HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN enz. Eerste Blad. No. 46 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. 144 van Z ATERDAG 9 Juni 1900. TE HAARLEM Zondag 10 Juni 1900. Z R 0 TS I E E Nieuwsberichten. 4 TBEEPHOONNÜMMER TELEPHONISCHE VERBINDIN8 met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden -,25. p p franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prifs por Advertentie van 1-5 regels 10.25, elke regel meer 5 cents, groote lettere naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertmtien worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags tea 12, ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Eglise Wallonne. Dix heures, Mr. Muller. Confirmation d'un diacre. Gereformeerde Kerk: (Ged Oudegracht.) Voorna. 10 ure, Ds. Mulder. 's Avonds 5 ure, Ds. Mulder. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland) Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. 's Avonds 572 ure, Ds. Tibben. Christelijk Geref, Gemeente. {Zuiderstraat.) Voorm. 10 ure, Godsdienstoefening, 's Avonds ó'l ure Godsdienstoefening. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Wempe. Nam. 1 ure, Zondagsschool. Kerk der Veroenigde Doopsgezinden Veerm. 10 ure, Ds. Sybolts, Doopsgez. pred. te de Rijp. Bemonstrantseh Geref. Kerk. Voorm. 10 ure, Dr. Tideman, Kerk der Broedergemeente. Voormiddag 10 ure, Ds. de Blocq van Scheltinga. Z. D. Baptisten. {Parklaan 17.) Zaterd. vm. 10 ure, Prediking. Nam. 127s ure, Sabbatschool. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Voorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% nre,Zondagschool. 's Avonds 6 ure, Gem. vergadering, 's Avonds 8 ure, Meisjesvereeniging. Dinsdagavond 87, ure, Bidstond. Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 ure in de Open bare school C, Leidsche Vaart. BUITENGEMEENTEN. Waai niet» anders vermeld wordt, wordt do Nod. Hervormde Hork bedoeld. Bennebroek. Voorm. 10 ure, Ds. Gerih v. Wijk Jr. Collecte voor de Kerk. Beverwijk. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. Nam. 2 ure, Ds. Gonlag. Voor de kinderen. Evang. IiUtbereche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Kerk, Voorm. 10 ure, Ds. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, Ds. van Leeuwen. Heemstede. Voorm. 10 ure, Ds. Kuylman. Hillegom. Voorm. 97s nre> Ds. v. Veen. 's Avonds 5 nre, Ds. v. Veen. Houtrijk en Folanen. Voorm. 10 ure, Ds. Hoog, Emer. Pred. te Hillegom. Geen dienst. Santpoort. Spaarndam. Voorm. 10 ure, Ds. Kutsch Lojenga. Pred. te Santpoort. Velsen. Voorm. 10 ure, Dr. Klap. 's Avonds 6 ure, Dr. Klap. Heide. '8 Avonds 5 ure, de Heer Gutteling. Zandvoort. Voorm. 10 ure, Ds. Haksteen. Pred. te Haarlem, 's Avonds geen dienst. De Agenda voor de Raadsvergadering van Woensdag zag er zeer onschuldig uit, zoodat een tamelijk kalm verloop kon voorzien worden. De oudste Wet houder, de Heer de Haan Hugenholtz, bekleedde weer den Voorzitterszetel. Voor de Tentoonstelling van het Nederlandsche Zeewezen, in de maanden Juli, Augustus en September a.s. te houden, is aangevraagd in bruikleen te mogen ontvangen dertien schilderijen uit het stedelijk museum, eeuige stukken uit het archief en twee boeken uit de Bibliotheek der gemeente. B. en W. stellen voor althans ge deeltelijk aan het verzoek gehoor te geven, mits door de Vereeniging der Tentoonstelling worden gedragen de transport- en assurantiekosten. De Raad besloot hiertoe. Door B. en W. wordt medegedeeld, dat voor 1900 van het belastbaar inkomen 3.45 pet. zal geheven worden, tegen 3.3 pet. het vorige jaar. In hoofdzaak is dit toe te schrijven aan het verhoogen van het cijfer voor noodzakelijk levensonderhoud tot f 500 waardoor het aantal aangeslagenen is verminderd. Het tekort hierdoor ont staan op het benoodigde bedrag van ƒ329514.6778 moet nu natuurlijk ge dragen door de aangeslagenen voor 1900. Bedroeg in 1899 het getal aanslagenen 9562 met een belastbaar inkomen van ƒ10097400.voor 1900 was dit 7574 met f 9551150. De Heer Schram wou het kohier nog eenige dagen langer ter inzage te doen stellen, of dat het kohier openbaar ge maakt worde. De Voorzitter beant woordt. Het voorstel Schram wordt onder steund. De Heer V. d. Kamp wenscht te weten wat de weg is, als na inzage bij de leden bedenkingen bestaan. Dan wordt het kohier aan B. en W. terug gezonden, deelt de Voorzitter mede. De Heer Waller heeft bedenkingen tegen uitstel, als de Heer Schram bedoelt. De Heeren Stolp en Roog hebben nog het woord. De Heer Schram trekt zijn voorstel in. Vastgesteld werd een staatje voor den post Onvoorziene Uitgaven groot 50.— ter tegemoetkoming aan Burg graaf, den man die in Maart door het vallen van een gemeenteboom letsel heeft bekomen. Goedgekeurd werd de rekening van inkomsten en uitgaven der goederen van de voormalige corporatiën van jj neringen, ambachten en bedrjjven alhier, over het jaar 1899. Het saldo, ƒ1876.96, wordt gestort in de gemeentekas. In Mei '99 besloot de Raad tot den aankoop van grond aan het Zuider- Buitenspaarne en de Van Marumstraat van den Heer A. H. J. C. M. Allard voor den prijs van f 700.—in de meening, dat de oppervlakte van dien grond 192 M1 zou bedragen, welke nu blijkt slechts 82 M2 te zijn. Tengevolge van dit verschil is de eigenaar nu bereid dien grond af te staan voor f 522. B. en W. stellen voor hierop in te gaan. De Heer Modoo maakt de opmerking, dat men hier het paard achter den wagen heeft gespannen; eerst koopen en dan meten, en vindt ook den prijs voor den grond te hoog. De Heer Klein zet de kwestie uiteen. Meent dat het best is toe te geven. De Heer Hofland is ook die meening toe gedaan. De Heeren Modoo en V. d. Berg bljjven den prijs te hoog noemen. Wethouder de Breuk licht voorstel B. en W. toe, wat den prijs betreft. Voldoende toegelicht wordt het voor stel aangenomen met 4 stemmen tegen. J. F. A. Kroner, Nieuwendijk Am sterdam, bewoont een perceel waarop de gemeente Haarlem recht heeft tot heffing van 2.54 per jaar. De eigenaar, die hoewel dat recht niet erkennende, toch wegens de geringheid van het bedrag die zaak gaarne in der minne wil beëindigen en tot afkoop in eens af aanbiedt aan de Gemeente Haarlem te betalen eene som van vijftig gulden. B. en W. zijn van gevoelen, dat afkooppenningen in den regel behooren gesteld op 40, weshalve het bedrag zou zijn ƒ101.60 en stellen dus voor afwij zend te beschikken. Het voorstel wordt aangenomen. J. Beugeling verzoekt grond te mogen huren vóór zijn perceel Plein 2 7, om daarover eene veranda te plaatsen. Voor gesteld wordt gunstig te beschikken en den prijs te bepalen op ƒ3.per M2 en per jaar. De Heer V. d. Kamp wenscht ophel dering ten opzichte van het verschil in prjjs van den huur in dit en het volgende voorstel. De Heer de Breuk beantwoordt. De grond wordt verhuurd volgens voorstel. Twee bewoners van het Kennemer- plein, R. Bloem en H. Wragge en een bewoner van den Schoterweg, H. J. Burgers, verzoeken gedeelten grond te mogen huren, ook om daarover eene veranda te plaatsen. B. en W. stellen ook hier gunstige besshikking voor tegen ƒ2.per M; en per jaar. Aangenomen. De Heer V. d. Kamp blijft het onbil lijk vinden dat hier ƒ2.— en op het Houtplein ƒ3.betaald wordt en was dus tegen beide voorstellen. Weder worden twee perceelen voor gesteld tot onbewoonbaarverklaring, een aan de Kennemerstraat, een aan de Lange Annastraat en wel wegens ge brek aan goed drinkwater, terwijl intrek king wordt voorgesteld van een dergelijk Raadsbesluit ten opzichte van een ander perceel Kennemerstraat. De Raad besluit hiertoe. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur wordt herbenoemd de Heer J. W. F. van der Star, aftredend lid. Aan de Vijfde Tusschenschool is door vermeerdering van het getal leerlingen de aanstelling van een onderwijzeres noodig gevonden. Uit het drietal den Raad aangeboden werd benoemd mejuffrouw C. S. Stolp alhier en had de benoeming plaats van de stembureaux voor de verkiezing van twee Raadsleden. Het gasverslag over April werd voor kennisgeving aangenomen. De Heer Modoo vraagt bij de omvraag of de bepaling wordt gehandhaafd, dat voor kinderen beneden 4 jaar in de Elektr. tram niet betaald wordt. De Voorzitter licht toe, dat de Maatschappij verplicht is zich te houden aan de con cessie. Vervolgens had nog eene zitting met gesloten deuren plaats. Eerste Kamer. In de zitting van Woensdag werd goedgekeurd het onder werp betredende een andere rang schikking van gemeenten voor de per- soneele belasting, met afioopende be- lastingoutheffing voor vergunninghou ders. Daarna was aan de orde de Ongevallenwet. Door den heer Godin de Beaufort werd verslag uitgebracht over de talrijke verzoekschriften vóór en tegen de wet. De beraadslaging werd ingeleid door den heer van Boneval Faure, die, ondanks de algeraeene instemming met het beginsel van schadeloosetelling van den werkman, het recht vordert om het stelsel van schadevergoeding het zwaartepunt vrij naar het beginsel der wet te beoordeelen en te toetsen aan de vraag, of het grond wettig en rechtvaardig is. Erkennend, dat de burgerlijke wetgeving het onderwerp onvoldoende regelt, zoodat in dit opzicht verzuim is begaan, bracht Spreker daarom hulde aan de Reg. die met haar voorgangster dit belang aan de orde stelde. Maar de wijze van regeling heeft zijn instemming niet, omdat z\j de Staatsinmenging te veel uitbreidt. De wet is naar Sprekers inzien onrechtvaardig, omdat zjj, den werkman een recht toekennende, het recht van den werkgever verkort en dus een voorrecht schept ten nadeele en op kosten van den werkgever, die bovendien verplicht wordt ten behoeve der bureaucratie tot allerlei ondragelijk werk. De Staat misbruikt hier zjjn macht ten bate van den een en ten koste van den ander. Tegen de plaatsing van een kaïegorie personen buiten het gemeene recht had Spreker bezwaar. Daarom meende hjj, dat in eene goede burgerrechtelijke regeling van schade- vergoeding de werkman zal vertrouwen op zjjn goed recht, en dan herleeft de weerstandskas, die dan meer ten goede zal uitrichten dan bij werkstakingen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1