HAARLEMSCH Eerste Blad. No: 59 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. 144 van WOENSDAG 25 Juli 1900. N ieu wsbericht en. Till ?|H OONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDIN8 met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS P»r drie maanden -,25. franco p. post—,40. ÜMaderllJke nommers 3 centen per stuk. Prlji per Advertentie van 1—5 regels f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Admertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. loord-Zoidhollandsche Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Mei t900. Amsterdamsche tijd. Haarlem—HillegomLeiden. 6.06, 7.12, 8.42, 10. 11.03, 's m 12.32, 1.50, 2.53, 4.22, 5.42, 6.59, 8.32 sav. Haarlem—Hillegom 9.52, 11.15 sav. Stoomtram Haarlem—Alkmaar. (Amsterd. Tijd). Haarlem—Alkmaar: 5.10, 6.30,6.45," 7.56, 8.53, 10.45, 12,25, 2.05, 3.05, 4 45, 6.35, 8.10, 9,10 f, 10.30 Tot Beverwijk, alléén Mei, Juni, Juli. -f Alleen tot Beverwijk. Haarlemsche Tramway-Maatsehappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 'sav. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Tortreknren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Mei 1900. Tijd van Greenwich. Naar Amsterdam: 5.17, 6.15", 6 54', 7.1S", 7.30, 7.48", 8.01',8.33", 9.07",9,28,9 44" 10.41, 10.53+-. 11.—*, 11.25, 11.57* 's m. 12.15, 12.31*, 1.06,1.37', 1.54", 2.17", 2.44, 3.14*, 3.33", 3.51', 4.10, 4.39*, 4.51*, 5.09*, 5.31*, 5.48". 5.56, 6.08", 6.17-, 6.49', 7.10, 7.44" 8.21*, 8.409.04*, 9.24, 9.38*, 9.53f, 10.10", 10.40*, 10.48, 11.20' 's av. Van Amsterdam: 5.25, 6.45, 7.10", 7.17*, 7.35, 7.53", 8.05, 8.49", 9.09", 9 29", 9.44*, 10.18", 10.40, 11.16*, 11.33, 11.52*, 's m. 12.05", 12.27+", 12.46", 1.-*, 1.32,1.58", 2.24, 305", 3.15*, 3.27", 3.53, 4.34", 4.39, 5.10, 5.32, 6.11", 6.27", 6.47, 7 29, 8.19*, 8.26", 8.15", 9,04+", 9.15, 9.36*, 10.02', 10 33, 10.58", 11.40 's avonds. Naar Rotterdam: 6.03, 7.32", 7.36 tot Leiden, 8.15", 9.15", 9.30', 10.10, 11.37', 's morg., lf.03 tot Leiden, 12.32", 1.12, 3.28", 4.23 tot den Haag, 5.38 tot Vogelenzang, 6.32", 7.16, 8.41", 9.13', 10.01", 10.25* 'sav. Van Rotterdam: 4.55, 5.55", 6.40", 7.31*, 8.28", 9.44", 10.3 's m., 12.40*, 1.-, 2.09*, 3.39", 3.44, 4.40", 4.53", 5.26', 7.09", 7.14, 8.14", 8.33", 9.56" 's av. Naar den Helder: 6.17, 722 tot Alkmaar, 9.49' tot Alkmaar, 's m., 12.19, 2.01 tot Alkm., 3.55, 6.19" tot Alkm., 6.53 tot Alkm., 8.26', 9.44 'sav. De uren gemerkt zijn sneltreinen.De uren gemerkt van 1 Juni af. Voor de uren vet gedrukt worden geen speciale retourkaarten 2e en 3e klasse buurtverkeer, geldig een dag, afgegeven. Maar IJmuiden5.54, 6.17, 7.22, 7.43, 8.05, 9.33, 11.10, 12.19, 2.01, 3.55, 5.10, 6.— 6.53, 8.26, 9.44. Van IJmuiden: 6 26, 8.18, 10.5, 10.52, 11.48, 2.4, 3.37. 5.19, 6.40, 7.38,8.24,9.32,10.29. Naar Zandvoort: 5.59, 7.25+, 7.46§, 8.35+, 9.55. 10.40+, 12.48, 1.22+, 2.20, 2.53+, 3.38» 4.26 4.56, 6.57+ 7.58, 8.48, 9,26+ Van Zandvoort: 6.27, 8.10, 9.05+ 10.30 11.34+ 1.14 1,54+ 2.45 3.28+ 4.16 4.48+ 5.46 6 24+ 7.23+ 8.22' 9.31 10.17". zijn sneltreinen. De treinen gemerkt stoppen niet aan de halte, de overigen wel. van 1 Juni af. Tram-Omnlbus-MaatschapplJ. BloemendaalOverveen—Haarlem. 1 Mei 1900.(stadstijd). Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)7.45, 8.25', 8.50 9.25,1015,10 40, 11.15 '»m., 12.05, 12.45, 1.25, 1.55,2.55,3.30,3.50,4.35,5.10 5.40, 6.30,7.15.8 40, 9.15 9 50 't av. Van Haarlem (Station) 8.33, 9.28, 9.50 10.25, 10.57, 11.25 11.55'sm„ 12.45, 1.282.13, 2.37, 3 45 4.10, 4.38, 5.13, 5 55 6.16, 7 30, 8.15, 9.31, 10,—, 10.42 'sav. 's Zondags 8.05, Correspondeerende op de treinen naar Amsterdam, volgens Greenwichtijd. Eerste Neder]. Electrische Tram-Maatschappij Haarlem—Zandvoort. Vanaf 29 April tot 1 Juni. Stadstijd. Van Haarlem: 6.-+ 7.- 7.20 8.10 S 9.- 9.40 10.20 11.— 11.40, 'svm. 12.20 1 - 1.20§ 1.40 2.20 2.40§ 3.- 3,40 4.-§ 4.20 5.— 5.10SJ 6.- 6.20 7.-§ 7.20 7.40 8.205 8.50 10.— Van Zandvoort: 6.32+ 7.32 8.12 8.52 9.32 10.12 10.52, 11.32 'svoorm. 12.12 12 52 1.32 1.52§ 2.12 2.52 3.12§ 3.32 4.12 4.32§ 4.52 5.32 6.12§ 6.32 6.52 7.32§ 7.52 8.22 9.—9.25 10.32 loopen alleen op werkdagen. S leopen direct van Zandvoort naar het station H. IJ. S. M. te Haarlem. De van station H. IJ.S.M. te Haarlem direct naar Zand voort vertrekkende treinen, zijn circa 10 min. later aan de kruising Koninginneweg. De met S gemerkte treinen stoppen in de stad alleen aan de Rozenstraat, Zijlbrug, Mauritsstraat en Koninginneweg. Alléén op Woensdagen, Zon- en Feestdagen bij gunstig weer. N.B. De trams stoppen alléén bij overwegen. Telegraaf kantoor. J Mei I960 —Tijd van Greenwich. Het kantoor is geopend op werkdagen van 'sm. 7.30tot 'sav 9.30 uur, op Zon-en algemeen erkende Christelijke feestdagen van'sm.7.3011.50'sm 12.302.30,6.307.30 cur. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, verder tot 50 woorden 5 cent voor elke 5 (of minder) woorden daarboven, en boven 50 woorden 6 oents voor elke 10 (of minder) wc orden meer. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1899. Tijd van Greenwich. Openstelling van het kantoor: Dag van 7.30 'smorg. tot 9 uur's av. Op Zondag van's morg. 7.30 tot 9,30 en van 11.30 tot 2.30 uur 's av. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, post- bewjjzen en de invordering van gelden op kwitanties alleen op werkdagen, van 8 30 uur 's morg. tot 2.30 uur's av. Voor de Spaarbank van 's m. 8.30 tot 8.30 uur 's av., op Zon dag van 8.30 tot 9.30 ure 's m. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 's morgens 7.30 tot 9 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 6.40, 8.10,10.40'sm., 12.10, 2.40, 7.10'sav. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.25 's morgens, 2.30'savonds Lichting der hulpbrievenbussenFlorapark, v. Marumstraat, Koninginntwrg Scbotersingel, 6.10, 9.25 'sm. 1.10. 4.40, 7.40 'sav. Zondags 6.10 'sm. 12.25'sav Gr. Houtstr., Amsterd. Poort, Boterfabriek Parklaan: 6.20, 9.35 's m„ 1 20, 4.50. 7.50 'sav. Zon- daes 6.20 'sm 12.35 'sav. Brongebouw, Leidschevaart, 6.15, 9.30'sm. 1.15, 4 45, 7 45 's av. Zondags 615,12.30. Botermarkt, 2e Hassel.str. Kaasmarkt, Koksteeg6.25, 9.40 'smorg, 1.25. 4.55, 7 55'sav. Zondags 6.25 'sm., 12.40'sav. Lichting aan het Station: Richting Amsterd. 7.25,10 55,11.20'sm., 12 26", 1.49,2.39*. 5.25*, 5.43* 10.20* 's av. Richting Rotterdam 7.25,] 'sm., 12 26, 418*, 6 23, 8.36*, lÖ.2ö'*'sav. Richting den Helder, 5.45, 9.23'smorg., 12.14', 5.05*,6.48,9.38* 'sav. De met worder Zondags niet gelicht. Van hetgeen er plaats heeft om Pretoria verneemt men niets, Boerenberichten komen niet binnen, doch de mede- deelingen die Engelschen doen, vermoe den, dat men er op zjjne hoede is. De bezetting van Pretoria is versterkt. Langs de ljjn naar Natal is het even eens niet rustig. De oneenigheid tusschen Roberts en Kitchener blijft aanhouden, en dit in verband met de meergemelde ongesteldheid van Roberts zou wel eens kunnen wjjzen op diens aanstaande ver wijdering van het oorlogstooneel. Eigenaardig zijn de uitlatingen der Engelsche pers over China. De „Daily Express" zegt: „Peking moet geslecht en geen steen op den ander gelaten worden." De „Standard" schrijft: tChina moet er tee gebracht worden, fatsoenlijk en ordeljjk te regeeren, en wil het dit niet, dan moet het onder de mogendheden verdeeld worden." Natuurlijk in dat geval Engeland het leeuwenaandeel in den buit. In Hongkong, China, heerscht de pest onder de Engelsche soldaten. Frankrijk koopt in Engeland steen kolen op en stookt zelf briketten. In Engeland maakt men zich daar zeer bezorgd over. Gestadig wordt door de Engelschen geklaagd dat de inlichtingsdienst der Boeren zóó is ingericht, dat de laatsten van alles op de hoogte zijn, terwijl de Engelschen niets vernemen. Men schrijft dit toe aan de Kaffers, van welke de Boeren er veel in dienst moeten hebben. Robert doet dan ook veel moeite de Kaffers van zijne liniën verwijderd te houden. Uit Z. Afrika wordt geklaagd over de inlevering van geweren. Men noemt dit een groote comedie. De Mausers vormen onder de ingeleverde geweren slechts een zeer gering percentage en het gemak, waarmede de Wet in elk deel van den Vrijstaat volgelingen vindt, is reeds bewijs genoeg, dat de Burgers hun doodelijke geweren voor de Engel schen verborgen houden. In tal van gevallen is de onderwerping niets dan bedrog. Men geeft zich over, om gemakkelijker te kunnen spioneeren, want de quasi-loyalen genieten Engelsche bescherming en kunnen zich vrij te midden der troepen bewegen. Er wordt nu op niets minder aan gedrongen, dan op het verjagen van vrouwen en kinderen van de verbrande hoeven, dan zullen zij zich bij de Boeren voegen en komen zij niet meer ten laste van de Engelschen, die toch al gebrek aan levensmiddelen hebben. Door deze en andere middelen hoopt men meer indruk op de Boeren te maken. Sterk wordt door de Engelsche oor logscorrespondenten geklaagd over het vervalschen en verminken van telegram men. Een correspondent seinde: „Hevige aanval Boeren. Regen van granaten op onze stelling. Zware verliezen, gisteren en heden". De hoofdredacteur te Londen ontving het volgende telegramHevige regens gisteren en heden Over het geringe aantal telegrammen uit Z.-Afrika begint men zich in Enge land ongerust te maken, men meent, dat er wat verborgen wordt gehouden. De Boeren zijn thans bjj Pretoria en vallen daar telkens den vijand aan; wordt het hun te benauwd dan trekken zij af en op een gegeven oogenblik komen zij weer te voorschijn op een punt waar ze allerminst verwacht waren. Op hetzelfde oogenblik, dat de Trans valere weer aanvallend te werk gaan, beginnen de bondgenooten in het Zuiden eveneens meer offensief op te treden. Vijftienhonderd man met vijf kanonnen, zijn er in geslaagd zich door den on- breekbaren ijzeren gordel", welken de Engelschen rondom De Wet getrokken hadden, heen te slaan, en bevinden zich nu op weg naar Lindley, hetgeen zij misschien wel van plan zijn weder aan de Engelschen ontrukken. Stead de vredesapostel, zegt in de „Review of Reviews": De Boeren hebben niet meer dan 15 20.000 man in het veld. Wij hebben bijna 50.000 zieken en gewonden in Zuid Afrika. Het aantal der aan typhus bezwekenen is 1000 meer dan dat der aan hun wonden gestorvenen, en nog wijst niets er op, dat de marsch van den dood tegenge houden wordt. Wij hebben aan gesneu velden, gewonden, gevangenen en zieken bijna 40.000 gezonde mannen verloren, twee dus voor eiken uitlander, die de beruchte petitie teekenden, die als voor wendsel van den oorlog geldt. Om de uitlanders dus twee jaar eerder van de rechten te verzekeren, waar zij aanspraak op maken, hebben wij dit afschuwelijke offer gebracht in gezond heid en jeugd van ons volk. Was er ooit zulk een verhouding tusschen het beoogde doel en de middelen om het te bereiken? Het is thans gebleken dat bij het doorbreken der liniën de Engelschen eene gevoelige nsderlang leden en groote verliezen hebben. Generaal Roberts seinde Zondag, dat de omsingelde vijand een krachtige poging deed, om den spoorweg, dertien mijlen ten Oosten van Heidelberg, te vernielen. Het garnizoen bestond uit twee compagnieën Dublin fusiliers met genie en Yeomanry. Generaal Hart rukte met versterkingen van Heidelberg op, maar de Boeren werden op handige wijze voor zijn aankomst teruggeslagen. Ondanks der Engelschen grootspraak over telkens verjagen der Boeren, waar tegenover geen berichten van andere zijde staan, verneemt men telkens, dat de doorvechtende Boeren het den vijand nog lastig genoeg weten te maken en dat de gevechten over een uitgebreide oppervlakte worden voortgezet. Generaal Kelly Kenny seint uit Bloem fontein, van den 22en Juli, dat den avond te voren ten Noorden van Ho- ningspruit de spoorlijn werd opgebroken. Een trein met voorraden en honderd Hooglanders werd door de Boeren geno men. Bericht is ontvangen dat een troe penmacht der Boeren op Honingspruit station aanrukt. Alle gemeenschap met Pretoria is verbroken. De tweede en derde cavalerie brigade vervolgde den vgand. Een groote troepenmacht, welke op vei kenning uit was, met een batterij artillerie, had Zondag bij Betlehem een ontmoeting met de Boeren, welke in een sterke stelling, tien mijlen ten Westen van Betlehem, waren opgesteld. Een hevig gevecht ontstond. Het resultaat was onbeslist. De Engelsche troepenmacht was uiet voldoende, om de Boeren van den heuvel, dien zjj bezet hielden, te verdrijven. De Engelschen namen een kopje, maar waren genood zaakt tegen donker terug te trekken. Zij verloren een officier en negen man op dezen terugtocht. Het schieten van op zich zelf staande mannen in de heuvels nabjj de stad duurt voort.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1