Eerste Blad, PREDIKBEURTEN enz. No. 72 Uitgave van DE ERVEJN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeent wintigsle Jaargang. "j /j, -A* JL «<&r3k Jv v. «SAJL V,." met AMSTERDAM. «an ZATERDAG 8 September 1900. TE HAARLEM Zondag 9 Sept. 19U0. Nieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER TT £k T?f ÏT' "IWjT Cgf £3 TELEPHONISCHE VERBINDING ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden —,25. franco p. post—,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Pr^a per Advertentie van 1—5 regela 1 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT OiRsüag- en Vrijdagavond. Advertmtiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo 'mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidliollandselie Stoomtram weg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Mei 1900. Amsterdamsche tijd. Haarlem—HillegomLeiden. 6.06, 7.12, 8.42, 10. 11.03, 's m 12.32, 1.50, 2.53, 4.22, 5.42, 6.59, 8.32 sav. Haarlem—Hillegom 9.52, 11.15 sav. Stoomtram Haarlem—Alkmaar. (Amsterd.Tijd). Haarlem—Alkmaar: 5.10, 6.30, 6.45,* 7.56, 8.53, 10.45, 12,25, 2.05, 3.05, 4 45, 6.35, 8.10, 9,10+, 10.30 Tot Beverwijk, alléén Mei, Juni, Juli. Alleen tot Beverwijk. Haarlemsclie Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 'sav. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Mei 1900. Tijd van Greenwich. Naar Amsterdam: 5.17, 6.15', 0 54, 7.18', 7 30, 7.48', 8.01*, 8.33% 9.07', 9,28,9 44* 10.41, 10.53+*, 11.—*, 11.25, 11.57* 'sm. 12.15, 12.31*, 1.06,1.37*, 1.54*, 2.17', 2.44, 3.14*, 3.33*, 3 51*, 4.10, 4.39', 4.51', 5.09*, 5.31', 5.48*. 5.56, 6.08*, 6.17*, 0.49*, 7.10,7.44* 8.21*, 8.409.04*, 9.24, 9.38*, 9.53f, 10.10*, 10.40', 10.48, 11.20* 's av. Van Amsterdam: 5.25, 6.45, 7.10*, 7.17*, 7.35, 7.53*, 8.05, 8.49', 9.09*, 9 29*, 9.44', 10.18', 10.40, 11,16', 11.33, 11.52', 's m. 12.05'. 12.27+', 12.46', 1.-', 1.32,1.58', 2.24, 305', 3.15', 3.27*, 3.53, 4.34', 4.39, 5.10, 5.32, 6.11', 6.27', 6.47, 7 29, 8.19*, 8.26', 8.15', 9,04+', 9.15, 9.30', 10.02', 10 33, 10.58', 11.40 's avonds. Naar Rotterdam: 6.03, 7.32', 7.36 tot Leiden, 8.15', 9.15', 9.30', 10.10, 11.87', 'smorg., 12.03 tot Leiden, 12.82", 1.12, 3.28", 4.23 tot den Haag, 5.38 tot Vogelenzang, 6.32", 7.16, 8.41', 9.18", 10.01', 10.25' 'sav. Van Rotterdam: 4.55, 5.55', 0.40', 7.31', 8.28', 9.44', 10.3 'sm.. 12.40', 1.-, 2.09', 3.39', 3.44, 4.40', 4.53", 5.26', 7.09', 7.14, 8.14', 8.33', 9.56' 'sav. Naar den Helder: 6.17, 722 tot Alkmaar, 9.49* tot Alkmaar, 's m., 12.19, 2.01 tot Alkm., 3.55, 6.19' tot Alkm., 6.53 tot Alkm., 8.26', 9.44 's av. De uren gemerkt zijn sneltreinen.De uren gemerkt van 1 Juni af. Voor de uren vet gedrukt worden geen speciale retourkaarten 2e en 3e klasse buurtverkeer, geldig een dag, afgegeven. Naar IJmuiden5.54, 6.17, 7.22, 7.43, 8.05, 9.33, 11.10, 12.19, 2.01, 3.55, 5.10, 6.—, 6.53, 8.26, 9.44. Van IJmuiden: 6 26, 8.18, 10.5, 10.52, 11.48, 2.4, 3.37. 5.19, 6 40, 7.38,8.24,9.32,10.29. Naar Zandvoort: 5.59, 7.25+, 7.46§, 8.35t, 9.55. 10.40-j-, 12.48, 1.22+, 2.20, 2.53t, 3.38, 4.264.56, 6.57+ 7.58, 8.48, 9.26+ Van Zandvoort: 6.27, 8.10, 9.05+ 10.30 11.34+ 1.14 1,54+ 2.45 3.28+ 4.16 4.48+ 5.46 624+ 7.23+ 8.22' 9.31 10.17'. zijn sneltreinen. De treinen gemerkt stoppen niet aan de halte, de overigen wel. van 1 Juni af. Tram-Omnibus-Maatschappij. Itloemendaa!OrerveeiiHaarlem, 1 Mei l'JOO (stadstijd). Vertrekuren van Bloemcndaal (Hotel Kennemerland)7.45, 8.25*, 8.50 9.25,1015.10 40 11.15 'sm., 12.05 12.45, 1.25, 1.55,2.55,3.30,3 50.4.35,5.10 5.40, 6 30,7.15,8 40 9.15 9 50 'sav. Van Haarlem (Station) 8.33, 9.28, 9.50 10.25. 10.57, 11 25 11.55'sm.. 12.45, 1.28,2.13, 2.37, 3 45 410 4 38, 513 5 55 6.16, 7 30 8.15, 9.31, 10,—, 10.42 'sav. 's Zondags 8.05, Correspondeerende op de treinen naar Amsterdam, volgens Greenwichtijd. Eerste Nederl. Electrische Tram-Maatschappij Haarlem-Zandvoort. Vanaf 3 Sept. tot 1 Oct. Stadstijd. Van Haarlem: 6.-+ 7.- 7.20 8.20 S8.50 9.40 10.20 11.— 11.40, 'svm. 1220 1.- §1.20 1.40 2.20 §2.40 3.- 3,40 §4.— 4.20 5.-SJ 5.10 6.- 6.20 §7.— 7.20 7.40 §8.20 8.50 10.— Van Zandvoort: 6.32+ 7.32 S8.12 8.52 9.32 10.12 10.52, 11.32 's voorm. 12.12 12 521.32 §1.52 2.12 2.52 §3.12 3.32 4.12 S§4.32 4.52 5 32 §6.12 6.32 6.52 §7.32 7.52 8.12 §9.- 9.25 10.32. loopen alleen op werkdagen. S loopen direct van Zandvoort naar het station H. IJ. S. M. te Haarlem. De van station H. IJ.S.M. te Haarlem direct naar Zand voort vertrekkende treinen, zijn circa 10 min. later aan de kruising Koninginneweg. De met S gemerkte treinen stoppen in de stad alleen aan de Rozenstraat, Zijlbrug, Mauritsstraat en Koninginneweg. Alléén op Woensdagen, Zon- en Feestdagen bij gunstig weer. N.B. De trams stoppen alléén bij overwegen. Telegraafkantoor. I Mei I960 —Tijd van Greenwich. Het kantoor is geopend op werkdagen van 'sm. 7.30 tot 'stv 9.30 uur, op Zou-en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 7.30—11.30 's m 12.30—2.30, 6.30—7 30 vur. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, verder tot 50 woorden 5 cent voor elke 5 (of n iuder) woorden daa>boven, en boven 50 woorden 5 cents voor elke 10 (of minder) woorden meer. Dienstregeling van het Postkantoor. 16 Md 1900. - Tijd ran Greenwich. Openstelling van het kantoor: Dap van 7.30 'smorg. tot 9 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 7.30 tot 9,30 en van 11.30 tot 2.30 uur s av Voor .dc storting en uitbetaling van postwissels, post- bewijzen en de invordering van geidtr op kwitantiëri alleen op werkdagen, van 8 30 uur 's morg. tot 2.30 uur's av. Voor de Spaarban) van 's m. 8.30 tot 8.30 uur 'sav., op Zon dag van 8.30 tot 9.30 ure 'sm. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 's morgens 7.30 tot 9 uur 'save d». Aanvang der bestellingen. Op werkbaren: 6.40, 8.40, 'sm., 12.10,3 10, 6 20, 8 40'sav. Op Zon- en algemeene erkend' Christelijke feestdagen: 7.'s morgens, 2.10'ssvonds én Feestd. 5.— 'sm, 12.30 'sav. Brongebouw, Hassel. plein, Amsterd. poort, Schoter singel, Lieve Vrouwensteeg, 5.05, 8.50 'sm. 1.05, 4.20, 7.35 'sav. Zon- ën Feestd. 5.5 'sm. 12.35 's av. Gr Houtstraat, Duvenv.straat, Ged. Oudegracht 5,10, 8 55, 'sm., 1 10, 4.25, 7.40 'sav. Zon- en Feestd. 5.10'sm. 12.40'sav, Boterm., lCoksteeg, Parklaan, 5.15, 9.'s m. 1.15, 4.30, 7.45 'sav. Zon-e'n Feestd. 5.15's m. 12.45's av. Lichting aan bet Station; Richting Amsterd. 7.25,10.55, 11.20'sm..12 26*,1.49,2.39*, 5.25*, 5.43*, 10.20* 's av. Richting Rotterdam 7.25, 'ia., 12 26. 4 18*, 6 23. 8.36*, 10.20*'sav. Richting den Helder. 5.45, 9.23'smorg.. 12.14*, 5.05*,6.48,9.38* 'sav. De met wordet Zondags niet gelicht. Eglise WaUonne. Dix heures, Mr. Muller. Gereformeerde Kerk: (Ged Oudegracht.) Yoorm. 10 ure, Ds. Mulder. 's Avonds 5 ure, Ds. Mulder. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland Yoorm. 10 ure, Ds. Tibben. 's Avonds 51/2 ure, Ds. Tibben. Christelijk Geref, Gemeente. (Zuiderstraat.) Voorm. 10 uro, Godsdienstoefening, 's Avonds 5VS ure, Godsdienstoefening. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Poolman. Nam. 1 ure, Zondagschool. Kerk der Veroenigde Doopsgezinden Voorm. 10 ure, Ds. Hesta. ftemonstrantsoh Geref. Kerk. Geen dienst. Maannag 10 September zal Dr. Tideman zijne lossen hervatten. Donderdag 13 September is hij verhinderd. Kerk der Broedergemeente. Voormiddag 10 ure, Ds. de Blocq van Schellinga. Z. D. Baptisten. (Parklaan 17.) Zaterd. vm. 10 ure, Prediking. Nam. 1'21/s ure, Sabbatschool. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Voorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% ure, Zondagschool. 's AvondB 6 ure, Onderl. vergadering, 's Avonds 8 ure, Jongedochters Ver- eeniging. Dinsdagavond 81/s ure, Bidstond. Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 ure in de Open bare school C, Leidsche Vaart. BUITENGEMEENTEN. Waai niets anders vermeld wordt, wordt ds Ned Hervormde Kerk bedoeld. Bennebroek. Voorm. 10 ure, Ds. Van Lennep, Pred. te Haarlem. Beverwijk. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. Nam. 2 ure, Ds. Gonlag. Voor de kinderen. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 nre, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Sepp. Ymuiden. Godsdienstoefening van wege den Ned, Protestantenbond in Hotel No. 1. Voorm. 10 ure, Prof. H. Oort. van Leiden. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, Ds. van Leeuwen. Heemstede. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 21/s ure, Ds. Kuylman. Doopsbediening. Hillegom. Voorm. 9% ure, Ds. v. Veen. 's Avonds 5 ure, Ds. v. Veen. Voorm. Houtrijk en Polanen. 10 ure, Ds. Heeringa. Voorm. Santpoort. 10 ure, Ds. J. C. Tersteeg, Emer. predikant. Voorm. Spaarndam. 10 ure, Ds. Kuylman. Pred. te Heemstede. Velsen. Voorm. 10 ure, Dr. Klap. Nam. 3 ure, Dr. Klap. Doopsbediening. Heide. 's Avonds 5 ure, de Heer Gutteling. Zandvoort. Voorm. 10 ure, Ds. Hulsman. De Boerenmacht schijnt verdeeld in drie groepen, een naar het Lijdenburg- sche tot bewaking van de vooriaden, een naar Barberton, waar de vrouwen en de kinderen zijn, de derde onder Botha schijnt ambulant om den mus kieten oorlog te voeren zooals de Engel- schen de tegenwoordige Boerenvecht wijze gelieven te noemen. Van Generaal de Wet vinden wij in een schrijven uit Johannesburg in de Külnische medegedeeld, dat hij, vóór hij onlangs zijne Engelsche gevangenen liet loopen, hun al de broeksknoopen afsneed, opdat zij het niet al te snel zouden doen. Ladybrand, gelegen op de grens Oranje VrijstaatNatal is door de Boeren om singeld. Dat de toestand er voor het Engelsche garnizoen niet vroolijk was, mag hieruit blijken, dat al de voorraad is verbrand en in allerijl hulp is inge roepen. Het verzet blijkt dus daar in het geanexeerde land nog verre van gebroken te zjjn, maar volgens het oor deel van vele Engelschen zjjn er vele teekenen die wijzen op een spoedig ver loop van den oorlog. Ceylon heeft thans de derde bezen ding gevangenen gekregen en bezit het eiland dus zooveel eters meer. De prijzen der levensmiddelen zjjn er, tot nadeel van de eilanders, zeer door gestegen, zoodat zij zich er over beklagen bjj den gouverneur, die hen echter gerust stelde. Buller maakt in zijn depêches nog steeds gewag van De Wet's collonne, die zich zeer werkzaam toonde en ook dat de Engelsche troepen benoorden Pretoria nog een alles behalve onder worpen bevolking aantroffen, aanleiding gevende tot botsingen welke gepaard met zware verliezen van beide kanten. Buller schijnt in het Lijdenburgsche vast te zitten, zonder te weten wat aan te vangen, terwjjl inmiddels de Boeren niet nalaten de paniek in de hand te werken. Lord Roberts seint uit Belfast van den 3en dezer: Toen generaal Buller oprukte naar Ljjdenburg, ontdekte hij dat de Boeren een sterke stelling bezet hielden,onmiddellijk tegenover zijn front, welke stelling niet was om te trekken. Ik zond heden een colonne langs den weg Belfast—Dulstroom om hem te ondersteunen. De Boeren deden 2 September op de lijn Pietersburg een trein met troepen ontsporen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1