HAARLEMSCH MeMBEUM enz. Eerste Blad. No. 18 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Uudeyracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. 144 met AMSTERDAM. van ZATERDAG 3 Maart 1900. Ned. Vereen, tot bevordering van Zondagsrust Doet Uwe inkoopen liefst niet op Zondag. Waarom zoudt gij geheel onnoodig de Zondagsrust van anderen storen? TE HAARLEM Zondag 4 Maart 1900. BUITENGEMEENTEN. Z R 0 NI E K. V TSLEPHOONNUMMKK TEI.EPHONISCHE VERBINDING ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. franco p. poet,40. Afzonderlijke nommerg 3 centen per stuk. Prfi per Advertentie van 1—5 regels f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentim worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middag» ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Het Bestuur der Afdeeling. Eglise Wallorme. Dix heures, Mr. Muller. Gereformeerde Kerk: Ged Oudegracht.) Voorm. 10 ure, Ds. Mulder. 's Avonds 5 ure, Ds. Mulder. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. Avonds 5Vs uur, Os. Tibben. Christelijk Geref, Gemeente. Zuiderstraat Voorm. 10 ure, Ds. Schotel. 's Avonds 5Vs ure, Ds. Schotel. 11 oensdag. 's Avonds 8 ure, de Heer Oosterhuis, van Groningen. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. fVempe. Nam. 1 ure, Zondagsschool. Kerk der Veroemgde Doopsgezinden Voorm. 10 ure, Ds. de Vries. Remonstrantsoh Geref. Kerk. Voorm. 10 ure, Dr. Laurillard. Ned. Herv. Pred. te Amsterdam. Kerk der Broedergemeente. Voormiddag 10 ure, Ds. de Blocg van Scheltinga. 's Avonds 6Vi ure, Lezing voor de Christelijke Werklieden Vereeniging: .Martin Luther". Spreker: Ds. Pohlman, Ev. Luth. Predt. te Delft. Z. D. Baptisten. (Parklaan 17.) Vrijdag 12 Jan., 's avonds 8 ure, Be spreking van de Profetiën. Zaterd. vm. 10 ure, Prediking. Nam. 12ys ure, Sabbatschool. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Voorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% ure,Zondagschool. 's Avonds 6 ure, Onderl. vergadering, 's Avonds 8 ure, MeisjeBvereeniging. Dinsdagavond 8y, ure, Bidstond. Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 ure in de Open bare school C, Leidsche Vaart. Waar niets andara vermeld wordt, wordt do Nod. Hervormde Kerk bedoeld. Bennebroek. Voorm. 10 ure, Ds. Swaan., Pred. te Haarlem. Collecte voor de Kerk. Beverwijk. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. Nam. 2 ure, Ds. Boon. Voor de kinderen. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 nre, Ds. van Leeuwen. 's Avonds 6ys nre, Ds. van Leeuwen. Heemstede. Voorm. 10 ure, Ds. Kuylman. Hillogom. Voorm. 10 ure, Ds. v. Veen. Doopsbediening. 's Avonds 5 nre, Ds. v. Veen. Houtrijk en Polanen. Voorm. 10 ure, Ds. Heeringa. Doopsbediening. Santpoort. Voorm. 10 ure, Ds. Kutsch Lojenga, Doopsbediening. Spaarndam. Voorm. 10 ure, Ds. Wartena. Pred. te Nieuw Vennip. Velsen. Voorm. 10 ure, Ds. Klap. Nam. 2y, ure, Ds. Klap. Doopsbediening. Heide. 's Avonds 5 ure, de Heer Outteling. Zandvoort. Voorm. 10 nre, Ds. Hulsman. 's Avonds 61/, ure, Ds. Hulsman. In de gemeenteraadsvergadering van Woensdag kwam, na de gewone mede- deelingen als punt 2 der Agenda, in behandeling het voorstel van B. en W. in zake de motiën tot wijziging van de verordening op de plaatselijke directe belasting. Voorstel Van der Kamp heeft voor gesteld behalve f 450 aftrek voor de aangeslagenen, nog 50 voor de overige leden van het gezin; Voorstel Modoo en Groot om den aftrek te brengen van 450 op ƒ500; Voorstel Modoo en Schram om de kohieren openbaar te maken. De Commissie van Bijstand heefteen advies uitgebracht. In verband hiermede stellen B. en W. voor, den aftrek te bepalen op f 500. (Voorstel Modoo en Groot). Ten opzichte van voorstel van der Kamp en Modoo en Schram stellen B. en W. voor hierop niet in te gaan. De Heer Willink acht het zonderling dat de belasting voorstellen steeds op eigenaardige tijden komen. Aangaande de plaats gehad hebbende veranderingen in het belastingstelsel herinnert Spre ker er, aan dat ontevredenheid er door opgewekt is en andere gevolgen. Nu weer voorstel tot aftrek-verhooging. Het zou eene goede taktiek zjjn eerst de zeer kleine inkomens te ontlasten en later de meer hooge. Maar men bedenke, dat de hooge klassen nog hooger dan thans belast worden. Stelt voor: Aanhouding van het voorstel B. en W. tot de Regeering zich zal uitgesproken hebben omtrent degressie. De Heer de Kanter is van meening, dat verhooging tot ƒ500 goed is. De Heer Groot zet uiteen, dat het niet de bedoeling is bij voortduring met ƒ500 aftrek te blijven. De Heer Modoo verklaart zich tegen uitstel. Wil ook later nog verder gaan om zoodoende de verordening in over eenstemining te brengen met de billijk heid en vindt /500.voor levensonder houd bepaald zeer te laag. De Heer Bjjvoet is voor aftrek van /500.het is eene verbetering. De Heer Beynes vindt dit ook, en dit in verband met. het mogelijk uitblijven van eene defintieve beslissing. De Heer Waller heeft het woordde verordening is niet volmaakt, vandaar de voorgestelde verhooging. Licht toe, dat de aanneming van motie Willink, belangrijk financieele gevolgen heeft voor de overige klassen. Latere voorstellen van de Heeren Modoo en Groot zouden niet veel succes hebben. Voorstel Willink, uitstel, komt in stemming en wordt verworpen met vier stemmen voor. De Heer V. d. Kamp bljjft volhouden dat aftrek van ƒ500.— nog te laag is. Het voorstel V. d. Kamp zelf bedoelt vermindering voor groote gezinnen. In komens van /lOOO kunnen onder vele omstandigheden gevonden worden. De Heer Leupen wil ƒ150.aftrek voor drie kinderen beneden 16 jaar en be rekent, dat dit op het percentage slechts een verschil zou maken van 0.1 ver hooging; 3.3 zou 3.4 worden. Het voorstel wordt ondersteund. De Heer Waller brengt in herinnering hoe de bestaande verordening ontstond, ten op zichte van den aftrek. De Raad besloot tot het beginsel van vasten aftrek boven een, dat ook rekening hield met de sterkte van het gezin. Pas heeft de Raad dit beginsel aangenomen van vasten aftrek, nu wil voorstel V. d. Kamp, dit beginsel veranderen De Heer Van Lennep heeft nog het woord. De Heer V. d. Kamp wil ook wel het beginsel en dan zijn voorstel intrek ken. De Heer Bijvoet, wil nu de zaak niet behandelen. De Heer V. d. Kamp trekt zijn voor stel in en stelt voor in beginsel te beslui ten tot aftrek naar de sterkte van het gezin. De Heer Schram heeft nog het woord, hoopt, dat de Raad tot het beginsel besluit. De Heer Schürmann wil voorstel V. d Kamp in stemming brengen. De Heer Roog wenscht eerst de regeerings be slissing af te wachten. Nog heeft de Heer Waller het woord. Het beginsel (V, d. Kamp) komt in stemming, het wordt verworpen. Thans komt in stemming verhooging der aftrek tot 500. het wordt aan genomen met 3 stemmen tegen. Het punt openbaarmaking van kohieren wordt door den heer Schram ingeleid en er op gewezen, dat openbaarheid niet alleen bedoelt dat het ter lezing ligt. Het behoorde in druk voor ieder te krggen zijn. Bepaald zullende aansla gen er niet door dalen. Hoopt, dat men niet nu eens met zijn stem in den zak ter vergadering is gekomen. De Heer Willink heeft het woord tot aanvulling van het voorstel. De heer Beynes is sterk tegen de openbaarheid in den zin der voorstellers. Stelt zich voor, dat het tot enorme on tevredenheid zal aanleiding geven. De heer Modoo zet uiteen, dat wan neer de kohiereu openbaar worden, dit in 't voordeel der gemeentekas zou zijn De heer Schürmann meent, dat de neringdoenden slechter zouden worden by meerdere openbaarheid. De heer Waller meent, dat men re kening moet houden met de publieke meening, die opziet tegen meer open baarheid, er bestaat een vooroordeel tegen, daar heeft de Raad ook rekening mee te houden. De heer Schram vraagt of men in deze gemeente in dit opzicht achterstaat bij het platteland, waar men ze open baar maakt en beveelt klemmend de openbaarheid aan. De heer Leupen heeft nog het woord, meent het een daad in het belan? der belastingschuldigen zou zijn, de kohieren openbaar te maken. Men zal er toch toe moeten komen; wenscht, dat de Raad er toe besluit. De heer Stolp motiveert zijn stem voor het voorstel. De heer Bijvoet is er tegen, de heer Roog er voor. Het voorstel openbaarmaking wordt verworpen met zeven stemmen tegen. Eenige af- en overschrijvingen op de begrooting wegens de Huiszittende Ar men en het StadsArmen en Ziekenhuis worden aan de goedkeuring van den Raad onderworpen en goedgekeurd. De Wed. M. Creemers was voor eenigen tijd op nieuw in het genot gesteld van een gratificatie van 50.— De vrouw is sedert overleden en nu wenschen B. en W. aan de beslissing van den Raad te onderwerpen of de geheele of de gedeeltelijke uitbetaling aan de erfgenamen behoort te geschie den. Voorgesteld wordt door B. en W. ƒ12.50 aan de erfgenamen toe te staan. De Heer Schürmann wil /50.De Heer Willink wil het doen afhangen van de wijze waarop de uitbetaling plaats had. De Heer Klein wil aan de/50. niet tornen. Nog eenige discussies. Voor stel Schürmann ƒ50.komt in stem ming. Dit werd aangenomen. Thans kwam in behandeling defontein in den Hout, die op haar tegenwoor dige plaats niet aan de bestemming beantwoordt. Er is getracht een plan te ontwerpen om het bestaande te be schermen tegen baldadigheid het is niet mogen gelukken. Zoo is een plan gevormd ook de tegenwoordige fontein te doen vervallen en er een als aan het Franshalsplein te plaatsen in de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1