*, 2 25, 3 05*, 3.25*, 3.53, 4.35*, 4 39, 5 10 5 32, 607*, 6 25*, 6 45, 7 30 8.51', 9.15, 9.32*, 9.55*, 10.33, 11.35 s avond-. Naar Rotterdam 611, 7.33*, 7 36 tot Leiden 8.15*, 916', 9 32', 10.09 11 30*'s m.. 12 04, tot Leiden. 12 32' 1.12 3.28*, 424 tot den Haag, 5.38 totV(gelenzang, 6.28*,7.16, 9 1 3*. 9 57, 10.18* «avonds. Van Rotterdam 5 0/, 5.58*. 6 41*. 7 35*, 8 31* 9.44', 1005'smorg., 12 40* 1.-, 2 12*3 44* 3.48 4.22", 4 45*. 7 05 7.10,814*, 8 41*, 10.29* 's av De metgem. trein, lijn «neltr. Naar den Helder 6.22, 7.23* 9.47* tot Alkmaar sm. 12 19, 2.02 tot Alkmaar, 3 55, tot Alkmaar, 5.46* tot Alkmaar, 6.53 tot Alkmaar, 826*. 9.45 »av zijn sneltreinen. Naar IJmu.den6.04 7.43, 818 9 28,10.44 's m., 12.19,2.02,3 55 5.10.6 53,8 20,9 45 'sav. Van IJniuidin6.35, 8 24, 10.8, 10.48 'smorg, 12 26, 2.06, 3.37, 5.14, 6.34, 7.38, 8.24, 9 26 10 29 'a avond» Naar Aandvoort: 6.08, 7 46, 951, 's morgens, 12 07, 2.17, 3.50, 501 7.59 'savonds. Van Zandvoort: 6.40, 8 09, 10 33 'sm., 12 44 2 46, 4.19, 6.03, 8.39 'savonds. Alle treinen stoppe n aan de halte Tram-Omnibus-Maatschapplj. BloemendaalOverreenHaarlem. 1 Oct. 1899. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland): 7.45, 8.25**, 925, 1015*. 1040, 11.411* 'sm.,12.05 12.50*, 1.25,1.55,2.55,3.25,3,50,440,5.40,6.45, 7.15,8.40 9.15*. 9 50 Van Haarlem (Station)8.33, 9.29, 10 25, 10.57*, 11 47 sm., 12.18*, 12.45* 1.28 2.17 2.34, 3 45 4.07 4.38, 5 18 6.16, 7 30, 8 16, 9.31, 10,01', 10.35 sav Alléén Zon- en Feestdagen. Zondags 8 05. Eerste Nederl. Electriscke Tram-Maatschappij Haarlem—ZandTOort- Stadstijd. Van Haarlem: 6.20, 7.40, 9.-10.10, 11.15, 12 25, 1.-, 1.40, 2.10 3.3,35' 4.20", 5,25, 6.35. Van Zandvoort: 7.—, 8.15", 9.35, 10.40, 11.52, 1.10, 1.32", 2.20, 2.52', 3.28, 4.12", 4.52, 6.-, 7.10 Uitsluitend op Woens-, Zon-en Feestdagen bij zeer gunstig weer. Schooltreinen. Telegraafkantoor. Oct. 1S99 Tijd van Greenwich. Het kantoor is geopend op wersdagen van 'sm. 7.30 tol stv 9.30 uur, o( Zon-en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 7.30—11.30's m 12.30 2.30, 6.30—7 30 i nr Binnenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, verder tot 50 woordeneen' voor elke 5 (of iuder) woorden daa hoven, en boven 50 woorden 5 oenta voor elke 10 (of minder) wiorden meer. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1899. - Tijd van Greenwich. Openstelling van het kantoor. Dag van 7.3u 'smorg. tot 9 uur'sav. Op Zondag van 's morg. 7.30 tot 9,30 en van li.30 tot 8.30 uur 's av, Voor de storting en uitbetaling vi.n postwissels, post- bewijzen en de invordering van geldt t op kwitanties alleen op werkdagen, van 8 30 uur 's morg. tot 2.30 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's m. 8.30 tot 8.30 uur 's av., op Zon- dag van 8.30 tot 9.30 ure 's m. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 's morgens 7.30 tot 9 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 6.40, 8.10,10.40'sm., 12.10,2.40.7.10'sav Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.25 's morgens, 2.30 savonds Lichting der hulpbrievenbussen: Florapark, Kampersinge Koninginneweg Schotersingel, 6.10, 9.25 'sm. 1.10. 4.40, 7 40 'sav. Zondags 6 10 'sm 12 »5's.v Gr. Houtstr., Amsterd. Poort, Boterfabriek Parklaan6.20, 9.35 's m.. 20, 4.50 7 50 '- av. Zon dags 6.2" 'sm 12.35 'sav Brongebouw, Leidschevaart, 6.15, 9.30'sm. 1.15, 4 45, 7 45 's av Zondags 6 15,12 30. Botermarkt, 2e Hassel.str., Kaasmarkt 6.25, 9.40 s morg., 1.25, 4.55, 7 55 sav. Zondags 6.25 'sm., 12.41 'sav. Richting De met wordei Zondags niet gelicht. „ONZE LEESTAFEL". Onlangs verschenen werken op aan- vrige ter bezichtiging te verkrijgen bij De Erven Loosjes, te Haarlem. ANDRI ESSEN (P. J.) Adolf en Clara of hoe ons land een republiek werd. Een verhaal uit de eerste tijd van deo tachtigjarigen oorlog. Zevende druk. geb. HOFSTEDE DE GROOT (Dr. C.) Mijn beheer van 's Rijks Prentenkabinet. Naar aanleiding van het jaarverslag van den Heer J. Pb. van den Keilen ing. MULTATULÏ (De verzamelde werken van) Deel 2. (Minnebrieven) Gar- mond-editiegeb. ing- VISSERING (Mr. G.) Een Hollander in Zuid-Afrika. Uitgave ten bate van het Herman Coster-fonds. Met portret ing. VRIES (Ds. Jo. de) Moet een rechtvaar dige zaak 't winnen? Leerrede over Psalm XXXVII 9-16 1.40 - -.75 .95 .65 - —.90 .20 Buitenlandsche Werken AUBERT (G.) Le Transvaal et 1'Angle- terre en Afrique du Snding. f 1.90 BERTHEROY (JEAN) Lncie Gnérin. Marquise de Pontsing. - 1,90 DURAND (J EAN) L'ezposition vanDjck a Anversing. 4.40 NICHOLLE (M Rembrandt, auz expo sitions d' Amsterdam et de Londres. Avec one preface de Léon Bonnat iog. 5.50 TOLSTOI (GRAF LÉO) Auferstehung. Erste vollstnodige im Aoftrage des Verfassers hergestellte Uebersetzung. ing. 3 3.90 WEDMO RE (FRED.) On books and arts geb. 3.90 Bovenstaande werken zijn voorhanden bij de boekhandelaars De Erven Loosjes WETEN EN WERKEN. Door ongesteldheid van Dr. Van der Meulen van Bergen op Zoom, had de Heer Saeys op zich genomen dezen te vervangen. In de zaal vonden wjj opgehangen een wereldkaart. Spreker herinnerde eraan, hoe de oppervlakte van het land sich verhoudt tot die van het water als drie tot acht en bracht onder de aan dacht, dat op die kaart volgens het stelsel van Mercator eigenlijk de ver houdingen niet juist zijn; de noorde lijke lan en veel te groot genomen zijn. Het land kan zjjn woestijn, er groeit nietssteppe, er groeit wat als er wa ter is; korenland, zich verheugende in plantengroei. De regenval bepaalt den plantengroei dus ook de meerdere of mindere ge schiktheid tot bewoning voor den mensch. In eene woe-1ij n groeit niets omdat er geen regen valt. Spreker zette nu uiteen waarom in den woestijngordel geen regen valt als volgt: Hoe warmer de lucht is deste- meer vocht kan zij opnemen. Komt lucht van een bepaalde temperatuur tot afkoeling, dan laat zij een bepaalde hoeveelheid water los. Komt zij in dien afgekoelden toestand voor de bergen die het groote woestijnland omringen, dan laat zjj het overige vocht los en komt droog in de woestijn. Zoo is het in de groote woestijn van Han Hay. Voor de Sahara geldt het zelfde beginsel, maar het uitwerksel is anders. Hier kwamen ook de passaat winden ter sprake en de plantengroei in de steppen op bepaalde tijden. De woestijngordel van Azië is slecht bevolkt. Zoo heeft Perzië bjj eene op pervlakte als vijftig maal Nederland nog niet recht drie maal zooveel inwo ners als ons vaderland. In sommige deelen van Perzië valt geen regen en is het dus onvruchtbaar, in de deelen waar wel regen komt is een weelderige plantengroei. Perzië heeft veeteelt en levert ook enkele mineralen. De Perzen hebben een f raaien lichaamsbouw, een ovaal gelaat duidt hun Kaukasieschen oor sprong aan. Zg zijn verstandig, zelfs listig. Spreker deed een verhaal van eene Perzisch schoone, waarbij een meer dan gewone slimheid duidelijk uitkomt. Tegenwoordig belijden bijna al de Perzen het Mohamedamisme. De oude godsdienst des lands, het Parzisme, be leden door nog slechts negenduizend Perzen zette Spreker uiteen. Naarmate de mensch lager staat is het moeielijker te begrijpen, dat het goede en het kwade denzelfden Hoofd oorsprong hebben, reden waarom de laagst ontwikkelden spreken van goede en booze geesten, de laatste vereeren en offers brengen om goede vrienden met hen te blijven. Slechts in Australië is een volksstam die uitsluitend de goede geesten vereert. Het spreekt van zelf, dat niet overal op de wereld de begrippen omtrent goed en kwaad de zelfde zijn. Zoo noemt men b.v.b. op Corsica de bloedwraak een deugd en werkelijk lag er in de wetlooze tijden waarin die ontstond een goed beginsel, n.l. dit, dat men zich wachten moest voor den eersten doodslag als zijnde die de eerste van een menigte andere. Ook de begrippen van zedelijkheid ver schillen. Spreker bracht hiervan eenige sterksprekende voorbeelden bij. Eene vrouw der Fidjih eilanden schaamt zich als een man haar gelaat ziet; de Aby- sinische als haar achterhoofd onbedekt is; de Chineesche wacht zich den voet te ontblooten. Spreekt men dus van onzedelijk dan behoort er gedacht te worden van wiens standpunt men iets als onzedelijk veroordeelt. Terugkeerende tot den ouden gods dienst der Perzen deelde Spreker mede, dat deze behoorde tol de Arische. Uit de gewjjde priesterklasse der Adharvas stond drie en twintig honderd jaar voor Christus Zoroaster op, een wijsgeer, wiens denkbeelden tegenwoordig weer veel besproken worden. Hij leerde, dat onder de goede geesten een de hoogste is; de Schepper. Dit denkbeeld niet kunnende bevatten is, men er gekomen tot een God van 't goede, Ormuz en een van 't kwade Ariman. Zij voeren een negenduizendjarigen krijg, waarin Ormuz de overwinnaar zal blijven, alle menschen strijden den strijd mee. Wie goed doet bespoedigt den einduitslag als wanneer er algeineene vrede komt. Ook het denkbeeld van opstanding ontwikkel de de leer van Zoroaster eene verg-lding na den dood, allen worden dan gereinigd door vuur, dat echter voor de goeden niet schadelijk is, terwijl verder zijn leer barmhartiger is dan de Christelijke, zij toch kent geen eeuwige verdoemenis; allen worden rein. Verreweg de meeste Perzen zijn nu na volgers van Mohamed en de Perzen zijn er niet beter door geworden. De pries ters of Uhlemahs zijn dom en hunne scholen leveren slechts even domme kreaturen. Intusschen daalt Perzië meer en meer en Spreker zou meenen, dat het, op dien weg voortgaande, binnen een niet te lang tijdverloop de prooi zal worden van een groote mogendheid, b.v.b van Rus land. De Heer Saeys volgt bij zijne voor drachten in onzen kring deze methode: Een algemeen begrip gaat vooropdit wordt uitgewerkt tot een bepaald punt, het hoofdpunt der voordrachtdit tweede deel, uit den aard der zaak op zich zelf minder aantrekkelijk, wordt door legen den en opmerkingen van reizigers en geleerden vastgelegd bij de toehoorders; waardoor zeer zeker de Heer Saeys van de wetenschappelijke Sprekers in Weten en Werken een der meest gewilde is. De volgende spreekbeurt vervult de Heer P. H. Lamberts. In Natal kwam Woensdag en Don- derdag Bulier niet nader tot zijn doel. Uit Modderrivier kwam bericht, dat Methuen alweer iets onbegrijpelijks heeft gedaan. Eerst werd namelijk medege deeld dat zijn onderhebbende generaal Macdonald alle aanvallen der Boeren had afgeslagen en nu, dat Methuen die zegevierende heeft bevolen zich uit zijne stellingen terug te trekken. Waar- schijnlijk is of het' een of het ander uit de lucht gegrepen. Verder zou het voordeel bij Vaalkrans door Butler behaald al van dezelfde beteekenis zijn als die bij Spionskop,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1