HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN enz. Eerste Blad. No. 68, Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. 144 met AMSTERDAM. van ZATERDAG 25 Augustus 1900. Ned. Vereen, tot bevordering van Zondagsrust Doet Uwe inkoopen liefst niet op Zondag. Waarom zoudt gij geheel onnoodig de Zondagsrust van anderen storen? TE HAARLEM Zondag 26 Aug. 1900. BUITENGEMEENTEN. K E 0 N I E TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden -,25. franco p. post—,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stnk. Pria per Advertentie van i—5 regel» f 0.25. elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG de» middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Hoord-Zuidhollandsche Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Mei 4900. Amsterdamsche tijd. Haarlem—HillegomLeiden. 6.06, 7.t'2, 8.42, 10.—, 11.03, 's m 12.32, 1.50, 2.53, 4.22, 5.42, 6.59, 8.32 sav. Haarlem—Hillegom 9.52, 11.15 sav. Stoomtram Haarlem—Alkmaar. (Amsterd.Tijd). HaarlemAlkmaar: 5.10, 6.30, 6.45,* 7.56, 8.53, 10.45, 12,25, 2.05, 3.05, 4 45, 6.35, 8.10, 9,101, 10.30 Tot Beverwijk, alléén Mei, Juni, Juli. -f Alleen tot Beverwijk. Haarlemsehe Tramwnj-Mantschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's av Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Mei 1900. Tijd van Greenwich. Naar Amsterdam: 5.17, 6.15', 6 54 7.18% 7.30, 7.48', 8.01%8.33%9.07% 9,28,9 44* 10.41, 10.53+-, 11.-*, 11.25, 11.57*'sm. 12.15, 12.31% 1.06,1.37% 1.54% 2.17% 2.44, 3.14% 3.33*, 3.51% 4.10, 4.39*, 4.51% 5.09*, 5.31*, 5.48'. 5.56, 6.08*, 6.17*, 6.49*, 7.10,7.44* 8.21% 8.401-*, 904*, 9.24, 9.38*, 9.53+% 10.10*, 10.40% 10.48, 11.20* 's av. Tan Amsterdam: 5.25, 6.45, 7.10*, 7.17*, 7.35, 7.53*, 8.05, 8.49*, 9.09*, 9.29% 9.44*, 10.18*, 10.40, 11,16% 11.33, 11.52% 'sm. 12.05*, 12.27+% 12.46*, 1.-% 1.32,1.58% 2.24, 305% 3.15*, 3.27*, 3.53, 4.34*, 4.39, 5.10, 5.32, 6.11*, 6.27', 6.47, 7 29, 8.19-, 8.26*, 8.15*, 9,04+% 9.15, 9.36% 10.02% 10 33, 10.58% 11.40 's avonds. Naar Rotterdam6.03, 7.32*, 7.36 tot Leiden, 8.15*, 9.15*, 9.80*, 10.10, 11.87*, 's morg., 12.03 tot Leiden, 12.32", 1.12, 3.28', 4.23 tot den Haag, 5.38 tot Vogelenzang, 6.82", 7.16, 8.41', 9.13*, 10.01*, 10.25* 'sav. Tan Rotterdam: 4.55, 5.55% 6.40% 7.31% 8.28% 9.44% 10.3 'sm., 12.40% 1.-, 2.09% 3.39*, 3.44, 4.40*, 4.53*, 5.26", 7.09*, 7.14, 8.14*, 8.33', 9.56* 's av. Naar den Helder: 6.17, 722 tot Alkmaar, 9.49" tot Alkmaar, 's m., 12.19, 2.01 tot Alkm., 3.55, 6.19* tot Alkra., 6.53 tot Alkm., 8.26", 9.44 'sav. De uren gemerkt zijn sneltreinen.De uren gemerkt van 1 Juni af. Voor de uren vet gedrukt worden geen speciale retourkaarten 2e en 3e klasse buurtverkeer, geldig een dag, afgegeven. Naar IJmuiden5.54, 6.17, 7.22, 7.43, 8.05, 9.33, 11.10, 12.19, 2.01, 3.55, 5.10, 6.—, 6.53, 8.26, 9.44. Van IJmuiden: 6 26, 8.18, 10.5, 10.52, 11.48, 2.4, 3.37. 5.19, 6.40, 7.38,8.24,9.32,10.29. Naar Zandvoort: 5.59, 7.25+, 7.46§, 8.35+, 9.55. 10.40+, 12.48, 1.22+, 2.20, 2.53+, 3.38, 4.26+8 4.56, 6.57+ 7.58, 8.48, 9.26+ Tan Zandvoort: 6.27, 8.10, 9.05+ 10.30 11.34+ 1,14 1,54+ 2.45 3.28+ 4.16 4.48+ 5.46 6 24+ 7.23+ 8.22* 9.31 10.17*. zijn sneltreinen. De treinen gemerkt stoppen niet aan de halte, de overigen wel. van 1 Juni af. Tram-Omnibus-Maatschappij. BloemendsalOrerreenHaarlem. 1 Mei 1900 (stadstijd). Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel K ennemerland7.45, 8.25% 8.50 9.25,1015,10 40 11.15'sm., 12.05, 12.45, 1.25, 1.55,2.55,3.30,3.50,4.35,5.10 5.40, 6.30,7.15,8 40 9 15 9 50 's av. Van Haarlem (Station) 8.33, 9.28, 9.50 10.25, 10.57, 11 25 11.55*am., 12.45, 1.28,2.13, 2.37, 3 45 4.10, 4 38, 5 13, 5 55 6.16, 7 30, 8.15, 9.31, 10,—, 10.42 *sav. Correspondeerende op de treinen naar Amsterdam, volgens Vanaf 29 April 's Zondags 8.05, Greenwichtijd. Eerste Nederl. Electrische Tram-Maatschappij Haarlem—Zandvoort. tot 1 Juni. Stadstijd. Van Haarlem: 6.-+ 7.- 7.20 8.10S 9.- 9.40 10.20 11.— 11.40, 'svm. 12 20 1 - 1.208 1.40 2.20 2.40§ 3.- 3,40 4.-§ 4.20 5.- 5.10SJ 6.- 6.20 7.—7.20 7.40 8.208 8.50 10.— Van Zandvoort: 6.32+ 7.32 8.12 8.52 9.32 10.12 10.52, 11.32 's voorm. 12.12 12 52 1.32 1,52§ 2.12 2.52 3.12§ 3.32 4.12 4.32§ 4.52 5.32 6.12§ 6.32 6.52 7.32§ 7.52 8.22 9.—9.25 10.32 loopen alleen op werkdagen. S laopen direct van Zandvoort naar het station H. IJ. s. M. te Haarlem. De van station H. IJ.S.M. te Haarlem direct naar Zand voort vertrekkende treinen, zijn circa 10 min. later aan de kruising Koninginneweg. De met S gemerkte treinen stoppen in de stad alleen aan de Rozenstraat, Zijlbrug, Mauritsstraat en Koninginneweg. Alléén op Woensdagen, Zon- en Feestdagen bij gunstig weer. N.B. De trams stoppen alléén bij overwegen. T elegraaf kantoor. lMei 1900. —Tijd van Greenwich. Het kantoor is geopend op werkdagen van 'sm. 7.30 tot 'ssv 9.30 uur, op Zon-en algemeen erkende Christelijke feestdagen van'sm. 7.3011.30'sm 12.30—2.30, 6.307.80 vur. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, verder tot 50 woorden 5 cent voor elke 5 (of minder) woorden daarboven, en boven 50 woorden 5 oents voor elke 10 (of minder) woorden meer. Dienstregeling van het Postkantoor. 16 Mei 1900. Tijd van Greenwich. Openstelling van het kantoor: Dag van 7.30 'smorg. tot 9 uur's av. Op Zondag van's morg. 7.30 tot 9 30 en van 11.30 tot 2.30 uur 's av. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, post- bewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagen, van 8 30 uur 's morg. tot 2.30 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's m. 8.30 tot 8.30 uur 's av., op Zon dag van 8.30 tot 9.30 ure 's m. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 's morgens 7.30 tot 9 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 6.40, 8.40, 'sm., 12.10,3.10, 6 20, 8.40'sav. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.'s morgens, 2.10'savonds Lichting der hulpbrievenbussenKoninginneweg, Leidschevaart, Kaasmarkt, Kenaupark, 4.55 8.40 's m 12.55, 4.10, 7.25 'sav. Zon- en Feestd. 4 55 's m., 12.25'saw. Haze- pate'rslaan, Boterfabriek, v. Marumstraat, 5—, 8.45 's m. 1.4.15, 7.30'sav. Zon en Feestd. 5.- 'sm., 12.30 'sav, Brongebouw, Hassel.plein, Amsterd.poort,Schoter singel Lieve Vrouwensteeg, 5.05, 8.50 's m. 1.05, 4.20, 7.35 'sav. Zon- ën Feestd. 5.5 'sm. 12.35 's av. Gr. Houtstraat, Duvenv.straat, Ged. Oudegracht 5,10, 8,55, 's m 1 10, 4.25, 7.40 'sav. Zon- en Feestd. 5.10'sm. 12.40'sav. Boterm., Koksteeg, Parklaan 5.15, 9.'s m. 1.15, 4.30, 7.45 'sav. Zon-en Feestd. 5.15's m. 12.45's av. Lichting aan het Station: Richting Amsterd. 7.25,10.55,11.20'sm.,12.26%1.49,2.39% 5.25*, 5 43* 10.20* 's av. Richting Rotterdam 7-25, 'sm., 1226, 418*, 623, 8.36*, 1Ó.20* 's av. Richting den Helder, 5.45. 9.23 's morg., 12.14*, 5.05*, 6.48,9.38* 's av. De met wordei Zondags niet gelicht. Het Bestuur der Afdeeling. Eglise Wallonne. Dix heures, Mr. Moll, Pasteur a Courcelles. Gereformeerde Kerk: Ged Oudegracht,) Voorm. 10 ure, Ds. Mulder. 's Avonds 6 ure, D<. Mulder, (Woensdag 's Avonds 8 ure, Ds. Tibben. Gemeenschappelijke dienst. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland) Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. 'b Avonds 5Vs ure, Ds. Tibben Christelijk Geref, Gemeente. (Zuiderstraat.) Voorm. 10 ure, Ds. Schotel. 's Avonds 5Vs ore, Ds. Schotel. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Poolman. Geen Zondagsschool. Kerk der Veroenigde Doopsgezinden Voorm. 10 ure, Ds. de Vries. Remonstrantsoh Geref. Kerk. Geen dienst. Kerk der Broedergemeente. Voormiddag 10 ure, Ds. de Blocg van Scheltinga. Z. D. Baptisten. (Parklaan 17.) Zaterd. vm. 10 nre, Prediking. Nam. 12Yj ure, Sabbatschool. Baptists Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Voorm. 10 nre, Onderlinge vergadering. Nam. 12% nre,Zondagschool. 'b Avonds 6 ure, Onderl. vergadering, 's Avonds 8 nre, Jengedochters Ver- eeniging. Dinsdagavond 8i/s ure, Bidstond. Afdeeling Haarlem van het Hederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 ure in de Open bare Bchool C, Leidsche Vaart. Waai niets anders vermeld wordt, wordt do Nod. Horvormdo Kerk bodoold. Nam. 2 ure, Ds. Gonlag. Voor de kinderen. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Sepp. Ymuiden. Godsdienstoefening van wege den Ned. Protestantenbond in Hotel No. 1. Voorm. lOVs ure, Ds. A. C. Leenderts. van Leiden. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, Ds. van Leeuwen. Heemstede. Voorm. 10 ure, Ds. Kuylman. Hillegom. Voorm. 10 ure, Ds. v. Veen. Houtrijk en Polanen. Voorm. 10 nre, Ds. Heeringa. Collecte v/d schr. Predikantstracte- menten. Santpoort. Voorm. 10 ure, Ds. Kutsch Lojenga. Bennebroek. Voorm. 10 ure, Ds. Gerth v. Wijk. Beverwijk. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. Doopsbediening. Spaarndam. Voorm. 10 ure, Ds. Knottebelt Pred. te Haarlem. Velsen. Voorm. 10 ure, Ds. Lammerink. van Amsterdam. Heide. 's Avonds 5 ure, de Heer Gutteling. Zandvoort. Voorm. 10 nre, Ds. Hulsman. De Raadsvergadering van Woensdag was ondanks den vacantietijd goed bezet. De mededeelingen gaven geen aanleiding tot besprekingen. Het volgende werd behandeld: Het terrein der gemeentereiniging biedt geen ruimte meer aan voor het opslaan der baggerspecie. B. en W. stellen voor hiertoe voor den tjjd van vijf jaren te huren een stuk grond bij het vuilrak voor ƒ100. per jaar. De Heer v. d. Kamp vraagt wat de Commissie van enquête in deze adviseert. De Weth. de Breuk antwoordt, dat dit buiten genoemde Commissie om gaat. Na eenige discussie wordt het voorstel aangenomen. De Commissie der gemeente-verlich tingsmiddelen wenscht, dat aan het daartoe aangewezen terrein nog worde toegevoegd een aangrenzend terrein groot 1.24 H.A. De eigenaars willen dat af staan tegen 3.— de M% B. en W. stellen voor tot dien koop te besluiten en alzoo geschiedt het. Vastgesteld werd een voordracht voor het college van zetters der Rijksbelas tingen. De gemeente had van J. Wilhelmus om niet aanvaard eenige stukjes grond aan de Assendelverlaan met de bepaling dat de kosten van overdracht zouden komen ten laste van Wilhelmus. Dit was door hem niet bedoeldhjj vraagt dus alsnog te bepalen dat die kosten ten laste komen van de gemeente. B. en W. stellen voor in den geest te besluiten en zoo wordt beslist. Men kent de door velen ongemoti-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1