HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN enz. Eerste Blad. No. 80 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. 144 met AMSTESBAM. van ZATERDAG 6 October 1900. TE HAARLEM Zondag 7 Oct. 1900. N ieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDIN6 ABONNEMENTSPRIJS P«r drie maandenf—,25. franco p. post —,40. Afiwnderlijke nommers S centen per stnk. FrQa per Advertentie v»n 1—5 regrla f 0.25, elke regel meer 5 cent», groete letters aur plMtsrmimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentie worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG da middag» ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk -nog worden geplaatst. Egliae Wallonne. Dix kenrei, Mr. Muller. Sainte Cêne. Gereformeerde Kerk: Ged Oudegracht.) Yaorm. 10 ure, Ds. Mulder. 'i Avonds 5 ur«, Ds. Mulder. (Woensdag.) 's Avonds 7 >/j ure, Ds. C. Proosdij, van Amsterdam. Zendingsbidstond. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland) Yoorm. 10 ure, Ds. Tibben. Avonds 57j ure, Ds. Tibben. Christelijk Geref, Gemeente. (Zuiderstraat.) Voorm. 10 ure, Ds. Schotel. Avonds 5l/j ure, Ds. Schotel. Luthersehe Kerk. Yoorm. 10 ure, Ds. Poolman. Nam. 1 ure, Zondagschool. Kerk der Veroenigde Doopsgezinden Yoorm. 10 ure, Ds. de Vries. Remonstrantsoh Geref. Kerk. Yoorm. 10 ure, Dr. P. Heering, Remonetr. Pred. te 's Qavenhage. Kerk der Broedergemeente. Voormiddag 10 ure, Ds. de Blocq van Scheltinga. Z. D. Baptisten. (Parklaan 17.) Sabbat (Vrijdag) 's avonds 8 ure, Bespreking van de Profetiën. Sabbat (Zaterd.) vm. 10 ure, Prediking. Sabbat (Zaterdag) Nam. 3 ure, Sabbat- school. Onderl. Bijbelbespreking. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Yoorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% ure, Zondagschool. 's Avonds 6 ure, Onderl. vergadering. 'iAvonds 8 ure, Jengedoehters Ver- eeniging. Dinsdagavond 8y, ure, Bidstond. Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 ure in de Open bare school C, Leidsche Vaart. BUITENGEMEENTEN. Waai aiati ander» vermeld wordt, wordt de Ned. HorTormde kerk bedoeld. Bennebroek. Yoorm. 10 ure, Ds. Gerth v. Wijk. Collecte voor de Kerk. Erang. I.utheriche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Doopegealnde Kerk. Yoorm. 10 ure, Ds. Sepp. Ymuiden. Godsdienstoefening van vrege don Ned. Protestantenbond in Hotel No. 1. 's Avonds 5Vi ure, Ds. J. v. Witzenburg. Bloemendaal. Yoorm. 10 nre, Ds. van Leeuwen. 's Avonds 6'A ure, Ds. van Leeuwen. Heemstede. Voorm. 10 nre, Ds. Kuylman. Voorbereiding. Hillegom. Voora. 9% ure, Ds. v. Veen. Doopsbediening. 's Avonds 5 nre, Ds. v. Veen. Houtrijk en Polanen. Yoorm. 10 ure, Ds. Heeringa. Avondmaal. Santpoort. Voorm. 10 ure, Ds. Kutsch Lojenga. Beverwijk. Yoorm. 10 ure, Ds. Boon. Nam. 2 ure, Ds.Gonlag. Yoor de kinderen. Spaarndam. Voorm. 10 ure, Ds. Veen, Pred. te Haarlem. Avondmaal. Velsen. Yoorm. 10 ure, Dr. Klap. Nam. 6t/j ure, Dr. Klap. Heide. 's Avonds 5 ure, de Heer Gutteling. Zandvoort. Voorm. 10 ure, Ds. Hulsman. Voorbereiding, 's Avonds 6t/j nre, Ds. Hulsman. Avondmaal. Tweede Kamer. In de vergadering van Woensdag stelde de Voorzitter, ingevolge zijn vroeger aangekondigd voornemen, voor den volgenden Woens dag een aanvang te maken met de behandeling van de Ongevallenwet, en na afloop daarvan nader te bepalen, wanneer de Kieswet zal worden behan deld. De heer Kuyper, ondersteunde het voorstel ten aanzien van de Ongevallen wet, die zooveel verwachtingen heeft opgewekt vóór de Kieswet. Toch rjjst de vraag, of de behandeling der Kieswet tijdig genoeg kan afloopen met het oog op het in werking treden in het volgend jaar. Spreker vroeg daaromtrent aan de Regeering of aan den Voorzitter inlich tingen. De Voorzitter meende, dat het wel mogelijk zou zjjn de Kieswet af te doen half November. Overeenkomstig 's Voorzitters voorstel werd toen besloten. De Vergaderiag ging uiteen tot Woens dag 10 October te 11 uur. Wat kunnen de menschen zich moeie- ljjk maken over niemendal. Zoo is er verschil van meening over de vraag onder welke vlag Kruger per de Gelder- derland naar Europa wordt gebracht. Ja maar, zegt men, de minister heeft bij de beantwoording van de bekende interpellatie in de Kamer steeds gespro ken van President Kruger, de Minister erkent hem dus nog als President en in verband daarmede behoort ook de Gel derland de Transvaalsche vlag te ver- toenen, en dit punt maakt velen warm en.bang. Bang dat onze neutraliteit er door zal geschonden worden! En zoo maakt men zich bezorgd zonder reden over dingen die zouden kunnen plaats hebben, ofschoon niemand weet hoe alles zal gebeuren. Dan nog is men bang, dat ons publiek, alt Kruger in ons land komt, wat nog lang niet zeker is, den ouden, afgestreden man te sterk zal féteeren, want Engeland mocht het zich eens te sterk aantrekken en dan.en dan. Neen ons publiek zal niet den noodi- gen eerbied voor den gebroken, rustbe- hoevenden oudstrjjder voor de onafhan kelijkheid uit het oog verliezener zijn wel andere sympathie-betuigingen dan die bestaan in luidruchtige betoogingen, dat voelt ons Volk zelf wel, afgezien van Engelsche lichtgeraaktheid. Waar Kruger zich ook vertoonen moge, overal zal hg eerbiedige bewondering vinden; ontbloote hoofden, doch warme harten zullen overeenkomen met de stemming van onzen grooten stamgenoot. Moge het zoo zijn! Angstige blikken naar het Oosten, waar de kamp gestreden wordt voor onafhankelijkheid, voor recht en vrijheid en nog bezorgder staart men naar China, waar iets dergelijks plaats heeft. In Afrika waar het meer en meer vooruit- dringende Engeland den machtigen voet zet op de borst, van twee volken voor wie de beteekenis van de woorden leven en vrijheid geljjk is. Over enkele dagen is het een jaar dat de strijd aanvang- Duizenden mannen in de kracht van hun leven heben er't leven gelaten, rampen, vernietigiging en ellende heeft de krijg over het zwarte werelddeel verspreid en wat zal 't eind zijn. Ook China strijdt voor zjjn volksbe staan, ook daar wil men zich ontdoen van de vreemde indringers, die steeds hooger en hooger eischen stelden. Eigenbelang leidt tot tweespalt, zoo ook hier. De eendracht tusschen de Eu ropeanen is al lang weg, wantrouwen beheerscht er den toestand, elk der mo gendheden wil wat anders. Doch, gluurt ook daar niet hebzucht door de reten der plat gebrande eigendommen en hoe kort nog zullen wij verwijderd blijven van heftige tooneelen, die in dezen of genen uithoek van de wereld zullen afgespeeld worden, en wat zal 't eind zijn. De optimisten zien een kalm verloop der dingen, toch bijna overal een vragende blik. En dan nog droomde men, too lang nog niet geleden van wereldvrede. Hoe komt men er bgwaar twee personen bjjeen zjjn bestaat al verschil van den ken en gevoelen; hoe zal 't mogelijk zjjn om millioenen onder een wil te brengen. Slechts goud en bloed drjjven hun wil door, wie dien wil niet gehoor zaamt moet buigen of ondergaan. Zullen dan, vraagt men, steeds de volkeren ziende blind bljjven en wanneer zal de tjjd gekomen zjjn dat zjj zeggen: Wij willen Vrede, omdat elke oorlog den kiem met zich omdraagt van ellende, en dan zal er vrede zjjn als men als een man zich verzet tegen hetgeen zjjn hart hem ingeeft onrefht te zijn. Door Reynolds Newspaper, een democra tisch Engelsch blad, wordt met dat suit" zijn van der» oorlog den draak gestoken. Wjj kunnen, zegt het blad, het Engelsche volk niet voor zoo dom houden als Lord Roberts ons wil wjjsmaken. Hjj schrjjft alsof de oorlog uit was, maar de lange dagelij ksche verliezenl jjsten logenstraffen hem. Hjj maakt onbehoorlijk veel ophef van schermutselingen en gaat bijna met stilzwijgen voorbjj, dat acht treinen door de Boeren opgehouden zijn in de eerste week van deze maand, op hetzelfde tjjdstip, waarop men gedwongen is geweest vier of vjjf steden in den geannexeerden Oranje Vrjjstaat te ontruimen. In alle geval laten de Euro- peesche natiën zich niet bedotten door die proclamaties en inlijvingen op papier, want nog geen hunner heeft den Vrijstaat of de Zuid Afrikaansche Republiek erkend als ingelijfd bij het Britsch gebied. Onder de vele uitingen die in Engeland voorkomen, zijn er genoeg antioorlogs gezinden, die zich dan ook niet ontzien het hunne te zeggen. In dit opzicht is merkwaardig wat de Heer John Marley zegt aan de kiezers van Montrose. „Wij hebben, zegt hij, in een enkel jaar alles ongedaan weten te maken, wat tijdens een geheel menschengeslacht met goed gevolg verricht was om Hollanders en Engelschen tot elkander te brengen. Is dit eene vrucht der overwinning? De Hollanders zjjn nu in geheel Zuid Afrika wat zij nooit te voren geweest zjjn een eensgezind volk met een gemeenschappelijk besef van onrecht. Dit heeft niets te maken met Klein Engeland of pro-Boer; het is geen voorspelling; het is een eenvoudige beschrijving van een werkelijk feit. Zelfs in Ierland is met het moeielgk vraagstuk van twee rassen in vrede en vriendschap saam te stellen niet jam- melijker omgesprongen." De Heer Morleij meent onder de gegeven omstandigheden inlijving der boerenrepublieken onvermijdelijk. Ik keur die goed, zegt hij, vrijwel met dezelfde opgeruimdheid als waarmee iemand, die in eene averechts beheerde vennootschap zijn geld verloren heeft, de liquidatie goedkeurt." Men zegt, dat het Koninklijk hospitaal voor ooglijders te Londen genoodzaakt zal zijn de deuren te sluiten, ten gevolge van gebrek aan geld. Dit hospitaal, dat door de milddadigheid van het publiek wordt onderhouden, kan zijn belasting niet meer betalen, zoo steekt het in schulden. En de oorzaak?.. De oorlog. Een menigte andere liefdadige instel lingen in Engeland verkeert in benarde omstandigheden. Het publiek ondersteunt haar niet genoeg, want het heeft zoo moeten ofteren voor de zieken en de gewonden in den ZuidAfrikaanschen oorlog. De rampen van dezen oorlog worden nu nog gevolgd door een «krach" in de instellingen van weldadigheid ten koste van duizenden en duizenden on gelukkige en lgdende Enngelschen. Omtrent de verkiezingen in Engeland, waarvan de toestand in zoo nauw ver band staat met Zuid-Afrika is de alge- meene meening dat de oppositie slechts zeer geringe kans heeft op een beslis sende overwinning, op het behalen der meerderheid, doch oneindig grooter is de kans op een moreele overwinning, op het slinken der 128 stemmen meer derheid, die het ministerie in het jongste Parlement had.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1