HAARLEMS CH PREDIKBEURTEN enz. Eerste Blad. No: ïoo Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 88. Tweeëntwintigste Jaargang 144 van ZATERDAG 15 December 1900. TE HAARLEM Zondag 16 Dec. 1900. Nieuwsberichten. T E L E P H O O N|N U M M E R TELKPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden -,25. franco p. post ,40. Afsouderlljke nommera 8 centen per stuk. Pr|i per Advertentie van 1—5 regel» f 0.25, elke regel meer 5 cents, groete lettere naar plaateralmte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG de* middags ten 12 ure, die alsdan too mogelijk nog worden geplaatst. Eglise Wallonne. Dix heurea, Mr. Muller. Gereformeerde Kerk: Ged Oudegracht.) Yeorm. 10 ure, Ds. Mulder. Avonds 5 ure, Ds. Mulder. Eben-Haëzer Kerk. (Klein Heiligland) Voorm. 10 ure, Ds. Tibbcn. 's Avonds 5Vj ure, Ds. Tibben. Christelijk Geref, Gemeente. {Zuiderstraat.) Yoorm. 10 ure, Ds. Schotel. 's Avonds 5Vj ure, Ds. Schotel. {Woensdag.) 'i Avonds 8 ure, Ds. Schotel, Luthersohe Kerk. Yoorm. 10 ure, Ds. Poolman. Nam. 1 ure, Zondagsschool. '«Avonds 6Vs ure, Vs. Wempe. Kerk der Veroenigde Doopsgezinden Yoorm. 10 ure, Ds. de Vries. 's Avonds 6 ure, Ds. Hesta. Remonstrantsoh Geref. Kerk. Yoorm. 10 ure, Dr. H. L. Oort, Rem. pred. te Utrecht. Kerk der Broedergemeente. Yeormiddag 10 ure, Ds. de Blocq van Scheltinga. Z. D. Baptisten. {Parklaan 17.) Sabbat (Vrijdag) 's avonds 8 ure, Bespreking van de Profetiën. Sabbat (Zaterd.) vm. 10 ure, Prediking. Sabbat (Zaterdag) Nam. 3 ure, Sabbat- school. Onderl. Bijbelbespreking. Baptiste Gemeente. Lokaal Klein Heiligland 8. Yoorm. 9Va ure, Bidstond. Yoorm. 10 ure, Onderlinge vergadering. Nam. 12% ure, Zondagschool. 's Avonds 6 ure, Onderl. vergadering, 's Avonds 8 ure, Jongedochters Ver- eeniging. Dinsdagavond 8i/j ure, Bidstond. Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Zondagsschool ten 1 ure in de Open bare school C, Leidsche Yaart. BUITENGEMEENTEN. Waai niet» ander» vermeld wordt, wordt de Ned. Hervormde Kerk bedoeld. Bennebroek. Yoorm. 10 ure, Dr. Gerth v. Wijk. Beverwijk. Voorm. 10 ure, Ds. Boon. Nam. 2 ure, Ds. Boon, Voor de kinderen. Evang. ljuthersohe Kerk. Yoorm. 10 ure, Ds. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Ds. Sepp. Ymuiden. Godsdienstoefening van wege dan Sad Protestantenbond in Hotel No. 1. Ds. Kutsch Lojenga Doopsgez. pred. te Leiden. Bloemendaal. Yoorm. 10 ure, Ds. van Leeuwen. Nam. 6V« ure, Ds. van Leeuwen. Heemstede. Yoorm. 10 ure, Ds. Kuylman. Houtrijk en Polanen. Voorm. 10 ure, Ds. Heeringa. Santpoort. Voorm. 10 ure, Ds. Kutsch Lojenga. Spaarndam. Yoorm. 10 ure, Ds. Baljon. Velsen. Voorm. 10 ure, Dr. Klap. Nam. 6 ure, Dr. Klap. Heide. Yoorm. 10 ure de Heer Gutteling. 's Avonds 5 ure, de Heer Gutteling. Zandvoort. Voorm. 10 ure, Ds. Hulsman. 's Avonds 6 i/i ure, Ds. Hulsman. Tweede Kamer. In de avondzitting van Dinsdag verklaarde de heer van der Zwaag met genoegen gehoord te hebben, dat de heer Kerdgk en de zijnen bezig zijn de banden los te maken, die hen nog aan het konservatisme binden, en willen strijden voor algemeen kiesrecht en Grondwetsherziening. Hij kwam op tegen de argumenten door den heer Kuyper tegen het alge kiesrecht aangevoerd. Wat de sociale hervorming betreft is Spreker het eens met den heer van Karnebeek, in zoover hij voor een sluitende begrooting is. Er moet orde zjjn in de huishouding, en die is er niet waar en te kort is. De Min. van Fin. had verleden jaar het een boek tekort genoemdmaar bij deze begrooting zal er zijn een kas tekort, zooals de Min. zelf erkend heeft. Spreker vroeg nu, waar het geld vandaan moet komen voor de noodige sociale hervor mingen. Men blijft in het oude net der belastingen, en durft niet te komen tot eene goede regeling der belasting kwestie, welke kenmerken z|jn, dat de heffing eenvoudig is en drukt naar draag kracht. Dat is alleen te vinden bij een éénige, algemeene inkomsten belasting en die zou Sprecer willen met eene progressie tot 100 pet. Zulk een heffing moet gepaard gaan met bezuiniging, o.a. door traktementsvermindering voor de hooge ambtenarenmaar vooral moet men komen tot afschaffing van leger en vloot, want het militarisme verslindt alles. Men weet nu nog niet, welk mi nisterie wij na de verkiezingen zullen kr|jgen, maar in allen gevalle moet men zich de vraag stellen, hoe we aan de noodige gelden zullen komen voor de sociale hervormingen. Den klassenstrijd wil men nu langzaam zien versmelten, maar dat gaat zoo gemakkelijk niet, en de heeren hebben wel den tjjd, maar de arbeiders niet. Spreker verdedigde de socialisten, en kwam er tegen op, dat men hen vaderlandloos noemt. Tea slotte zeide Spreker, naar aanleiding van een voorval met twee soldaten, die gestraft waren, omdat zjj geklaagd had den over de hoedanigheid van het voedsel, dat wanneer aan rechtmatige klachten niet wordt voldaan, men juist aanleiding geeft tot verzet. De heer Ketelaar bestreed den heer de Boer, die de eenheid der liberalen en der vrijzinnig demokraten verkondigd had. De kiezers moeten weten, dat er scheiding is tusschen de liberalen en de radikalen. De heer van Kol besprak het gebeurde in Juli bij de werkstaking te Dordrecht, waar zonder dat de orde verstoord werd de militaire macht was opgetreden, waar geschoten is, terwijl er volstrekt geen gevaar was. De heer de Savornin Lohman, zich aan sluitend bij een groot deel der rede van den heer Brummelkamp, bestreed ook zijnerzijds de kritiek, door den heer Troelstra over de antirevolutionaire partij geoefend. De heer Troelstra in terrumpeerde herhaaldelijk, wat de Voorzit hem verzocht na te laten. De heer de Savornin Lohman verdedigde ook de antirevolutionaire beginselen tegen het verwijt van den heer Mees, dat ze praktiesch weinig uitvoerbaar zouden zijn. Het tegendeel was bij verschillende gelegenheden gebleken hun invloed was bevorderd b.v. Zondags rust en vrijheid van onderwijs. Spreker wees verder op enkele groote verschillen met de sociaal Democraten, die strijden voor individueele vrijheid, terwijl bij de antirevolutionairen het koninkrijk Gods op den voorgrond staat, alwaarom deze dan ook op de meeste punten niet met de socialisten kunnen medegaan. De Sociaalisten zijn en blijven steeds on tevreden, niettegenstaande de arbeids toestanden thans veel beter zijn dan vroeger. Z(j willen ook de verbreking van den band tusschen werkman en patroon. Spreker kwam verder op tegen 't geen door de socialisten steeds gezegd wordt omtrent het kapitalisme. Over het Kiesrecht wilde de heer Lohman thans niet sprekendat zal kunnen geschieden bjj de motie Troelstra. Over deuitvoering van de leerplichtwet zou hij spreken bij Hoofdst. V. aangaande de buitenlandsche politiek erkende Spreker niet volkomen op de hoogte te zijn, maar wel wees hij er op, dat het nooit aan een regeering euvel geduid mag worden, wanneer zij tracht een einde te maken aan een verschrikkelijken oorlog tusschen twee Christenvalken, en dat men een re geering die dat beoogt daarin moet steunen. De heer Staalman sprak zijne teleurstelling uit over de daden van het Kabinet en bestreed den heer Troel stra, die gezegd heeft, dat politieke en sociale vraagstukken niets te maken hebben met den godsdienst. De heer Seret dankte den Min. van Buiten], Zaken voor de overlegging der stukken nopens de gevangenneming van leden der ambulances in Transvaal. Spreker ver trouwde, dat zou blijken, dat de voorstel ling var Dr. Koster juist is, en dat de Regeering dan schadevergoeding zal eischen. Woensdag heeft president Kruger een van October gedagteekenden brief ontvangen van zjjne echtgenoote en waaruit bl|jkt, dat tante Sanna" zich wel bevond bij de afzending van het schrqven. Waarschijnlijk zal de president b|j z|jn bezoek op 19 December en volgen den dag aan Amsterdam de reis doen per Hollandsche spoor over Leiden en Haarlem. Te Rotterdam is bericht ontvangen dat President Kruger besloten heeft aan de uitnoodiging tot een bezoek aldaar gevolg te geven. Nog steeds is het tusschen generaal Knox en De Wet een wedloopvechtend uitwijken en uitwijkend vechten. Met drie legertroepen en dertig kanonnen ziet men vruchteloos den slimmen De Wet te krijgen, vruchteloos. Te München is door Boeren uitge wekenen een meeting belegd die een enorm succes had. Men is voornemens overal in Duitschland op verschillende plaatsen zulke meetings te houden. Men denkt, dat op deze w|j ze der Boeren zaak zal winnen, wat bij de besliste houding der regeering niet te verwachten is. De Duitsche Rijkskanselier heeft ge zegd, dat President Kruger geen arbitrage heeft gewild, toen het tijdstip daarvoor gunstig scheen en om dit aan de toonen neemt hij een Nederlandsch Oranjeboek te baat, een officieel stuk. Men begrijpt den samenhang van een en ander niet in verband met latere pogingen om tot een vergei|jk te komen. Steeds heeft Kruger arbitrage gewenscht, steeds is die terug gewezen. Lord Roberts is thans gereed, om naar Engeland terug te gaan, heeft gezegd te voorzien, dat de noodzake lijkheid om huizen te vei branden zal verminderen, zoodra de politie is ingesteld. In het Lagerhuis werd een debat gevoerd over de motie van den heer Lloyd-George, waarin aan H. M. wordt gevraagd: dat ministers en leden van het Huis die een betrekking aanvaarden in een der departementen, geen belangen zullen hebben, direct of indirect, in eenige firma of maatschappij, die con tracten heeft met de kroon Deze motie was rechtstreeks gericht tegen Chamberlain en zijn bloedverwan ten, naar aanleiding van de onthullingen, in de verkiezingsdagen door enkele bladen gedaan, over hun deelgenootschap in een aantal maatschappijen. Chamberlain hield een redevoering van ongeveer een uur, om zich te ver dedigen. Hjj achtte het een bedroevend verschijnsel, dat iemand, die 25 jaren lang de publieke zaak gediend heeft, zich in het Huis moet komen verdedigen, om te betoogen dat hij geen dief en geen schurk is. Hij betoogde, dat men samenspande om hém van de algemeene achting te berooven. De motie werd verworpen met 269 tegen 117 stemmen. In het Lagerhuis is de minister van oorlog door enkele leden sterk gecriti- seerd. Sir William Harcourt zeide, dat de Regeering zich in alles misrekend heeft, en den geest der Boeren niet heeft begrepen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1900 | | pagina 1