HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN enz. Eerste Blad. No. 62 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. 144 M| Bp van ZATERDAG 4 Augustus 1900. Ned. Vereen, tot bevordering van Zondagsrust. TE HAARLEM Zondag 5 Aug. 1900. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers B centen per stuk. PrQa per Advertentie van ï-5 reyeli f 0.25, elke regel meer 5 cent», groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. AdvertentiPn worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Doet Uwe inkoopen liefst niet ep Zondag. Waarom zoudt gij geheel onnoodig de Zondagsrust van anderen storen? Het Bestuur der Afdeeling. Eglise Wallonne. Dix heures, Mr. Moll, Pasteur a Courcelles. Gereformeerde Kerk: Ged Oudegracht.) Voorm. 10 ure, Ds. Mulder. 's Avonds 5 ure, D<. Mulder. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland) Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. 's Avonds 5Va ure, Ds. Tibben. Dinsdag. 's Avonds 8 ure, Ds. de Vlieg, van Hoofddorp. Woensdag. '«Avonds 8 ure, Ds. v. Heerburg, van Watergraafsmeer. Donderdag 's Avoids 8 ure, Ds. lmpeta, van Katwijk aan Zee. Christelijk Geref, Gemeente. Zuiderstraat Voorm. 10 ure, Ds. Schotel. Avonds 5Vj ure, Ds. Schotel. Donderdag 's Avonds 8 ure, Ds. Schotel. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Wempe. Geen Zondagsschool. Kerk der VeroenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, Ds. de Vries. Remonstrantsoh Geref. Kerk. In het Nutsgebouw, Zijlstraat 48, (Bovenzaal) Geen dienst. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, de Heer T. W. A. Kor ff, Zendeling onder Israël, te Amsterdam. Z. D. Baptisten. Parklaan 17.) Zaterd. vm. 10 ure, Prediking. Nam. l-Ji/j ure, Sabbatschool. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Voorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% ure,Zondagschool. 's Avonds 6 ure, Onderl. vergadering, 's Avonds 8 ure, Jongedochters Ver- eeniging. Dinsdagavond 8Vj ure, Bidstond, Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 ure in de Open bare school C, Leidsche Vaart. BUITENGEMEENTEN. Waai nieta anders vermeld wordt, wordt de Ned. Hervormde Kerk bedoeld. Bennebroek. Voorm. 10 ure, Ds. Gerth v. Wijk Jr. Collecte voor de Kerk. Beverwijk. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. Nam. 2 ure, Ds. Boon, Voor de kinderen. Evans. Xiutheracbe Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, Ds. Barger, Pred. te Utrecht. Heemstede. Voorm. 10 ure, Ds. -Kuxjlman. Hillegom. Voorm. 9 i/s ure, Ds. Hoog, Emer. Pred. te Hillegom. Houtrijk en Polanen. Voorm. 10 ure, Ds. Heeringa. Doopsbediening. Santpoort. Voorm. 10 ure, Ds. Kutsch Lojenga. Doopsbediening. Spaarndam. Voorm. 10 ure, Ds. van Poelgeest, Pred. te Castricum, Velsen. Voorm. 10 ure, Dr. Klap. Heide. 's Avonds 5 ure, de Heer Gutteling. Zandvoort. Voorm. 10 ure, Ds. Hulsman. Collecte voor het Diaconessenhuis te Haarlem, E B 0 IT I E R Na opening der vergadering van 1 Augustus had de beëediging en instal latie plaats van de nieuw benoemde leden, de Heeren H. F. van Thiel en M. de Braai. Met een hartelijk woord werden zij door den Voorzitter welkom geheeten. Vervolgens had de lezing van de notulen plaats. Men herinnert zich de onbewoonbaar verklaring van het perceel Korte Hout straat, bewoond door E. Gieske. De bewoners dier straat komen bij den Raad op tegen de toepassing der verordening. Gieske is door de politie uit zijn eigen woning gezet, zjjn pomp afgebroken en zijn welput vernietigd. Het zou hier de vraag gelden, in hoe verre de Gemeente recht heeft zulke dingen te doen. Dat eene gemeente toe zicht houdt op drinkwater zou men kunnen aannemen, maar pompen te vernielen en putten te dempen, mag dat? Spoelwater is er toch ook noodig of moet hiertoe per se het dure duinwater ge bruikt? Men gelooft dat in deze het D. B. buiten zijn boekje gaat, ot liever, dat de vaderlijke zorg zich hier te ver uitstrekt. Om die reden vinden wij het beroep op den Raad volkomen geplaatst. B. en W. stellen voor dit stuk te stel len in hunne handen om advies. De Voorzitter stelde aan de orde een verzoekschrift van den Directeur der Haarl. Katoenmaatschappij, waarin deze te kennen geeft, dat hij door waterge brek aan die Inrichting (waarschijnlijk een gevolg van eene herstelling aan het stoomgemaal te Spaarndam) genoodzaakt zal zijn den arbeid te staken, waardoor 328 personen den arbeid zullen moeten nederleggen. Voor de fabriek is per dag drie dui zend M3 water noodig doch tengevolge van bovengenoemde omstandigheid is er thans duizend meter per dag te kort. Dit tekort zou kunnen aangevuld wor den door duinwater. Dit kost echter 10 cent per meter en die prijs is te bezwarend, om welke reden bij verzocht om gedurende dertig dagen van de gemeente te mogen ontvangen duizend meter per dag tegen 5 cents per meter. B. en W. stellen voor op dien prijs in te gaan. De Heer Stolp wijst er op, dat het water de gemeente zelf meer kost dan 10 ets. Ziet in het verzoek een middel om verlies te voorkomen. Iedere zaak heeft zijne lasten te dragen, meent dat het gemeentebelang meebrengt afwjjzend te beschikken. De Heer Klein wil van de gemeente geen koopman maken, reeds ontvangen liefdadige inrichtingen water tot minder prgs, ook hier moet men de menschen helpen. De Heer Schürmann meent ook, dat de gemeente geen schade moet leiden. De Heer Groot is er voor ter wille van de werklieden. De Heer Bijvoet meent dat de Heer Van de Poll het water niet eens zal noodig heb ben. De Voorzitter zet het voorstel nog uiteen, de Heer Stolp heeft nog het woord. De Heer Schram motiveert zijn stem tegen het voorstel. De Heer De Braai wil het voor stel steunen om de werklieden. De Heer Modoo zet zij n stem tegen uiteen. De Heer Beijnes kan zich niet voor stellen, dat de werklieden gedaan zullen krijgen. Als de Raad ingaat op het voor stel zet men de deur open voor meer dergelijke verzoeken. Het voorstel in stemming wordt ver worpen met 17 stemmen. Nog een voorstel buiten agenda bracht de Voorzitter ter tafel, n.l. het aanstel len van een accountant tegen eene be looning van hoogstens f 600.ten einde zekerheid te hebben, dat bjj al de ge meente-administraties de boekhouding aan alle eischen voeldoet. De Heer Sneltjes zou nu hiertegen stemmen, wil er de leden aan laten denken tot een volgende vergadering. De Voorzitter meende met het voorstel in den geest der vergadering te hande len. In stemming wordt het voorstel toi het in behandeling nemen aangeno men met 7 stemmen tegen. De Heer Sneltjes meent dat de per soon in kwestie niet noodig is. De Heer Hofland is er voor. De Heer Bijvoet begrijpt de zaak op zijne wijze. De Heer Waller verklaart, gaarne voor lichting te willen hebben van iemand die geheel op de hoogte is van gemeen telijke administraties. De Heer Stolp is er zeer voor. De Heer Sneltjes noemt de ƒ600. weggeworpen geld; is voor commissies niet voor een accountant. De commissies, zullen ook met zoo'n deskundige gebaat zijn, zegt de Heer Waller. In stemming woidt het voorstel B. en W. aangenomen met 2 stemmen tegen. In de vorige Raadsvergadering hadden de stemmen gestaakt op het voorstel van den Heer Schürmann tot het in stellen van Raadcommissièn voor elk der takken van gemeentelijken dienst. Thans moest de herstemming plaats hebben. De Heer Schürmann heeft echter thans een ander voorstel, maar het eerste voor stel wordt eerst verworpen. De Heer Schürmann stelt voor B. en W. uit te noodigen voorstellen te doen tot benoeming van Raadscom missiën ten einde B. en W. bij te staan. De Voorzitter deelt mede dat het voornemen bestaat hierin te voorzien, waarna de Heer Schürmann zijn voorstel intrekt. Aan de orde was het geven van namen aan straten enz. Tegen een paar waren bezwaren van ingezetenen in ingekomen. Zoo wen-chen de bewoners vobr de Zijd gracht Sophiaplein. Den naam Jan de Lapperstraat wenschen de bewoners te zien bepaald als Korte Leidschestraat. De Heer Winkler vindt de aangegeven namen onpraktisch. De Heer de Breuk zet het systeem van benaming uiteen en meent het goed is daarmee niet te bre ken. De benamingen werden nu bespre ken en op de paar kleine uitzonderingen na aangenomen. In behandeling wordt gebracht een adres van J. Gerritsz Jr. Door genoemden Heer was van de gemeente een strook grond gekocht aan de Rozenstraat, doch heeft een der gebouwtjes, welke hij daarop deed plaatsen, ingericht tot berging van een paard. B. en W. hebben met die laatste schikking geen genoegen geno men. Toen heeft de Heer Gerritsz zich tot B. en W. gewend om opheffing van dit verbod te krijgen en zulks in een met redenen omkleed verzoekschrift, daarbij doende opmerken, dat hij zjjn paard bergt op eigen terrein en niemand er last of hinder van heeft. B. en W. wezen het verzoek aan de hand en thans wendt adressant zich in hooger beroep tot den Raad. Nog moet hierbij aangemerkt, dat een de belendenden, de Heer H. J. Janzen Szn., zich tot den Raad wendde om het verbod tot plaatsing van een paard aldaar niet op te heffen, omdat adressant er wel last en hinder van ondervindt. B. en W. stellen voor het verzoek van den Heer Gerritsz te wjjzen van de hand. Voorstel B. en W. wordt aangenomen. Men kent de motie van den Heer Schram betreffende het vermeerderen van gemeentelijk grondbezit. De Heer Tjeenk Willink heeft daarop eene contra motie ingediend namelijk om in deze over te gaan tot de orde van den dag, aangezien in den Raad niemand tegen het uitbreiden van gemeentebezit is. De Heer Willink zet zjjn standpunt uiteen zooals hij nu over de zaak denkt. Erfpacht levert te Amsterdam geen be zwaar meer, wil dus ook hier erfpacht als regel aan te nemen. De Heer Schram steunt de aldus gewijzigde motie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1