HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN enz. Eerste Blad. No. 24 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. 144 met AMSTERDAM. van ZATERDAG 24 Maart 1900. Neé. Vereen, tot bevordering van Zondagsrust. Doet Uwe inkoopen liefst niet op Zondag. Waarom zoudt gij geheel onnoodig de Zondagsrust van anderen storen? TE HAARLEM Zondag 25 Maart 1900. BUITENGEMEENTEN. Nieuwsberichten. lïIïPHOONMUKXlJ TEEEPHONISCHE VERBINDING ABONNEMENTSPRIJS Par drie maanden—,25. franco p. poet —,40. Attonderlljke nommers 3 centen per stnk. Pr|> per Advertentie van 1—5 regels i 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 uredie alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Het Bestuur der Afdeeling. Egliso Wallonne. Dii heures, Mr. Muller. Gereformeerde Kerk: Ged Oudegracht.) Yoorm. 10 ure, Ds. Mulder. 'g Avonds 5 ure, Ds. Mulder. Woensdag. 'g Avonds 8 ure, Ds. Ringnalda, Yereenigde dienst. Eben-Haëzer Kerk. Klein Heiligland) Yoorm. 10 ure, Ds. Tibben. 's Aronds 5Va uur, Ds. Tibben. Christelijk Geref, Gemeente. {Zuiderstraat.) Yoorm. 10 ure, Ds. Schotel. 's Aronds 51/, ure, Ds. Schotel. Luthersche Kerk. Yoorm. 10 ure, Ds. Poolman. Nam. 1 ure, Zondagsschool. Kerk der Veroenigde Doopsgezinden Yoorm. 10 ure, Ds. Craandijk. Remonstrantseh Geref. Kerk. Yoorm. 10 ure, Dr. Tideman. De Penningmeester zal eiken Maandag middag ran i2 ure te spreken zijn aan het Kerkgebouw, ingang Kos terswoning. Kerk der Broedergemeente. Yoorm. 10 ure, de Heer Korff, Zendeling onder Israël te Amsterdam, 's Aronds 6i/s ure, Ds. Dug vendak Erang. Luth. Pred. te Weesp. Donderdag. 's Aronds 8 ure, Bidstond voor Israël Spreker de Heer Korff, Zendeling onder Israël te Amsterdam. Z. D. Baptisten. Parklaan 17.) Zaterd. vm. 10 ure, Prediking. Nam. 1'21/j ure, Sabbatschool. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Yoorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% ure,Zondagschool. 's Avonds 6 ure, Onderl. vergadering, 'g Avonds 8 ure, Meisjesrereeniging. Dinsdagavond 8y, ure, Bidstond. Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 uro in de Open bare school C, Leidsche Vaart. Waar niet» andar, vermeld wordt, wordt de Ned. Hervormde Kerk bedoeld. Bennebroek. Voorm. 10 ure, Ds. Gerth v. Wijk Jr. Beverwijk. Yoorm. 10 ure, Ds. Boon. Doopsbediening. Evang. Luthersche Kerk. Yoorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Hork. Voorm. 10 ure, Ds. Sepp. Bloemendaal. Yoorm. 10 ure, Ds. van Leeuwen. 'g Avonds ure, Ds. van Leeuwen. Hillegom. Yoorm. 10 nre, Ds. v. Veen. 'g AvondB 4% nre, Ds. v. Veen. Houtrijk en Polanen. Voorm. 10 ure, Ds. Heeringa Santpoort. Yoorm. 10 ure, Ds. Kutsch Lojenga. Doopsbediening. Spaarndam. Yoorm. 10 ure, Ds. Moeton Pred. te Haarlem. Velsen. Yoorm. 10 ure, Ds. Klap. 's Avonds 6i/j ure, Ds. Klap. Heide. 's Avonds 5 ure, de Heer Gutteling'. Zandvoort. Yoorm. 10 ure, Ds. Hulsman. Doopsbediening. 's Avonds 6Ve ure, Ds. Hulsman. Tweede Kamer. Woensdag 14 Maart werd de be raadslaging voortgezet over art. 12 van het Leerplicht ontwerp (gel dige redenen van tijdelijk schoolver zuim) en de daarop voorgestelde amen dementen. Het am. v. d. Zwaag gericht tegen a'len veldarbeid werd gesteund door den heer van Gilse en vooral door den heer Rethaan Macaré die, onbewezen achtend s Ministers stellinz, dat die Kinderarbeid zou zijn een noodzakelijk kwaad, slechts geringe beteekenis hechtte aan den kinderarbeid voor den landbouw, daargelaten nog de schadelijkheid voor de kinderen voor hun fyzieke ontwikkeling en uit een zedelijk oogpunt. De heer Pyttersen, zich hierbij aansluitend achtte veldar beid door kinderen onnoodig voor den landbouw en beriep zich op personen, volkomen met den toestand bekend. De heer Kerdjjk stelde nu voor, alleen voor werkzaamheden in de veenderijen geen schoolverzuim toe te staan. De harde noodzakelijkheid verbiedt verder te gaan. De Komm. van Rapp. advizeerde gun stig voor alle amendementen, behalve voor die van de heeren v. d. Zwaag en Ketelaar (fakultatief) gemeenteverbod van veldarbeid. De heer Roessing be streed de uitzondering van veen-arbeid omdat daarbij de kinderen, ter vervan ging van de moeder, thuis noodig zijn. De heer Kuyper verklaarde zich tegen het am. v. d. Zwaag, omdat verbod van veldarbeid, samenhangende met de vraag van arbeidskracht, thuis behoort in een arbeidskontrakt op loonsregeling. De bescherming van het kind tegen exploi tatie door veldarbeid moet geschieden in de Arbeidswet. De beslissing betref fende het schoolverzuim ten behoeve van den veldarbeid behoort bij de ouders en niet bij de Overheid door tusschenkomst van den school opzieners. Wegens de inmenging zou Spreker ook tegen het artiekel stemmen. De Min. van Binnenl. Zaken, waardeerend het streven van den heer v. d. Zwaag naar Kinderbe scherming, bleef overtuigd, dat bij aan neming van het am. de toestand der kinderen ongunstiger zou worden, en hjj wees den heer Kuyper er op, dat de bepaling de ouders niet afhankelijk maakt van den schoolopziener. De Min. ontried zeer het am. v. d. Zwaag, nam van den heer Roessingh over de uitdruk king „ten behoeve van werkzaamheden" en zou een verbod van veenarbeid niet betreuren. De stemming over de amen dementen was als volgt: Verworpen werd met 68 tegen 31 stemmen het am. Ketelaar (toestemming der school opzieners voor 't verzuimen van langer dan 5 achtereenvolgende schooltijden. Het am. v. d. Zwaag (verbod veldarbeid) werd verworpen met 69 tegen 30 stem men. Het am. Kerdijk (verbod van veenarbeid) werd verworpen met 51 tegen 45 stemmen. Het am. Smeenge (samen vallen van veldarbeid met de vakantie) werd verworpen met 59 tegen 40 stem men. Het am. Ketelaar (regelings be voegdheid van veldarbeid door de ge meentebesturen) werd verworpen met 67 tegen 32 stemmen. Na verwerping met 50 tegen 49 stemmen van het am. Loh- man (het doen vervallen der goedkeuring van Gedep. Staten in het am. Tydeman (verplichtte regeling van veldarbeid door de gemeentebesturen) werd het am. Tydeman verworpen met 50 tegen 49 stemmen. De art. 1215 (regeling der vergunningen voor veldarbeid) werden daarna onveranderd goedgekeurd. Bij art. 16 (bevoegdheid van het schoolhoofd om verlof te verleenen de school te verzui men verzocht de heer Ketelaar, op het voetspoor van het adres van Israëlitiesche besturen, de godsdienstplichten uit te zonderen van de redenen van schoolver zuim, waarover het schoolhoofd moet oordeelen. Behalve zijn voorstel, om den klasse onderwijzer te hooren over een verlof, en bekrachtiging van den school opziener op 5 in plaats van op 10 verloven te vorderen, stelde de heer Ketelaar nog voor een ongemotiveerd, niet tg'dig opgeven verzuim en ver schoonbaar te verklaren. De heer Rink wilde verplichting voor het schoolhoofd om op verzoek verlof te verleenen bg ongesteldheid en vervulling van gods dienstplichten, maar bevoegdheid wegens andere redenen. De Minister gaf deze uitlegging, dat het schoolhoofd verlof moet geven, in geval van de bij art. 12 erkende geldige redenen van verzuim waaronder godsdienstplichten, zoodat aldus voorzien is in de gevallen van Israëlitiesche feestdagen. Raadpleging van den klasseonderwjjzer zal van zelf geschieden en behoeft niet in de wet voorgeschreven te worden. Tegen de andere amendementen heeft de Minister geen principieele bezwaren. De heer Troelstra zou het geheele artiekel af stemmen, om zoodoende schoolverzuim terwille van de ouders of kinderen te beperken. De Min. repliceerde, dat zoo danig verlof plichtverzuim van den onderwgzer zou zijn. Na intrekking van het am. Ketelaar betreffende het hooren der klasseonderwijzers werd alleen dat betreffendedeonverschoonbaarverklaring met 53 tegen 46 stemmen aangenomen. Art. 16 werd daarna goedgekeurd. Bij art. 18 (lijsten der kinderen van 713 jaar op te maken door Burgemeester en Wethouders, waaruit de schoolop zieners het absoluut schoolverzuim kun nen opmaken) stelde de heer Verhey voor in te voeren het kaarlenstelsel, als door Rotterdam is aangegeven. De Min. bestreed dit, omdat de kontröle dan zou worden overgedragen op de gemeentebesturen, en algemeene invoe ring bezwarend zou zijn. De heer Verhey beperkte nu zijn voorstel tot het verleenen van bevoegdheid aan sommige gemeenten om een proef te nemen met het kaarten stel sel. Donderdag voortzetting van het debat over art. 18 van het Leerplichtontwerp (opmaken van lgsten). De heer BaAert vreesde, dat het voorschrift betreffende de lgsten van leerplichtige kinderen aan de gemeentebesturen op groote kosten zal komen te staan. De Min. verzekerde, dat er slechts eenige duizenden guldens mede gemoeid zijn voor administratieve hulp die overbodig is wanneer, volgens het am. Verhey, aan groote gemeenten vergund wordt het schoolkaartenstelsel in te voeren, ofschoon dat laatste alleen Rotterdam zal helpen. De Min. zageene verbetering in de inrichting der lg<ten naar levensjaren, door den heer Kool voorgesteld, wiens amendement werd aangenomen met 63 tegen 29 stemmen Het am. Verhey (Schoolkaarten) werd verworpen met 70 tegen 24 stemmen. Het am. van den heer Rink op art. 19 (jaarlijks opmaken van de li ste der schoolgaande kinderen door de ho fden der lagere scholen en mededeeling weke lijks van de aanteekeningen wegens schoolverzuim aan den schoolopziener) om die mededeeling door den klassen- onderwgzer te laten mede onderteeke nen, werd na eenig debat aangenomen met 46 tegen 45 stemmen, waatdpor een amendement van den heer Loef! betreffende dezelfde zaak verviel. Artt. 19 en 20 werden goedgekeurd. Bg art. 21 (administratieve en strafmaatregelen) stelde den Min. konform de voorstellen Rink en Mackay, de vrijwillige boet- betaling gelijk met eene veroordeeling, en verkortte hij den termijn na afloop waarvan geen recidive meer geldt, van twee tot één jaar. Daar werd het art. goedgekeurd. Bg art. 22 was een amen dement voorgesteld door den heer Ke telaar en vier andere leden, om de fakultatieve instelling van plaatselijke kommissiën van toezicht op schoolver zuimen te vervangen door de verplich ting voor de gemeentebesturen tot op richting van kommi8sieën tot wering van schoolverzuim, saam te stellen uit de ouders, onderwijzers en overige in woners. De heer De Savornin Lohman verwachtte van laatst bedoelde kommis- sieën niet eene betere stemming der ouders voor deze wet, tenzij zjj zeltde kommissieën kiezen, wat door den heer De Waal Malefjjt beaamd werd. De heer Bastert vreesde van de verplichte instel ling gebrek aan kommissieleden. De heer Troelstra beantwoordde de beden kingen met uiteenzetting van het pre- ventieve doel van het amendement, dat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1