HAARLEMSCH Eerste Blad. No. 79 144 van WOENSDAG 3 October 1900. N ieu wsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedenvpte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS P«r drie maanden —,25. franco p. post—,40. Afzonderlijke nommers 8 centen per stnk. Pr|t pes- Advertentie van 1—5 regel» f 0.25, elke regel meer 5 cents, groote letter» naar plaatsruimte. VERSCHIJNT Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertmtiën worden aangenomen tot DINSDAG m VRIJDAG des middag» ten 12 ure, die alsdan too mogelijk nog worden geplaatst. Xoord-Zuidhollandsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden, t Oct. 1900. Stadstijd. Haarlem—HillegomLeiden. 7.12, 8.42, 10. 11.03's m., 12.32, 1.50, 2.53, 4.22, 5.42, 6.59, 8.32 sav. Haarlem—Hillegom 9.52, 11.15 s av. Stoomtram Haarlem—Alkmaar. (Stadstijd). Haarlem—Alkmaar: 8.,10.,12,20 2.20, 5.7.20, 9,40 f, 11.20 f -J- Alleen tot Beverwijk. ■aarlemsche Tramwaj-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 'sav. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1900. Tijd van Greenwich. Naar Amsterdam: 5.17, 6.15", 6 54, 7.18', 7.30, 7.48', 8.01% 8.13*, 9.07', 9,28, 9.44* 10.41 10 55', 11.03*, 11.26, 11.57-'sm. 12.15-, 12.31-, 1.00, 1.37', 1.59', 2.17', 2.44, 3.14', 3.33', 3 51-, 4.10, 4.39-, 4.51', 5.3-f, 5.56, 6.11", 6.29', 7.10, 7.44*8.21*, 9.04', 9.23, 9.38', 10.10-, 10.40-, 10.48, 11.20- 's av. Van Amsterdam: 5.25, 6.45, 7.08', 7.17', 7.35, 7.53-, 8.05, 8.49', 9.07-, 929', 9.44', 10.18', 10.40, 11.19-, 11.33, 11.53-, 'sm. 12.05', 12.46*, 1.-*, 1.34, 1.58', 2.24,3.03', 3.27', 3.53, 4.34', 4.39, 5.10, 5.32, 6.09', 6.27', 6.47, 7 29, 8.46*, 9.15, 9.36', 10.02', 10 33, 10.58-, 11.40 's avonds. Naar Rotterdam: 6.03, 7.80", 7.36 tot Leiden, 8.15*, 9.15', 9.28', 10.11,11.40','s morg., 12.03 tot Leiden, 12.32", 1.13, 3.26", 4.23 tot den Haag, 5.38 tot Vogelenzang, 6.32*, 7.17, 9.07', 9.59', 10.28' 'sav. Naar den Helder: 0.17, 7.22 tot Alkmaar, 9.50' tot Alkmaar, 's m., 12.19, 2.03 tot Alkmaar, 3.55, 6.15' tot Alkmaar, 6.53 tot Alkmaar, 8.26*, 9.46 's av. De uren gemerkt zijn sneltreinen. Voor de uren vet gedrukt worden geen speciale retourkaarten 2e en 3e klasse buurtverkeer, geldig een dag, afgegeven. Naar IJmuiden: 5.54, 7.43, 8.05, 9.31, 11.10 'sm. 12.19, 2.03, 3.55, 5.10. 6.6.53, 8.26, 9.46 'sav. Naar Zandvoort: 5.59, 7.25, 9.55 'sm. 12.37,2.20,3.51,4.50, 6.03 tot Overveen,7.58'sav. Tan Zandvoort: 6.27, 7.50, 10.40 'sm. 1.14, 2.45, 4.16, 5.32, 8.35 'sav. Trnm-Omnlbns-Haatsetaappij. BloemendaaiOverveenHaarlem. 1 Oct.1900 (stadstijd). Vertrekuren van Bloemenda&l (Hotel Kennemerland): 7.45, §8.25 8.50 9.25, *101510.40 11.15 'am., 12.20 -12.45, 1.25, 1.55, 2.55, 3.30, 3 50 4.35 5.40, 6 35, 7.15, 8 40 "9.15 9 50 'sav. Correspondeerende op de aankomende treinen. Van Haarlem (Station) 8.33, 9.28, 9.46 10.27. "10.57, 11 25 11.58 'sm.. *12.45, 1.29, 2.19, 2.37, 3 43 4.08 4 38, 5.13 6.16, 7 32 8.15, 9.25, *10,-. 10.42 'sav, 's Zondags 8.05, Alleen Zon- en Feestdagen. Correspondeerende op de treinen naar Amsterdam, volgens Greenwichtijd. Eerste Nedcrl. Electrische Tram-Maatschappij Haarlem Zandvoort. 1 Oct. 1901 tot 1 Mei 1901 Stadstijd. Van Haarlem: |6.- 7.40 S8.53 10.40 11.15 'svm. 1225 1.- 1.40 2.20 3.- 3.40 4.20 5.40 6.45 8.— 9.05 10.05 Van Zandvoort: +6.52 S8.15 9.32 10.10 11.50 'svoorm. 1.10 1.32 2.12 2.52 3.32 4.12 4.52 6.12 7.15 8.32 9.35 10.35. -j- loopen alleen op werkdagen. S loopen direct van Zandvoort naar het station H.IJ.S.M. te Haarlem en omgekeerd. De van station H. 1J.S.M. te Haarlem direct naar Zandvoort vertrekkende treinen, zijn circa 10 min. later aan de kruising Konin ginneweg Stopplaatsen in de stad van de met S gemerkte treinen zijn: de Rozenstraat, Zijlbrug, Mauritsstraat en Koninginneweg. De vet gedrukten alléén op Woensdagen, Zon- en Feestdagen, bij gunstig weer. Stopplaatsen van de trams naar Zandvoort en omgekeerd zijnkruising Koninginne weg, Emmabrug, Schouwtjeslaan, Aerdenhoutsweg,'Doodweg, Gr.-Bentvelt en Zandv. tol. Haarlem—Aerdenhont. Van Haarlem. Nam. 1.30, 2.2.35, 3.15, 4.4.30 Van Aerdenhout. Nam. 1.48, 2.15, 2.50, 3.30, 4 15, 4.45. Alléén bij gunstig weer. Haarlem—Bloemendaai. Voorloopige aankondiging. Van 's morgens 7.15 tot 's middags 1 uur, om het half uur. Bij gunstig weer na 1 uur tot 5 uur 's middags, om het kwartier. Van 5—10 uur 's avonds om het half uur. Op Zon- en Feestdagen vóór 10 uur v.m. en na 5 uur n.m. om 't half uur. Na 10 uur v.m tot 5 uur n.m. om het kwartier. Telegraafkantoor. lOct. 1900 —Tijd van Greenwich. Het kantoor is geopend op werkdagen van 'sm. 7.30 tot n 9.30 uur, op Zon-en algemeen erkende Christelijke feestdagen van'sm. 7.3011.30'sm 12.302.30, 6.307 30 var, Binnen!. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, verder tot 50 woorden 5 cent T0or elke 5 (of minder) woorden daarboven, en boven 50 woorden 5 cents voor elke 10 (of minder) woorden meer. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct.1900. Tijd van Greenwich. Openstelling van het kantoor: Dag van 7.30 'smorg. tot 9 uur's av. Op Zondag van's morg. 7.30 tot 9,30 en van li.30 tot 2.30 urn- 's av. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, post. bewjjien en de invordering van geldcr op kwitantiëi alleen op werkdagen, van 8 30 uur 's morg. tot 2.30 uur 's av. Voor de Spaarbauk vab 's m. 8.30 tot 8.30 uur 's av., op Zon dag van 8.30 tot 9.30 ure 'sm. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 's morgens 7.30 tot 9 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkfaren: 6.40, 9.'sm., 12,3.6 20, 8 40'sav Op Zon- en aigemeene erkende Christelijke feestdagen8.'s m. Kosteloos gelegen heid tot afh. der brieven enz. van 11.30 tot 12.30. Lichting der hulpbrievenbussenKoninginneweg, Leidschevaart, Kaasmarkt, Kenaupark, 4.55, 8.40 's m,, 12 55, 4.10, 7.25 'sav. Zon- en Feestd. 4 55 's m., 12.25'sav. Haze- paterslaan, Botsrfabriek, v. Marumstraat, 58.45 'sm. 1.-, 4.15, 7.30's av Zon en Feestd. 5.— 'sm, 12.30 'sav. Brongebouw, Hassel.plein,Amsterd.poort,Schoter singel, Burgwei, 5.05, 8.50 'smorg. 1.05,4.20,7.35 'sav. Zon- en Feestdagen. 5.5 's m. 12.35 's av. Gr Houtstraat, Duvenv.straat, Ged. Oudegracht 5,10, 8,55, 'sm., 110, 4.25, 7.40 'sav. Zon- en Feestd, 5.10 's m. 12.40's av. Boterm., Koksteeg, Parklaan, 5.15, 9.'sm. 1.15, 4.30, 7.45 'sav. Zon-en Feestd. 5.15's m. 12.45'sav. Lichting aan Het StationRichting Amsterd. 7.25,10 50, ll.'20'sm., 12 26', 1 51,2.39*. 5.29*, 5.38', 6.24, 10.20* 's av.Richting Rotterdam 7.25,'sm 12 26. 4 18', 6 24 9 10.20* 's av. Richting den Helder, 5.45, 9.25 'a morg., 12 14', 5.05*, 6.48", 9 40* 's av. De met word en Zondags niet gelicht. De oud minister Asquith, die Donderdag in vijf vergaderingen het woord voerde, verheelt evenmin als de Heer Herbert Gladstone zijn vrees voor het gevaar, dat dreigt, als Minister Chamberlain aan het bewind blijft. vDe Heer Chamberlain," zeide hjj, agaat het land door en spreekt, waar hij komt, uitdagende en dreigende woor den. Hij is blijkbaar van oordeel, dat een groot land als GrootBrittannië niet, na een hardnekkigen strjjd met twee kleine Staten, zich edel-en grootmoedig moet betoonen, maar dat het pochend moet zegepralen over een verslagen vjjand. En daarbij slaat hij zjjn staat kundige tegenstanders in het aangezicht, zonder eenig bewijs, dat zjj openlijk of in 't geheim sympathie betoonden voor de vjjanden van hun land. De Heer Pott, Nederlandsche consul te Louroezo Marqeus, schrijft het vol gende. De Nederlandsche ambulance is op het oogenblik vrijwel de reddende engel der Engelsche krijgsgevangenen te Nooit Gedacht, en een Engelsche dokter, on langs vandaar gearriveerd, deelde mij mede, dat de Britsche krijgsgevangenen enorm veel te danken hebben aan de Nederlandsche ambulance, ja zonder haai de zieken vrijwel de noodige ver pleging en medische hulp zouden missen. Van de vijfhonderd manschappen, in dertijd door Canada afgestaan aan het Engelsche leger in Zuid Afrika, keeren er 360 naar hun land terug, de overige 140 man zjjn gesneuveld. Uit een en ander maakt men op, dat dit terug zenden van troepen plaats heeft in het belang van de verkiezingen. Roberts heeft te kennen gegeven, te vreezen van niet spoedig in Europa terug te zijn, hij schijnt dus nog zwaren strijd te wachten, ondanks zijne bewering dat de oorlog afgeloopen is. Van 16 tot 22 September zijn nog een en veertig offi cieren vermist of gevangen genomen en twee gesneuveld, een nieuw bewijs dat er nog van tijd tot tijd wat gebeurt. Het totale verlies is thans 41972 man. Nog steeds is men jagende op De Wet. Er gaan geruchten, dat hij zich op de spoorbaan bij Pretoria bevindt met negen honderd man en daar een bijna ontoe gankelijk kopje bezet houdt. Bij Vrijheid schijnt hardnekkiger tegenstand te zijn geboden dan men eerst meende. Het schjjnt, dat er nacht en dag om die plaats is gevochten. Ge neraal Uildyard had daar te strijden tegen Christiaan Bothadie, naar men zegt, 2000 Boeren bij zich had. Ieder kopje en ravijn werd verdedigd en moest genemen worden voordat Uildyard voor uit kon. De troepen van dezen zijn nu 10 mijlen in de richting van Piet Relief opgetrokken. Verliezen worden niet op gegeven. Er wordt geklaagd, dat de Engelsche soldaten zeer ongeregeld hun soldij ontvangen. Zij hebben daardoor gebrek aan geld en trachten door plundering zich van het noodige te voorzien. Maandag deelde een telegram mede, dat bij het verbranden van schietvoorraad te Komatiepoort een hevige onploffiing plaats had waarbij twintig Engelschen werden gedood. HAARLEM 2 October 1900. Concert Zanggenot. De liedertafel Haarlem's Zanggenot gaf gisterenavond onder leiding van den heer N. A. Andriessen een goed geslaagd concert ter eere van den heer G. A. Heinze, die opl October zijn tachtigsten verjaardag vierde. Zjj deed dit op eene alleszins waardige wijze en tot onver deelde tevredenheid van een talrijk pu bliek, dat in de Groote zaal der soc. Ver- eeniging was samengekomen. Behalve het flink ontwikkelde mannenkoor werkten aan de uitvoering mede een vijf tal musici van hier en elders n.l. de heeren Carel Phlippeau, C. Andriessen, R. Gra ve lotte (piano) Henri Heytze (viool) en P. C. Heemskerk (violoncel) de drie laatst genoemden van 'sGravenhage. Geopend werd de uitvoering meteen krachtigen, jubelenden feestzang van den directeur,Hulde aan G. A. Heinze op woor den van den Heer J. Nierop. Daarop volgde een programma dat met zorg was saamgelezen uit de vo cale- en instrumentale werken van den geachten toonkunstenaar. Heinze's wer ken voor mannenkoor zijn uiterst popu lair en laatoni er bijvoegen, uiterst ge liefd in onze mannenzangvereenigingen. Zondag op het MeerBede en Omhoog zijn opgenomen in het repertoire van bijna elke vereeniging. Aan Zanggenot gaven zjj bij deze uitvoering gelegen heid zich van uitstekende zijde te doen kennen. Ze werden met een goede voor dracht en met mooien klank gezongen, Ave Maria is van grooteren omvang dan de genoemde korenmet de goed ver zorgde begeleiding en den mooi gezongen tenor solo was de voordracht van groot- sche werking. Wat het solo-gedeelte in het algemeen betreft, mocht het den heer Phlippeau wel het beste gelukkig, de sympathie der aanwezigen voor zicli te winnen. Adore te, een lied van hooge, heilige stemming, maakte, gezongen in nobelen stijl, vol eenvoud en devotie, een diepen indruk. Voor onzen taientvollen Haarlemschen tenor was het een avond van onverdeeld succes. De heeren uit de residentie speelden het Trio (Op. 26) voor piano, viool en cello. Dat ze ruimschoots in de verschillen de deelen gelegenheid vonden om van hunnen artistieken aanleg van eene muzikale behandeling en een deugdelijk technisch kunnen proeven te geven, mag niet worden ontkend toch zou een werk met rijker melodische strofen in dezen kring van toehoorders beter hebben aangeslagen Aan Haarlem's Zanggenot en zijn wak keren directeur een woord van lof voor de wijze waarop het den feestdag van den nestor der vaderlandsche toonkun stenaren hebben gewijd. B. Door het Bestuur der Spaarbank van het Nuts-departement alhier zjjn de rekeningen over de eerste helft van dit jaar afgesloten en is de balans op 1 Juli déGnitief vastgesteld. Op 1 Januari 1900 was aan de gesamenlijke 4274 deelhebbers verschul digd 760544.861/s, dit bedrag vermeer derde door inbreng in 2009 posten met 72076.10, door bijgeschreven rente A 3% met 12052.70^; doch verminder- derde door terugbetaling in 1291 posten mez ƒ76236.46, blijft saldo op 1 Juli (4310 deelhebbers) ƒ768437.21. Van de ingebrachte posten waren er 63 van minder dan ƒ1-757 van ƒ1.tot 10.1008 van ƒ10.— tot ƒ100.175 van 100.—tot ƒ1000. en 6 van boven ƒ1000. Van de terugbetaalden waren er 950 van niet meer dan 25.203 van 25.— tot ƒ100.—, 113 van 100.— tot 500.—, en 25 van hoven f 500.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1