PREDIKBEURTEN enz. Eerste Blad. No. 96 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang. abonnementsprijsyfm ZATERDAG 1 December 1900. wwihtjnt- TE HAARLEM Zondag 2 Dec. 1900. Nieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER jTjt A A 1^ T L1 TV/T §-"1 TELEPHONISCHE VERBINDIN6 144 XX XI XJL JLi jj jLLi XTX \J XX met AMSTERDAM. ADVERTENTIEBLAD Per drie maanden-,25. VERSCHIJNT. franco p. post,40. Prijs per Advertentie van 1-6 regels 10.25, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond. Afiwnderltjke nommers 8 centen per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG de* middags ten 12 ure, die alsdan too mogelijk nog worden geplaatst. Eglise Wallonne. Six heures, Mr. Muller. Gereformeerde Kerk: (Ged Oudegracht.) Toorm. 10 ure, Ds. Mulder. 'i Avonds 5 nre, Ds. Mulder. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland) Toorm. 10 ure, Ds. Tibben. 's Avonds 5Vs ure, Ds. Tibben. Woensdag. Avonds 8 ure, Ds. Ringnalda, Gemeenschappelijke dienst. Christelijk Geref, Gemeente. Zuiderstraat Voorm. 10 ure, Ds. Schotel. Avonds 5Vs ure, Ds. Schotel. (Woensdag.) 's Avonds 8 ure, Ds. Schotel, Luthersohe Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Poolman. Nam. 1 ure, Zondagsschool, 's Avonds 6Vs ure, Ds. Wempe. Kerk der VeroenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, Dr. Elhorst, 's Avonds 6 ure, Ds. de Vries. BUITENGEMEENTEN. Waai nieti andara vermeld wordt, werit da Bad. Hervormde Hork bedotld. Bennebroek. Voorm. 10 ure, Dr. Gerth v. Wijk. Sr., Pred. te 's Gravenhage. Collecte voor de Kerk. Beverwijk. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. Nam. 2 ure, Ds.Gonlag. Voor de kinderen. Evang. Iiuthereche Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Hork. Voorm. 10 ure, Ds. Sepp. Heemstede. Voorm. 10 ure, Ds. Kuylman. Woensdag. 's Avonds 6Vj ure, Ds. Kuylman. Hillegom. Voorm. 10 ure, Ds. v. Veen. Doopsbediening. 's Avonds 5 nre, Ds. v. Veen. Houtrijk en Folanen. Voorm. 10 ure, Ds. Heeringa. Doopsbediening. Santpoort. Voorm. 10 ure, Ds. Kutsch Lojenga. Doopsbediening. Spaarndam. Voorm. 10 nre, Ds. Baljon. Velsen. Voorm. 10 nre, Dr. Klap. Heide. Voorm. 10 nre de Heer Gutteling. 's Avonds 5 ure, de Heer Gutteling. in Duitschland een beroemden naam heeft verworven. In de uitvoering van hare zangnummers heeft deze dame een grooten indruk achtergelaten. Eene keelvaardigheid als waarover mevrouw Wedekind beschikt men denke aan de roulades en trillers waarop zij zoo kwistig de aanwezigen onthaalde behoort tot de zeldzaamheden. Noch tans waren het mogelijk nog meer de nobele hoedanigheden in de voordracht der liederen die der zangeres aanspraak gaven op de toejuichingen, welke haar ten deel vielen. De gelukkige vereeni- ging van buitengewone stemmiddelen en eene hoog ontwikkelde zangkunst, en tevens de aanwezigheid van een warm getint temperament maken de verrichtingen dezer rijk begaafde vrouw ongetwijfeld belangwekkend, Met H.H. Directeuren zullen zeer zeker de leden van Bach met voldoening aan het op treden van Mevrouw Wedekind terug denken. Met een keure van orkestrale werken, uitgevoerd op door en door muzikale wijze, in mooie klankbekoringen aan het volmaakte grenzende rythmische nauw keurigheid, won de heer Mengelberg met de meesterschare zijner instrumen talisten de onverdeelde sympathie der kunstvrienden. Welk een serieus kun stenaar is de heer Mengelberg toch. Aan elk werk van het programma wordt steeds dezelfde zorg besteed. Van weifelen en talen is bij hem geen sprake. Aan zijne veelzijdige ontwikkeling en breede kunstopvatting danken wij de kennis making met menig nieuw of tot hiertoe onbekend gebleven werk. Thans kwamen als noviteiten op het programma voor,een heerlijk kunstwerk vam Tschaikowsky Serenade (Op 48) en Ouverture van de opera Der Barbier von Bagdad van Cornelius, een werk dat voor ruim veertig jaar geschreven, nu eerst de aandacht trekt van de muziekdirec teuren en den naam van den componist, van wien trouwens mooie liederen bekend zjjn, op den voorgrond zal brengen. Het concert opende met de Ouverture, Die Pingals-Böhle van Mendelssohn, ter wijl in het tweede deel nog werd gemaakt Siegfried Idyll van Wagner. Dat men in deze en bovengenoemde werken ruimschoots mocht genieten van de superieure hoedanigheden van het orkest ligt voor de hand. Het was een muzikaal festijn, waarover wij slechts met opgetogenheid kunnen spreken. B. Aanstaanden Maandag geeft de Nederlandsche Opera, Dir. C. van der Linden, in den Schouwburg alhier de Opera Carmen van Bizet met medewer king van de Heeren Orelio en Pauwels. Dat deze opvoering uitstekend zal zijn, daarvoor pleiten bovengenoemde mede werkenden en deze zjjn ook ten onzent zóó gunstig bekend, dat nadere aanbe veling overbodig is. In de Raadzaal van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, zal aan staanden Zondag gedurende óón dag ten toongesteld zijn het in rood koper ge dreven medaillon portret van Hr. Ms. de Koningin, dat vervaardigd werd op de werkplaats voor kerkelijke kunst, „Artis Sociéles" van de Firma Jansen alhier. In de Rotonde zjjn voor het laatst tentoongesteld de betimmeringen en meubels behoorende tot de intérieurs van oude Nederlandsche woningen. Zondag is de toegang vrij. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 23 Nov. H. C. J. Terbeek en Jkvr. E. Sand berg. 28 Nov. A. Bulthui» en M. de Vries. H. Hsaert en M. C. Rsnsjjn. J. Ploeg en A. Trap. P. A. Kruijer en i. M. Vrugt. 29 Nov. D. J. Wolterbeek en M. E. Wolterbeek. J. J. Coenen en M. M. Pool. GETROUWD. 27 Nov. P. R. Konings en K. M. C. Teeu- wen. 28 Nov. A. H. Buissink en A. H. v. d. Colk. J. G. Porre en A. Prins. P. Tijssen en A. Koster. J. C. v. Dijk en W. Besselsen. H. Wesselen B. Jonk- hoff. A. M. Rnsekrans en W. T. C. Dodenhuis. J. Steeman en M. B. H. Kooijman. H. de Vries en H. de Leeuw. 29 Nov. i. T. Munnigb en C. Visser. GEBOORTEN. 22 Nov. G M. S. van Santen geb. Pie- penbrink d. H. Vermeulen geb. de Wit». N. Bos geb. van der Zee d J. v. d. Walle geb. Bakker d. K. Kwak geb. de Ridder z 2d Nov. M. Weesman geb. öohouten d. J. v. Baardwijk geb. Boesd. 24 "ov. J. G. Breeuwer geb Lusing d. C Conneman geb Verdwatlf d. A. M. Klerk geb. Giesken d. 25 Nov. A. M. Hoes geb. Stevens d J. G T. Kuipers geb. Boogaard d. A, Rozendal geb. Hoo- ferbeets d. J. P. Stringer geb v. Zwe- en z J. C. Stam geb. Steenkist d. D. C. Preijs geb. Lit d. 26 Nov. G. v. Batenburg geb. Intveld z. P. Consent geb. v. d. Hoeven d. en z. M. Giphart geb. Peters z. E. M. Lucas geb. Beekelaar z. M. Witkamp geb. Tooiutra z C. M. Aalders geb. v. Looy s. 27 Nov. R. Rug- zenaars geb. Djjkstra d. M. A. E. Lem geb. Oorschot d. J. E. Nieuwenburg geb. Moene z. S. Beaink geb. Hommes d. M. C. Haik geb. Ploeg d. M. C. Harde- bil geb. Biersteker z. J. M Clavaux geb. Maarsman d. 28 Nov B. Hoogkamer geb. Huizinga d. G. v. Mierlo geb. Wijn- baud z. J. Beekman geb. Becker d. W. Middeldorp geb. de Graad d. J. A. G. Hommes geb. Meerman d. J. v. d. Laan de Vries geb. v Hulst rt. 29 Nov, G. v Kordelaar geb. de Blaazer d. OVERLEDEN. 22 Nov. C. Bos geb. Groenevelt 66 j.. Kerkhofstr. E C. Kustman 17 j Sohalk- wjjkerstr. P. J. van der Mejjden 2 m. z., Weverastr. A Willemse geb v. d. Pie terman 58 i., N. Heiligland. 23 Nov. C. Mone 18 m. z., Assendelveratraat. A. M. v. Paradijs 19 m. d Z. Brouwersstraat. 24 Nov. J. Cuyon geb. Peper 68 i., Zuider straat. F. Rooijers geb de Boer 75 j., Drosrestraat. M. de Hon 26 j., Bakker straat. M. A. A. Ktoos 6 m. dZomer- vaart. 25 Nov. J. P. Mathey 71 iOran jeboomstraat. M. Rggersbcrg 12 j. d., Spasme. 26 Nov. H. Waalewijn 2 j. z., Leidschestraat. H. J. v. d. Eri 16 m.d., Brouwersvaart. L. v. Stipriaan 24 d. z., Ravesteeg. J. de Bell geb. Scheder 79 j., Parklaan. 27 Nov. P. Jongerling 8 m.z., Bakkerstraat. A. F. M. v. Staveren 8 j. z., Koningstraat. W. Bok 4 m. z., Brou wersstraat. 28 Nov. P. J. Lijnzaat 1 m. z., L. Raamstraat. 0RGELBESPELIN8 in de Groote- of St. Bavokerk alhier, op Dinsdag 4 Dec. 1900, des namiddags van 1—2 nur, door den Heer W. EZERMAN PROGRAMMA. 1Preludium en FugaS. de Lange. 2. PreladioJ. Rheinberger. 8. Choral ana Bach's Passion.. A. G. Ritter. 4. Inleiding en VariatiesA. Hesse. 5. FngaJ. S. Bach. Remonstrantsch Geref. Kerk. Toorm. 10 ure, Dr. P. H. Bitter, van Amsterdam. Dr. Tideman zal Maandag en Woensdag geen les geven. Kerk der Broedergemeente. Veormiddag 10 ure, Ds. de Blocg van Scheltinga. 's Avond 7 ure, Ds. de Blocq van Scheltinga. Mededeelingen over den Zendingsarbeid der Broedergemeente in Suriname. Z. D. Baptisten. (Parklaan 17.) Sabbat (Vrijdag) 's avonds 8 nre, Bespreking van de Profetiën. Sabbat (Zaterd.) vm. 10 ure, Prediking. Sabbat (Zaterdag) Nam. 3 ure, Sabbat- school. Onderl. Bijbelbespreking. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Voorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% ure, Zondagschool. 'g Avonds 6 ure, Onderl. vergadering, 's Avonds 8 ure, Jongedochters Ver- eeniging. Dinsdagavond 8'/s ure, Bidstond. Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 ure in de Open bare school C, Leidache Vaart. Zandvoort. Voorm. 10 ure, Ds. Hulsman. Doopsbediening. 's Avonds 6y» ure, Ds. Hulsman. Krugers verdere reis is nog zeer on bepaald. Geruchten gaan aan Keulen en Berlijn, en er wordt ook gesproken van den Haag na Parijs, het laatste zal wel het dichtst bjj de waarheid zijn. In den Haag bereidt men den Presi dent eene indrukwekkende hulde. HAARLEM 30 November 1900. BACHCONCERT. De Haarlemsche Bachvereeniging opende Dinsdagavond op zeer aantrekke lijke wijze de reeks harer concerten voor het seizoen 1900 1901. De buiten gewone opkomst van de kunstliefheb bers uit Haarlem en Haarlems Omstreken bewees dat de uitvoeringen van deze Ver- eeniging hoog staan aangeschreven en het streven van H.H. Directeuren om de Bachconcerten zoo belangrijk mogelijk te doen zijn in ruimen kring waardee ring vindt. Behalve het orkest uit de hoofdstad had de Directie zich de medewerking verzekerd van Mevrouw Erika Wedekind uit Dresden, eene zangeres, welke zich

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1