HAARLEMSCH Eerste Blad. No 95 144 van WOENSDAG 28 November 1900. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. TELEPHOONN TIMMER TELEPHONISCHE VERBINDIN6 met AMSTERDAM, ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden -,25. franco p. poet—,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prfla per Advertentie vu 1-5 regela 10.25, elke regel meer 5 centa, greote lettera naar plMtarvimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middagten 12 ure, die alsdan too mogelijk nog worden geplaatst. Mocht een bericht uit Cradock juist zijn, dan staan de Engelschen binnenkort voor zeer onaangename verassingen. De la Reij vertoeft dan in de nabijheid van zijn woonplaats in het Lichtenburgsche, waar hij elk stukje grond precies kent en waar zich stellig weer vele burgers bij zijn commando zullen voegen. De stemming der Vrijburgers is in den laatsten tijd weer zoo aan 't licht getreden, dat men over de beteekenis van een verblijf van de la Reij in hun nabijheid geen nadere omschrijving behoeft te geven. De bezetting van Ficksburg door de Boeren schijnt aanleiding te zijn tot hernieuwde tochten in de richting van Bloemfontein. Van uit Maseroe de hoofdstad van Basoetoland word ten minste medegedeeld, dat een commando in de nabijheid van Thaba 'Nchu verblijft en op 16 November in den avond kanongebulder in het distrikt gehoord werd. Een Berlijnsch blad meldt, dat de Staatsarchieven der beide republieken een paar dagen geleden in een Italiaan- sche haven zijn ontscheept en door twee gedelegeerden van de Boeren in ont vangst zijn genomen. Men zegt dat belangrijke stukken daaruit binnenkort gepubliceerd zullen worden. Bij het verlaten van de Gelderland heeft Kruger een telegram van dank gezonden aan Koningin Wilhelmina voor het be schikbaar stellen van dien bodem. Met een zeer hartelijk telegram heeft H. M. daarop geantwoord. Toch had te Marseille nog een klein incident plaats, eene betooging tegenover Engelschen, die het hoofd niet ontbloot ten, toen de stoet voorbij trok. Die Engelschen zijn in den nacht vertrokken. Dondermorgen vertrok Kruger naar Parijs. Op de tusschenstations luide toejuichingen. Donderdagavond is de Gelderland ver trokken om zijne bestemming op te vol gen. In Frankrijk schijnt, hoewel niet van regeeringswege, de vraag gesteld te zijn of Frankrijk er belang bij heeft, inter ventie te beproeven en op Amerika heeft men ook nog hoop. Deofficieuse pers van Engeland begroet de komst van Kruger met spotkreten en aanleiding hiertoe zochten zij in het feit, dat de Gelderland te laat was aan gekomen. Zij vergeet, dat Londen zelf eenige dagen heeft moeten wachten op het schip, dat de Afrikaansche vrijwil ligers aanbracht. Bij de aankomst te Parijs was er veel publiek op de been. Kruger werd door een ontzaglijke menigte toegejuicht, Hoe zeer voor de orde goed gezorgd was, had men toch moeite Kruger in zijn rij tuig te krijgen. Verschillende toespraken werden door Kruger beantwoord. Des middags te vier uur heelt Kruger een bezoek gebracht aan president Lou bet, een half uur later bracht Loubet zijn tegenbezoek. Wat er tusschen beide Heeren besproken is zal wel een geheim blijven. Een goed voorteeken is, dat de Franschen jegens Kruger zeer gunstig j gestemd zijn, dit kan niet anders dan van invloed op den toestand zjjn. Wat verder de reisplannen van Kru ger zijn is niet met zekerheid bekend Te Parijs was men van meening, dat het verblijf te Parijs een dag of vier zou duren, dat de reis dan zou voortgezet worden naar Nederland en dat Kruger, alvorens over te gaan tot het publiek maken van voor Engeland zeer onaan genarae stukken, nog eens bemiddeling zou vragen. President Kruger gelooft, dat, wan neer Europa de geheele waarheid zal kennen, de publieke opinie zich zoo krachtig zal doen gelden, dat Engeland zich minder onverzettelijk zal moeten toonen. Indien hij ook nog in deze laatste hoop mocht worden teleurgesteld, dan zou President Kruger naar de Transvaal terugkeeren om te midden zijner dappere Burgers te sterven. Voor de waarheid van een en ander kan niet ingestaan worden, temeer, Kru ger is er de man niet naar om veel van zijn plannen los te laten. De geheele Europeesche pers, de Engelsche natuurlijk uitgezonderd, laat zich zeer gunstig uit tegenover de Boeren republieken en den President. Het is te hopen, dat die stemming van invloed is op de stemming der hooggeplaatsten. Wat haast wel niet anders kan, zou men haast meenen, dat waar de drang van beneden af zoo sterk is, aan de omstan digheden den loop moet gelaten worden. Zeer zeker is het te betreuren, dat het Engelsche publiek nog zoo sterk onder den invloed is van de regeeringsplannen. Na het vertrek van den President was Kruger zeer vermoeid. Hij ontving dien dag niemand meer en Zondag slechts enkelen. Het wordt voor waarschjjnljjk gehou den, dat Kruger na zjjn bezoek aan Nederland, .tot herstel zijner gezondheid naar het zuiden van Frankrijk vertrekt. De opmerking word gemaakt, dat door het bezoek van Loubet Krugers incog nito verbroken is. In Frankrijk wenscht men zich geluk met den voorzichtigen geest die geleid heeft tot een oplossing welke de open bare meening tevreden stelde zonder de internationale gevoeligheid te kwet sen. De particuliere correspondent van de „Gazette" zegt dat dr. Leyds onder handelt om een onderhoud te verkrijgen tusschen minister Delcassé en den heer Kruger. Telkens beproeven Boeren krijgsge vangenen te ontvluchtensoms gelukt dit. Worden de vluchtelingen achterhaald, dan is de bewaking veel scherper en de hergevangenneming word dan gevolgd door eenige weken celstraf. In Zuid Afrika zelf blijft het plat branden en verwoesten op de meest afschuwelijke wijze aanhouden. De publieke meening begint van reactie te getuigende ouders der vrijwilligers beginnen te roepen om hunne zonen terug te hebben, nu de oorlog heet uit te zijn. Maandagontving Kruger verschillende personen. Het plan voor Dinsdag is als volgt President Kruger zal ofïïcieele bezoeken afleggen,des morgens een bezoek aan den minister president Waldeck-Rous seau en een aan den heer Delcassé, minister van Buitenlandsche Zaken. Te elf uur zal de President zich naar Quay d'Orsay begevenhjj zal worden ontvangen met de aan het hoofd van een Staat toekomende eerbewijzen. Vervolgens zal hij een bezoek aan het stadhuis brengen. Maandag zijn te Parijs een vijftiental manifestanten gearresteerd wegens op roerige kreten. Verscheidene zjjn niet in hechtenis gehouden. De afgevaardigde Denis heeft een interpellatie aangekondigd betrekkelijk de houding der Fransche regeering in zake de Transvaal. Het gerucht van de wreedheid, waar mede Engeland in Zuid Afrika den oorlog voert, begint tot de liberale party in Engeland door te dringen. In zijn rede voering te Dundee heeft Sis H. Campbell Bannerman gezegdWij verkeeren in zonderlinge onwetendheid van den heelen loop van zaken in dat deel der wereld (inderdaadmaar indien bevestigd wordt wat wij lezen, dan heeft er veel verklaring noodig. Het Engelsche volk is een vertrouwend en geduldig volk, een verstandig volk. Het is warm van hart en edelmoedig. Het wil den mili tairen ten volle toelaten te doen wat noodig is. Maar als er iets blijkt van noodelooze en wraakzuchtige wreed heid, in hun naam bedreven, zal zjjn toorn grootelijks gewekt worden. Maar wij kennen de feiten niet. Wjj wachten op inlichting, en onderwijl zullen alle wij ze lieden in ons midden hun oordeel opschorten." HAARLEM 27 November 1900. In eene circulaire Inlichtingen aan gaande de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, wordt opnieuw de aandacht gevestigd op deze Stichting, welke ten doel heeft om jongens, die lust in het zeemansleven hebben, eene eervolle en voordeelige betrekking te bezorgen door hun de eerste opleiding te geven tot matrozen bij ,s Rijks zeemacht. Om dienst te nemen kunnen jongens, jonger dan 16jaar,zich opalle werkdagen aanmelden aan het gebouw der Kweek school te Leiden. Natuurlijk worden eenige vereischten gesteld omtrent leeftjjd, lichamelijke geschiktheid, lengtemaat en lezen, schrij ven en rekenen, doch deze zjjn geen van allen van geldeljjken aard. In het breede worden in bedoelde cir culaire de vooruitzichten der geplaatste jongens uiteen gezet. De cursus duurt een jaar en is verdeeld in twee opleidingen, één voor matroos en een voor stoker, naarmate de keuze der jongens zelf. Na afloop van dien cursus worden zij bevorderd tot lichtma troos of stoker. De eersten kunnen opklimmen tot den rang van Adjudant- Onderofficier als constabel of tot Sergeant majoor als schrijver, timmerman, smid, kok of hofmeester. De stokers kunnen opklimmen tot Majoor-stoker, tewijl de geldeljjke voordeelen kunnen bereiken f 36.en die van stoker /60.— per maand, behalve toelagen van ƒ3.— of f 4.per maand wegens langdurigen trouwen dienst. Op den leeftjjd van 45 jaar voor onderofficieren en van 40 jaren voor schepelingen met den graad van matroos heeft ieder schepeling aanspraak op pen sioen, van adjudant-onderofficier tot matroos afdalende van ƒ440.tot ƒ200.'sjaars met verhooging voor elk jaar verblijf in militairen dienst in de Overzeesche bezittingen en tusschen de keerkringen. Tot ons genoegen kunnen wjj mededeeien, dat het Bestuur der Wil- helmina-naaischool alhier is ingegaan op het verzoek van het plaatselijk comité voor Maatschappelijke Belangen, tot het in het leven roepen van een Fakcursui voor Wollennaaien. Van een goede leer kracht heeft men zich reeds verzekerd, eveneens van de instemming met het plan niet alleen van belangstellenden, maar ook van bekende werkgevers hier ter stede. Achterstaande advertentie roept haar op, die zich voor dezen cursus als leerling willen aanmeldengaatallesnaar wensch (er is natuurlijk voor de op- en inrichting veel werk te doen en veel geld noodig) dan zal de cursus bij voldoende deelne ming, in den nazomer van 1901 worden geopend. Ten einde zooveel mogeljjk zeker heid te hebben, dat de dood of de be wusteloosheid bij de dieren, welke in de inrichting van de Vereeniging tegen het mishandelen van dieren alhier moe ten worden afgemaakt, spoedig intreedt, heeft het Bestuur eene zeer praktische verbetering in het daarvoor bestemde toestel aangebracht. De klok nl. welke eerst met gas volloopt en daarna over de te dooden dieren wordt neergelaten, komt thans neder in zinken bakken, die met water zijn gevuld en derhalve de toetreding van de buitenlucht geheel beletten. De ondervinding bewijst, dat de dieren het daardoor nog sneller, in enkele seconden zelfs, afleggen. Bjj de opvoering van de Opera Mignon, Maandag door de Nederlandsche Opera directie de Heer C. van der Linden, was de Schouwburg tamelijk goed bezet'. De hoofdpartijen Mignon en Wilhelm Meister werden mooi gezongen door Mevrouw Tijssen—Bremerkamp enden Heer Tijssen en ook de overige partijen waren goed vervuld. Het koor was in vele opzichten zeer voldoende en het orkest valt te roemen, zoodat ook hier van eene welgeslaagde uitvoering mag gewaagd worden. Beknopt Geschiedkundig Overzicht van de Theosofische Vereeniging. 1875-1900. De door wijlen Mevr. H. P. Blavateky en den nog thans levenden president Henry Steel Olcott in 1875 te New-York gestichte Theosofische Vereeniging her dacht 17 Nov. j.l. haar 25 jarig bestaan. Verrassende ontdekkingen op het gebied van Egyptische oudheidkunde en Orien- talisme leidden een aanvankelijke kleine groep van belangstellende onderzoekers tot het vormen eener Vereeniging wier taak het zou zijn verder en dieper onderzoek hieromtrent in de hand te werken. Daarin zag men zich geleid door Mevr. Blavatsky die op hare vele reizen in het Oosten de Theosofie en het Occultisme had bestudeerd onder Hen, die zjj met grooten eerbied Mees ters van Wjjsheid noemde. Zjj bracht de door haar ontvangen kennis theore tisch en proefondervindelijk aan de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1