Eerste Blad. No.' 77 abonnementsprijs: van WOENSDAG 26 September 1900. verschijnt- Per drie maanden-,25. verschijnt. N ieu wsbericht en. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. TELEPHOONNUMMER TT A A "T TWT W fl® rT TELEPHONISCHE VERBINDING <JC%$ Ai-'ï* JmJ .AJJL '2fc2> met AMSTERDAM» ADVERTENTIEBLAD franco p. post,40. Prijs per Advertentie van 1-5 regel* f 0.25, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond, Ahonderlijke nommers 8 centen per Htuk. meer 5 cents, yroote letters naar plaatsruimte. Advertmtiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG de» middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuldhollandsche Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Mei 1900. Amsterdamsche tijd. Haarlem—HillegomLeiden. 6.06, 7.12, 8.42, 10. 11.03, 'sm 12.32, 1.50, 2.53, 4.22, 5.42, 6.59, 8.32 sav. Haarlem—Hillegom 9.52, 11.15 sav. Stoomtram Haarlem—Alkmaar. (Amsterd.Tijd). Haarlem—Alkmaar: 5.10, 6.30, 6.45,* 7.56, 8.53, 10.45, 12,25, 2.05, 3.05, 4 45, 6.35, 8.10, 9,10 10.30 Tot Beverwijk, alléén Mei, Juni, Juli. -j- Alleen tot Beverwijk. Haarlemsche Tramweg-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 'sav. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10,50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Mei 1900. Tijd van Greenwich. Naar Amsterdam: 5.17, 6.15', 654, 7.18*, 7 30, 7.48', 8.01',8.33% 9.07",9,28, 9 44* 10.41, 10.53+-, II.—*, 11.25, 11.57*'sm. 12.15, 12.31*, 1.06,1.37*, 1.54*, 2.17*, 2.44, 3.14', 3.33', 3 51*, 4.10, 4.39*, 4.51', 5.09*, 5.31*, 5.48*. 5.50, 6.08", 6.I7', 6.49-, 7.10,7.44* 8.21*, 8.401-*, 9.04*, 9.24, 9.38', 9.53+*, 10.10*. 10.40*, 10.48, 11.20* 's av. Van Amsterdam: 5.25, 6.45, 7.10*, 7.17*, 7.35, 7.53*, 8.05, 8.49*, 9.09*, 9 29*, 9.44*, 10.18*, 10.40, 11.16*, 11.33, 11.52*, 's m. 12.05*, 12.27+*, 12.46*, 1.-*, 1.32,1.58*, 2.24, 305*, 3.15*, 3.27', 3.53, 4.34*, 4.39, 5.10, 5.32, 6.11*, 6.27*, 6.47, 7 29, 8.19*, 8.26*, 8.15*, 9,04+*, 9.15, 9.36*, 10.02', 10 33, 10.58', 11.40 's avonds. Naar Rotterdam: 6.03, 7.32', 7.36 tot Leiden, 8.15', 9.15', 9.30*, 10.10, 11.37", 's morg., 12.03 tot Leiden, 12.32', 1.12, 8.28', 4.23 tot den Haag, 5.38 tot Vogelenzang, 6.32', 7.16, 8.41*, 9.13*, 10.01*, 10.25* 'sav. Van Rotterdam4.55, 5.55', 6.40', 7.31*, 8.28*, 9.44*, 10.3 's m.. 12.40*, 1.-, 2.09*, 3.39*, 3.44, 4.40*, 4.53*, 5.26', 7.09', 7.14, 8.14*, 8.33*, 9.56* 's av. Naar den Helder: 6.17, 722 tot Alkmaar, 9.49" tot Alkmaar, 's m., 12.19, 2.01 tot Alkm., 3.55, 6.19* tot Alkm., 6.53 tot Alkm., 8.26', 9.44 'sav. De uren gemerkt zijn sneltreinen.De uren gemerkt -j- van 1 Juni af. Voor de uren vet gedrukt worden geen speciale retourkaarten 2e en 3e klasse buurtverkeer, geldig een dag, afgegeven. Naar IJmuiden5.54, 6.17, 7.22, 7.43, 8.05, 9.33, 11.10, 12.19, 2.01, 3.55, 5.10, 6—, 6.53, 8.26, 9.44. Van IJmuiden: 6 26, 8.18, 10.5, 10.52, 11.48, 2.4, 3.37. 5.19, 6.40, 7.38,8.24,9.32,10.29. Naar Zandvoort: 5.59, 7.25-j-, 7.46§, 8.35+, 9.55. 10.40+, 12.48, 1.22+, 2.20, 2.53+, 3.38, 4.26 f 4.56, 6.57+ 7,58.8.48, 9.26+ Van Zandvoort: 6.27, 8.10, 9.05+ 10.30 11.34+ 1.14 1,54+ 2.45 3.28+ 4.16 4.48+ 5.46 6 24+ 7.23+ 8.22* 9.31 10.17*. zijn sneltreinen. De treinen gemerkt stoppen niet aan de halte, de overigen wel. van 1 Juni af. Tram-Omnlbns-Maatschapplj. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Mei 1900 (stadstijd). Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland): 7.45, 8.25*, 8.50 9.25,1015,10 40 11.15'sm.. 12.05 12.45, 1.25, 1 55,2.55,3.30,3.50 4.35,5.10 5.40, 6.30 7.15, 8.40 D 5 9 50 '8 Van Haarlem (Station) 8.33, 9.28, 9.50 10.25. 10.57, 11 25 11.55'sm., 12.45, 1.28,2.13, 2.37, 3 45 4.10. 4 38, 513 5 55 6.16, 7 30 8.15, 9.31, 10—, 10.42 'sav. 's Zondags 8.05, Correspondeerende op de treinen naar Amsterdam, volgens Greenwichtijd. Eerste Nederl. Electrlsche Tram-Maatschappij Haarlem—Zandvoort. Vanaf 3 Sept. tot 1 Oct. Stadstijd. Van Haarlem: 6.-+ 7.- 7.20 8.20 S8.50 9.40 10.20 11.— 11.40, 'svm. 1220 l._ §1.20 1.40 2.20 §2.40 3.- 3,40 §4.— 4.20 5.—S§ 5.10 6.- 6.20 87.— 7.20 7.40 §8.20 8.50 10.— Van Zandvoort: 6.32+ 7.32 S8.12 8.52 9.32 10.12 10.52, 11.32 'svoorm. 12.12 12.521.32 §1.52 2.12 2.52 §3.12 3.32 4.12 S§4.32 4.52 5.32 §6.12 6.32 6.52 §7.32 7.52 8.12 §9.- 9.25 10.32. loopen alleen op werkdagen. S loopen direct van Zandvoort naar het station H. IJ. S. M. te Haarlem. De van station H. IJ.S.M. te Haarlem direct naar Zand voort vertrekkende treinen, zijn circa 10 min. later aan de kruising Koninginneweg. De met S gemerkte treinen stoppen in de stad alleen aan de Rozenstraat, Zijlbrug, Mauritsstraat en Koninginneweg. Alléén op Woensdagen, Zon- en Feestdagen bij gunstig weer. N.B. De trams stoppen alléén bij overwegen. Telegraafkantoor. J Mei 1900 —Tijd van Greenwich. Het kantoor is geopend op werkdagen van 'sm. 7.30 tot 'sav 9.30 uur, op Zon-en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 7.30—11.30's m 12.302.30,6.307 30 uur. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, verder tot 50 woorden 6 cent voor elke 5 (of minder) woorden daa-boven, en boven 50 woorden 5 oents voor elke 10 (of minder) woorden meer. Dienstregeling van het Postkantoor. 16 Mei 1900. Tijd van Greenwich. Openstelling van het kantoor: Dag van 7.30 'smorg. tot 9 uur's av. Op Zondag van's morg. 7.30 tot 9,30 en van 11.30 tot 2.30 uur's av. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, post- bewijzen en de invordering van gelden op kwitantiër alleen op werkdagen, van 8 30 uur 's morg. tot 2.30 uur's av. Voorde Spaarbank van 's m. 8.30 tot 8.30uur 'sav., op Zon dag van 8.30 tot 9.30 ure 's m. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 's morgens 7.30 tot 9 uur 'savoids. Aanvang aer bestellingen. Op werkingen: 6.40, 8.40, 'sm., 12.10,3.10, 6 20, 8 40'sav Op Zon- eD algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.'s morgens, 2.10 'savonda Lichting der hulpbrievenbussenKoninginneweg, Leidschevaart, Kaasmarkt, Kenaupark, 4.55, 8.40 's m 12 55, 4.10, 7.25 'sav. Zon- en Feestd. 4 55 'sm., 12.25'sav. Haze- paterslaan, Boterfabriekv. Marumstraat, 58.45 'sm. 1.4.15, 7.30'sav Zon en Feestd. 5.— 'sm 12.30 'sav. Brongebouw, Hassel.plein, Amsterd.poort,Schoter singel, Lieve Vrouwensteeg, 5.05, 8.50 'sm. 1.05, 4.20, 7.35 'sav. Zon- ën Feestd. 5.5 's m. 12.35 's av. Gr Houtstraat, Duvenv.straat, Ged. Oudegracht 5,10, 8,55, 'sm., 110, 4.25, 7.40 'sav. Zon- en Feestd. 5.10'sm. 12.40'sav. Boterm., Koksteeg, Parklaan, 5.15, 9.'sm. 1.15, 4.30, 7.45 'sav. Zon- en Feestd. 5.15 's m. 12.45 'sav. Lichting aan liet Station: Richting Amsterd. 7.25,10.55,11.20'sm.. 12 26M.49,2.39*, 5.25', 5.43', 10.20* 's av. Richting Rotterdam 7.25, 'sm.. 1226. 418*, 623, 836*, 10.20*'sav, Richting den Helder, 5.45, 9.23'smorg., 12.14*, 5.05*,6.48,9.38' 'sav. De met worder Zondags niet gelicht. Eerttt Kamer. In de Donderdag gehouden zitting is een adres van ant woord op de Troonrede aangenomen na een zeer belangrijk debat. De heer Franse v. d. Putte vroeg inlichtingen over de houding der Regeering in sake Transvaal en China. Wat heeft de Rog. gedaan bjj de gevangenneming der Nederl. ambulance-leden, en met welk resultaat? Wat heeft zjj gedaan bij de uitzetting der ambtenaren van de Z. A. Spoorweg- Maatschappij en andere Nederlanders? Wat was aanleiding tol het aanbod van een oorlogsschip aan president Kruger 1 Ten aanzien van China vroeg spreker, waarom drie schepen waren gezonden en Indië aldus ontbloot, en welke instrukties de devisie-commandant had. De Min. van Buitenlandsche zaken, ofschoon onvoor bereid, antwoordde, dat terstond na de gevangeneming bij Engeland naar de reden was gevraagd, en dat toen deze uitbleef, daarop is aangedrongen. Het andwoord was dat de doctoren zich schuldig hadden gemaakt aan het mee nemen van kompromitteerende brieven. Toen bleek dat Dr. Koster een rapport bestemd had voor onzen consul te Kaap stad, dat door Engehehe autoiteiten niet werd overgeven, is daarop aangedrongen, en nu heeft de Minister bericht ontvangen dat het rapport aan den consul is ge geven en binnenkort in het bezit van den Minister kan zjjn. De Min. wees op de bizondere positie van het Roode Kruis en hoopte, dat Nederlandsche dottoren geen onvoorzichtigheid zich zullen te verwijten hebben. Ten aanzien van de uitzetting der Nederlanders kon- stateerde de Min., dat elke Regeering vrij is, wat betreft het uitzetten. Alleen kan schadevergoeding gevraagd worden, 1 indien de uitzetting or.noodig verzwaard is voor betrokkene. Alle gevallen worden onderzocht door den Minister. Hij zou Engeland aankondigen, dat hij eene nota zal zenden om schadevergoeding te vra gen en later een staat zal op zenden. De uitzending van het oorlogschip voor Kruger is geschied, nadat gebleken is, dat hjj om gezondheidsredenen naar Europa gaat. Wat China aangaat, het zenden van meer schepen bleek door de om standigheden geboden. De Reg. heeft instructies gegeven, om niet aan krijgs verrichtingen deel te nemen, tenzij voor de belangen der Nederl. onderdanen gewettigd. De heer Fransen v. d. Putte was zeer bevredigd en dankte den Minister. Hij ried bizondere voorzichtig heid aan, en zou er zelfs geen verwijt van gemaakt hebben, als de Gelderland was doorgereisd naar Indië. Dit laatste vond geen instemming bij den heer v. Asch van Wjjck. Nadat de Min. nog eenige toelichting verstrekt had, ver klaarde de heer Fransen v. d* Putte zich geheel voldaan. Het adres zou de Konin gin worden aangeboden. Het wetsont werp betreffende de belastingprogressie in de gemeenten werd, nadat de Min. van B. Z. aan de heeren Pjjnacker Hordijk, Roëll en Geertsma was te ge- moet gekomen, aangenomen met 37 tegen 2 stemmen, die van de heeren v. d. Biesen en Rutgers van Rozenburg. De kamer is op recês uiteengegaan. Tweede Kamer. In de zitting van Donderdag heeft Mr. Gleichman, door H M. de Koningin tot Voorzitter benoemd, het voorzitter schap aanvaard. Het ontwerp adres van antwoord op de Troonrede was ingeko men en werd onverwijld in deafdeelingen onderzocht. De Vergadering werd ge schorst tot 4 uur, en toen werd de Staatsbegrooting aangeboden. De Min. van Fin. hield naar gewoonte bij deze geiegenheid de miljoenenspeech. Hjj constateerde, dat de twee jaren geleden verwachte toeneming der middelen niet alleen heeft aangehouden, maar zelfs de verwachting heeft overtroffen. De uitkomsten der jongst verloopen dienst jaren waren gunstiger dan de aanvan kelijke ramingen deden voorzien. De uilkomsten der dienstjaren 1892 99 wezen aan overschotten 5.854.276, tekorten +14 474.080, eindtekort dus 8.619.805. In die jaren werd echter besteed +2.738.056 voor den Rotter- damschen waterweg, +8.688.122 voor den Maasmond, 1 071.684 voor het Merwedekanaal, 12.922.514 voor spoor wegen, 24.398.648 voor aflossing van schuld. De dienst over 1900 zal ver moedelijk minder gunstig zijn, doordat ten laste daarvan komto.a. lVs miljoen i voor nieuwe geweren. De begrooting voor 1900 is geraamd in ontvang op +149.472.180, in uitgaaf op+154.755.492, geraamd tekort +5.238.312. Onder de uitgaven zijn begrepen +2.455.860 voor spoorwegen, +902.000 voor den Maas mond, ongedektgewonedienst/1 .925.452, De gewone uitgaven zijn +3.208 032 hooger dan het loopende jaar. Meer is aangevraagd oa. voor Onder wijs +521.400, Mediesche Politie +65.876, Marine circa 7 ton, Justitie 5 ton, Ooi log 122.415, Waterstaat enz. 19 ton. De Min. wees er op, dat, al kan op gestadige toeneming der middelen worden gerekend, de nieuwe inkomsten met het oog op de aangroei ende uitgaven onmisbaar, die, evenals de nieuwe uitgaven geregeld aangroeien met de toeneming van het cijfer der bevolking. Nadat de Voorzitter mede- deeling had gedaan van ingekomen stukken, die naar de afdeelingen werden verzonden, werd de vergadering verdaagd tot Dinsdag. The Standard is een weinigje hatelijk tegenover Duitschland nu het beslist is, dat Kruger per H.M. stoomschip de Gelderland Transvaal verlaat. De Times ziet de zaak meer van een politiek standpunt, met zoo iets van de onder stelling dat de regeering van Koningin Wilhelmina bljjk zou geven de pretenties te deelen van hen, die meenen, dat Kruger nog president is van den door Engeland geannexeerden Slaat. Als vervolg op het bovenstaande nemen wjj nota van de meening van de In dependance Beige. De Transvaal zal niet ophouden een onafhankelijke staat te zijn, zoolang het parlement de annexa tie niet heeft goedgekeurd en het kabinet niet officieel kennis heeft gegeven van dit feit aan de mogendheden. Tot zoo lang is en blijft Transvaal de Zuid Afrikaansche Republiek en tot zoolang is en blijft de heer Kruger president. Roberts deelde aan zijne regeering mede dat van het Boerenleger nog slechts eenige stroopende benden zijn overgebleven. Het past ons niettegenstaande alles toch niet om geloof te hechten aan een gerucht als zouden de Portugeesche autoriteiten aangehitst zijn om ter ver krijging van voor Engeland gewichtige papieren een conflict tegen Transvaal uit te lokken. Dit zou dan meteen kunnen dienen om Krugers verti ek tegen te houden. Daar de „Gelderland" weldra te Lo- rernjo Marquez zal zijn, zullen wjj spoedig hooren, of men tot zoo iets zijn toevlucht durft te nemen. Kruger heeft nog niet bepaald gezegd, waar hjj heen wenscht te gaan. De laatst medegedeelde Engelsche ver- liezenlijst, loopende tot 15 September, toont aan dat er tot dien datum 40 075 officieren en manschappen, waarvan 1777

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1