HAARLEMSCH Eerste Blad. No. 37. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. 144 van WOENSDAG 9 Mei 1900. Nieuwsberichten. TÏ1EPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. franco p. post—,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stak. Pr|i per Advertentie van 1—5 regels f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën, worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Gedurende de laatste twee dagen der vorige week hebben de Boeren weer belangrijke verliezen geleden, door de verovering van Brandfort, dat aan den spoorweg ten noorden van Bloemfontein gelegen is. Van daar moet nu de opmarsch naar Kroonstad begonnen zijn, de stad die thans de hoofdplaats van den Vrij staat is. Bij Brandfort schijnt hevig te zjjn gevochten. Door ziekte onder de paarden is gene raal Buller in Natal tot werkeloosheid gedoemd, mogelijk óók wel, omdat Ro berts groote troepenafdeelingen aan zijn bevel heeft onttrokken. Een deel van het Engelsche leger is thans, tot verrassing der Boeren, de Vetrivier overgetrokken en opweg naar Mafeking, men was zelfs in Engelaud van meening, dat de Boeren dezen verbindingsweg zouden afsnijden. Niets dan ontmoedigende berichten zeker van de Boeren, maar misschien weten zij beter de voordeelen van den toestand te beoordeelen. Dat alles zeo maar zonder slag of stoot zal gaan, gelooven zelfs de En- gelschen niet, dit blijkt uit de voorbe reidende maatregelen die Roberts ge nomen heeft, om zoo langzaam aan zijn troepen te doen uitrusten en voor aan voer van levensmiddelen den weg open te houden. Inmiddels moet de sterfte onder de paarden nog steeds aanhouden. Van de paarden die in het begin van ven oorlog in Afrika zijn aangekomen, is er bijna geen een meer over en dc nieuw aangevoerde zijn ziek of te ver moeid om dienst te doen. De Boeren, die volgens de korte telegrafische mededeeling bij Vetrivier verrast werden, trokken in Noordooste lijke richting terug en zijn nu zeer waarschijnlijk bij Winburg gelagerd, terwijl een ander deel nog altijd in het Oosten rondtrekt, voorloopig in bedwang gehouden door generaal French. In het Britsche Lagerhuis is de open baarmaking drr rapporten betreffende de gevechten bij den Spionkop ter sprake gekomen. Het geschiedde bij de behandeling der credieten voor Oorlog, en als aanleiding werd genomen een voorstel van den Afgevaardigde Runciman om dat crediet met het oog op die openbaarmaking te verminderen. Door den JVce-Minister van Oorlog, den Heer Wyndham, werd de open baarmaking verdedigd, want men achtte de geheele openbaarmaking niet ge schikt. waarschijnlijk komt er het een en ander in voor, dat de wereld niet behoeft te weten. Daardoor zou, naar zijne meening, het vertrouwen der troepen in Natal op hunnen aanvoerder geenszins worden geschokt. Hij was er van overtuigd, dat zoowel Roberts als Buller de stukken voor openbaarheid bestemden, van oordeel zjjnde, dat deze meer goed dan kwaad zou doen. Het zou eene belediging zijn te trachten „een zoo groot man als Buller te ver dedigen. Het blijkt thans dat de overtocht over de Vetrivier niet gemakkelijk gegaan is. Er werd hevig artillerie-vuur gevoerd. De Boeren zijn toen vertrokken in de richting van Winburg, waar de Eogel- scheu binnen getrokken waren. Win burg ligt evenals Brandfort aan den Spoorweg Bloemtontein Pretoria. Naarmate de Engelsche troepen meer noordwaarts komen, komt hun leger steeds dichter opeen, zooals ook bjj de Boe ren het geval is en dan zal waarschijnlijk bij de Vaalrivier een bloedig treffen plaats hebben, want daar begint, zooals men weet, de Transvaalsche republiek en daar begint weer het echte Boeren gevechtterrein. Uit Natal zijn daardoor generaal Botha reeds vierduizend man aangekomen tot versterking van en kele posten. De Deputatie der Zuid-Afrikaansche republieken zijn voor hun vertrek los gekomen omtrent het doel der reis. Zij is, deelt zjj mede, op reis naar Amerika om het Amerikaanscbe Volk op de hoogte te stellen van den werkelijken toestand en een scheidsgerecht uit te lokken, aangezien de Engelsche pers allebei valsche voorstellingen verspreid. Stemt Engeland niet in zoo'n scheids gerecht toe, dun zullen al deze leugens de Amerikanen niet bedriegen, want zij zullen begrijpen, dat Engeland de onafhankelijkheid der Republieken tracht, te vernietigen, zooals het ge tracht heeft, de vorige eeuw de onaf hankelijkheid van Amerika te vernieti gen. Omtrent de werkstaking der Amster- damsche typographen deelt het Volksdag blad mede, dat Zaterdag eene vergade ring heelt plaats gehad van vijf patroons en vijf gezellen met een voorzitter buiten de partijen. Toen is het volgende besproken Een eventueel eindigen der staking zou plaats vinden op den volgenden grondslag: 12 50 minimum loon, gel dende voorloopig voor 6/10 van het personeel, terwijl 1/10 over 6 maanden zal volgen, alles bij een 9-urigen werkdag, Zondagsbladen zullen vervallen, terwijl Zaterdagnacht 12 uur de arbeid eindigt en op Zondagnacht 12 uur begint. Drie vrqe dagen op nader te bepalen tijd zijn evenzeer in de regeling begrepen, terwijl verbod! van al len Zondagsarbeid wordt geaccepteerd. Verder is het noodig, dat iedere leerling voldoende lager onderwijs heeft genoten, terwijl in beginsel werd ingestemd met invoering van een leerlingstelsel. Besloten werd, bij hervatting der werkzaamheden, dat alle gezellen weder in dienst worden genomen, terwijl elke patroon zich gedurende een jaar ver bindt niemand te ontslaan tengevolge dezer beweging. Te Krakau staken de geneesheeren hunne bezoeken, die zij te karig geho noreerd achten. Zij verlangen een hoo- ger tarief. De Amerikanen geven op de Phillip- pijnen der bevolking geen schitterend voorbeeld. Nu weer is de bemanning van het Amerikaansche stoomschip Escano, dat te Manila lag, aan het muiten geslagen. De reeder, de kapitein en de officieren werden gedood door de muiters, die daarna een lek maakten in het schip, zoodat het bij de kust van Leyfu zonk. Evaert Andrée, de broeder van den ontdekkingsreiziger, heeft een brief aan het Neto York Journal geschreven, waar in hij zegt, dat hij en zijn familie nog gelooven, dat zijn broeder nog in leven i is en dat zij hopen, dat hij vóór het einde van dezen zomer in Noord-Ame- rika zal aankomen. Hij gelooft, dat de j reizigers bij de Pool geland zijn en daar den winter hebben doorgebracht. Vervolgens zjjn ze verder getrokken en hebben zuidelijker weer overwinterd. Volgens deze veronderstelling zou An- dreé thans ten Noorden van Prins-Al- bertland moeten zijn. Wanneer hij dezen zomer niet terugkomt, zal ook zijn broeder hem moeten opgeven. In de Nuova Antologia heeft de bekende Hoogleeraar Lombroso een artikel over de Boeren geschreven. Wel verre van hen tot een „inferieur ras" te rekenen, vergelijkt hij hen bij de Virginiörs van 1700 en de Floren- tijners van 1100. Hij beschouwt hen als menschen, wier beweerde boersch- heid zich in volledige beschaving ver anderen zal, zoodra de omstandigheden daartoe slechts gunstiger worden, gelijk al blijkt wat men er voor het onderwijs doet. Lombroso eindigt met te voorspellen dat, welke ook den uitslag van den oorlog zijde Boeren het overleven zullen en eindigen met de overhand te verkrijgen over het Britsche ras, in de eens te vestigen Vereenigde Staten van Zuid Afrika. De Duitsche Regeering schijnt zich te zullen nederleggen bij het besluit der be- grootings-commissie, waarbij de vloot- uitbreiding aanvankelijk tot eene ver meerdering van slagschepen zal worden beperkt. Gelijk men weet, zou trouwens met den aanmaak der geweigerde krui sers eerst over 5 a 6 jaar een aanvang worden gemaakt. Bij het Duitsche leger in Elzas-Lotha- ringen is men op maatregelen bedacht tegen het daar heerschende drankmis bruik. De verkoop van sterken drank is er nu niet alleen verboden in de cantines, maar in alle door militairen bezochte lokalen. De gemeenteraad van Sloten (N.H.) verleende aan den heer P. Jongejans desgevraagd eervol ontslag als hoofd der O.L. School in het dorp en zulks met ingang van 1 Juli a.s. In het Bestuur der Ned. Herv. Kerk te Sloten is wel eens geen aangename verhouding thans weder heeft de predi kant een klacht bq het kerkbestuur in gediend tegen een der kerkvoogden, die zich voor een huwelijksinzegening zeer ongepast zou hebben uitgelaten tegen den predikant en den organist. HAARLEM, 8 Mei 1900. Zang en Vriendschap. De Koninklqke liedertafel „Zang en Vriendschap' heeft Vrijdagavond in de Groote of St. Bavo Kerk eene uitvoering gegeven ten voordeele van de vrouwen en kinderen in ons land, wier mannen vaders ot verzorgers in Zuid-Afrika strijden, gewond of gesneuveld zijn. De belanglooze medewerking mocht zij daarbij ondervinden van mej. Anna Blaauw uit s' Gravenhage, van den heer W. Ezerman, organist der St. Bavo,en van de beide zonen van den heer Robert. Waar in het algemeen elke poging die wordt aangewend, om liet leed van dezen droevigen oorlog te verzachten op steun en waardeering kan rekenen, daar mag met bijzondere ingenomen heid het streven van Zangen Vriendschap om in dezen te doen, wat in haar ver mogen is, worden begroet. Met bqzondere ingenomenheid omdat aan elke uitvoe ring tjjdroovende voorbereidingen zijn verbonden en een waardig optreden in velerlei opzichten inspanning vordert. Gelukkig zjjn de financiëele resulta ten bevredigend geweest en mag over het artistieke succes niet den warmsten lof worden gesproken. Voor de medewerkenden ligt in deze uitkomsten voorzeker de grootste vol doening. Het Koor der Zangvereeniging maakte een diepen indruk, evenzeer door de heerlijke wijze waarop het ten opzichte van klank en nuaceering en muzikali teit de klassieke werken der oude mees ters voordroeg, als door den treffenden inhoud der werken zelve. De getalsterkte der uitvoerenden was van dien aard, dat er een goede ver houding ontstond tusschen de ruimte de hoog en ver zich uitstrekkende ruimte van het gebouw en het klank volume. Een klein koor geeft in deze kerk, waar als van zelf, door de reusachtige afmetingen het verlangen naar grootsche indrukken levendig wordt, geen effect. Slechts zelden was de werking van vocale-muziek voor ons zoo aangrijpend en kwamen de superieure kwaliteiten van den zang der liedertafel zoo tot haar recht als bq dit concert. Naast het Koor mogen de verrichtin gen van de Solisten met waardeering worden besproken. Het geluid van mej. Blaauw leent zich door zijn machtige sonoriteit zoo bq uitstek goed voor den kerkzang. Het Abendlied van Brambach en Die Ehre Gottes van Beethoven zouden wel met een spontaan applaus zijn beloond, indien niet de plaats der samenkomst alle luid ruchtigheid had buitengesloten. De heer W. Robert Jr. speelde de vioolbegeleiding van de mooie aria Er- barme dichuit de Hattheus Passioneene Sonate van Tartini en het Adagio uit het concert voor viool van Bach. Al deze nummers, het eerste in vereeniging met mej. Blaauw, maakten een voortreffelij- ken indruk en bewezen dat de heer Robert thans onder de vioolartisten een goede plaats inneemt. De heer Ezerman 1< idde de uitvoering in met een orgelstuk en sloot haar op gelijke wijze, terwijl aan den heer Louis Robert de begeleiding der solo's was opgedragen. Dat beider spel zich waardig aansloot aan de mooie kunst der anderen, zij ten slotte met ingeno menheid vermeld. In haar geheel stond de uitvoering van Zang en Vriendschap zeer hoog. Voor den directeur, den heer W. Robert, zal dat een groote voldoening geweest zqn. Gaarne maken wij van dit schrqven gebruik om te melden dat het Volks concert van het Haarlems a Gappella Koor, Zondagmiddag in de concertzaal gege ven goed is geslaagd. Do koornummers klonken aanmerke lijk beter, dan bij de laatste uitvoering op de Bovenzaal. Het solo-gedeelte sloot zich op aangename wijze daarbij aan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1